Sveikatos mugė Vilniuje ir Kaune

www.lsveikata.lt
2022-08-10
Rug­sė­jo 10 d. Vil­niaus pre­ky­bos cen­tre „Pa­no­ra­ma“ ren­gia­ma Vil­niaus svei­ka­tos mu­gė, o rug­sė­jo 17 d. Kau­no pre­ky­bos cen­tre „Ak­ro­po­lis“ – Kau­no svei­ka­tos mu­gė. Ren­gi­ny­je sa­vo pa­slau­gas ir ga­mi­nius pri­sta­tys tiek alo­pa­ti­nės, tiek na­tū­ra­lio­sios me­di­ci­nos at­sto­vai, svei­ko mais­to, kos­me­ti­kos ga­min­to­jai, kny­gas bei pe­ri­odi­nius lei­di­nius apie svei­ka­tą lei­džian­čios lei­dyk­los, prie sa­vo veik­los pri­si­jung­ti kvies įvai­rios svei­kuo­lių, spor­to ben­druo­me­nės.

„Idė­ja or­ga­ni­zuo­ti šį ren­gi­nį ki­lo jau se­no­kai, ta­čiau vis ne­ras­da­vau lai­ko ją įgy­ven­din­ti. Vis­gi, pan­de­mi­jos me­tu su­pra­tau to­kio ren­gi­nio rei­ka­lin­gu­mą – pa­ma­čiau, ko­kios men­kos vi­suo­me­nės ži­nios apie svei­ka­tą ir svei­ka­tin­gu­mą ir ap­si­spren­džiau, kad šiam ren­gi­niui at­ėjo lai­kas – gal jis nors tru­pu­tį už­pil­dys in­for­ma­ci­jos spra­gas, pa­ska­tins žmo­nes la­biau sa­vi­mi rū­pin­tis“, – tei­gė svei­ka­tos mu­gės ini­cia­to­rė ren­gi­nių agen­tū­ros „Ge­ra gy­ven­ti“ įkū­rė­ja ir va­do­vė Ven­tė Vi­tei­kai­tė.

Ren­gi­ny­je Vil­niu­je da­ly­vaus 60, o Kau­ne – 70 įmo­nių, siū­lan­čių pa­slau­gas bei pre­kes svei­ka­tai ge­rin­ti. Maž­daug penk­ta­da­lis jų at­vyks iš už­sie­nio – Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės.Mu­gė­je lau­kia­ma gy­dy­mo įstai­gų, me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jų, spa ir svei­ka­tin­gu­mo cen­trų, svei­ko mais­to ga­min­to­jų, su­per­mais­to bei mais­to pa­pil­dų ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, na­tū­ra­lios kos­me­ti­kos ir šva­ros prie­mo­nių ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, al­ter­na­ty­vio­sios me­di­ci­nos at­sto­vų, jo­gos, me­di­ta­ci­jos cen­trų, ma­sa­žo meist­rų, pre­kių ak­ty­viam lais­va­lai­kiui ga­min­to­jų ir pla­tin­to­jų, lei­dyk­lų, svei­ka­tin­gu­mo mo­kyk­lų, įvai­rių ben­druo­me­nių ir t.t.
At­ėju­sie­ji ga­lės pa­si­ma­tuo­ti krau­jo spau­di­mą, pa­si­tik­rin­ti re­gė­ji­mą, iš­si­tir­ti ben­drą or­ga­niz­mo būk­lę bio­re­zo­nan­so me­to­du, pa­si­kon­sul­tuo­ti su įvai­rių sri­čių gy­dy­to­jais, vais­ti­nin­kais, gro­žio spe­cia­lis­tais, ajur­ve­dos, se­no­sios ki­nų me­di­ci­nos ži­no­vais ir t.t. Da­lis pa­slau­gų bus tei­kia­mos ne­mo­ka­mai, o di­de­lė da­lis pre­kių par­duo­da­mos su nuo­lai­do­mis.

Lan­ky­to­jų lauks ir ne­mo­ka­ma pa­skai­tų pro­gra­ma. Pra­ne­ši­mus skai­tys gy­dy­to­jai, psi­cho­lo­gai, liau­dies me­di­ci­nos ži­no­vai ir t.t. „Pra­ne­šė­jus at­ren­ka­me ati­džiai, o te­mos apims šiuo me­tu pa­čias ak­tu­a­liau­sias pro­ble­mas – kaip įveik­ti stre­są ir ne­ri­mą, stip­rin­ti imu­ni­te­tą, iš­veng­ti šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų, taip pat bus pa­skai­tų apie vai­kų ir mo­te­rų svei­ka­tą“, – ža­dė­jo V.Vi­tei­kai­tė.

Ren­gi­nys abie­juo­se mies­tuo­se vyks nuo 10 iki 18 val., pa­skai­tų pro­gra­ma – nuo 12 iki 18 val.
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

Komentarai

   Gydytojas ir pacientas


   Akromegalija serganti Jūratė: jaučiuosi kaip apatinė girna

   Akromegalija serganti Jūratė: jaučiuosi kaip apatinė girna

   „Kiekvieną rytą atsikeliu sveika, energinga, laiminga. Džiaugiuosi, kad liga yra sutramdyta ir gyvensiu tiek, kiek Dievas du...
   Demencija serga ir vaikai

   Demencija serga ir vaikai

   Jonavos visuomenės sveikatos biuro organizuojamos paskaitos metu dalyvius nustebino žinia: demencija serga ir vaikai. Visuomenei s...

   Budinti vaistinė


   Auklės baudomis

   Auklės baudomis

   „Lietuvoje neretai vaistais prekiauja asmenys neturėdami jokių leidimų, ir čia kalbame apie turgavietes bei internetinę prek...
   Profsąjunga: farmacijos specialistai yra spaudžiami parduoti kuo daugiau prekių

   Profsąjunga: farmacijos specialistai yra spaudžiami parduoti kuo daugiau prekių

   Farmacijos specialistai yra spaudžiami klientams pasiūlyti kuo daugiau ir konkrečių gamintojų prekių, sako Vaistinių darbuotojų pr...

   razinka


   Sveika šeima


   Kai piešiniai ima kalbėti...

   „Nustebtumėte, kiek ir kokių istorijų papasakoja piešiniai, – sako dailės terapeutai. – Patirtas smurtas, priklausomybės, netektys… Kiekviename nupieštame kūrinyje skleidžiasi atviros ir jautrios žmonių istorijos.“ Kaip „kalbinami” piešiniai? Kuo skiriasi terapinis pie&s...

   Sveikatos horoskopas


   Lakpkričio 23-29 d.

   Avi­nas
   Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

   Pakalbėkim apie tai


   Svetur


   Zimbabvėje įsisiautėjo cholera

   Šalyje iš daugelio gręžinių nėra saugu gerti ir naudoti vandenį, o infekcinė žarnyno liga, deja, jau pareikalavo daugiau kaip 150 Zimbabvės gyventojų gyvybių, tūkstančiams sujaukusi kasdienybę. Dalis šios šalies gyventojų prisimena prieš penkiolika metų įvykusį choleros protrūkį, kiti gi su liga sus...

   Redakcijos skiltis


   Komentarai


   Ar IQ yra oksimoronas?
   Henrikas Vaitiekūnas Ar IQ yra oksimoronas?
   Kas telpa į milijoną gigabaitų?
   Henrikas Vaitiekūnas Kas telpa į milijoną gigabaitų?
   Bredas Pitas: ligonis ar sukčius?
   Henrikas Vaitiekūnas Bredas Pitas: ligonis ar sukčius?

   Naujas numeris