Ne­įga­lie­siems – dar dau­giau so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos ga­li­my­bių

Aigustė Tavoraitė
2017-10-05
Ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių so­cia­li­nei in­teg­ra­ci­jai į vi­suo­me­nę ge­rin­ti ir sa­va­ran­kiš­ku­mui ug­dy­ti Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ra­gi­na teik­ti pro­jek­tų pa­raiš­kas trims kon­kur­sams.
Ne­įga­lie­siems – dar dau­giau so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos ga­li­my­bių
Iki spalio 15 d. kviečiama teikti paraiškas dar vienam savivaldybių skelbiamam konkursui – Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams 2018 m. finansuoti.

Įtrauks sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jas
 
Iki spa­lio 15 d. lau­kia­mos pro­jek­tų pa­raiš­kos So­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų ne­įga­lie­siems ben­druo­me­nė­je pro­jek­tams 2018 m. fi­nan­suo­ti.
 
Pa­raiš­kas sa­vi­val­dy­bėms ga­li teik­ti ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos sri­ty­je vei­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos – aso­cia­ci­jos, lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dai, re­li­gi­nės ben­druo­me­nės ir ben­dri­jos, vie­šo­sios įstai­gos (iš­sky­rus vie­šą­sias įstai­gas, ku­rių sa­vi­nin­kė yra tik vals­ty­bė ar­ba sa­vi­val­dy­bė), ku­rios ne ma­žiau nei vie­ne­rius me­tus tei­kia nuo­la­ti­nio, pe­ri­odi­nio po­bū­džio so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas ir vyk­do veik­las, skir­tas kon­kre­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­nan­tiems, be­si­mo­kan­tiems ne­įga­lie­siems in­teg­ruo­ti į vi­suo­me­nę.


„Pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo tiks­las – skir­ti lė­šų pa­reiš­kė­jams, at­sto­vau­jan­tiems ne­įga­lie­siems, gi­nan­tiems jų tei­ses bei tel­kian­tiems ne­įga­liuo­sius ben­droms veik­loms“, – sa­ko Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė dr. As­ta Kan­dra­ta­vi­čie­nė.

„Pro­jek­tu sie­kia­ma ge­rin­ti ne­įga­lių­jų so­cia­li­nę in­teg­ra­ci­ją į vi­suo­me­nę įtrau­kiant į or­ga­ni­za­ci­nius pro­ce­sus sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jas, ku­rios pa­pil­dy­tų sa­vi­val­dy­bių tei­kia­mą pa­gal­bą ne­įga­lie­siems kon­kur­so bū­du at­rink­tais pro­jek­tais, ati­tin­kan­čiais re­a­lius ne­įga­lių­jų po­rei­kius. Taip pat – ska­tin­tų ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos sri­ty­je vei­kian­čias ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas“, – sa­kė Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rė dr. As­ta Kan­dra­ta­vi­čie­nė.
 
Spor­ti­nė veik­la – kaip in­teg­ra­ci­jos prie­mo­nė

Taip pat iki spa­lio 15 d. kvie­čia­ma teik­ti pa­raiš­kas dar vie­nam sa­vi­val­dy­bių skel­bia­mam kon­kur­sui – Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos per kū­no kul­tū­rą ir spor­tą pro­jek­tams 2018 m. fi­nan­suo­ti.

A.Kan­dra­ta­vi­čie­nės pa­ste­bė­ji­mu, ši­taip no­ri­ma ska­tin­ti sa­vi­val­dy­bė­se vyk­dy­ti pro­jek­tus, ku­riuo­se nu­ma­ty­ta or­ga­ni­zuo­ti ne­įga­lių­jų kū­no kul­tū­ros ir spor­to veik­lą kaip ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos prie­mo­nę.


Kon­kur­se da­ly­vau­ti ga­li tos sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čios ne­įga­lių­jų spor­to mė­gė­jų or­ga­ni­za­ci­jos (klu­bai), iš­sky­rus švie­ti­mo ir moks­lo įstai­gų pa­da­li­nius, vie­ni­jan­čius ku­rios nors vie­nos ar­ba ke­lių spor­to ša­kų spor­ti­nin­kus. Taip pat – ne­įga­lių­jų ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, vyk­dan­čios spor­to veik­las ne­įga­lie­siems (iš­sky­rus spor­to fe­de­ra­ci­jas, ko­mi­te­tus ir ki­tas skė­ti­nes ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jas), vie­šo­sios įstai­gos (iš­sky­rus vie­šą­sias įstai­gas, ku­rių sa­vi­nin­kė yra vals­ty­bė ar­ba sa­vi­val­dy­bė), lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dai, re­li­gi­nės ben­druo­me­nės ar ben­dri­jos.

Ra­gi­na skė­ti­nes ne­įga­lių­jų aso­cia­ci­jas
 

Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to skel­bia­mam Ne­įga­lių­jų aso­cia­ci­jų veik­los rė­mi­mo pro­jek­tų at­ran­kos 2018 m. kon­kur­sui pa­raiš­kos lau­kia­mos iki šių me­tų spa­lio 30 d. Jas teik­ti ga­li skė­ti­nės ne­įga­lių­jų aso­cia­ci­jos.
 
„Pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo tiks­las – skir­ti lė­šų pa­reiš­kė­jams, at­sto­vau­jan­tiems ne­įga­lie­siems, gi­nan­tiems jų tei­ses bei tel­kian­tiems ne­įga­liuo­sius ben­droms veik­loms. Taip pat – di­di­nan­tiems jų sa­va­ran­kiš­ku­mą, ska­ti­nan­tiems ne­įga­liuo­sius gy­ven­ti ben­druo­me­nė­je“, – aiš­ki­no Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė.

Sie­kian­čios gau­ti fi­nan­sa­vi­mą iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų pro­jek­tams įgy­ven­din­ti skė­ti­nės ne­įga­lių­jų aso­cia­ci­jos na­riai tu­ri bū­ti ne­įga­lie­ji ar­ba ne­įga­lie­ji ir jų šei­mos na­riai, ar­ba ne­įga­lie­siems at­sto­vau­jan­čios ne­įga­lių­jų aso­cia­ci­jos, ar­ba ne­įga­lie­ji ir ne­įga­lie­siems at­sto­vau­jan­čios ne­įga­lių­jų aso­cia­ci­jos, ar­ba ne­įga­lie­ji, jų šei­mos na­riai ir ne­įga­lie­siems at­sto­vau­jan­čios ne­įga­lių­jų aso­cia­ci­jos.

„Aso­cia­ci­jos tu­ri vyk­dy­ti veik­las, ku­rias įgy­ven­di­nant bū­tų at­sto­vau­ja­ma ne­įga­lie­siems, gy­ve­nan­tiems ne ma­žiau kaip pu­sė­je sa­vi­val­dy­bių ar­ba ne ma­žiau kaip pu­sė­je ap­skri­čių, ir (ar) jie gau­tų nau­dos. O veik­los tiks­las – at­sto­vau­ti ne­įga­lie­siems, gin­ti jų tei­ses, or­ga­ni­zuo­ti ir teik­ti ne­įga­lie­siems so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos prie­mo­nes. Be to,  į vi­sų trijų minėtų pro­jek­tų veik­las la­bai svar­bu įtrauk­ti vai­kus bei jau­ni­mą“, – pri­dū­rė A.Kan­dra­ta­vi­čie­nė.

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Ričardas Daunoravičius: „Šiandien motinystė prilygsta sakramentui“

  Ričardas Daunoravičius: „Šiandien motinystė prilygsta sakramentui“

  Kone 45 metus gydytoju akušeriu dirbantis Ričardas Daunoravičius, Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Akušerijos ir...
  Jauna mergina: net menkiausias širdies permušimas keldavo paniką

  Jauna mergina: net menkiausias širdies permušimas keldavo paniką

  Įsivaizduokite situaciją, kai visu kūnu jaučiate, jog smarkiai sunegalavote ir skubiai reikalinga greitoji pagalba. Tačiau atvykę ...

  Budinti vaistinė


  Nuo COVID-19 pradėti skiepyti šalies vaistininkai

  Nuo COVID-19 pradėti skiepyti šalies vaistininkai

  Pagrindinis šalies vaistinių tinklas „Eurovaistinė“ informuoja, kad įmonės darbuotojai jau pavieniais atvejais ...
  Seimas įteisino didesnes vaistų kompensacijas nepasiturintiems

  Seimas įteisino didesnes vaistų kompensacijas nepasiturintiems

  Nuo kovo 1-osios valstybė kiek daugiau kompensuos už vaistus ir jų priemokas nepasiturintiems, neįgaliesiems ir pensininkams. ...

  Sveika šeima


  Jums tinkanti arbata gali atnešti daug naudos

  Arbata gaivina kūną, minkština širdį, budina mintį, sakė senovės persų gydytojas Avicenna. Kada kokią arbatą gerti, kaip ją paruošti, pasakoja prekybos tinklo „Skonis ir kvapas“ atstovas, arbatos žinovas Andrius Žilinskas.

  Sveikatos horoskopas


  Gruodžio 14-20 d.

  Avi­nas
  Sap­nai, su­sap­nuo­ti pir­ma­die­nio nak­tį, pil­dy­sis ar­ti­miau­siu lai­ku. Penk­ta­die­nį jau­si­te ener­gi­jos ir ge­ros nuo­tai­kos ant­plū­dį. Sa­vait­ga­lį eu­fo­ri­ja kiek nu­slūgs, ta­čiau nu­si­min­ti ne­ver­ta - ūpas pa­kils, jei at­si­pa­lai­duo­si­te namie su knyga ar karštoje vonioje.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  PAR virusas griebė už gerklės

  Statistiniais duomenimis, apie COVID-19 plitimą pasaulyje besidalijanti informacinė svetainė „Worldometers“ skelbia, jog Pietų Afrikos Respublika (PAR) pašoko į 15 vietą ir susirgimų skaičiumi toliau vejasi tokias šalis kaip Lenkija, Meksika bei Argentina. Panašu, jog ir vakcinacijos procesai šalyje klimpsta, o ligoninės nebes...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Informacijos disbalansas
  Henrikas Vaitiekūnas Informacijos disbalansas
  Ketsuekigata nani gata?
  Henrikas Vaitiekūnas Ketsuekigata nani gata?
  Tema ir būsimos potemės
  Henrikas Vaitiekūnas Tema ir būsimos potemės

  Naujas numeris

  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica