Sal­mo­ne­lio­zės pro­trū­kis ri­ta­si per JAV

Giedrė Montvilaitė
2020-08-27
Lyg bū­tų ne­ga­na pa­sau­li­nės ko­vos su ko­ro­na­vi­ru­su, JAV me­di­kams ky­la dar vie­nas iš­šū­kis. In­fek­ci­nė li­ga, su­ke­lia­ma Sal­mo­nel­la rū­šies bak­te­ri­jų, įsi­tvir­ti­no ir to­liau ri­ta­si per ša­lį. Su­sir­gi­mų at­ve­jų skai­čius ar­ti­na­si prie 700. Pir­mą kar­tą už­fik­suo­ti bir­že­lio 19 die­ną šian­dien jie jau apė­mė 43 vals­ti­jas iš 50. JAV li­gų kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos cen­tro (CDC) duo­me­ni­mis, bent 85 už­si­krė­tu­sie­ji šiuo me­tu hos­pi­ta­li­zuo­ti. Epi­de­mio­lo­gi­nio ty­ri­mo re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad la­biau­siai ti­kė­ti­nas pro­trū­kio šal­ti­nis – rau­do­nie­ji svo­gū­nai.
Sal­mo­ne­lio­zės pro­trū­kis ri­ta­si per JAV

Svo­gū­nai tiek­ti po vi­są ša­lį

Nors pro­trū­kis sie­ja­mas su rau­do­nai­siais svo­gū­nais, JAV mais­to ir vais­tų ad­mi­nist­ra­ci­ja (FDA) įspė­ja žmo­nes ne­val­gy­ti ne tik jų, ta­čiau ir bal­tų­jų, gel­to­nų­jų bei sal­džių­jų svo­gū­nų, ku­riuos au­gi­na ir pla­ti­na Ka­li­for­ni­jo­je įsi­kū­ru­si ben­dro­vė „Thom­son In­ter­na­tio­nal“. Ji tie­kia svo­gū­nus į vi­sas 50 JAV vals­ti­jų tiek maž­me­ni­nin­kams, tiek did­me­nin­inkams. JAV li­gų kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos cen­tras pra­ne­ša, kad Ka­li­for­ni­ja, Ore­go­nas, Ju­ta ir Mon­ta­na yra vals­ti­jos, ku­rio­se už­fik­suo­ta dau­giau­siai in­fek­ci­ja už­si­krė­tu­sių žmo­nių. Ka­na­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos agen­tū­ra taip pat pra­ne­šė apie dau­giau kaip 300 už­si­krė­ti­mo at­ve­jų, sie­ja­mų su rau­do­nai­siais svo­gū­nais, im­por­tuo­tais iš JAV. At­lie­kant epi­de­mio­lo­gi­nius ty­ri­mus pa­aiš­kė­jo, kad dau­gu­ma už­si­krė­tu­sių­jų val­gė švie­žiai pa­ruoš­tą mais­tą, pa­vyz­džiui, sa­lo­tas ar­ba su­muš­ti­nius, ku­rių su­dė­ty­je bu­vo svo­gū­nų.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos pa­rei­gū­nai šį, kaip ir bet ku­rį ki­tą li­gos pro­trū­kį, ti­ria, kad jį bū­tų ga­li­ma su­kon­tro­liuo­ti – už­kirs­ti ke­lią to­les­niam in­fek­ci­jos pli­ti­mui. To­kių ty­ri­mų re­zul­ta­tai taip pat sau­go­mi, kad at­ei­ty­je pa­si­tar­nau­tų kaip in­for­ma­ci­jos šal­ti­nis, ga­lin­tis bū­ti nau­din­gas, sie­kiant kaip įma­no­ma anks­čiau pa­ste­bė­ti pa­na­šius pro­trū­kius ir im­tis veiks­min­giau­sių, jau pra­ei­ty­je pa­si­tei­si­nu­sių prie­mo­nių su jais ko­vo­ti.

JAV li­gų kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos cen­tras penk­ta­die­nį pa­skel­bė: „Jei ne­ži­no­te, iš kur yra at­ke­lia­vę jū­sų tu­ri­mi svo­gū­nai, ne­val­gy­ki­te ir ne­par­da­vi­nė­ki­te nei jų, nei mais­to, pa­ruoš­to juos nau­do­jant.“ Pa­ta­ria­ma pa­tik­rin­ti na­mie tu­ri­mus pro­duk­tus ir iš­mes­ti tuos, ku­rie ga­li bū­ti pa­veik­ti Sal­mo­nel­la bak­te­ri­jų, taip pat ne­ban­dy­ti jų „iš­gel­bė­ti“ ter­miš­kai ap­do­ro­jant. Sie­kiant iš­veng­ti už­si­krė­ti­mo pa­vo­jaus, įvai­rius pa­vir­šius vir­tu­vė­je, in­dus ir įran­kius, ku­rie ga­lė­jo tu­rė­ti są­ly­tį su to­kiais svo­gū­nais, re­ko­men­duo­ja­ma dez­in­fe­kuo­ti.

Da­lis ga­li­mai svei­ka­tą ga­lin­čių su­trik­dy­ti svo­gū­nų, pa­žy­mė­tų skir­tin­gais pre­ki­niais žen­klais, bu­vo par­da­vi­nė­ja­mi to­kio­se pla­taus tin­klo par­duo­tu­vė­se, kaip „Wal­mart“, „Pub­lix“, „Fo­od Lion“, „Kro­ger“, „Fred Me­y­er“ ir kt. Kai ku­rios ben­dro­vės, įskai­tant „Ta­y­lor Farms“ ir „Giant Eagle“, at­šau­kė svo­gū­nų ir su jais ga­mi­na­mo mais­to, pa­vyz­džiui, viš­tie­nos sa­lo­tų bei pi­cų už­sa­ky­mus.

Ra­gi­na ste­bė­ti svei­ka­tos būk­lę

JAV li­gų kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos cen­tras ra­gi­na vi­sus, jau­čian­čius bent men­kiau­sius ap­si­nuo­di­ji­mo sal­mo­ne­lė­mis simp­to­mus, pa­si­žy­mė­ti, ką val­gė sa­vai­tę iki simp­to­mų at­si­ra­di­mo, su­si­siek­ti su gy­dy­to­jais ir pra­neš­ti apie su­sir­gi­mą vie­ti­niam svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riui bei teik­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vi­jau­tą, to­kiu bū­du pa­de­dant spe­cia­lis­tams kon­tro­liuo­ti pro­trū­kio ei­gą. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai in­fek­ci­ja ima plis­ti iš žar­ny­no į krau­jo­ta­ką, o ta­da ir į ki­tas kū­no da­lis. Tai pa­ste­bė­jus li­go­nį ten­ka hos­pi­ta­li­zuo­ti. Lai­mei, iki šiol mir­ties nuo nau­jo­jo sal­mo­ne­lio­zės pro­trū­kio at­ve­jų ne­už­fik­suo­ta.


Už­si­krė­tu­siems simp­to­mai ga­li pa­si­reikš­ti jau po še­šių va­lan­dų nuo su­si­dū­ri­mo su Sal­mo­nel­la bak­te­ri­jo­mis, ta­čiau da­lis žmo­nių su­ne­ga­luo­ja pra­ėjus net še­šioms die­noms. Vi­du­ria­vi­mas, pa­ki­lu­si tem­pe­ra­tū­ra, pil­vo skaus­mai – vi­sa tai sal­mo­ne­lio­zės in­fek­ci­jos po­žy­miai, pa­pras­tai ga­lin­tys tęs­tis iki sa­vai­tės. Sun­kes­nė li­gos ei­ga ga­li pa­si­reikš­ti vai­kams iki 5 me­tų ir vy­res­niems nei 65 me­tų am­žiaus žmo­nėms ar­ba tiems, ku­rių imu­ni­te­tas yra su­sil­pnė­jęs. Svei­ki su­au­gu­sie­ji pa­pras­tai leng­vai iš­tve­ria in­fek­ci­jos su­kel­tus svei­ka­tos su­tri­ki­mus be jo­kio gy­dy­mo.    
Verta žinoti:

JAV li­gų kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos cen­tro pa­ta­ri­mai, kaip iš­veng­ti sal­mo­ne­lių su­kel­tų in­fek­ci­jų:

• daž­nai plau­ti ran­kas ir pa­vir­šius,
• plau­ti dar­žo­ves ir vai­sius prieš juos lu­pant, pjaus­tant ar val­gant,
• mais­to pro­duk­tus, ku­rie ne­bus ke­pa­mi ar­ba ver­da­mi prieš juos val­gant (pa­vyz­džiui, sa­lo­tas ar­ba vai­sius), lai­ky­ti ato­kiau nuo ža­lios mė­sos ir jū­ros gė­ry­bių,
• už­šal­dy­ti grei­tai gen­dan­čius mais­to pro­duk­tus,
• ga­min­ti mais­tą pa­kan­ka­mai aukš­to­je tem­pe­ra­tū­ro­je, kad ši su­nai­kin­tų vi­sus mik­ro­bus. Or­kai­tės tem­pe­ra­tū­ra ke­pant mė­są tu­ri bū­ti 150-170 °C. Ma­žes­nius mė­sos ga­ba­liu­kus pa­tar­ti­na kep­ti aukš­tes­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je.

 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Profesorius R. Kėvalas paneigia mitus apie skiepus ir meningokoką B

  Profesorius R. Kėvalas paneigia mitus apie skiepus ir meningokoką B

  Jeigu vaiko imuninė sveikata bus stipri, jis nesusirgs meningokokine B tipo infekcija. Skiepus per COVID-19 pandemiją galima atidė...
  Ateityje – strategiškai kitoks chirurginis krūties vėžio gydymas

  Ateityje – strategiškai kitoks chirurginis krūties vėžio gydymas

  Kokios apimties chirurginė operacija gydant krūties vėžį būtų optimali? Į šį klausimą bandys atsakyti Europos šalių,...

  Budinti vaistinė


  Šalies vaistininkai mini profesinę šventę

  Šalies vaistininkai mini profesinę šventę

  Rugsėjo 25 d. – tarptautinė vaistininkų diena. Profesinę šventę minintys vaistininkai neslepia, kad šie metai ...
  Farmakotechnikai be darbo – gyventojai be vaistinių

  Farmakotechnikai be darbo – gyventojai be vaistinių

  Nuo kitų metų įsigaliosianti Farmacijos įstatymo nuostata, skelbianti, kad vaistinėje fiziškai turi būti ne mažiau kaip vie...

  Sveika šeima


  Meilė – ne spermatozoido ir kiaušidės susitikimas

  „Tie, kurie galvoja, kad gali gyventi gerai ir vieni, nemoka mylėti – jie nepažįsta nei meilės rizikos, nei pasitenkinimo ja“, - psychologies.ru interviu sako psichologas, rašytojas, Ž.Lakano mokinys Jacques-Alain Miller.

  Sveikatos horoskopas


  Rugsėjo 14-20 d.

  Avi­nas
  Pirmadienį padarykite iškrovos dieną. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį saugokitės traumų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, galimas apsinuodijimas.

  Pakalbėkim apie tai  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip sustabdyti laiką?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
  Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica