Sal­mo­ne­lio­zės pro­trū­kis ri­ta­si per JAV

Giedrė Montvilaitė
2020-08-27
Lyg bū­tų ne­ga­na pa­sau­li­nės ko­vos su ko­ro­na­vi­ru­su, JAV me­di­kams ky­la dar vie­nas iš­šū­kis. In­fek­ci­nė li­ga, su­ke­lia­ma Sal­mo­nel­la rū­šies bak­te­ri­jų, įsi­tvir­ti­no ir to­liau ri­ta­si per ša­lį. Su­sir­gi­mų at­ve­jų skai­čius ar­ti­na­si prie 700. Pir­mą kar­tą už­fik­suo­ti bir­že­lio 19 die­ną šian­dien jie jau apė­mė 43 vals­ti­jas iš 50. JAV li­gų kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos cen­tro (CDC) duo­me­ni­mis, bent 85 už­si­krė­tu­sie­ji šiuo me­tu hos­pi­ta­li­zuo­ti. Epi­de­mio­lo­gi­nio ty­ri­mo re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad la­biau­siai ti­kė­ti­nas pro­trū­kio šal­ti­nis – rau­do­nie­ji svo­gū­nai.
Sal­mo­ne­lio­zės pro­trū­kis ri­ta­si per JAV

Svo­gū­nai tiek­ti po vi­są ša­lį

Nors pro­trū­kis sie­ja­mas su rau­do­nai­siais svo­gū­nais, JAV mais­to ir vais­tų ad­mi­nist­ra­ci­ja (FDA) įspė­ja žmo­nes ne­val­gy­ti ne tik jų, ta­čiau ir bal­tų­jų, gel­to­nų­jų bei sal­džių­jų svo­gū­nų, ku­riuos au­gi­na ir pla­ti­na Ka­li­for­ni­jo­je įsi­kū­ru­si ben­dro­vė „Thom­son In­ter­na­tio­nal“. Ji tie­kia svo­gū­nus į vi­sas 50 JAV vals­ti­jų tiek maž­me­ni­nin­kams, tiek did­me­nin­inkams. JAV li­gų kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos cen­tras pra­ne­ša, kad Ka­li­for­ni­ja, Ore­go­nas, Ju­ta ir Mon­ta­na yra vals­ti­jos, ku­rio­se už­fik­suo­ta dau­giau­siai in­fek­ci­ja už­si­krė­tu­sių žmo­nių. Ka­na­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos agen­tū­ra taip pat pra­ne­šė apie dau­giau kaip 300 už­si­krė­ti­mo at­ve­jų, sie­ja­mų su rau­do­nai­siais svo­gū­nais, im­por­tuo­tais iš JAV. At­lie­kant epi­de­mio­lo­gi­nius ty­ri­mus pa­aiš­kė­jo, kad dau­gu­ma už­si­krė­tu­sių­jų val­gė švie­žiai pa­ruoš­tą mais­tą, pa­vyz­džiui, sa­lo­tas ar­ba su­muš­ti­nius, ku­rių su­dė­ty­je bu­vo svo­gū­nų.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos pa­rei­gū­nai šį, kaip ir bet ku­rį ki­tą li­gos pro­trū­kį, ti­ria, kad jį bū­tų ga­li­ma su­kon­tro­liuo­ti – už­kirs­ti ke­lią to­les­niam in­fek­ci­jos pli­ti­mui. To­kių ty­ri­mų re­zul­ta­tai taip pat sau­go­mi, kad at­ei­ty­je pa­si­tar­nau­tų kaip in­for­ma­ci­jos šal­ti­nis, ga­lin­tis bū­ti nau­din­gas, sie­kiant kaip įma­no­ma anks­čiau pa­ste­bė­ti pa­na­šius pro­trū­kius ir im­tis veiks­min­giau­sių, jau pra­ei­ty­je pa­si­tei­si­nu­sių prie­mo­nių su jais ko­vo­ti.

JAV li­gų kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos cen­tras penk­ta­die­nį pa­skel­bė: „Jei ne­ži­no­te, iš kur yra at­ke­lia­vę jū­sų tu­ri­mi svo­gū­nai, ne­val­gy­ki­te ir ne­par­da­vi­nė­ki­te nei jų, nei mais­to, pa­ruoš­to juos nau­do­jant.“ Pa­ta­ria­ma pa­tik­rin­ti na­mie tu­ri­mus pro­duk­tus ir iš­mes­ti tuos, ku­rie ga­li bū­ti pa­veik­ti Sal­mo­nel­la bak­te­ri­jų, taip pat ne­ban­dy­ti jų „iš­gel­bė­ti“ ter­miš­kai ap­do­ro­jant. Sie­kiant iš­veng­ti už­si­krė­ti­mo pa­vo­jaus, įvai­rius pa­vir­šius vir­tu­vė­je, in­dus ir įran­kius, ku­rie ga­lė­jo tu­rė­ti są­ly­tį su to­kiais svo­gū­nais, re­ko­men­duo­ja­ma dez­in­fe­kuo­ti.

Da­lis ga­li­mai svei­ka­tą ga­lin­čių su­trik­dy­ti svo­gū­nų, pa­žy­mė­tų skir­tin­gais pre­ki­niais žen­klais, bu­vo par­da­vi­nė­ja­mi to­kio­se pla­taus tin­klo par­duo­tu­vė­se, kaip „Wal­mart“, „Pub­lix“, „Fo­od Lion“, „Kro­ger“, „Fred Me­y­er“ ir kt. Kai ku­rios ben­dro­vės, įskai­tant „Ta­y­lor Farms“ ir „Giant Eagle“, at­šau­kė svo­gū­nų ir su jais ga­mi­na­mo mais­to, pa­vyz­džiui, viš­tie­nos sa­lo­tų bei pi­cų už­sa­ky­mus.

Ra­gi­na ste­bė­ti svei­ka­tos būk­lę

JAV li­gų kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos cen­tras ra­gi­na vi­sus, jau­čian­čius bent men­kiau­sius ap­si­nuo­di­ji­mo sal­mo­ne­lė­mis simp­to­mus, pa­si­žy­mė­ti, ką val­gė sa­vai­tę iki simp­to­mų at­si­ra­di­mo, su­si­siek­ti su gy­dy­to­jais ir pra­neš­ti apie su­sir­gi­mą vie­ti­niam svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riui bei teik­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vi­jau­tą, to­kiu bū­du pa­de­dant spe­cia­lis­tams kon­tro­liuo­ti pro­trū­kio ei­gą. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai in­fek­ci­ja ima plis­ti iš žar­ny­no į krau­jo­ta­ką, o ta­da ir į ki­tas kū­no da­lis. Tai pa­ste­bė­jus li­go­nį ten­ka hos­pi­ta­li­zuo­ti. Lai­mei, iki šiol mir­ties nuo nau­jo­jo sal­mo­ne­lio­zės pro­trū­kio at­ve­jų ne­už­fik­suo­ta.


Už­si­krė­tu­siems simp­to­mai ga­li pa­si­reikš­ti jau po še­šių va­lan­dų nuo su­si­dū­ri­mo su Sal­mo­nel­la bak­te­ri­jo­mis, ta­čiau da­lis žmo­nių su­ne­ga­luo­ja pra­ėjus net še­šioms die­noms. Vi­du­ria­vi­mas, pa­ki­lu­si tem­pe­ra­tū­ra, pil­vo skaus­mai – vi­sa tai sal­mo­ne­lio­zės in­fek­ci­jos po­žy­miai, pa­pras­tai ga­lin­tys tęs­tis iki sa­vai­tės. Sun­kes­nė li­gos ei­ga ga­li pa­si­reikš­ti vai­kams iki 5 me­tų ir vy­res­niems nei 65 me­tų am­žiaus žmo­nėms ar­ba tiems, ku­rių imu­ni­te­tas yra su­sil­pnė­jęs. Svei­ki su­au­gu­sie­ji pa­pras­tai leng­vai iš­tve­ria in­fek­ci­jos su­kel­tus svei­ka­tos su­tri­ki­mus be jo­kio gy­dy­mo.    
Verta žinoti:

JAV li­gų kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos cen­tro pa­ta­ri­mai, kaip iš­veng­ti sal­mo­ne­lių su­kel­tų in­fek­ci­jų:

• daž­nai plau­ti ran­kas ir pa­vir­šius,
• plau­ti dar­žo­ves ir vai­sius prieš juos lu­pant, pjaus­tant ar val­gant,
• mais­to pro­duk­tus, ku­rie ne­bus ke­pa­mi ar­ba ver­da­mi prieš juos val­gant (pa­vyz­džiui, sa­lo­tas ar­ba vai­sius), lai­ky­ti ato­kiau nuo ža­lios mė­sos ir jū­ros gė­ry­bių,
• už­šal­dy­ti grei­tai gen­dan­čius mais­to pro­duk­tus,
• ga­min­ti mais­tą pa­kan­ka­mai aukš­to­je tem­pe­ra­tū­ro­je, kad ši su­nai­kin­tų vi­sus mik­ro­bus. Or­kai­tės tem­pe­ra­tū­ra ke­pant mė­są tu­ri bū­ti 150-170 °C. Ma­žes­nius mė­sos ga­ba­liu­kus pa­tar­ti­na kep­ti aukš­tes­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je.

 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  A.Šnipaitienė: vaikams reikia reumatologijos dienos stacionaro

  A.Šnipaitienė: vaikams reikia reumatologijos dienos stacionaro

  Lietuvoje tėra vos du trys vaikų reumatologai, mažiesiems pacientams atliekantys ultragarso tyrimus. Tarp jų – gydytoja vaik...
  Operacija, varpą prikelianti antram gyvenimui

  Operacija, varpą prikelianti antram gyvenimui

  Gydytojas urologas Marius Anglickis Lietuvoje pradėjo Baltijos šalyse unikalias varpos implantacijos operacijas. Vienas pir...

  Budinti vaistinė


  Galimybių pasą atsispausdinti galima ir „Camelia“ vaistinėse

  Galimybių pasą atsispausdinti galima ir „Camelia“ vaistinėse

  Nuo penktadienio „Camelia“ vaistinių tinkle visoje Lietuvoje galima atsispausdinti galimybių pasą. Tai bus dar papildo...
  Vaistininkai pastebi teigiamas tendencijas: vienkartinės kaukės išstūmė medžiagines

  Vaistininkai pastebi teigiamas tendencijas: vienkartinės kaukės išstūmė medžiagines

  Gyventojai, siekdami apsisaugoti nuo COVID-19 bei kitų užkrečiamųjų virusinių ligų, linkę vis labiau įsiklausyti į sveikatos speci...

  Sveika šeima


  Šeimų psichoterapeutė: šiandien viskas techniškiau

  Grožio ir seksualumo standartai, kuriuos mums diktuoja žiniasklaida, troškimai, kuriuos turime „patirti“, iš išorės primestos fantazijos – visa tai atitolina mus nuo savęs ir neleidžia mėgautis intymumu su partneriu. Apie tai, kodėl taip atsitinka ir kaip atsispirti spaudimui, psychologies.ru ka...

  Pakalbėkim apie tai  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Obstipacija: naujas rekordas?
  Henrikas Vaitiekūnas Obstipacija: naujas rekordas?
  Skaičių magija
  Henrikas Vaitiekūnas Skaičių magija
  Raudoną kraują pakeis mėlynas?
  Henrikas Vaitiekūnas Raudoną kraują pakeis mėlynas?

  Naujas numeris  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica