Mei­lės ro­ma­nai ken­kia re­a­liems san­ty­kiams

www.lsveikata.lt
2017-11-17
Ma­no­ma, kad mei­lės ro­ma­nai tu­ri įta­kos dau­ge­liui mo­te­rų, net­gi jų sek­su­a­lu­mui, o ga­lų ga­le net­gi jų vy­rams ar part­ne­riams, su ku­riais jos gy­ve­na. Mo­te­rys, ku­rios skai­to to­kius ro­ma­nus, daž­nai įti­ki į iliu­zi­jas, sva­jo­ja, lau­kia jaus­min­gų iš­gy­ve­ni­mų, o vis­kas bai­gia­si tuo, kad ne­pri­ima re­a­ly­bės to­kios, ko­kia ji yra iš tik­rų­jų ir pa­čios sa­vo ran­ko­mis griau­na bet ko­kius mei­lės san­ty­kius.
Mei­lės ro­ma­nai ken­kia re­a­liems san­ty­kiams

To­kios ro­ma­nų skai­ty­to­jos vi­siš­kai iš­jun­gia svei­ką pro­tą ir vai­ko­si ro­man­ti­kos. O to­kia sa­vi­jau­ta ir elg­se­na ne­at­ne­ša nie­ko ge­ro. Ro­man­ti­kos pil­na ne tik ro­ma­nuo­se, bet ir in­ter­ne­te. Ji pa­stū­mė­ja mo­te­ris pa­mirš­ti apie sa­ve, apie sa­vo tei­ses ir bū­ti­ną ap­sau­gą. Ir tai ga­lio­ja ne tik jau­nu­tėms mer­gi­noms, bet ir 30 - me­tėms ar 40 - me­tėms mo­te­rims, ku­rios yra pa­var­gu­sios nuo kas­die­ni­nių dar­bų, rū­pes­čių, sie­kia pa­si­ner­ti į sva­jo­nių pa­sau­lį, o tai ska­ti­na ne­ma­ty­ti ša­lia ko ji iš tie­sų gy­ve­na – tik­ras re­a­lus vy­ras, gy­ve­nan­tis ša­lia, tam­pa ne­įdo­mus.


Jaus­min­goms skai­ty­to­joms ver­tė­tų pa­čioms steng­tis re­a­ly­bę pa­vers­ti ro­man­ti­niais nuo­ty­kiais, o ne­įžiū­rė­ti ne­eg­zis­tuo­jan­čias pa­sa­kiš­kas de­ta­les ten, kur jų nė­ra ir nie­ka­da ne­bu­vo.

Daž­nai sky­ry­bų prie­žas­ti­mi tam­pa ti­kė­ji­mas „hap­py - en­dais“ (ang. lai­min­ga pa­bai­ga), iš­gal­vo­ta siu­že­ti­ne li­ni­ja ir me­la­gin­ga fi­lo­so­fi­ja, ku­ria per­si­sė­mę ro­man­ti­niai fil­mai. Pro­ble­mos ga­li iš­kil­ti ir tiems, ku­rie įsi­vaiz­duo­ja pa­tys esan­tys fil­mo he­ro­jai, o ant­rą­sias pu­ses su­ta­pa­ti­na su ki­tais he­ro­jais. Tad ne­nuos­ta­bu, kad re­a­ly­bė­je to­kie vaiz­duo­tės ka­li­niai daž­niau su­si­du­ria su nu­si­vy­li­mu ir sun­kiai su juo su­si­tai­ko.

Ga­li­ma tik bū­tų pa­lin­kė­ti aist­rin­goms ro­ma­nų skai­ty­to­joms: iš­nau­do­ki­te sa­vo fan­ta­zi­ją, ieš­ko­ki­te po­zi­ty­vo re­a­ly­bė­je, vie­toj to, kad gy­ven­tu­mė­te sve­ti­mo­je re­a­ly­bė­je, ku­rią jums par­duo­da. 


Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Žmonės po organų transplantacijų pasmerkti mirčiai: gyvybiškai svarbių vaistų priemokos drastiškai išaugo, generikų – nėra

  Žmonės po organų transplantacijų pasmerkti mirčiai: gyvybiškai svarbių vaistų priemokos drastiškai išaugo, generikų – nėra

  Pacientams po organų transplantacijos atstovaujanti Lietuvos asociacija „Gyvastis“ dar nuo šių metų kovo mėnesi...
  Antanas Gvazdaitis: „Baisu sulaukti užleistų pacientų antplūdžio“

  Antanas Gvazdaitis: „Baisu sulaukti užleistų pacientų antplūdžio“

  Klaipėdos universitetinės ligoninės Neurochirurgijos klinikos vadovas, doc. dr. gydytojas neurochirurgas Antanas Gvazdaitis (68 m....

  Budinti vaistinė


  „Eurovaistinės“ specialistai pataria: 5 žingsniai, kaip įveikti peršalimą

  „Eurovaistinės“ specialistai pataria: 5 žingsniai, kaip įveikti peršalimą

  Šaltuoju metu dažniau sergama peršalimo ligomis, pagrindinio šalies vaistinių tinklo „Eurovaistinė&ldqu...
  Vaistinės skambina pavojaus varpais: regionuose trūksta daugiau nei 140-ties kvalifikuotų vaistininkų

  Vaistinės skambina pavojaus varpais: regionuose trūksta daugiau nei 140-ties kvalifikuotų vaistininkų

  Pasaulyje ir Lietuvoje siaučiant COVID-19 pandemijai, į papildomas fronto linijas kartu su medikais stojančių vaistininkų ima krit...

  Sveika šeima


  Spa namuose. Pradėkite nuo kūno žemėlapio

  Užkardą grožio centrams uždėjęs kranktinas, SPA ritualus verčia susikurti namuose. Jei skirtingos veido zonos daugeliui ne naujiena, kūno odos žemėlapis, ko gero, pažįstamas tik grožio specialistams.

  Sveikatos horoskopas


  Lapkričio 23 - 29 d.

  Avi­nas
  Pir­ma­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos ir juo­do­sios ar­ba­tos kie­kį, dau­giau ger­ki­te van­dens. Ant­ra­die­nį jau­si­tės žva­lūs ir ku­pi­ni tei­gia­mų emo­ci­jų. Penk­ta­die­nį bus jaut­rūs re­gos or­ga­nai. Savaitgalį stiprinkite imuninę sistemą.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Kinija: pandemija plinta per šaldytą produkciją?

  Nuo pandemijos pradžios Kinija kaip įmanydama mėgina eliminuoti koronavirusą iš šalies, tačiau nedidelių židinių vis dar pasitaiko. Pastaruoju metu - dažniausiai įmonėse, kurios importuoja šaldyto maisto produkciją iš užsienio. Kinijos mokslininkai kelia versiją, kad koronavirusas gali plisti per ša...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Ar nauja valdžia ištaisys senas PSDF biudžeto klaidas?
  Agnė Gaižauskienė Ar nauja valdžia ištaisys senas PSDF biudžeto klaidas?
  Kiekvienam teks nuvykti...
  Henrikas Vaitiekūnas Kiekvienam teks nuvykti...
  Leonardas Cohenas ir jausmai
  Palmira Rudalevičienė Leonardas Cohenas ir jausmai

  Naujas numeris

  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica