Šiaurietiškasis ėjimas stiprina ne tik kūną, bet ir dvasią

Lukas Paškevičius
2021-04-15
Dėl pan­de­mi­jos už­si­da­rius spor­to klu­bams iš­au­go šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo en­tu­zias­tų skai­čius. Spor­to tre­ne­ris ir klu­bo ,,Start wal­king“ ko­man­dos na­rys Ra­po­las Žei­mys pa­sa­ko­ja, kad toks pa­si­vaikš­čio­ji­mas pa­de­da ne tik fi­zi­nei, bet ir psi­cho­lo­gi­nei svei­ka­tai.
Šiaurietiškasis ėjimas stiprina ne tik kūną, bet ir dvasią

- Tie­sa, kad šiau­rie­tiš­ka­sis ėji­mas veiks­min­ges­nis už pa­pras­tus pa­si­vaikš­čio­ji­mus?
- Vaikš­čio­ji­mas šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo laz­do­mis įdar­bi­na pe­čių ir ran­kų rau­me­nis, pail­gi­na žings­nį, dėl to ga­li­ma ei­ti grei­čiau. To­kia vi­so kū­no tre­ni­ruo­tė su­de­gi­na nuo 20 iki 46 pro­cen­tų dau­giau ka­lo­ri­jų nei įpras­tas ėji­mas. Stan­for­do ir Flo­ri­dos uni­ver­si­te­tų moks­li­nin­kų at­lik­tas ty­ri­mas pa­ro­dė, kad vaikš­čio­jant su šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo laz­do­mis ke­lio są­na­rio ap­kro­vos su­ma­žė­ja be­veik treč­da­liu pa­ly­gin­ti su vaikš­čio­ji­mu be jų. Kai ku­rie ty­ri­mai taip pat pa­ro­dė, kad šiau­rie­tiš­ka­sis ėji­mas pa­di­di­no šir­dies rit­mą ir de­guo­nies su­var­to­ji­mo ly­gį tiek pat, kiek bė­gi­mas ris­te­le. Taip pat toks pa­si­vaikš­čio­ji­mas pa­de­da ko­re­guo­ti lai­ky­se­ną, o tai la­bai ak­tu­a­lu da­bar, kai vis dau­giau lai­ko pra­lei­džia­me prie kom­piu­te­rio.

Ne pa­slap­tis, kad šiau­rie­tiš­ka­sis ėji­mas ge­ri­na šir­dies krau­ja­gys­lių dar­bą. Lai­kui bė­gant, kū­nas pri­si­tai­ko prie nau­jo fi­zi­nio krū­vio ly­gio, tad žmo­gus ga­li žy­giuo­ti il­giau ir grei­čiau ne­jaus­da­mas nuo­var­gio ar du­su­lio. Ty­ri­mai pa­ro­dė, kad re­gu­lia­rus vaikš­čio­ji­mas laz­do­mis ga­li žy­miai su­ma­žin­ti hi­per­ten­zi­ją, pa­ge­rin­ti gliu­ko­zės to­le­ran­ci­ją ir il­gai­niui su­ma­žin­ti „blo­go­jo“ cho­les­te­ro­lio kie­kį. Be­je, šiuo me­tu stip­ri imu­ni­nė sis­te­ma yra svar­bes­nė nei bet ka­da, o šiau­rie­tiš­kas ėji­mas stip­ri­na na­tū­ra­lų or­ga­niz­mo ge­bė­ji­mą ko­vo­ti su vi­ru­sais.
 
- Įma­no­ma prak­ti­kuo­jant šiau­rie­tiš­ką­jį ėji­mą nu­mes­ti svo­rio?
- Jei žmo­gus no­ri nu­mes­ti svo­rio, vaikš­čio­ji­mas su šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo laz­do­mis, yra pui­kus bū­das to pa­siek­ti. Su­de­gin­tų ka­lo­ri­jų skai­čius ėji­mo me­tu pri­klau­so nuo dau­ge­lio veiks­nių: vaikš­čio­to­jo pra­di­nis svo­ris, ly­tis ir ae­ro­bi­nis in­ten­sy­vu­mas. Jei žmo­gus tik pra­de­da, net ir leng­vas pa­si­vaikš­čio­ji­mas ga­li po tru­pu­tį ma­žin­ti svo­rį. Su­au­gu­sių­jų fi­zi­nio ak­ty­vu­mo re­ko­men­da­ci­ja yra bent dvi su pu­se va­lan­dos per sa­vai­tę. Jei žmo­gaus tiks­las – svo­rio me­ti­mas, pra­dė­ti bū­tų ga­li­ma tri­mis pen­kias­de­šim­ties mi­nu­čių iš­ėji­mais per sa­vai­tę.
 
- Spe­cia­lis­tai įvar­di­ja to­kio vaikš­čio­ji­mo tei­gia­mą po­vei­kį ir psi­chi­nei svei­ka­tai...

- Yra dau­gy­bė ty­ri­mų, pa­tvir­ti­nan­čių, kad ry­šys su gam­ta ge­ri­na psi­cho­lo­gi­nę svei­ka­tą ir ben­drą kū­no ge­ro­vę. Ne­svar­bu, ar žmo­gus pa­ly­di įspū­din­gą sau­lė­ly­dį, ar žvel­gia į lau­ki­nių gė­lių lau­ką, šie gam­tos po­jū­čiai pa­de­da tap­ti lai­min­giems ir ma­ži­na stre­są. Iš­skir­čiau ja­po­nų prak­ti­ką, ku­ri ap­ima pa­si­vaikš­čio­ji­mą ar žy­gį miš­ke, kaip bū­dą at­kur­ti ry­šį su gam­ta ir at­si­jung­ti nuo skait­me­ni­nio pa­sau­lio. Be vi­sų šių nau­dų rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad šiau­rie­tiš­ka­sis ėji­mas pa­de­da kur­ti ben­druo­me­nę. Gru­pi­nė veik­la tei­kia so­cia­li­nę pa­ra­mą ir pa­de­da iš­sklai­dy­ti su­si­kau­pu­sį ne­ri­mą ar bai­mes.
 
- Gal­būt kam nors toks vaikš­čio­ji­mas nė­ra re­ko­men­duo­ja­mas?
- Aki­vaiz­du, kad vaikš­čio­ji­mas lau­ke su laz­do­mis gry­na­me ore ga­li bū­ti nau­din­gas kiek­vie­nam. Tie­sa, pa­tar­ti­na šir­dies ir krau­jo apy­ta­kos su­tri­ki­mų tu­rin­tiems žmo­nėms prieš pra­de­dant vaikš­čio­ti su laz­do­mis pa­si­tar­ti su me­di­kais. Ta­čiau, tai ne­reiš­kia, kad jiems to­kia veik­la nė­ra re­ko­men­duo­ja­ma, daž­niau­siai su spe­cia­lis­tais yra pa­si­ta­ria­ma, kaip pa­si­rink­ti tin­ka­mą krū­vį, ap­lin­ką, įver­ti­na­mos įvai­rios ri­zi­kos.
 
- Eg­zis­tuo­ja šiau­rie­tiš­ko ėji­mo tech­ni­ka, per kiek lai­ko pra­de­dan­tie­ji jos iš­moks­ta?
Jei vaikš­to­te su in­struk­to­riu­mi ar tre­ne­riu, iš­mok­si­te per vie­ną ar du už­si­ė­mi­mus, o au­to­ma­tiz­mo bū­du yra pri­pran­ta­ma per ke­lis mė­ne­sius tai da­rant re­gu­lia­riai. Vis­gi svar­biau­sia ne­pa­mirš­ti ma­lo­nu­mo, ku­rį su­tei­kia vaikš­čio­ji­mas, lais­vės ir leng­vu­mo po­jū­čio, sie­los ir kū­no dar­nos pa­ju­ti­mo.

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Atsikračius didžiulio antsvorio dingo ir ligos

  Atsikračius didžiulio antsvorio dingo ir ligos

  Lygija Baranauskienė (66 m.) iš Šakių r. pademonstravo nepaprastą valią – antrojo tipo diabetu serganti moteri...
  Jei sakote šias frazes apie klausos aparatus – smarkiai klystate!

  Jei sakote šias frazes apie klausos aparatus – smarkiai klystate!

  Vasarą susitinkant su draugais, aplankant tėvus ir gimines pokalbis neretai užsisuka apie sveikatą ir ligų įtaką kasdieniam gyveni...

  Budinti vaistinė


  Klaipėdietės vaistininkės patarimai vykstantiems į Jūros šventę

  Klaipėdietės vaistininkės patarimai vykstantiems į Jūros šventę

  Savaitgalį pajūryje susirinks daugybė žmonių norinčių pasimėgauti tradicine Jūros švente. Specialistai įspėja, kad Klaipėdo...
  Šiltos dienos kai kam gali būti ne į naudą: vaistininkė pataria atkreipti dėmesį į organizmo siunčiamus signalus

  Šiltos dienos kai kam gali būti ne į naudą: vaistininkė pataria atkreipti dėmesį į organizmo siunčiamus signalus

  Natūralu, kad vasarą, daugiau laiko leisdami gryname ore ir aktyviau judėdami, imame prakaituoti gausiau nei įprastai. Tačiau svar...

  Sveika šeima


  Naminiai ledai – laisvė fantazijai

  Kokia vasara be ledų? Jokia, ir dėl to nesiginčys niekas, ypač, kuomet karščiai prie žemės lenkia taip, kad norisi tik ko nors šalto. Tačiau prekybos centruose esantys ledai yra tokios kalorijų bombos, kad vasarai baigiantis galime nebetilpti į veidrodžius. Dietistė Živilė Dumbraitė-Varkalienė sako, jog yra ir sveikesni...

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Susipažinkite su apgaule: netikros ligos istorijos internete

  Kartu su naujomis bendravimo galimybėmis internetu, atsivėrė ir papildomos grėsmės. Alabamos universiteto klinikinės psichiatrijos profesorius dr. Marcas Feldmanas teigia, kad kuriasi nauja pacientų grupė – „Miunhauzenai internete“, kurie suvaidina ligą, siekdami dėmesio. Apie vieną tokį atvejį pasakoja detektyvė Taryn Wright ...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  203-oji diena
  Henrikas Vaitiekūnas 203-oji diena
  Į savo vartus...
  Henrikas Vaitiekūnas Į savo vartus...
  Tiesa, subalansuota visiems
  Henrikas Vaitiekūnas Tiesa, subalansuota visiems

  Naujas numeris  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica