As­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gai rei­ka­lin­gas di­des­nis api­brėž­tu­mas

Nerijus Bliujus
2017-06-15
As­me­ni­nis asis­ten­tas – tai žmo­gus, pa­de­dan­tis ne­įga­lie­siems jaus­tis vi­sa­ver­čiais. Jis su­tvar­ko be­ga­lę da­ly­kų, ku­rių ne­įga­lie­ji ne­ga­li at­lik­ti. Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, siek­da­mi iš­si­aiš­kin­ti, kaip šią pa­slau­gą pa­da­ry­ti dar efek­ty­ves­nę, suor­ga­ni­za­vo su­si­ti­ki­mą su Kau­no ap­skri­ties ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jo­mis.
As­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gai rei­ka­lin­gas di­des­nis api­brėž­tu­mas
Dienos centro „Vilties akimirka“ lankytojas Franekas Suchodolskis (nuotr. dešinėje) perskaitė kreipimąsi susirinkusiems, norėdamas gauti asmeninio asistento paslaugą

Su­si­tin­ka su ne­vy­riau­sy­bi­nin­kais

Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rė As­ta Kan­dra­ta­vi­čie­nė tei­gia, kad as­me­ni­nio asis­ten­to nau­da ne­įga­lių­jų gy­ve­ni­me yra ne­abe­jo­ti­na, ta­čiau bū­ti­na iš­si­aiš­kin­ti, kaip ją bū­tų ga­li­ma dar pa­to­bu­lin­ti.

„Mū­sų de­par­ta­men­tui svar­bu, kaip pa­slau­ga šiuo me­tu yra tei­kia­ma, įgy­ven­di­nant So­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų neįgaliesiems ben­druo­me­nė­je pro­jek­tus, ko dar trūks­ta, ko rei­kė­tų, kas tu­rė­tų pa­si­keis­ti. Pa­slau­ga ne­tu­ri bū­ti su­kur­ta tik ka­bi­ne­tuo­se. Ji pri­va­lo funk­cio­nuo­ti iš tie­sų, - sa­ko A.Kan­dra­ta­vi­čie­nė.

- Už­si­brė­žė­me tiks­lą su­si­tik­ti su ne­vy­riau­sy­bi­nių neįgaliųjų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais, kar­tu su sa­vi­val­dy­bių at­sto­vais, kad iš­si­aiš­kin­tu­me, kaip šiuo me­tu as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­ga tei­kia­ma įgy­ven­di­nant So­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų neįgaliesiems ben­druo­me­nė­je pro­jek­tus, ko­kie jos pri­va­lu­mai ir trū­ku­mai. Jau bu­vo­me Aly­taus ap­skri­ty­je, šį kar­tą lan­kė­mės Kau­no. Iš vi­so ke­ti­na­me ap­lan­ky­ti bent pen­kias ap­skri­tis. Su­si­ti­ki­mų me­tu pri­sta­to­mos 2017 m. pla­nuo­ja­mos su­teik­ti as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gos, jų skai­čius, fi­nan­sa­vi­mas, o svar­biau­sia  – iš­klau­so­ma ne­vy­riau­sy­bi­nių neįgaliųjų or­ga­ni­za­ci­jų pa­tir­tis, tei­kiant as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gas, bei pro­ble­mos, su ku­rio­mis su­si­du­ria­ma pa­slau­gų tei­ki­mo me­tu.“

Trū­ku­mų yra

Kau­no kraš­to ne­įga­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Jo­lan­ta Be­res­ne­vi­čie­nė pa­sa­ko­ja, kad as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­ga jų są­jun­go­je tei­kia­ma dau­giau nei 15 me­tų. Per tą lai­ką ji smar­kiai pa­si­kei­tė bei iš­si­plė­tė.
As­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gas pa­ly­dint ir pa­ve­žant or­ga­ni­za­ci­ja tei­kia nuo 2001 me­tų. Te­le­fo­ni­nis asis­ten­tas dir­ba nuo 2000-ųjų.
Iki 2012 me­tų pa­slau­go­mis pa­si­nau­do­jo apie 300 as­me­nų, jiems su­teik­ta dau­giau nei 7 tūkst. skir­tin­gų pa­slau­gų. As­me­ni­nio asis­ten­to (spe­cia­lio­jo trans­por­to) pa­slau­gas ga­vo as­me­nys, tu­rin­tys 0-40 proc. dar­bin­gu­mo ly­gį bei di­de­lius ir vi­du­ti­nius spe­cia­liuo­sius po­rei­kius.

Nuo 2012 me­tų spe­cia­lio­jo trans­por­to pa­slau­ga pra­si­plė­tė. Ją gau­nan­tis as­muo nuo ta­da yra ne tik pa­ly­di­mas nuo du­rų iki du­rų, ne­įga­lu­sis gau­na ir tam tik­rą pa­gal­bą, pa­vyz­džiui, vai­ruo­to­jas pa­de­da pa­neš­ti ne­šu­lius, su­mo­kė­ti mo­kes­čius, ką nors nu­pirk­ti, tie­siog at­ra­kin­ti du­ris, net­gi, pa­vyz­džiui, nu­kas­ti snie­gą nuo ta­ke­lio.
J.Be­res­ne­vi­čie­nė taip pat įvar­di­jo, ko­kias pa­grin­di­nes funk­ci­jas šiuo me­tu at­lie­ka as­me­ni­nis asis­ten­tas.
„Prieš dve­jus me­tus pra­dė­jo­me teik­ti as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gą mo­ty­vuo­jant ir pa­ly­dint ne­įga­lų­jį į dar­bo rin­ką. Bū­tent šią  pa­slau­gą tei­kiu ir aš. Di­džio­ji mū­sų dar­bo da­lis su­si­de­da iš ko­mu­ni­ka­ci­jos, tar­pi­nin­ka­vi­mo, at­sto­va­vi­mo, de­ri­ni­mo, in­for­ma­ci­jos pa­ieš­kos, pa­gal­bos ra­šant mo­ty­va­ci­nius laiš­kus bei gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­mus, siun­čiant elek­tro­ni­nius laiš­kus“, - pa­sa­ko­ja ji.

Pir­mi­nin­kė pri­pa­žįs­ta, kad tei­kiant as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gą ne­iš­ven­gia­ma pro­ble­mų.
„Ši pa­slau­ga yra rei­ka­lin­ga ir pi­ni­gų jai skir­ta tik­rai daug, de­ja, ne­ga­li­me pri­sik­vies­ti dirb­ti jau­nų žmo­nių, nes at­ly­gi­ni­mo dy­dis tik­rai ne­mo­ty­vuo­ja“. 
As­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­ga taip pat yra rei­ka­lin­ga dėl vis dar ne­pa­kan­ka­mo vie­šo­sios ap­lin­kos pri­tai­ky­mo. Dau­gia­bu­čių kie­mų, kai­miš­kų vie­to­vių, ke­liu­kų, ša­li­gat­vių ir sto­te­lių ne­pa­kan­ka­mas pri­tai­ky­mas ir duo­bė­tu­mas yra vie­na pa­grin­di­nių pro­ble­mų. Kau­no mies­te ju­dė­ji­mas jau yra pa­to­ges­nis dėl gat­vių ir vi­sų san­kry­žų pri­tai­ky­mo, bet dar tik­rai yra tai­sy­ti­nų vie­tų. Ne­įti­kė­ti­na, bet net­gi re­no­vuo­ja­muo­se dau­gia­bu­čiuo­se ne­pa­da­ro­mas už­va­žia­vi­mas, nors re­no­vuo­jant būs­tą tai pa­da­ry­ti pri­va­lu.

Dar­bas sun­kus
Kė­dai­nių ra­jo­no ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Du­bo­sas, dir­ban­tis ir as­me­ni­niu asis­ten­tu, įsi­ti­ki­nęs, kad to­kias pa­slau­gas ga­li teik­ti ne kiek­vie­nas.

„As­me­ni­nio asis­ten­to dar­bas tik­rai yra su­dė­tin­gas. As­me­ni­niu asis­ten­tu ga­li bū­ti tik em­pa­tiš­kas, my­lin­tis ir pa­si­ry­žęs au­ko­tis dėl ki­to žmo­gus“, - sa­ko vy­ras.
R.Du­bo­sas taip pat  su­tin­ka, kad as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gai rei­ka­lin­gas aiš­kes­nis api­brėž­tu­mas. 

„Aš, pa­vyz­džiui, ne­įsi­vaiz­duo­ju, kaip to­kiam dar­bui nu­sta­ty­ti aš­tuo­nias dar­bo va­lan­das per die­ną. Taip pat tu­rė­tų bū­ti api­brėž­tas as­me­ni­nio asis­ten­to po­rei­kis pa­gal ne­ga­lios po­bū­dį. Tai­gi, klau­si­mas šiuo me­tu yra su­dė­tin­gas ir sun­kus. Sa­va­no­rių šiuo me­tu tu­ri­me, bet jų yra vis ma­žiau ir ma­žiau. O juk mums ten­ka ir psi­cho­lo­go, dak­ta­ro, na­mų meist­ro, kon­sul­tan­to, ve­te­ri­na­ro bei ki­tos pa­rei­gos. Be to, nuo­la­tos ne­įga­liuo­sius ten­ka kon­sul­tuo­ti te­le­fo­nu“, - pa­sa­ko­ja Kė­dai­nių r. ne­įga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas.

Ak­lie­ji be asis­ten­tų ne­iš­si­vers­tų
Ak­lie­siems bei sun­kiai ma­tan­tiems as­me­nims asis­ten­tas kar­tais yra rei­ka­lin­gas net pa­pras­čiau­siems dar­bams at­lik­ti. Be to, pa­sak Kau­no ir Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ak­lų­jų cen­tro so­cia­li­nės dar­buo­to­jos As­tos Bo­bi­nai­tės, ši pa­slau­ga su­tei­kia ga­li­my­bę ne­re­gin­tie­siems ap­si­lan­ky­ti vie­šo­se vie­to­se.

„Ak­lą ir ne­re­gin­tį žmo­gų iš tik­rų­jų yra la­bai sun­ku iš­trauk­ti į vie­šą­ją erd­vę. Re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės ven­gia net kar­tu su šei­mos na­riais iš­ei­ti į mies­to cen­trą, pa­sė­dė­ti ka­vi­nė­je. Jiems tai – di­džiu­lė pro­ble­ma. Jie var­žo­si, jog ga­li nu­kris­ti koks tru­pi­nys ar jie iš­lies ar­ba­tos puo­de­lį. Ak­lie­siems as­me­ni­nio asis­ten­to pa­gal­ba bū­ti­na“, - tei­gia A.Bo­bi­nai­tė.

Kur­tie­ji nau­do­ja­si daž­nai
Be­ne dau­giau­siai as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­ga nau­do­ja­si žmo­nės, tu­rin­tys klau­sos ne­ga­lią. Kau­no kur­čių­jų re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tro di­rek­to­rės Jū­ra­tės Pu­ga­čiaus­kie­nės nuo­mo­ne, ne­gir­din­tiems ši pa­slau­ga itin  rei­ka­lin­ga dėl ke­lių prie­žas­čių.

„Kau­ne šiuo me­tu yra apie 800 kur­čių­jų. O mū­sų pro­jek­te da­ly­vau­ja 470 pa­slau­gos ga­vė­jų. Skai­čiai yra to­kie, nes tie­siog ne­pa­jė­gia­me su­si­siek­ti su vi­sais žmo­nė­mis, taip pat jų ap­lan­ky­ti. Kur­tu­mas – ne­ga­lia, ri­bo­jan­ti in­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mą ir so­cia­li­nę in­teg­ra­ci­ją. Tai iš­skir­ti­nė žmo­nių gru­pė, su ku­riais ben­drau­jant bū­ti­na pa­žin­ti jų spe­ci­fi­ką. Kur­tie­ji pa­slau­gas tu­ri gau­ti ges­tų kal­ba. As­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­ga lei­džia ne­ga­lią tu­rin­čiam žmo­gui gy­ven­ti orų ir sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą“, - pa­sa­ko­ja J.Pu­ga­čiaus­kie­nė. 

Tie­sa, pa­sak mo­ters, ne­rei­kė­tų pai­nio­ti ver­tė­jo ir as­me­ni­nio asis­ten­to dar­bo.
„Daž­nas su­abe­jo­tu­me, kam kur­tie­siems rei­ka­lin­gos as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gos. Juk ver­tė­jos ga­li vi­sas pa­slau­gas su­teik­ti. Mes ži­no­me, kad Lie­tu­vo­je ges­tų kal­bos ver­tė­jų trūks­ta. Ir jei­gu kur­tie­ji ne­ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­ga su­ren­kant in­for­ma­ci­ją, pa­ruo­šiant do­ku­men­tus, pa­ly­dint į tam tik­ras įstai­gas ar ki­tas vie­tas, ver­tė­jos at­lik­tų vos pu­sę dar­bo, nes jos nė­ra so­cia­li­nės dar­buo­to­jos“, - sa­ko Kau­no kur­čių­jų re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė.

Komentaras:

Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ol­ga Ur­bo­nie­nė:
 
- Ma­nau, kad pa­grin­di­nis as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gų tei­kė­jas tu­rė­tų bū­ti ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, jų ži­nios ir pa­tir­tis yra ge­ro­kai gi­les­nės nei vals­ty­bi­nių ar sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų. Ir kas ge­riau­siai ga­li pa­dė­ti ne­įga­lie­siems, jei­gu ne šie žmo­nės. Mū­sų, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų, pa­grin­di­nė funk­ci­ja - pa­dė­ti, fi­nan­suo­ti, gal­būt pa­tar­ti, bet tik­rai ne teik­ti pa­slau­gą.

Po ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo pra­ėjo jau tik­rai ne­ma­žai me­tų, bet at­ro­do, kad vis dar gy­ve­na­me to­kiais lai­kais, kai žmo­nes rei­kia drą­sin­ti reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, kal­bė­ti apie es­mi­nes pro­ble­mas. Šios dis­ku­si­jos tiks­las ir bu­vo toks – iš­girs­ti bei pa­ska­tin­ti kal­bė­ti.
As­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­ga Kė­dai­niuo­se yra vyk­do­ma. Bet kaip ir kiek­vie­na­me ra­jo­ne vi­są lai­ką yra kur to­bu­lė­ti, tiek kal­bant apie pa­čią pa­slau­gų tei­ki­mo ko­ky­bę, tiek apie jos mas­tą.
Siek­da­mi pa­ten­kin­ti ne­įga­lių­jų po­rei­kius, pri­va­lo­me ko­mu­ni­kuo­ti. Nie­kas ne­ži­nos ma­no po­rei­kių, jei­gu aš jų nie­kam ne­iš­sa­ky­siu. To­dėl džiau­giuo­si, kad bu­vo su­reng­ta to­kia kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je dis­ku­ta­vo­me, kaip ga­lė­tu­me pa­ge­rin­ti as­me­ni­nio asis­ten­to pa­slau­gą.  


Siekiant išsiaiškinti esmines su asmeniniu asistentu susijusias problemas, Neįgaliųjų reikalų departamentas suorganizavo susitikimą su Kauno apskrities neįgaliųjų draugijomis bei asociacijomis


 


  lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai!

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

Komentarai

   Gydytojas ir pacientas


   Virusas pasiglemžė ir gyvenimo džiaugsmą

   Virusas pasiglemžė ir gyvenimo džiaugsmą

   Šakių rajono gyventoja Rita (69 m.) tris mėnesius ligoninėje kovojo su COVID-19 infekcija. Grįžusi namo moteris suprato, ka...
   Hipotonikai vasaros nelaukia

   Hipotonikai vasaros nelaukia

   „Ne juokai yra visą gyvenimą pragyventi su žemu spaudimu. Kai pakyla virš šimto, jaučiuosi keistai“, &nd...

   Budinti vaistinė


   Šiltos dienos kai kam gali būti ne į naudą: vaistininkė pataria atkreipti dėmesį į organizmo siunčiamus signalus

   Šiltos dienos kai kam gali būti ne į naudą: vaistininkė pataria atkreipti dėmesį į organizmo siunčiamus signalus

   Natūralu, kad vasarą, daugiau laiko leisdami gryname ore ir aktyviau judėdami, imame prakaituoti gausiau nei įprastai. Tačiau svar...
   Trijose vaistinėse Vilniuje pradedama skiepyti nuo COVID-19

   Trijose vaistinėse Vilniuje pradedama skiepyti nuo COVID-19

   Trijose vaistinėse Vilniuje pradedama skiepyti nuo COVID-19, pirmadienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė.

   razinka


   Sveika šeima


   Opinis kolitas: ar ligai turi įtakos mityba ir stresas?

   Opinis kolitas – autoimuninė liga, sukelianti lėtinį storosios žarnos uždegimą. Dabartinė medicina su opiniu kolitu padeda gyventi visavertį gyvenimą, o kiek svarbus paciento indėlis? Neretai šia liga sergantieji domisi, kiek jų savijautai ar ligos eigai įtakos turi mityba.

   Pakalbėkim apie tai


   Svetur


   „Lauktuvės“ iš Nepalo

   Kol Jungtinėje Karalystėje toliau plinta Delta vadinama koronaviruso atmaina, o šalies Vyriausybė rengiasi švelninti karantino ribojimus, Vakarų Europos žiniasklaida praneša apie naują COVID-19 mutaciją iš Nepalo. Mokslininkai sako, kad ją sunkiau veikia vakcinos. 

   Redakcijos skiltis


   Komentarai


   Šešios dienos poliklinikose
   Henrikas Vaitiekūnas Šešios dienos poliklinikose
   Kuo vyrai nuo moterų skiriasi (2)
   Henrikas Vaitiekūnas Kuo vyrai nuo moterų skiriasi (2)
   Kuo vyrai nuo moterų skiriasi (1)
   Henrikas Vaitiekūnas Kuo vyrai nuo moterų skiriasi (1)

   Naujas numeris
   Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica