Ban­dy­mas pri­sta­ty­ti Mo­ky­to­ją ir jo kny­gą

Jo­kū­bas Fi­šas
2020-01-28
Di­džiau­sia lai­mė žmo­gaus gy­ve­ni­me yra su­tik­ti Mo­ky­to­ją. Ne kiek­vie­nam ten­ka tai pa­tir­ti, bet kuo­met tai nu­tin­ka, lai­min­ga­sis nu­švin­ta Mo­ky­to­jo sklei­džia­ma švie­sa.
Ban­dy­mas pri­sta­ty­ti Mo­ky­to­ją ir jo kny­gą

Gy­ve­ni­me te­ko su­tik­ti vi­są ple­ja­dą nuo­sta­bių pe­da­go­gų, ku­rie pa­ža­di­no aist­rą mo­ky­tis, gi­lin­ti ži­nias, vė­liau pri­tai­ky­ti jas dar­be, to­bu­lin­ti te­ori­nius ir prak­ti­nius įgū­džius. To­kius gu­ru nuo­lat pri­si­me­ni, kar­tais min­ty­se su jais ta­rie­si, sten­gie­si įsi­vaiz­duo­ti, kaip jie pa­si­elg­tų vie­nu ar ki­tu su­dė­tin­ges­niu at­ve­ju. Ma­no jau netrum­pa­me gy­ve­ni­mo ke­ly­je (tarp ki­tų) toks bu­vo dak­ta­ras Rim­gau­das Vir­gi­li­jus Ka­za­ke­vi­čius. Jis dės­tė mums pa­to­lo­gi­nę fi­zio­lo­gi­ją, ta­čiau jo eru­di­ci­ja ir iš­min­tis ge­ro­kai pra­no­ko šią la­bai ne­pa­pras­tą dis­cip­li­ną. Do­cen­tui Ka­za­ke­vi­čiui va­do­vau­jant 1974 m. pa­vy­ko gau­ti ge­riau­sio te­ori­nio dar­bo stu­den­tų moks­li­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­se Tar­tu įver­ti­ni­mą. To­kių „moks­li­nin­kų“ stu­den­tų do­cen­tas Ka­za­ke­vi­čius tu­rė­jo ne vie­ną, ir, ko ge­ro, dau­gu­ma jų lai­ko jį moks­li­nio dar­bo ar­ba gi­les­nio kli­ni­ki­nio dar­bo krikš­ta­tė­viu. Po stu­di­jų kar­tais su­si­tik­da­vau jį mu­zi­ki­niuo­se ren­gi­niuo­se ir tik vė­liau su­ži­no­jau, kad jis Uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­te su­bū­rė kla­si­ki­nės mu­zi­kos mė­gė­jų klu­bą, o 2013-ai­siais bu­vo iš­rink­tas LRT kul­tū­ros švie­su­liu.

 
2017 m. do­cen­tas Ka­za­ke­vi­čius iš­lei­do ne­men­kos ap­im­ties kny­gą „Me­di­ci­nos at­ra­di­mų is­to­ri­jos“. Ma­nau, kiek­vie­nam iš­si­la­vi­nu­siam ir ne­pa­sken­du­siam kas­die­nė­se pro­ble­mo­se žmo­gui tu­ri bū­ti svar­bu sa­vo bib­lio­te­ko­je tu­rė­ti šią kny­gą. Ją drą­siai ga­li­ma pa­va­din­ti me­di­ci­nos is­to­ri­jos en­cik­lo­pe­di­ja, bet­gi ne en­cik­lo­pe­di­ja siau­rą­ja pras­me kaip fak­tų rin­ki­nį, o kaip įdo­miau­sių, spal­vin­giau­sių ir, ži­no­ma, svar­biau­sių ži­nių apie kiek­vie­no is­to­ri­nio pe­ri­odo me­di­ci­nos pa­le­tę. Chro­no­lo­gi­ne tvar­ka iš­dės­ty­ti iš­ki­liau­si me­di­ci­nos moks­lo at­ra­di­mai nuo se­niau­sių lai­kų iki šių die­nų, api­bū­din­tos vi­sos me­di­ci­nos kon­cep­ci­jos, pa­ra­le­li­niai al­ter­na­ty­vūs ieš­ko­ji­mai, su­si­ję su svei­ka­tos iš­sau­go­ji­mu, li­go­nių ty­ri­mu ir gy­dy­mu. Itin įdo­mūs sky­riai pa­sa­ko­ja apie Me­so­po­ta­mi­jos, ki­nų, ara­bų, Ro­mos im­pe­ri­jos me­di­ci­ną.


Rim­gau­do Ka­za­ke­vi­čiaus kny­go­je „Me­di­ci­nos at­ra­di­mų is­to­ri­jos“ chro­no­lo­giš­kai ap­ra­šo­ma me­di­ci­nos rai­da – pra­de­dant gen­ti­ne ben­druo­me­ne ir bai­giant mū­sų die­no­mis. Me­di­ci­na yra ne­at­ski­ria­ma tau­tos kul­tū­ros da­lis, to­dėl kny­go­je at­si­spin­di ne tik is­to­ri­niai kiek­vie­no lai­ko­tar­pio įvy­kiai, bet ir me­no, kul­tū­ros rai­da.

Su­pran­ta­ma, kad di­džiau­sias sky­rius yra apie XX am­žiaus me­di­ci­ną, kuo­met įvy­ko re­vo­liu­ci­niai me­di­ci­nos at­ra­di­mai ir pa­sie­ki­mai chi­rur­gi­jos, me­di­ka­men­ti­nės te­ra­pi­jos, diag­nos­ti­kos sri­ty­se. Pa­sau­li­nia­me kon­teks­te de­ra­mą vie­tą už­ima dė­me­sys Lie­tu­vos vi­suo­me­nės svei­ka­tos ir me­di­ci­nos moks­lo rai­dai. Pa­tal­pin­tos Pet­ro Avi­žo­nio, Vla­do Kuz­mos, Juo­zo Kup­čins­ko, Pra­no Ma­- žy­lio nuo­trau­kos. At­ski­rai pa­mi­nė­tas žur­na­las „Neu­ro­lo­gi­jos se­mi­na­rai“ ir jų re­dak­to­rius švie­saus at­mi­ni­mo Val­man­tas Bud­rys. Rei­kia pa­brėž­ti, kad su­dė­tin­giau­sios me­di­ci­nos pro­ble­mos ir jų spren­di­mo bū­dai per­duo­ti su­pran­ta­mai, aiš­kiai, kas itin pa­de­da gi­liai, bet leng­vai su­si­pa­žin­ti su pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja. Di­džiu­lę fak­tog­ra­fi­nę ir pa­žin­ti­nę kny­gos ver­tę dar la­biau su­stip­ri­na pui­kios mo­noch­ro­mi­nės ir spal­vo­tos iliust­ra­ci­jos (pa­gar­ba lei­dy­bi­nei ko­man­dai).
Se­no­vės iš­min­čiai sa­ky­da­vo: a ge­nio lu­men - nuo ge­ni­jaus švie­sa. Šven­ta tie­sa.


lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Žmonės po organų transplantacijų pasmerkti mirčiai: gyvybiškai svarbių vaistų priemokos drastiškai išaugo, generikų – nėra

  Žmonės po organų transplantacijų pasmerkti mirčiai: gyvybiškai svarbių vaistų priemokos drastiškai išaugo, generikų – nėra

  Pacientams po organų transplantacijos atstovaujanti Lietuvos asociacija „Gyvastis“ dar nuo šių metų kovo mėnesi...
  Antanas Gvazdaitis: „Baisu sulaukti užleistų pacientų antplūdžio“

  Antanas Gvazdaitis: „Baisu sulaukti užleistų pacientų antplūdžio“

  Klaipėdos universitetinės ligoninės Neurochirurgijos klinikos vadovas, doc. dr. gydytojas neurochirurgas Antanas Gvazdaitis (68 m....

  Budinti vaistinė


  „Eurovaistinės“ specialistai pataria: 5 žingsniai, kaip įveikti peršalimą

  „Eurovaistinės“ specialistai pataria: 5 žingsniai, kaip įveikti peršalimą

  Šaltuoju metu dažniau sergama peršalimo ligomis, pagrindinio šalies vaistinių tinklo „Eurovaistinė&ldqu...
  Vaistinės skambina pavojaus varpais: regionuose trūksta daugiau nei 140-ties kvalifikuotų vaistininkų

  Vaistinės skambina pavojaus varpais: regionuose trūksta daugiau nei 140-ties kvalifikuotų vaistininkų

  Pasaulyje ir Lietuvoje siaučiant COVID-19 pandemijai, į papildomas fronto linijas kartu su medikais stojančių vaistininkų ima krit...

  Sveika šeima


  Spa namuose. Pradėkite nuo kūno žemėlapio

  Užkardą grožio centrams uždėjęs kranktinas, SPA ritualus verčia susikurti namuose. Jei skirtingos veido zonos daugeliui ne naujiena, kūno odos žemėlapis, ko gero, pažįstamas tik grožio specialistams.

  Sveikatos horoskopas


  Lapkričio 23 - 29 d.

  Avi­nas
  Pir­ma­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos ir juo­do­sios ar­ba­tos kie­kį, dau­giau ger­ki­te van­dens. Ant­ra­die­nį jau­si­tės žva­lūs ir ku­pi­ni tei­gia­mų emo­ci­jų. Penk­ta­die­nį bus jaut­rūs re­gos or­ga­nai. Savaitgalį stiprinkite imuninę sistemą.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Kinija: pandemija plinta per šaldytą produkciją?

  Nuo pandemijos pradžios Kinija kaip įmanydama mėgina eliminuoti koronavirusą iš šalies, tačiau nedidelių židinių vis dar pasitaiko. Pastaruoju metu - dažniausiai įmonėse, kurios importuoja šaldyto maisto produkciją iš užsienio. Kinijos mokslininkai kelia versiją, kad koronavirusas gali plisti per ša...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Ar nauja valdžia ištaisys senas PSDF biudžeto klaidas?
  Agnė Gaižauskienė Ar nauja valdžia ištaisys senas PSDF biudžeto klaidas?
  Kiekvienam teks nuvykti...
  Henrikas Vaitiekūnas Kiekvienam teks nuvykti...
  Leonardas Cohenas ir jausmai
  Palmira Rudalevičienė Leonardas Cohenas ir jausmai

  Naujas numeris

  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica