Sveikatos mugė Vilniuje ir Kaune

www.lsveikata.lt
2022-08-10
Rug­sė­jo 10 d. Vil­niaus pre­ky­bos cen­tre „Pa­no­ra­ma“ ren­gia­ma Vil­niaus svei­ka­tos mu­gė, o rug­sė­jo 17 d. Kau­no pre­ky­bos cen­tre „Ak­ro­po­lis“ – Kau­no svei­ka­tos mu­gė. Ren­gi­ny­je sa­vo pa­slau­gas ir ga­mi­nius pri­sta­tys tiek alo­pa­ti­nės, tiek na­tū­ra­lio­sios me­di­ci­nos at­sto­vai, svei­ko mais­to, kos­me­ti­kos ga­min­to­jai, kny­gas bei pe­ri­odi­nius lei­di­nius apie svei­ka­tą lei­džian­čios lei­dyk­los, prie sa­vo veik­los pri­si­jung­ti kvies įvai­rios svei­kuo­lių, spor­to ben­druo­me­nės.

„Idė­ja or­ga­ni­zuo­ti šį ren­gi­nį ki­lo jau se­no­kai, ta­čiau vis ne­ras­da­vau lai­ko ją įgy­ven­din­ti. Vis­gi, pan­de­mi­jos me­tu su­pra­tau to­kio ren­gi­nio rei­ka­lin­gu­mą – pa­ma­čiau, ko­kios men­kos vi­suo­me­nės ži­nios apie svei­ka­tą ir svei­ka­tin­gu­mą ir ap­si­spren­džiau, kad šiam ren­gi­niui at­ėjo lai­kas – gal jis nors tru­pu­tį už­pil­dys in­for­ma­ci­jos spra­gas, pa­ska­tins žmo­nes la­biau sa­vi­mi rū­pin­tis“, – tei­gė svei­ka­tos mu­gės ini­cia­to­rė ren­gi­nių agen­tū­ros „Ge­ra gy­ven­ti“ įkū­rė­ja ir va­do­vė Ven­tė Vi­tei­kai­tė.

Ren­gi­ny­je Vil­niu­je da­ly­vaus 60, o Kau­ne – 70 įmo­nių, siū­lan­čių pa­slau­gas bei pre­kes svei­ka­tai ge­rin­ti. Maž­daug penk­ta­da­lis jų at­vyks iš už­sie­nio – Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės.Mu­gė­je lau­kia­ma gy­dy­mo įstai­gų, me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jų, spa ir svei­ka­tin­gu­mo cen­trų, svei­ko mais­to ga­min­to­jų, su­per­mais­to bei mais­to pa­pil­dų ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, na­tū­ra­lios kos­me­ti­kos ir šva­ros prie­mo­nių ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, al­ter­na­ty­vio­sios me­di­ci­nos at­sto­vų, jo­gos, me­di­ta­ci­jos cen­trų, ma­sa­žo meist­rų, pre­kių ak­ty­viam lais­va­lai­kiui ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, lei­dyk­lų, svei­ka­tin­gu­mo mo­kyk­lų, įvai­rių ben­druo­me­nių ir t.t.
At­ėju­sie­ji ga­lės pa­si­ma­tuo­ti krau­jo spau­di­mą, pa­si­tik­rin­ti re­gė­ji­mą, iš­si­tir­ti ben­drą or­ga­niz­mo būk­lę bio­re­zo­nan­so me­to­du, pa­si­kon­sul­tuo­ti su įvai­rių sri­čių gy­dy­to­jais, vais­ti­nin­kais, gro­žio spe­cia­lis­tais, ajur­ve­dos, se­no­sios ki­nų me­di­ci­nos ži­no­vais ir t.t. Da­lis pa­slau­gų bus tei­kia­mos ne­mo­ka­mai, o di­de­lė da­lis pre­kių par­duo­da­mos su nuo­lai­do­mis.

Lan­ky­to­jų lauks ir ne­mo­ka­ma pa­skai­tų pro­gra­ma. Pra­ne­ši­mus skai­tys gy­dy­to­jai, psi­cho­lo­gai, liau­dies me­di­ci­nos ži­no­vai ir t.t. „Pra­ne­šė­jus at­ren­ka­me ati­džiai, o te­mos apims šiuo me­tu pa­čias ak­tu­a­liau­sias pro­ble­mas – kaip įveik­ti stre­są ir ne­ri­mą, stip­rin­ti imu­ni­te­tą, iš­veng­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų, taip pat bus pa­skai­tų apie vai­kų ir mo­te­rų svei­ka­tą“, – ža­dė­jo V.Vi­tei­kai­tė.

Ren­gi­nys abie­juo­se mies­tuo­se vyks nuo 10 iki 18 val., pa­skai­tų pro­gra­ma – nuo 12 iki 18 val.
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  R.Šerpytis: kabinete ieškome žudiko

  R.Šerpytis: kabinete ieškome žudiko

  „Daktaro darbas – kaip detektyvo, kuris turi atrasti žudiką”, – įsitikinęs tėvo, garsaus kardiologo Prano ...
  Agnė: niekada nežinai, kada bus TA diena

  Agnė: niekada nežinai, kada bus TA diena

  „Skambutis mane pažadino apie 3 valandą nakties. Pamačius, jog skambina nežinomas numeris, per kūną perėjo šiurpuliuk...

  Budinti vaistinė


  „Eurovaistinėse“ nemokami vaistai nuo COVID-19

  „Eurovaistinėse“ nemokami vaistai nuo COVID-19

  Nuo praėjusios savaitės gyventojai, pajutę COVID-19 simptomus, gali kreiptis į šeimos gydytoją ir gauti nemokamai iš...
  Ir vaistus perkant galima „pasimauti“

  Ir vaistus perkant galima „pasimauti“

  Paskutiniuoju metu ypač gausu nelegaliai sukurtų interneto svetainių, kuriose skelbiama klaidinanti ir tikrovės neatitinkanti info...

  razinka


  Sveika šeima


  Norėjo pasigražinti, pasipuošė randais

  Kūno puošyba auskarais taip išpopuliarėjo, jog tikriausiai vargu ar rastume moteriškos lyties atstovę, kuri nebūtų persivėrusi ausies lezgelio. Specialistai teigia, jog klientų amžius jaunėja, procedūrai ryžtasi ir vis daugiau vyrų, parenkamos netradicinės vietos. Tačiau apie pasekmės sveikatai kalbama per mažai....

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Humanitarinės katastrofos priešaušris

  Politinis nestabilumas Sudane, kur vyksta ginkluota kova tarp šalies ginkluotojų pajėgų, remiančių valstybės vadovą, ir RSF vadovaujamų generolo Mohamed Hamdan Dagalo baigia peraugti į humanitarinę katastrofą.   

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Brangesnė už auksą?
  Henrikas Vaitiekūnas Brangesnė už auksą?
  Apie dėmesį, kuris prastesnis net už gaidelio
  Henrikas Vaitiekūnas Apie dėmesį, kuris prastesnis net už gaidelio
  Nematomos grožybės
  Henrikas Vaitiekūnas Nematomos grožybės

  Naujas numeris