In­di­jo­je ma­siš­kai mirš­ta ap­si­nuo­di­ję al­ko­ho­liu

Rasa Kasperavičiūtė - Martusevičienė
2024-06-28
In­di­jo­je, Kal­la­ku­ru­čio ra­jo­ne, ne­le­ga­liai pre­kiau­ja­mu al­ko­ho­liu ap­si­nuo­di­jo šim­tai žmo­nių. Pra­ne­ša­ma apie be­veik še­šias de­šim­tis mir­čių. Val­džią kri­ti­kuo­jan­ti opo­zi­ci­ja įsi­utu­si: „Svei­ki su­grį­žę į de­vin­tą­jį de­šimt­me­tį.“
In­di­jo­je ma­siš­kai mirš­ta ap­si­nuo­di­ję al­ko­ho­liu
Kas­met In­di­jo­je šim­tai žmo­nių mirš­ta nuo pi­gaus, gat­vė­se pa­ga­min­to al­ko­ho­lio. Juo­do­jo­je rin­ko­je par­duo­da­mas al­ko­ho­li­nis gė­ri­mas kai­nuo­ja ge­ro­kai ma­žiau nei le­ga­liai par­duo­da­mas al­ko­ho­lis.

Pi­la tok­siš­kų prie­mai­šų

Pir­mie­ji ap­si­nuo­di­ję al­ko­ho­liu In­di­jos pie­ti­nės vals­ti­jos Ta­mil Na­du Kal­la­ku­ru­čio ra­jo­no gy­ven­to­jai į li­go­ni­nę bu­vo pa­gul­dy­ti bir­že­lio vi­du­ry­je. Kas­dien au­gan­tis ap­si­nuo­di­ju­sių as­me­nų skai­čius ėmė kel­ti vals­ty­bės su­si­rū­pi­ni­mą. Šian­dien jau pra­ne­ša­ma, kad ne­le­ga­liai pre­kiau­ja­mu al­ko­ho­liu ap­si­nuo­di­jo šim­tai žmo­nių. Mi­ru­sių žmo­nių skai­čius iš­au­go iki 57, pra­ne­ša pa­rei­gū­nai, dar ne­to­li dvie­jų šim­tų žmo­nių pa­ty­rė įvai­rius ne­ga­la­vi­mus, to­kius kaip gal­vos svai­gi­mas, gal­vos skaus­mas, vė­mi­mas, py­ki­ni­mas, skran­džio skaus­mas ir akių dir­gi­ni­mas, to­dėl bu­vo nu­vež­ti į li­go­ni­nę ir yra gy­do­mi.

Kas­met In­di­jo­je šim­tai žmo­nių mirš­ta nuo pi­gaus, gat­vė­se pa­ga­min­to al­ko­ho­lio. Juo­do­jo­je rin­ko­je par­duo­da­mas al­ko­ho­li­nis gė­ri­mas kai­nuo­ja ge­ro­kai ma­žiau nei le­ga­liai par­duo­da­mas al­ko­ho­lis. O kai ku­rio­se ki­to­se In­di­jos vie­to­se al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vi­mas ir var­to­ji­mas yra vi­sai už­draus­ti – tai dar la­biau ska­ti­na kles­tin­čią juo­dą­ją rin­ką.

Sie­kiant pa­di­din­ti al­ko­ho­lio stip­ru­mą, į jį daž­nai pi­la­ma me­ta­no­lio – itin tok­siš­kos al­ko­ho­lio for­mos, kar­tais nau­do­ja­mos kaip an­ti­fri­zas. Pra­ri­jus net ne­di­de­lį kie­kį, me­ta­no­lis ga­li su­kel­ti ak­lu­mą, ke­pe­nų pa­žei­di­mą ir mir­tį.

Per­nai ry­ti­nė­je In­di­jos Bi­ha­ro vals­ti­jo­je nuo nuo­din­go al­ko­ho­lio vie­nu me­tu žu­vo ma­žiau­siai 27 žmo­nės, o 2022 me­tais Gu­dža­ra­te mi­rė ma­žiau­siai 42 žmo­nės.

Šių me­tų ap­si­nuo­di­ji­mas al­ko­ho­liu lai­ko­mas vie­nu bai­siau­sių pas­ta­rai­siais me­tais.

Džiau­gia­si li­kę gy­vi

Mu­ru­ga­nas, vie­nas iš­gy­ve­nu­sių­jų, „BBC Ta­mil“ pa­sa­ko­jo, kad pa­pras­tai kas­dien pirk­da­vo nuo ke­tu­rių iki še­šių pa­ke­lių al­ko­ho­lio. Bir­že­lio vi­du­ry­je, iš­gė­ręs ke­lis pa­ke­lius, jis su­klu­po. „Ne­ga­lė­jau nie­ko pa­da­ry­ti, nors jau­čiau, kad esu ki­to­kios bū­se­nos nei įpras­tai, – sa­kė jis. – Sū­nus par­ne­šė ma­ne į na­mus ir pa­gul­dė į lo­vą.“

Ki­tą ry­tą, ne­si­bai­giant stip­riam vė­mi­mui, šei­ma vy­rą sku­biai nu­ve­žė į li­go­ni­nę. Šiuo me­tu Mu­ru­ga­nas jau­čia­si ge­rai.
Pa­na­šią pa­tir­tį iš­gy­ve­nęs Sa­tya at­vi­ra­vo, kad dau­gu­ma žmo­nių, su ku­riais jis var­to­jo al­ko­ho­lį bir­že­lio vi­du­ry­je, mi­rė. „Man pa­si­se­kė, kad iš­gy­ve­nau“, – „BBC Ta­mil“ tei­gė jis.

„The NewsMinute“ pra­ne­ša, kad ma­žiau­siai 32 mir­tys, apie ku­rias bu­vo pra­neš­ta, re­gist­ruo­tos Ka­ru­na­pu­ra­me – ra­jo­ne, ku­ria­me gy­ve­na dau­giau­siai ne­pa­si­tu­rin­čių gy­ven­to­jų.


In­di­jos ži­niask­lai­dos duo­me­ni­mis, ne­tur­tin­gi dar­bi­nin­kai Kal­la­ku­ru­čio ra­jo­ne re­gu­lia­riai pirk­da­vo al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus plas­ti­ki­niuo­se mai­še­liuo­se, kai­nuo­jan­čius 60 ru­pi­jų (0,70 do­le­rio), ku­riuos iš­ger­da­vo prieš dar­bą. Ta­čiau ši par­ti­ja bu­vo pra­žū­tin­ga. Kai ku­rie žmo­nės apa­ko, o ki­ti griu­vo gat­vė­je ir mi­rė ne­spė­ję pa­tek­ti į li­go­ni­nę.

Už ap­lai­du­mą val­džia nu­ša­li­no aukš­tą po­li­ci­jos pa­rei­gū­ną ir 10 dar­buo­to­jų, at­sa­kin­gų už ne­le­ga­laus al­ko­ho­lio kon­tra­ban­dos prie­žiū­rą vals­ty­bė­je.
Ta­mil Na­du vy­riau­sia­sis mi­nist­ras M.K.Sta­li­nas pa­skel­bė apie 1 mln. ru­pi­jų (11 tūkst. eu­rų) kom­pen­sa­ci­ją mi­ru­sių­jų šei­moms ir po 50 tūkst. ru­pi­jų kom­pen­sa­ci­ją tiems, ku­rie yra li­go­ni­nė­je.

„As­me­nys, su­si­ję su nu­si­kal­ti­mu, bu­vo su­im­ti. Taip pat bu­vo im­ta­si veiks­mų prieš pa­rei­gū­nus, ku­rie ne­su­ge­bė­jo už­kirs­ti tam ke­lio“, – so­cia­li­nia­me tin­kle ra­šė jis.


Kri­ti­kuo­ja val­džią

Dėl mir­ties at­ve­jų po­li­ti­niai kon­ku­ren­tai kal­ti­no vie­ni ki­tus, o vie­tos opo­zi­ci­jos po­li­ti­kai pro­tes­ta­vo tra­ge­di­jos vie­to­je. Opo­zi­ci­nės par­ti­jos na­riai kri­ti­ka­vo In­di­jos Vy­riau­sy­bę už tai, kad ši ne­su­ge­bė­jo pa­ža­bo­ti tok­siš­ko al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ša­ly­je.

„Ne­le­ga­lių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų su­kel­tos mir­tys pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus, val­dant DMK (Dra­vi­da Mun­net­ra Kaz­ha­gam) re­ži­mui, Ta­mil Na­du su­grą­ži­na ke­tu­ris de­šimt­me­čius at­gal. Svei­ki su­grį­žę į de­vin­tą­jį de­šimt­me­tį“, – pik­ti­no­si Bha­ra­ti­ya Ja­na­ta par­ti­jos vals­ti­jos va­do­vas K.An­na­ma­lai.
Kaip tei­gia­ma „The NewsMinute“ sve­tai­nė­je, kal­ti­na­ma­sis ta­ria­mai par­da­vi­nė­jo mi­ši­nį pa­ke­tais per vie­ti­nį par­da­vė­ją. Iki šiol su­lai­ky­ti pen­ki as­me­nys, vyks­ta pla­tes­nis ty­ri­mas.


 lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 
 
 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveika šeima


  Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

  „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Nesisteminis revizionizmas
  Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

  Naujas numeris