Van­dens pro­ce­dū­ros at­gai­vi­na vil­tį pa­sveik­ti

Aigustė Tavoraitė
2017-12-14
Van­dens te­ra­pi­ja svei­kam žmo­gui yra ge­ra grū­di­ni­mo­si prie­mo­nė, o ser­gan­tiems, sun­kią ne­ga­lią tu­rin­tiems pa­cien­tams ne­re­tai tam­pa pa­gal­ba mo­kan­tis iš nau­jo ženg­ti pir­mus žings­nius.
Van­dens pro­ce­dū­ros at­gai­vi­na vil­tį pa­sveik­ti
Vandens procedūros itin naudingos gydant įvairius minkštųjų audinių ir kaulų pažeidimus, raumenų ir nervų ligas. Taip pat hidroterapija naudinga po insulto ar galvos traumų, esant neurologiniams sutrikimams, pooperacinėms būklėms ir kt.

Pla­čiai pri­tai­ko­ma
Spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad van­dens te­ra­pi­jos, dar va­di­na­mos hid­ro­te­ra­pi­ja, pri­tai­ky­mas gy­do­mai­siais tiks­lais yra la­bai pla­tus. To­kį te­ra­pi­nį po­vei­kį pa­aiš­ki­na ter­mi­nės, fi­zi­nės, mo­le­ku­li­nės van­dens sa­vy­bės. Slė­gis, spau­di­mas, tem­pe­ra­tū­ra, ypa­tin­ga van­dens struk­tū­ra – vi­sa tai tu­ri įta­kos žmo­gaus or­ga­niz­mui ir ga­li pa­dė­ti pa­ge­rin­ti sa­vi­jau­tą bei svei­ka­tą.
Van­dens pro­ce­dū­ros itin nau­din­gos gy­dant įvai­rius minkš­tų­jų au­di­nių ir kau­lų pa­žei­di­mus, rau­me­nų ir ner­vų li­gas. Taip pat hid­ro­te­ra­pi­ja nau­din­ga po in­sul­to ar gal­vos trau­mų, esant neu­ro­lo­gi­niams su­tri­ki­mams, po­ope­ra­ci­nėms būk­lėms ir kt.
 
Pir­mi žings­niai – van­de­ny­je

Pa­lan­gos re­a­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės ki­ne­zi­te­ra­peu­tė Vai­da Pie­ku­vie­nė sa­kė iš pa­tir­ties ga­lin­ti pa­tvir­tin­ti tei­gia­mą van­dens te­ra­pi­jos po­vei­kį.
 

„Pra­dė­ję lan­ky­ti ba­sei­ną ar­ba van­dens ta­ką, ku­ria­me yra ga­li­my­bė nau­do­ti spe­cia­lų kel­tu­vą, dau­gu­ma pa­cien­tų, pa­ty­ru­sių nu­ga­ros sme­ge­nų pa­žei­di­mą, in­sul­tą ar ser­gan­tys iš­sė­ti­ne skle­ro­ze pa­jau­čia būk­lės pa­ge­rė­ji­mą. Pir­miau­sia juos tei­gia­mai vei­kia ši­lu­ma, at­si­pa­lai­da­vus at­slūgs­ta skaus­mas, su­ma­žė­ja rau­me­nų to­nu­sas. Van­de­ny­je žmo­gaus kū­nas pa­leng­vė­ja, to­dėl ju­dė­ti, at­lik­ti pra­ti­mus yra daug leng­viau. Po trau­mos pa­cien­tams sun­ku at­lik­ti ju­de­sius, tad de­ri­nant ki­ne­zi­te­ra­pi­ją sa­lė­je ir ba­sei­ne, re­a­bi­li­ta­ci­jos re­zul­ta­tai yra daug efek­ty­ves­ni“, – pa­ste­bė­jo ki­ne­zi­te­ra­peu­tė Vai­da Pie­ku­vie­nė. Ji pri­dū­rė, kad dar­bas ba­sei­ne – tai  vie­nas iš la­bai svar­biu eta­pų at­ku­riant pa­cien­tų pra­ras­tas ju­dė­ji­mo funk­ci­jas.

 
Pa­šne­ko­vė pa­brė­žė, kad ba­sei­ne at­lie­ka­mi pra­ti­mai su­tei­kia ge­rų emo­ci­jų, vil­ties, pa­di­di­na pa­cien­tų mo­ty­va­ci­ją dirb­ti ir pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi. „Pri­va­lu­mas yra tai, kad van­de­ny­je pa­cien­tas ga­li dirb­ti sa­va­ran­kiš­kai, to­dėl  ge­rė­ja pa­cien­to mo­ty­va­ci­ja sie­kiant ge­res­nių re­zul­ta­tų“,  – sa­kė V.Pie­ku­vie­nė. Ki­ne­zi­te­ra­pi­ja van­de­ny­je - pui­ki prie­mo­nė pa­cien­tams, pradedantiems vaikš­čio­ti.
 
Pro­ce­dū­ros vo­nio­se at­pa­lai­duo­ja
Įvai­raus sun­ku­mo ne­įga­lių­jų re­a­bi­li­ta­ci­jai ga­li bū­ti pa­si­tel­kia­mas ne tik ju­de­sys gydomajame ba­sei­ne, bet ir ki­tos pro­ce­dū­ros vo­nio­se ar vo­ne­lė­se.
Jos yra įvai­rių rū­šių – mi­ne­ra­li­nės, per­li­nės, ter­pen­ti­no – ir yra dau­giau skir­tos žmo­gui at­pa­lai­duo­ti, krau­jo­ta­kai su­ak­ty­vin­ti.
 
„Van­duo vei­kia vi­sas žmo­gaus or­ga­niz­mo sis­te­mas – krau­jo­ta­kos, rau­me­nų, kvė­pa­vi­mo. Per­li­nės, t.y. oro bur­bu­liu­kų pri­so­tin­tos vo­nios tu­ri ma­sa­žuo­ja­mą­jį po­vei­kį, ter­pen­ti­no vo­nios pa­si­žy­mi tuo, kad itin ge­ri­na mik­ro­cir­ku­lia­ci­ją – sti­mu­liuo­ja smul­kių­jų krau­ja­gys­lių veik­lą, vei­kia prie­šuž­de­gi­miš­kai ir nu­skaus­mi­nan­čiai. Į van­de­nį tam tik­ro­mis pro­por­ci­jo­mis ga­li bū­ti įmai­šo­mi ir įvai­rių rū­šių (le­van­dų, mė­tų, si­dab­ri­nio kė­nio) ete­ri­niai alie­jai. Pa­vyz­džiui, le­van­dų ete­ri­nis alie­jus ge­ri­na mie­gą, vei­kia ra­mi­nan­čiai, su­ma­ži­na neu­ral­gi­nius skaus­mus, nor­ma­li­zuo­ja ar­te­ri­nį krau­jo­spūdį“, – pa­sa­ko­jo li­go­ni­nės fi­zi­nės me­di­ci­nos ir re­a­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­to­ja Ža­na Mi­ti­na.
 
Jos pa­ste­bė­ji­mu, gy­do­mo­sios vo­nios pa­gel­bė­ja žmo­gui ser­gant hi­per­to­ni­ne li­ga, kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis, lei­džia pa­ge­rin­ti ner­vi­nės sis­te­mos būk­lę, su­ma­žin­ti ar­te­ri­nį krau­jo­spūdį, to­kiu bū­du pa­ge­ri­na ben­drą krau­jo­ta­ką. Taip pat – tu­ri ir psi­cho­lo­gi­nį po­vei­kį, pa­cien­tas ap­rims­ta, at­si­pa­lai­duo­ja rau­me­nys, ma­žė­ja skaus­mas.

 
Veiks­min­gos ir vo­ne­lės
Vo­nios ga­li bū­ti ben­dros – kai po van­de­niu pa­nar­di­na­mas vi­sas kū­nas – ir vie­ti­nės vo­ne­lės, skir­tos plaš­ta­koms ar­ba pė­doms. „Ši­tos vo­nios ir­gi tu­ri tei­gia­mą po­vei­kį ir yra pla­čiai nau­do­ja­mos mū­sų li­go­ni­nė­je ne­įga­lie­siems po en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jų, in­sul­tų, stu­bu­ro trau­mų. Toks pa­cien­tas, ku­ris ne­val­do ga­lū­nių ar pu­sės kū­no, ga­li at­lik­ti to­kias vie­ti­nes vo­ne­les net sė­dė­da­mas ve­ži­mė­ly­je“, – aiš­ki­no Ž.Mi­ti­na.
 
Gy­dy­to­ja pa­ste­bė­jo, kad tie, ku­rie tu­ri są­ly­gas na­muo­se, nu­si­per­ka per­li­nes vo­nias, įran­gą. „Ga­li­ma pa­tiems pa­si­da­ry­ti ir at­pa­lai­duo­jan­čią aro­ma­ti­nę vo­nią. Na­mų są­ly­go­mis tai tam­pa dau­giau kaip ra­mi­na­mo­ji, dau­giau me­di­ta­ci­nio po­bū­džio prie­mo­nė. Aiš­ku, svar­bu iš­si­aiš­kin­ti, ar žmo­gus nė­ra aler­giš­kas ete­ri­niam alie­jui“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.
Kal­bė­da­ma apie gy­do­mą­sias pro­ce­dū­ras vo­nio­je gy­dy­to­ja pa­brė­žė, kad la­bai svar­bi tem­pe­ra­tū­ra – ne aukš­tes­nė nei 36–38 laips­niai, pro­ce­dū­ros truk­mė ne­tu­ri vir­šy­ti 20 min., efek­tui pa­siek­ti tu­ri bū­ti pra­ei­tas gy­dy­mo kur­sas – ma­žiau­siai 8–10 pro­ce­dū­rų.  ¬Ver­ta ži­no­ti
Hid­ro­te­ra­pi­ja gelbs­ti mal­šin­ti skaus­mą, rau­me­nų spaz­mus, lei­džia at­lik­ti di­des­nio spek­tro ju­de­sius, stip­ri­na rau­me­nis, ge­ri­na rau­me­nų bei odos to­nu­są, ska­ti­na virš­ki­ni­mą, spar­ti­na me­džia­gų apy­kai­tą, de­tok­si­kuo­ja or­ga­niz­mą, stip­ri­na imu­ni­nę sis­te­mą, ge­ri­na ko­or­di­na­ci­ją ir pu­siau­svy­rą, ga­li tei­gia­mai veik­ti pa­ra­ly­žiuo­tus rau­me­nis, sti­mu­liuo­ja krau­jo­ta­ką, ge­ri­na vi­daus or­ga­nų veik­lą, ma­ži­na įtam­pą, su­si­kaus­ty­mą, nuo­var­gį, at­pa­lai­duo­ja.
Vi­suo­met prieš tai­kant hid­ro­te­ra­pi­ją pra­var­tu svei­ka­tos būk­lę iš­sa­miai ap­tar­ti su gy­dy­to­ju ar te­ra­peu­tu.

 
Tarp kitko
Ty­ri­mai ro­do, kad fi­ziš­kai ne­įga­liems žmo­nėms tai­ko­ma van­dens te­ra­pi­ja pa­ge­ri­na ne tik fi­zi­nę, bet ir psi­chi­nę būk­lę – ska­ti­na tei­gia­mas emo­ci­jas, pa­di­di­na ener­gin­gu­mą, gy­vy­bin­gu­mą. Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to ba­sei­ne ir Tai­ko­mo­sios fi­zi­nės veik­los moks­lo ir stu­di­jų la­bo­ra­to­ri­jo­je at­lik­to ty­ri­mo me­tu an­ke­tuo­jant ir te­stuo­jant fi­ziš­kai ne­įga­lius as­me­nis pa­ste­bė­ta, kad po van­dens te­ra­pi­jos pro­gra­mos fi­ziš­kai ne­įga­lie­ji ma­žiau iš­gy­ve­no nei­gia­mų jaus­mų: ma­žiau ner­vi­no­si, juos re­čiau ap­lan­ky­da­vo blo­ga nuo­tai­ka, liū­de­sys ir niū­ru­mas, jau­tė­si ma­žiau iš­si­sė­mę ir pa­var­gę. 
„Pra­dė­ję lan­ky­ti už­si­ė­mi­mus ba­sei­ne dau­gu­ma pa­cien­tų, pa­ty­ru­sių nu­ga­ros sme­ge­nų pa­žei­di­mą, in­sul­tą ar ser­gan­tys iš­sė­ti­ne skle­ro­ze aki­vaiz­džiai at­si­gau­na. Van­de­ny­je žmo­gaus kū­nas dau­gy­bę kar­tų pa­leng­vė­ja, to­dėl ju­dė­ti, at­lik­ti pra­ti­mus yra daug pa­pras­čiau“, - sa­ko Pa­lan­gos re­a­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės ki­ne­zi­te­ra­peu­tė Vai­da Pie­ku­vie­nė.
 

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Socialinėje iniciatyvoje ,,Skirtingos Spalvos‘‘ aktorius Marius Repšys kalbės apie bipolinį sutrikimą

  Socialinėje iniciatyvoje ,,Skirtingos Spalvos‘‘ aktorius Marius Repšys kalbės apie bipolinį sutrikimą

  Energija, laimė, naujų idėjų pliūpsnis po kurio ateina dirglumas, kaltė ir visiška apatija – su tokiomis nuotaikų kai...
  E.Matulytė „Čia ne ta infekcija, kuri surinks daug antivakserių“

  E.Matulytė „Čia ne ta infekcija, kuri surinks daug antivakserių“

  Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytoja infektologė Elžbieta Matulytė (31 m.) su koronavirusu susidūrė ne tik pi...

  Budinti vaistinė


  Nuo COVID-19 pradėti skiepyti šalies vaistininkai

  Nuo COVID-19 pradėti skiepyti šalies vaistininkai

  Pagrindinis šalies vaistinių tinklas „Eurovaistinė“ informuoja, kad įmonės darbuotojai jau pavieniais atvejais ...
  Seimas įteisino didesnes vaistų kompensacijas nepasiturintiems

  Seimas įteisino didesnes vaistų kompensacijas nepasiturintiems

  Nuo kovo 1-osios valstybė kiek daugiau kompensuos už vaistus ir jų priemokas nepasiturintiems, neįgaliesiems ir pensininkams. ...

  Sveika šeima


  Abortas - trumpalaikis palengvėjimas

  Nėštumo nutraukimas – jautri tema. Ir nors abortai mūsų šalyje nėra draudžiami, dalies žmonių akyse prilyginami žmogžudystei. Klinikinės psichologės Mildos Lukašonokienės teigimu, jį turėjusios moterys susiduria ne tik su fizinėmis pasekmėmis, tačiau ir su psichologinėmis.

  Sveikatos horoskopas


  Gruodžio 14-20 d.

  Avi­nas
  Sap­nai, su­sap­nuo­ti pir­ma­die­nio nak­tį, pil­dy­sis ar­ti­miau­siu lai­ku. Penk­ta­die­nį jau­si­te ener­gi­jos ir ge­ros nuo­tai­kos ant­plū­dį. Sa­vait­ga­lį eu­fo­ri­ja kiek nu­slūgs, ta­čiau nu­si­min­ti ne­ver­ta - ūpas pa­kils, jei at­si­pa­lai­duo­si­te namie su knyga ar karštoje vonioje.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Izraelio vakcinacija: palestiniečiai „ant ledo“

  Dar praėjusių metų gruodžio 19-ąją per televiziją gyvai transliuota Izraelio ministro pirmininko Benjamin Netanyahu vakcinacija nuo koronaviruso davė startą beveik visuotinam vakcinavimui. Per dvi savaites išganingos vakcinos sulaukė apie 12 proc. Izraelio gyventojų ir šalis pagarsėjo kaip viena greičiausiai vakcinuojan...

  Komentarai


  Ketsuekigata nani gata?
  Henrikas Vaitiekūnas Ketsuekigata nani gata?
  Tema ir būsimos potemės
  Henrikas Vaitiekūnas Tema ir būsimos potemės
  Pulti ant kelių? Taip!
  Henrikas Vaitiekūnas Pulti ant kelių? Taip!

  Naujas numeris

  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica