Svei­kos pė­dos – ge­ra sa­vi­jau­ta

www.lsveikata.lt
2017-11-13
Kai skau­da, daž­niau­siai pra­de­da­ma gy­dy­ti bū­tent tą vie­tą, ku­rio­je sly­pi ne­ma­lo­nus po­jū­tis. Jei jau­čia­te ke­lių, klu­bų, nu­ga­ros skaus­mus, re­ko­men­duo­ja­ma at­kreip­ti dė­me­sį į pė­das. Net ir ne­jau­čiant mi­nė­tų simp­to­mų, pri­va­lo­te jo­mis rū­pin­tis.
Svei­kos pė­dos – ge­ra sa­vi­jau­ta
Jei visą dieną nešiojote aukštakulnius, po darbo dienos pėdas vertėtų palepinti specialiais pratimais, masažu, vonelėmis arba skirti keletą minučių pasivaikščiojimui basomis.

Rei­ka­lin­gas ju­dė­ji­mas

Jei pro­ble­mų kol kas ne­tu­ri­te – pui­ku, ta­čiau ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Da­rius Dzi­mi­das tu­ri ke­le­tą pa­ta­ri­mų, kad bė­dos ne­už­klup­tų vė­liau.
Tu­ri­te dau­giau ju­dė­ti. „Daž­nai ju­dė­ji­mą pai­nio­ja­me su spor­tu, ku­ris ne vi­sai su­si­jęs su svei­ka­ta, o jo tiks­las – re­zul­ta­to sie­ki­mas. Ge­rai sa­vi­jau­tai pa­lai­ky­ti daž­niau­siai už­ten­ka kas­die­nės mankš­tos. Jei vi­są die­ną ne­šio­jo­te aukš­ta­kul­nius, po dar­bo die­nos pė­das ver­tė­tų pa­le­pin­ti spe­cia­liais pra­ti­mais, ma­sa­žu, vo­ne­lė­mis ar­ba skir­ti ke­le­tą mi­nu­čių pa­si­vaikš­čio­ji­mui ba­so­mis. Re­gu­lia­rus ju­dė­ji­mas bū­ti­nas vi­siems žmo­nėms – jei pė­dos rau­me­nų ne­nau­do­si­me il­gą lai­ką, il­gai­niui šią funk­ci­ją pra­ra­si­me“, – sa­ko ki­ne­zi­te­ra­peu­tas.

„Tu­rė­da­mi tvir­tą pė­dos skliau­tą, ga­li­te iš­veng­ti pa­žei­di­mų, pa­vyz­džiui, už­li­pę ant ašt­raus daik­to: jei pė­dos skliau­tas bus sil­pnas, įsi­dur­si­te į ko­ją, – sa­ko ki­ne­zi­te­ra­peu­tas D.Dzi­mi­das. – Tu­rė­da­mi per aukš­tą pė­dos skliau­tą, di­des­nė ti­ki­my­bė spor­tuo­jan­tiems žmo­nėms pa­tir­ti stre­si­nį pė­dos lū­žį, ga­li at­si­ras­ti nu­ga­ros, ke­lio, čiur­nos skaus­mai.“

Ju­dė­ji­mo me­tu iš­ski­ria­mas są­na­ri­nis skys­tis. Ma­žai ju­dant, jo pa­ga­mi­na­ma ne­pa­kan­ka­mai, to­dėl ju­dė­ji­mas tam­pa sun­kus ir ne­re­tai skaus­min­gas.
„Per die­ną ju­dė­ji­mui tu­ri­te skir­ti bent ke­le­tą mi­nu­čių, o ju­de­siai tu­ri ap­im­ti kuo pla­tes­nę am­pli­tu­dę. Sten­ki­tės pra­ju­din­ti kiek ga­li­ma dau­giau są­na­rių pil­no­mis am­pli­tu­dė­mis, – pa­ta­ria D.Dzi­mi­das. – At­lik­da­mi na­mų ruo­šos dar­bus – ne­bi­jo­ki­te pa­kel­ti ran­kų, pa­si­lenk­ti, pil­nai pri­tūp­ti.“
Jei ku­ris nors jū­sų są­na­rių bus ne­funk­cio­na­lus, ki­ti są­na­riai ju­dė­ji­mo me­tu krū­vį tu­rės kom­pen­suo­ti. Taip pat – jei ku­ris nors rau­muo pil­nai ne­dirbs, ki­ti tu­rės ju­de­sius at­lai­ky­ti dvi­gu­bu krū­viu. „Štai ko­dėl at­si­ran­da rau­me­nų spaz­mai, skaus­mai, – pa­žy­mi ki­ne­zi­te­ra­peu­tas. – Pa­vyz­džiui, jei tu­ri­te čiur­nos są­na­rio ri­bo­tu­mą, pri­tū­pus ko­jų pirš­tai kils į vir­šų, jūs kri­si­te ant nu­ga­ros. Ban­dy­da­mi tai kom­pen­suo­ti, žmo­nės re­čiau tu­pia ir dau­giau len­kia­si per nu­ga­rą.“

Sta­bi­lus čiur­nos są­na­rys

Pa­si­tik­rin­ki­te, ar jū­sų čiur­nos są­na­rys pa­kan­ka­mai tvir­tas. „At­si­sto­ki­te ant vie­nos ko­jos, už­si­mer­ki­te ir sten­ki­tės taip iš­si­lai­ky­ti bent tris­de­šimt se­kun­džių“, – sa­ko ki­ne­zi­te­ra­peu­tas D.Dzi­mi­das.
Jei tai pa­da­ry­ti pa­vy­ko, ga­li­me teig­ti, jū­sų čiur­nos są­na­rį su­pan­čių rau­me­nų būk­lė pa­kan­ka­mai ge­ra. Jei tes­to ne­pa­vy­ko at­lik­ti, o jūs esa­te bė­gi­kas, ver­tė­tų į tre­ni­ruo­čių pro­gra­mą įtrauk­ti pra­ti­mų, skir­tų pė­doms – taip smar­kiai su­ma­žin­si­te ti­ki­my­bę at­ei­ty­je jus­ti ke­lio skaus­mus.
Šio tes­to re­zul­ta­tams įta­kos ga­li tu­rė­ti ir ves­ti­biu­lia­ri­nio apa­ra­to su­tri­ki­mai, pras­ta lie­mens rau­me­nų kon­tro­lė ir pan., to­dėl to­kius tes­tus ge­riau in­ter­pre­tuo­s ki­ne­zi­te­ra­peu­tai.


Meš­ku­tės pė­da

Ki­ne­zi­te­ra­peu­tas D.Dzi­mi­das sa­ko, kad mo­te­rims plokš­čia­pa­dys­tė diag­no­zuo­ja­ma daž­niau, ta­čiau at­kreip­ti dė­me­sį tu­ri ir vy­rai.
Vai­kams iki 5 m. plokš­čia pė­da – nor­ma­lu. Ne­sku­bė­ki­te jiems pirk­ti or­to­pe­di­nės ava­ly­nės ar ba­tų įdėk­lų, ne­vers­ki­te da­ry­ti spe­cia­lių pra­ti­mų. Svar­biau­sia pa­rink­ti ava­ly­nę, ku­ri pė­dai ne­truk­dy­tų tai­syk­lin­gai for­muo­tis. Taip pat la­bai svar­bu vai­kams leis­ti vaikš­čio­ti ba­siems kuo įvai­res­niu, ne­ly­giu pa­vir­šiu­mi.

Pir­mi plokš­čia­pa­dys­tės po­žy­miai daž­niau­siai už­fik­suo­ja­mi anks­ty­vo­je pa­aug­lys­tė­je. Pa­ste­bė­jus tai ver­tė­tų pa­si­kon­sul­tuo­ti su gy­dy­to­ju ar­ba ki­ne­zi­te­ra­peu­tu, ka­dan­gi šiuo lai­ko­tar­piu skliau­tą dar ga­li­ma pa­ko­re­guo­ti. Vy­res­nia­me am­žiu­je, jį įma­no­ma tik su­tvir­tin­ti“, – sa­kė ki­ne­zi­te­ra­peu­tas.

 Verta žinoti:

Pė­dos skliau­to tes­tas

 • Tik­riau­siai mo­kyk­lo­je yra te­kę at­lik­ti tes­tą, ku­rio me­tu ra­ša­lu nu­da­žius pė­dą ir vi­su svo­riu pa­sta­čius ją ant bal­to la­po, gau­na­me jos ant­spau­dą, o pa­gal tai ver­ti­na­me pė­dos skliau­tą. Tai ga­nė­ti­nai pa­ti­ki­mas tes­tas, bet nė­ra la­bai pa­to­gus. Ki­ne­zi­te­ra­peu­tas siū­lo al­ter­na­ty­vą.
 • Pa­kiš­ki­te ho­ri­zon­ta­liai pieš­tu­ką po jū­sų pė­dos skliau­tu ir at­si­sto­ki­te ant vie­nos ko­jos. Kaip smar­kiai pė­da jau­čia­te spau­di­mą? Jei ra­šik­lis smar­kiai rė­žia­si į pė­dą, va­di­na­si, ji per plokš­čia, jei daik­tą jau­čia­te tik šiek tiek – jū­sų pė­dos skliau­tas nor­ma­lus, jei ji aukš­tai pa­ki­lu­si nuo že­mės ir ra­šik­lio be­veik ne­sie­kia – jū­sų pė­dos skliau­tas per aukš­tas.
 • Tu­rint tiek plokš­čia­pa­dys­tę, tiek per di­de­lį pė­dos iš­lin­kį, pa­tar­ti­na nau­do­ti or­to­pe­di­nius ba­tų įdėk­lus.
 • No­rė­da­mi pė­dos skliau­tą pa­da­ry­ti tvir­tes­nį, te­be­tu­rė­da­mi ra­šik­lį po pė­da, ban­dy­ki­te ją su­ries­ti, kad ant že­mės pa­dė­to daik­to ne­lies­tu­mė­te. At­li­ki­te ke­le­tą kar­tų.


Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Drąsa šypsotis – tik po operacijos

  Drąsa šypsotis – tik po operacijos

  Kaunietė Justė dar neseniai dėl netaisyklingo sąkandžio buvo varžoma komplekso. Patikėjimo savimi ir savo šypsena merginai ...
  Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

  Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

  Pasaulinę kovos su prostatos vėžiu dieną Nacionalinio vėžio instituto (NVI) sode surengtas jau penktą kartą organizuojamas renginy...

  Budinti vaistinė


  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Dažnesnis vaistinių durų varstymas – popandeminiame pasaulyje išryškėjusi tendencija, kuomet gyventojai sveika...
  Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

  Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

  Vaistinės sulaukia klientų klausimų, kada galės atsiimti Vilniaus miesto gyventojams skirtas nemokamas kalio jodido tabletes. Gyve...

  Sveika šeima


  Saugo nuo viruso, bet kenkia odai

  Nors kaukės – viena pagrindinių apsaugos priemonių nuo koronaviruso, ilgai dėvimos jos gali paskatinti aknės bei kitų odos problemų atsiradimą. Aktualūs patarimai šia tema – iš medicinos kosmetologės Akvilės Martinkutės lūpų.

  Sveikatos horoskopas


  Rugsėjo 14-20 d.

  Avi­nas
  Pirmadienį padarykite iškrovos dieną. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį saugokitės traumų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, galimas apsinuodijimas.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  A.Navalno kova už gyvybę dar nesibaigė

  Charite ligoninės Berlyne atstovai praneša, jog Aleksėjaus Navalno būklė gėrėja, tačiau taip pat yra įsitikinę, jog jo laukia labai ilgas kelias iki, kol visiškai pasveiks.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip sustabdyti laiką?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
  Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Arbata. Pirma dalis
  Henrikas Vaitiekūnas Arbata. Pirma dalis

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica