Sveikatos mugė Vilniuje ir Kaune

www.lsveikata.lt
2022-08-10
Rug­sė­jo 10 d. Vil­niaus pre­ky­bos cen­tre „Pa­no­ra­ma“ ren­gia­ma Vil­niaus svei­ka­tos mu­gė, o rug­sė­jo 17 d. Kau­no pre­ky­bos cen­tre „Ak­ro­po­lis“ – Kau­no svei­ka­tos mu­gė. Ren­gi­ny­je sa­vo pa­slau­gas ir ga­mi­nius pri­sta­tys tiek alo­pa­ti­nės, tiek na­tū­ra­lio­sios me­di­ci­nos at­sto­vai, svei­ko mais­to, kos­me­ti­kos ga­min­to­jai, kny­gas bei pe­ri­odi­nius lei­di­nius apie svei­ka­tą lei­džian­čios lei­dyk­los, prie sa­vo veik­los pri­si­jung­ti kvies įvai­rios svei­kuo­lių, spor­to ben­druo­me­nės.

„Idė­ja or­ga­ni­zuo­ti šį ren­gi­nį ki­lo jau se­no­kai, ta­čiau vis ne­ras­da­vau lai­ko ją įgy­ven­din­ti. Vis­gi, pan­de­mi­jos me­tu su­pra­tau to­kio ren­gi­nio rei­ka­lin­gu­mą – pa­ma­čiau, ko­kios men­kos vi­suo­me­nės ži­nios apie svei­ka­tą ir svei­ka­tin­gu­mą ir ap­si­spren­džiau, kad šiam ren­gi­niui at­ėjo lai­kas – gal jis nors tru­pu­tį už­pil­dys in­for­ma­ci­jos spra­gas, pa­ska­tins žmo­nes la­biau sa­vi­mi rū­pin­tis“, – tei­gė svei­ka­tos mu­gės ini­cia­to­rė ren­gi­nių agen­tū­ros „Ge­ra gy­ven­ti“ įkū­rė­ja ir va­do­vė Ven­tė Vi­tei­kai­tė.

Ren­gi­ny­je Vil­niu­je da­ly­vaus 60, o Kau­ne – 70 įmo­nių, siū­lan­čių pa­slau­gas bei pre­kes svei­ka­tai ge­rin­ti. Maž­daug penk­ta­da­lis jų at­vyks iš už­sie­nio – Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės.Mu­gė­je lau­kia­ma gy­dy­mo įstai­gų, me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jų, spa ir svei­ka­tin­gu­mo cen­trų, svei­ko mais­to ga­min­to­jų, su­per­mais­to bei mais­to pa­pil­dų ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, na­tū­ra­lios kos­me­ti­kos ir šva­ros prie­mo­nių ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, al­ter­na­ty­vio­sios me­di­ci­nos at­sto­vų, jo­gos, me­di­ta­ci­jos cen­trų, ma­sa­žo meist­rų, pre­kių ak­ty­viam lais­va­lai­kiui ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, lei­dyk­lų, svei­ka­tin­gu­mo mo­kyk­lų, įvai­rių ben­druo­me­nių ir t.t.
At­ėju­sie­ji ga­lės pa­si­ma­tuo­ti krau­jo spau­di­mą, pa­si­tik­rin­ti re­gė­ji­mą, iš­si­tir­ti ben­drą or­ga­niz­mo būk­lę bio­re­zo­nan­so me­to­du, pa­si­kon­sul­tuo­ti su įvai­rių sri­čių gy­dy­to­jais, vais­ti­nin­kais, gro­žio spe­cia­lis­tais, ajur­ve­dos, se­no­sios ki­nų me­di­ci­nos ži­no­vais ir t.t. Da­lis pa­slau­gų bus tei­kia­mos ne­mo­ka­mai, o di­de­lė da­lis pre­kių par­duo­da­mos su nuo­lai­do­mis.

Lan­ky­to­jų lauks ir ne­mo­ka­ma pa­skai­tų pro­gra­ma. Pra­ne­ši­mus skai­tys gy­dy­to­jai, psi­cho­lo­gai, liau­dies me­di­ci­nos ži­no­vai ir t.t. „Pra­ne­šė­jus at­ren­ka­me ati­džiai, o te­mos apims šiuo me­tu pa­čias ak­tu­a­liau­sias pro­ble­mas – kaip įveik­ti stre­są ir ne­ri­mą, stip­rin­ti imu­ni­te­tą, iš­veng­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų, taip pat bus pa­skai­tų apie vai­kų ir mo­te­rų svei­ka­tą“, – ža­dė­jo V.Vi­tei­kai­tė.

Ren­gi­nys abie­juo­se mies­tuo­se vyks nuo 10 iki 18 val., pa­skai­tų pro­gra­ma – nuo 12 iki 18 val.
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Bevaikė savo valia: ne viskas prieinama

  Bevaikė savo valia: ne viskas prieinama

  Yra šalių, kuriose neprieinamas net ankstyvasis abortas. Jų gyventojos, siekdamos realizuoti reprodukcinį apsisprendimą, vi...
  Miokardo infarktas: pirmoji pagalba gelbėja gyvybę

  Miokardo infarktas: pirmoji pagalba gelbėja gyvybę

  Aleksejui 47 metai, jis dirba IT srityje, triskart per savaitę sportuoja, sveikai maitinasi ir laiko save palyginti sveiku žmogumi...

  Budinti vaistinė


  Dažniausi nusiskundimai, dėl kurių skuba į vaistinę persirgę COVID-19: ką pataria vaistininkai?

  Dažniausi nusiskundimai, dėl kurių skuba į vaistinę persirgę COVID-19: ką pataria vaistininkai?

  Dėl šalyje plintančios COVID-19 infekcijos daugėja užsikrėtusių asmenų, o kartu ir patiriančių liekamuosius reiškini...
  Kurortinėse vaistinėse gausu vaistus pamiršusių klientų

  Kurortinėse vaistinėse gausu vaistus pamiršusių klientų

  Vasaros laikas neatskiriamas nuo išvykų ir atostogų. Visai nesvarbu ar renkamės ilgesnę kelionę, ar savaitgalio poilsį pajū...

  Sveika šeima


  Dėl nykstančio įdegio šerpetoja oda? Padės pilingas

  Apie kūno odos šveitimą daugelis gali prisiminti, kai rudenį tenka atsisveikinti su vasarišku įdegiu. Pilingas išties gelbsti norint sulyginti dėl nykstančio įdegio šerpetojančią odą, tačiau „Eurovaistinės“ grožio vaistinių vadovė Aušra Vareikienė atskleidžia – odos šveitima...

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Karolis III – vienas žymiausių alternatyviosios terapijos šalininkų

  „Praėjusį vakarą, keturiolika minučių po dešimtos, jos karališkoji didenybė princesė Elizabeth, Edinburgo hercogienė, saugiai pagimdė princą“, – šitaip apie naujojo Jungtinės Karalystės karaliaus Karolio III gimimą 1948 m. lapkričio 15 d. paskelbė „The London Gazette“.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Ginkluotas ir labai pavojingas
  Henrikas Vaitiekūnas Ginkluotas ir labai pavojingas
  Tikrasis Angelas Sargas
  Henrikas Vaitiekūnas Tikrasis Angelas Sargas
  Gyvenimas rudenį (hibernacija)
  Henrikas Vaitiekūnas Gyvenimas rudenį (hibernacija)

  Naujas numeris