Sveikatos mugė Vilniuje ir Kaune

www.lsveikata.lt
2022-08-10
Rug­sė­jo 10 d. Vil­niaus pre­ky­bos cen­tre „Pa­no­ra­ma“ ren­gia­ma Vil­niaus svei­ka­tos mu­gė, o rug­sė­jo 17 d. Kau­no pre­ky­bos cen­tre „Ak­ro­po­lis“ – Kau­no svei­ka­tos mu­gė. Ren­gi­ny­je sa­vo pa­slau­gas ir ga­mi­nius pri­sta­tys tiek alo­pa­ti­nės, tiek na­tū­ra­lio­sios me­di­ci­nos at­sto­vai, svei­ko mais­to, kos­me­ti­kos ga­min­to­jai, kny­gas bei pe­ri­odi­nius lei­di­nius apie svei­ka­tą lei­džian­čios lei­dyk­los, prie sa­vo veik­los pri­si­jung­ti kvies įvai­rios svei­kuo­lių, spor­to ben­druo­me­nės.

„Idė­ja or­ga­ni­zuo­ti šį ren­gi­nį ki­lo jau se­no­kai, ta­čiau vis ne­ras­da­vau lai­ko ją įgy­ven­din­ti. Vis­gi, pan­de­mi­jos me­tu su­pra­tau to­kio ren­gi­nio rei­ka­lin­gu­mą – pa­ma­čiau, ko­kios men­kos vi­suo­me­nės ži­nios apie svei­ka­tą ir svei­ka­tin­gu­mą ir ap­si­spren­džiau, kad šiam ren­gi­niui at­ėjo lai­kas – gal jis nors tru­pu­tį už­pil­dys in­for­ma­ci­jos spra­gas, pa­ska­tins žmo­nes la­biau sa­vi­mi rū­pin­tis“, – tei­gė svei­ka­tos mu­gės ini­cia­to­rė ren­gi­nių agen­tū­ros „Ge­ra gy­ven­ti“ įkū­rė­ja ir va­do­vė Ven­tė Vi­tei­kai­tė.

Ren­gi­ny­je Vil­niu­je da­ly­vaus 60, o Kau­ne – 70 įmo­nių, siū­lan­čių pa­slau­gas bei pre­kes svei­ka­tai ge­rin­ti. Maž­daug penk­ta­da­lis jų at­vyks iš už­sie­nio – Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės.Mu­gė­je lau­kia­ma gy­dy­mo įstai­gų, me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jų, spa ir svei­ka­tin­gu­mo cen­trų, svei­ko mais­to ga­min­to­jų, su­per­mais­to bei mais­to pa­pil­dų ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, na­tū­ra­lios kos­me­ti­kos ir šva­ros prie­mo­nių ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, al­ter­na­ty­vio­sios me­di­ci­nos at­sto­vų, jo­gos, me­di­ta­ci­jos cen­trų, ma­sa­žo meist­rų, pre­kių ak­ty­viam lais­va­lai­kiui ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, lei­dyk­lų, svei­ka­tin­gu­mo mo­kyk­lų, įvai­rių ben­druo­me­nių ir t.t.
At­ėju­sie­ji ga­lės pa­si­ma­tuo­ti krau­jo spau­di­mą, pa­si­tik­rin­ti re­gė­ji­mą, iš­si­tir­ti ben­drą or­ga­niz­mo būk­lę bio­re­zo­nan­so me­to­du, pa­si­kon­sul­tuo­ti su įvai­rių sri­čių gy­dy­to­jais, vais­ti­nin­kais, gro­žio spe­cia­lis­tais, ajur­ve­dos, se­no­sios ki­nų me­di­ci­nos ži­no­vais ir t.t. Da­lis pa­slau­gų bus tei­kia­mos ne­mo­ka­mai, o di­de­lė da­lis pre­kių par­duo­da­mos su nuo­lai­do­mis.

Lan­ky­to­jų lauks ir ne­mo­ka­ma pa­skai­tų pro­gra­ma. Pra­ne­ši­mus skai­tys gy­dy­to­jai, psi­cho­lo­gai, liau­dies me­di­ci­nos ži­no­vai ir t.t. „Pra­ne­šė­jus at­ren­ka­me ati­džiai, o te­mos apims šiuo me­tu pa­čias ak­tu­a­liau­sias pro­ble­mas – kaip įveik­ti stre­są ir ne­ri­mą, stip­rin­ti imu­ni­te­tą, iš­veng­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų, taip pat bus pa­skai­tų apie vai­kų ir mo­te­rų svei­ka­tą“, – ža­dė­jo V.Vi­tei­kai­tė.

Ren­gi­nys abie­juo­se mies­tuo­se vyks nuo 10 iki 18 val., pa­skai­tų pro­gra­ma – nuo 12 iki 18 val.
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  A.Kukulskis: skubiosios medicinos gydytojai – idealistai

  A.Kukulskis: skubiosios medicinos gydytojai – idealistai

  „Visuomenei dar trūksta supratimo, kad skubios pagalbos skyrius nėra vieta, kur paslaugos suteikiamos greičiau – tai v...
  Atspari tuberkuliozė: lengvabūdiškumas turėjo pasekmes

  Atspari tuberkuliozė: lengvabūdiškumas turėjo pasekmes

  Karolio ligos istorija prasidėjo tada, kai jis, įstojęs mokytis kolegijon, išsityrė dėl tuberkuliozės (TB). Siurprizu jam t...

  Budinti vaistinė


  „Vaistinių pasigailėti negalima bausti!“ – kur dėti kablelį

  „Vaistinių pasigailėti negalima bausti!“ – kur dėti kablelį

  Konkurencijos taryba (KT) nustatė, kad Lietuvos vaistinių asociacija (LVA) ir kelios vaistinės neleistinai susitarė dėl kompensuoj...
  Vaistinėse įrengtos utilizuojamų vaistų dėžės

  Vaistinėse įrengtos utilizuojamų vaistų dėžės

  Kasmet utilizavimui iš gyventojų surenkama vis daugiau tonų vaistų, tačiau nemaža dalis žmonių iki šiol nežino, kaip...

  razinka


  Sveika šeima


  Mityba – prieš vėžį

  „Gyvenimas per trumpas, kad neskaniai valgytume“, – turbūt ne kartą teko girdėti šią pilvui palaimingą frazę iš kulinarijos atstovų lūpų. Vis dėlto sveikos mitybos specialistai atkerta: valgome, kad gyventume, o ne gyvename, kad valgytume. Pasaulinės kovos su vėžiu dienos išvakarėse gydomosios m...

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Prievartinė kontracepcija: nelemtas eugenikų palikimas

  Tūkstančių Grenlandijos moterų įsčiose, vykdant Danijos inicijuotą Grenlandijos inuitų populiacijos kontrolės kampaniją, šeštajame ir aštuntajame XX a. dešimtmečiuose buvo implantuota kontraceptinė priemonė. Danijos Vyriausybė neseniai paskelbė apie nepriklausomą šios vadinamosios „spiralių ka...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kuri jūsų akis verkia?
  Henrikas Vaitiekūnas Kuri jūsų akis verkia?
  Kaip sutaupyti 99 centus
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip sutaupyti 99 centus
  Buvo buvo, kaip nebuvo!
  Henrikas Vaitiekūnas Buvo buvo, kaip nebuvo!

  Naujas numeris