Vie­nas iš de­šim­ties

Emilis Jakštys
2023-08-18
„Gal­būt da­bar tin­ka­mas me­tas gal­vo­ti ir apie ki­tas prie­mo­nes – pa­di­din­ti pa­tik­rų skai­čių JAV-Mek­si­kos pa­sie­ny­je“, – tei­gia or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo eks­per­tė Van­da Fe­bab-Brown. Nau­jau­sias ty­ri­mas at­sklei­dė, kad be­veik vie­nas iš 10 ame­ri­kie­čių dėl per­do­za­vi­mo nar­ko­ti­kais yra ne­te­kęs ar­ti­mo­jo.
Vie­nas iš de­šim­ties

Dėl opio­i­dų kri­zės žūs­ta  tūks­tan­čiai

Per­nai nuo per­do­za­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis mi­rė be­veik 110 tūkst. JAV gy­ven­to­jų. Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės Tok­si­ko­lo­gi­jos cen­tro va­do­vas gy­dy­to­jas Ro­ber­tas Ba­da­ras, siek­da­mas iliust­ruo­ti JAV opio­i­dų kri­zės mas­tą, pa­siū­lė vaiz­džią per­spek­ty­vą – sta­tis­tiš­kai nuo per­do­za­vi­mo opio­i­dais JAV kiek­vie­ną die­ną žūs­ta dau­giau žmo­nių nei žu­vo 2001 m. rug­sė­jo 11 d. 

Pas­ta­rai­siais me­tais JAV me­di­kai ska­ti­na­mi ak­ty­viau edu­kuo­ti pa­cien­tus apie ga­li­mą opio­i­dų grės­mę as­mens svei­ka­tai – sie­kia­ma in­for­muo­ti var­to­jan­čius as­me­nis ar­ba ga­li­mai var­to­sian­čius apie nar­ko­ti­nių me­džia­gų pa­vo­jų svei­ka­tai ir gy­ve­ni­mo ko­ky­bei. JAV me­di­kai ska­ti­na­mi iš­sa­miau kal­bė­ti apie ša­lu­ti­nį nar­ko­ti­nių me­džia­gų po­vei­kį, ki­tus (nei opio­i­dų var­to­ji­mas) skaus­mo su­val­dy­mo bū­dus, dėl pik­tnau­džia­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis iš­si­vys­tan­čią pri­klau­so­my­bę bei pa­sek­mes.   

Res­pub­li­ki­nis pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tras (RPLC) in­for­muo­ja, kad per­do­za­vi­mo opio­i­dais simp­to­mai – tai są­mo­nės ne­te­ki­mas, lė­tas, re­tas kvė­pa­vi­mas (žmo­gus lyg knar­kia, šniokš­čia, gar­ga­liuo­ja), kar­tais kvė­pa­vi­mo su­sto­ji­mas; žmo­gus ga­li iš­blykš­ti, mė­ly­nuo­ti jo lū­pos, ran­kos ir ko­jos.

Su­si­rū­pi­nę ar­ti­mai­siais

Nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo pro­ble­ma JAV vei­kia vi­suo­me­nės nuo­tai­kas. Nau­jau­sia­me Ne­pri­klau­so­mos svei­ka­tos po­li­ti­kos ty­ri­mų įstai­gos KFF (The Hen­ry J. Kai­ser Fa­mi­ly Foun­da­tion) at­lik­ta­me ty­ri­me bu­vo ap­klaus­ti dau­giau nei 1,3 tūkst. su­au­gu­sių­jų ame­ri­kie­čių. Ty­ri­mo re­zul­ta­tai at­sklei­dė, jog dau­giau kaip pu­sė ap­klaus­tų­jų tie­sio­giai ar ne­tie­sio­giai su­si­dū­rė su nar­ko­ti­nių me­džia­gų var­to­ji­mo kri­ze JAV. Net 51 proc. ame­ri­kie­čių bai­mi­na­ma­si, kad jų ar­ti­mie­ji ga­li tap­ti pri­klau­so­mi nuo nar­ko­ti­nių me­džia­gų ar­ba al­ko­ho­lio. Treč­da­lis res­pon­den­tų bai­mi­no­si, jog at­ei­ty­je jų ar­ti­ma­sis ga­lė­tų per­do­zuo­ti re­cep­ti­niais nu­skaus­mi­na­mai­siais ar įvai­riais opio­i­dais.  

Du treč­da­liai res­pon­den­tų tei­gė, kad ar­ba jiems pa­tiems, ar­ba bent vie­nam jų ar­ti­mų­jų bu­vo iš­si­vys­čiu­si pri­klau­so­my­bė al­ko­ho­liui ar­ba nar­ko­ti­nėms me­džia­goms. Net 54 proc. res­pon­den­tų nu­ro­do, kad nors vie­nas ar­ti­ma­sis bu­vo pri­klau­so­mas nuo al­ko­ho­lio. Dėl iš­si­vys­čiu­sios pri­klau­so­my­bės šie as­me­nys tu­rė­jo rim­tų fi­nan­si­nių pro­ble­mų (pvz., be­na­mys­tė), pa­te­ko į pri­ima­mą­jį, li­go­ni­nę ar­ba mi­rė.
JAV vi­suo­me­nę kan­ki­na ir ne­ra­mi­na opio­i­dai. Net 29 proc. res­pon­den­tų tei­gė, jog pa­tys ar­ba bent vie­nas ar­ti­ma­sis bu­vo (ar yra) pri­klau­so­mi nuo re­cep­ti­nių nu­skaus­mi­na­mų­jų ar­ba ne­le­ga­lių opio­i­dų (pvz., he­roi­no). Ty­ri­mo au­to­rių tei­gi­mu, daž­niau­siai nuo he­roi­no bu­vo pri­klau­so­mi kai­muo­se ir re­gio­nuo­se gy­ve­nan­tys ame­ri­kie­čiai ir su­au­gę bal­ta­o­džiai as­me­nys.

Kaip pa­žy­mi CNN, reikš­min­ga da­lis kai­mo ir re­gio­nų gy­ven­to­jų no­rė­tų, kad vie­tos ben­druo­me­nė­je pri­klau­so­miems as­me­nims bū­tų ge­res­nės są­ly­gos gau­ti rei­kia­mą pa­gal­bą nuo nar­ko­ti­nių me­džia­gų. Pa­vyz­džiui, bū­tų įsteig­ti pri­klau­so­my­bės gy­dy­mo cen­trai. Pa­ste­bi­ma, kad ypač kai­mo re­gio­nuo­se rei­kia­mų pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas yra ne­pa­kan­ka­mas. Vos kiek ma­žiau nei pu­sei (46 proc.) pri­klau­so­mų as­me­nų bu­vo tai­ky­tas gy­dy­mas, o ket­vir­tis nuo nar­ko­ti­nių me­džia­gų pri­klau­so­mų as­me­nų su­lau­kė gy­dy­mo bup­re­nor­fi­nu ar­ba me­ta­do­nu.

Vil­tys į na­lok­so­lo­ną

Di­džio­ji da­lis (90 proc.) res­pon­den­tų pa­lai­ko ne tik gy­dy­mo cen­trų per­ei­na­mu­mo ska­ti­ni­mą, bet ir pla­tes­nį na­lok­so­lo­no tie­ki­mą ba­ruo­se, svei­ka­tos kli­ni­ko­se bei kt. Na­lok­so­lo­nas – švirkš­čia­mas (į ve­ną ar­ba į rau­me­nis) opio­i­dų an­ta­go­nis­tas, slo­pi­nan­tis opio­i­di­nių nar­ko­ti­kų po­vei­kį. Kaip in­for­muo­ja (Lie­tu­vos) Res­pub­li­ki­nis pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tras, na­lok­so­lo­nas lai­ki­nai blo­kuo­ja opio­i­di­nius re­cep­to­rius ir lai­ki­nai su­stab­do per­do­za­vi­mo simp­to­mus.


Daž­nas opio­i­dų prieš­nuo­džio ša­lu­ti­nis po­vei­kis (ga­li pa­si­reikš­ti vie­nam iš 10) yra py­ki­ni­mas, šleikš­tu­lys. Daž­nas (kiek ma­žiau nei vie­nam iš 10) gal­vos skaus­mas, svai­gi­mas, šir­dies pla­ki­mas, vė­mi­mas, ma­žas ar di­de­lis krau­jo spau­di­mas, po­ope­ra­ci­nis skaus­mas.

Ypač bai­mi­na­ma­si fen­ta­ni­lio

Fen­ta­ni­lis – tai apie 50-100 kar­tų už mor­fi­ną stip­res­nis sin­te­ti­nis opio­i­das. Nar­ko­ti­nė me­džia­ga ta­po vie­na pa­vo­jin­giau­sių gat­vė­je par­duo­da­mų kvai­ša­lų JAV.
Per­do­za­vi­mai fen­ta­ni­liu ta­po skau­džia ir bau­gia da­lies JAV gat­vių gy­ve­ni­mo kas­die­ny­be. Kaip at­sklei­dė KFF ty­ri­mas, maž­daug vie­nas iš 4 ame­ri­kie­čių bai­mi­na­si, kad jiems bran­gus žmo­gus ga­li ne­są­mo­nin­gai pa­var­to­ti fen­ta­ni­lio. Ne­nuos­ta­bu. Juk per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus fen­ta­ni­lio per­do­za­vi­mo at­ve­jų pa­gau­sė­jo dau­giau kaip pen­kis kar­tus. Nar­ko­ti­kų pre­kei­viai fen­ta­ni­lį ne­re­tai įmai­šo į ki­tas nar­ko­ti­nes me­džia­gas, siek­da­mi pa­di­din­ti do­zės ap­im­ti ir su­tau­py­ti bran­ges­nių nar­ko­ti­nių me­džia­gų. Dėl šio nar­ko­ti­kų pre­kei­vių el­ge­sio ir var­to­to­jų des­pe­ra­ci­jos JAV eg­zis­tuo­ja di­de­lė ne­są­mo­nin­go per­do­za­vi­mo fen­ta­ni­liu grės­mė.   


Sta­tis­ti­nė per­do­za­vi­mų fen­ta­li­niu tik­ro­vė vei­kia ir po­pu­lia­ri­ą­ją kul­tū­rą. Pa­vyz­džiui, fen­ta­li­nis ta­po po­pu­lia­rios mė­gė­jiš­kų siau­bo is­to­ri­jų plat­for­mos „Cre­e­py pas­ta“ re­to­ri­niu įvaiz­džiu. Štai, vie­no­je siau­bo is­to­ri­jo­je, žu­di­kas, siek­da­mas nu­nuo­dy­ti nuo nar­ko­ti­kų pri­klau­so­mą as­me­nį, pa­si­tel­kia fen­ta­ni­lį. Iš­gal­vo­ta siau­bo is­to­ri­ja iš­ryš­ki­no re­a­lias šio pre­pa­ra­to grės­mes nar­ko­ti­kų var­to­to­jų at­žvil­giu. 
Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo eks­per­tė Van­da Fel­bab-Brown tei­gia, kad šiuo me­tu tik­rai ne­už­ten­ka už­si­im­ti nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo pre­ven­ci­ja ir pri­klau­so­mų as­me­nų gy­dy­mu. Pa­sak eks­per­tės, JAV tu­ri su­griež­tin­ti ne­le­ga­lios nar­ko­ti­kų pre­ky­bos srau­tus ir pa­sie­nio kon­tro­lę.
„Gal­būt da­bar tin­ka­mas me­tas gal­vo­ti ir apie ki­tas prie­mo­nes: pa­di­din­ti pa­tik­rų skai­čių JAV-Mek­si­kos pa­sie­ny­je net, jei­gu tai tu­rės eko­no­mi­nių pa­sek­mių Mek­si­kai ir JAV“, – tei­gė V.Fe­bab, pažymėdama, kad dėl fentanilio valstybė patiria eko­no­mi­nę ža­lą.   
  
Lie­tu­vo­je pa­dė­tis kiek ge­res­nė

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro duo­me­ni­mis, po­pu­lia­riau­sia nar­ko­ti­nė me­džia­ga yra ka­na­pės. Opio­i­dai Lie­tu­vo­je, lai­mei, ne­su­ke­lia to­kios mas­to vi­suo­me­nės svei­ka­tos kri­zės.

„2021 m. bet ko­kius nar­ko­ti­kus, iš­sky­rus ka­na­pes, bent kar­tą gy­ve­ni­me bu­vo var­to­ję 4,7 proc. 15–64 me­tų am­žiaus Lie­tu­vos gy­ven­to­jų (2016 m. – 2,8 proc.). 2021 m. eks­ta­zį ir ko­kai­ną bent kar­tą gy­ve­ni­me bu­vo var­to­ję po 1,8 proc. gy­ven­to­jų, am­fe­ta­mi­nus – 1,4 proc., LSD ir ha­liu­ci­no­ge­ni­nius gry­bus – po 1 proc., he­roi­ną – 0,4 proc. Ly­gi­nant su 2016 me­tų ty­ri­mo duo­me­ni­mis, be­veik vi­sų tir­tų nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo pa­pli­ti­mo ro­dik­liai pa­di­dė­jo“, – ra­šo­ma NVSC pra­ne­ši­me.

Ki­ta ver­tus, kaip pa­žy­mė­jo Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Gra­ži­na Be­lian, 2021 m. Lie­tu­vo­je bent kar­tą nar­ko­ti­kus ban­dė 14, 1 proc. gy­ven­to­jų. 2016 m. šis ro­dik­lis sie­kė 11,5 proc. 

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  S.Miežinienė: už gražias akis neapdovanoja

  S.Miežinienė: už gražias akis neapdovanoja

  VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos laikinoji vadovė Santa Miežinienė, šiemet įsisegusi Nusipelniusio Li...
  Garsiajame žurnale „Nature“ – Lietuvos mokslininkių pavardės

  Garsiajame žurnale „Nature“ – Lietuvos mokslininkių pavardės

  Gegužę prestižiniame tarpdisciplininiame mokslo žurnale „Nature“ buvo publikuoti gausaus tarptautinio mokslininkų kole...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveika šeima


  Apie laimingiausią Lietuvos jaunimą kalba pasaulis

  Lietuvos jaunimas – laimingiausias pasaulyje, skelbiama Pasaulio laimės ataskaitoje. „Kaip, kodėl?“ – klausia užsienio žiniasklaida, stebisi ir patys lietuviai. Bene didžiausią indėlį, ieškant Lietuvos jaunimo laimės priežasčių, neseniai įnešė garsusis britų dienraštis „The Guardian&...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Pats juokingiausias rašinys
  Henrikas Vaitiekūnas Pats juokingiausias rašinys

  Naujas numeris