NAUJIENŲ SRAUTAS


„Pa­lan­gos gin­ta­ro“ re­zul­ta­tus šok­di­na se­zo­nai

Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos (VLK) duo­me­nys ro­do, kad di­džiau­sia vai­kų sa­na­to­ri­ja „Pa­lan­gos gin­ta­ras“ pir­ma­me šių me­tų ket­vir­ty­je Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau&sh...

V.Mic­ke­vi­čius: įtam­pos Mo­lė­tuo­se ma­žiau nei sos­ti­nė­je

Mo­lė­tuo­se di­de­li pa­si­kei­ti­mai: nuo lie­pos pir­mą­sias die­nas skai&s...

Mag­ne­ti­nis re­zo­nan­sas – ne ra­jo­no li­go­ni­nės no­siai?

Ra­jo­no ly­gio li­go­ni­nė ne­ga­li teik­ti mag­ne­ti­nio re­zo­nan­s...A.Kli­šo­nis: esa­me ma­lo­nus iš­skir­ti­nu­mas

Plun­gės li­go­ni­nė­je no­ri dirb­ti dau­giau spe­cia­lis­tų, nei ji pa­jė­gi...

Di­plo­mus ga­vę re­zi­den­tai: dar­bus jau tu­ri­me

Vil­niaus uni­ver­si­te­tas (VU) iš­ly­dė­jo dar vie­ną me­di­ci­nos re­...

  Gydytojas ir pacientas


  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveika šeima


  Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

  „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

  Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Nesisteminis revizionizmas
  Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

  Naujas numeris