Sveikatos mugė Vilniuje ir Kaune

www.lsveikata.lt
2022-08-10
Rug­sė­jo 10 d. Vil­niaus pre­ky­bos cen­tre „Pa­no­ra­ma“ ren­gia­ma Vil­niaus svei­ka­tos mu­gė, o rug­sė­jo 17 d. Kau­no pre­ky­bos cen­tre „Ak­ro­po­lis“ – Kau­no svei­ka­tos mu­gė. Ren­gi­ny­je sa­vo pa­slau­gas ir ga­mi­nius pri­sta­tys tiek alo­pa­ti­nės, tiek na­tū­ra­lio­sios me­di­ci­nos at­sto­vai, svei­ko mais­to, kos­me­ti­kos ga­min­to­jai, kny­gas bei pe­ri­odi­nius lei­di­nius apie svei­ka­tą lei­džian­čios lei­dyk­los, prie sa­vo veik­los pri­si­jung­ti kvies įvai­rios svei­kuo­lių, spor­to ben­druo­me­nės.

„Idė­ja or­ga­ni­zuo­ti šį ren­gi­nį ki­lo jau se­no­kai, ta­čiau vis ne­ras­da­vau lai­ko ją įgy­ven­din­ti. Vis­gi, pan­de­mi­jos me­tu su­pra­tau to­kio ren­gi­nio rei­ka­lin­gu­mą – pa­ma­čiau, ko­kios men­kos vi­suo­me­nės ži­nios apie svei­ka­tą ir svei­ka­tin­gu­mą ir ap­si­spren­džiau, kad šiam ren­gi­niui at­ėjo lai­kas – gal jis nors tru­pu­tį už­pil­dys in­for­ma­ci­jos spra­gas, pa­ska­tins žmo­nes la­biau sa­vi­mi rū­pin­tis“, – tei­gė svei­ka­tos mu­gės ini­cia­to­rė ren­gi­nių agen­tū­ros „Ge­ra gy­ven­ti“ įkū­rė­ja ir va­do­vė Ven­tė Vi­tei­kai­tė.

Ren­gi­ny­je Vil­niu­je da­ly­vaus 60, o Kau­ne – 70 įmo­nių, siū­lan­čių pa­slau­gas bei pre­kes svei­ka­tai ge­rin­ti. Maž­daug penk­ta­da­lis jų at­vyks iš už­sie­nio – Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės.Mu­gė­je lau­kia­ma gy­dy­mo įstai­gų, me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jų, spa ir svei­ka­tin­gu­mo cen­trų, svei­ko mais­to ga­min­to­jų, su­per­mais­to bei mais­to pa­pil­dų ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, na­tū­ra­lios kos­me­ti­kos ir šva­ros prie­mo­nių ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, al­ter­na­ty­vio­sios me­di­ci­nos at­sto­vų, jo­gos, me­di­ta­ci­jos cen­trų, ma­sa­žo meist­rų, pre­kių ak­ty­viam lais­va­lai­kiui ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, lei­dyk­lų, svei­ka­tin­gu­mo mo­kyk­lų, įvai­rių ben­druo­me­nių ir t.t.
At­ėju­sie­ji ga­lės pa­si­ma­tuo­ti krau­jo spau­di­mą, pa­si­tik­rin­ti re­gė­ji­mą, iš­si­tir­ti ben­drą or­ga­niz­mo būk­lę bio­re­zo­nan­so me­to­du, pa­si­kon­sul­tuo­ti su įvai­rių sri­čių gy­dy­to­jais, vais­ti­nin­kais, gro­žio spe­cia­lis­tais, ajur­ve­dos, se­no­sios ki­nų me­di­ci­nos ži­no­vais ir t.t. Da­lis pa­slau­gų bus tei­kia­mos ne­mo­ka­mai, o di­de­lė da­lis pre­kių par­duo­da­mos su nuo­lai­do­mis.

Lan­ky­to­jų lauks ir ne­mo­ka­ma pa­skai­tų pro­gra­ma. Pra­ne­ši­mus skai­tys gy­dy­to­jai, psi­cho­lo­gai, liau­dies me­di­ci­nos ži­no­vai ir t.t. „Pra­ne­šė­jus at­ren­ka­me ati­džiai, o te­mos apims šiuo me­tu pa­čias ak­tu­a­liau­sias pro­ble­mas – kaip įveik­ti stre­są ir ne­ri­mą, stip­rin­ti imu­ni­te­tą, iš­veng­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų, taip pat bus pa­skai­tų apie vai­kų ir mo­te­rų svei­ka­tą“, – ža­dė­jo V.Vi­tei­kai­tė.

Ren­gi­nys abie­juo­se mies­tuo­se vyks nuo 10 iki 18 val., pa­skai­tų pro­gra­ma – nuo 12 iki 18 val.
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

Komentarai

   Gydytojas ir pacientas


   Naujos kartos genetinis tyrimas padės tiksliau gydyti sėklidžių vėžį

   Naujos kartos genetinis tyrimas padės tiksliau gydyti sėklidžių vėžį

   Sėklidžių vėžys išlieka labai aktuali tema, svarbi tai amžiaus grupei, kai tikrai dar negalvojama apie jokias ligas, juo la...
   G.Likatavičius: metadono programa finansuojama neblogai

   G.Likatavičius: metadono programa finansuojama neblogai

   „Vilniaus narkotinių medžiagų rinkos tendencijos panašios į Europos rinkos. Vyrauja sintetiniai kanabinoidai ir sinte...

   Budinti vaistinė


   Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

   Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

   Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...
   Vaistinių lentynose trūksta kompensuojamųjų vaistų

   Vaistinių lentynose trūksta kompensuojamųjų vaistų

   Pasibaigus pandemijai daugelis šalių susidūrė su vaistų trūkumu. Ir nors pamažu galima atsikvėpti, nes gamybai susireguliuo...

   razinka


   Sveika šeima


   Kai terapeutas – miškas

   Sąmoningas buvimas miške mažina stresą, gerina nuotaiką ir atkuria psichologinę būseną, sako Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) profesoriai, vieninteliai Lietuvoje siūlantys podiplomines Miško terapijos studijas. Tuo metu Miško terapijos seansų dalyviai kviečiami visais sensoriniais pojūčiais – r...

   Sveikatos horoskopas


   Lakpkričio 23-29 d.

   Avi­nas
   Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

   Pakalbėkim apie tai


   Svetur


   Stop internetui ar „skrolinam“ toliau?

   Antraštėse paprastai internetas piešiamas neigiama spalva: kelia depresiją, nerimą, trikdo miegą. Tačiau naujausias tyrimas rodo, kad viskas gali būti priešingai, o asmenų, besinaudojančių internetu, gerovės lygis aukštesnis už tų, kurie internetu nesinaudoja.

   Redakcijos skiltis


   Komentarai


   Yra liga, kurios galbūt... nėra
   Henrikas Vaitiekūnas Yra liga, kurios galbūt... nėra
   Ko bijo Šolcas, Macronas ir Erdoganas?
   Henrikas Vaitiekūnas Ko bijo Šolcas, Macronas ir Erdoganas?
   Sparnuotieji spąstai
   Henrikas Vaitiekūnas Sparnuotieji spąstai

   Naujas numeris