Gydytojas ir pacientas


Ne­ap­si­ken­tė li­gų: te­ko bėg­ti į Is­pa­ni­ją

Ne­ap­si­ken­tė li­gų: te­ko bėg­ti į Is­pa­ni­ją

Va­sa­ra vai­kams – sma­giau­sias šėl­smo me­tas. Ta­čiau sep­ty­ne­rių J...
In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

„Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...

Budinti vaistinė


Nėra paso – nebus ir vaistų

Nėra paso – nebus ir vaistų

Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

razinka


Sveika šeima


Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

„At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

Sveikatos horoskopas


Lakpkričio 23-29 d.

Avi­nas
Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

Pakalbėkim apie tai


Svetur


Moks­li­nin­kai ste­bi vais­tams at­spa­rų gri­pą

JAV Li­gų kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos cen­tro duo­me­ni­mis, ma­žiau­siai dviem žmo­nėms ša­ly­je nu­sta­ty­tas re­tas gri­po va­rian­tas, ku­ris pa­si­žy­mi tam tik­ru at­spa­ru­mu daž­niau­siai ta...

Redakcijos skiltis


Komentarai


Ko­lek­ty­vi­nis pro­tas ar ban­dos jaus­mas?
Henrikas Vaitiekūnas Ko­lek­ty­vi­nis pro­tas ar ban­dos jaus­mas?
Nesisteminis revizionizmas
Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
Pseudomokslas apie makalienę
Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę

Naujas numeris