Aust­ra­li­jo­je elek­tro­ni­nės ci­ga­re­tės bus par­duo­da­mos... tik vais­ti­nė­se

Miglė Petkutė
2024-07-04
„Mums rei­kia šio maž­me­ni­nės pre­ky­bos drau­di­mo,“ – pra­kal­bo Aust­ra­li­jos ta­ba­ko kon­tro­lės eks­per­tai. Aust­ra­li­ja ta­po pir­mą­ja ša­li­mi, ku­ri už­drau­dė pre­ky­bą elek­tro­ni­nė­mis ci­ga­re­tė­mis ne vais­ti­nė­se, nau­ji įsta­ty­mai įsi­ga­lio­jo pir­ma­die­nį. Pa­gal re­for­mas, ša­ly­je bus už­draus­ta vie­ti­nė ga­my­ba, tie­ki­mas, ko­mer­ci­nė nuo­sa­vy­bė ir re­kla­ma vien­kar­ti­nių bei ne­te­ra­pi­nių elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių, o tai reiš­kia, kad elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes bus ga­li­ma įsi­gy­ti tik pa­pra­šius vais­ti­nin­ko, ra­šo „The Gu­ar­dian“.
Aust­ra­li­jo­je elek­tro­ni­nės ci­ga­re­tės bus par­duo­da­mos... tik vais­ti­nė­se
Nau­ji šią sa­vai­tę Aust­ra­li­jos vė­žio ta­ry­bos pa­skelb­ti ty­ri­mai at­sklei­dė, kad dau­giau nei tūks­tan­tis žmo­nių, ku­rių am­žius svy­ruo­ja nuo dvy­li­kos iki de­vy­nio­li­kos me­tų, kas sa­vai­tę pra­de­da nau­do­ti elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes.

Pri­klau­so­my­bė iš­si­vys­to pa­aug­liams

2023 me­tų ne pel­no sie­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos „Can­cer Vic­to­ria“ ata­skai­ta nu­sta­tė, kad jau­niems žmo­nėms, ku­rie nau­do­jo elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes, tris kar­tus daž­niau iš­sivys­ty­da­vo pri­klau­so­my­bė. „ABC News“ pra­ne­šė, kad kai ku­rios svei­ka­tos gru­pės ne­ri­mau­ja, jog toks grei­tas tai­syk­lių pa­kei­ti­mas no­rint stab­dy­ti pri­klau­so­my­bes, ga­li juos pa­ska­tin­ti grįž­ti prie tra­di­ci­nių ci­ga­re­čių.

Nau­ji šią sa­vai­tę Aust­ra­li­jos vė­žio ta­ry­bos pa­skelb­ti ty­ri­mai at­sklei­dė, kad dau­giau nei tūks­tan­tis žmo­nių, ku­rių am­žius svy­ruo­ja nuo dvy­li­kos iki de­vy­nio­li­kos me­tų, kas sa­vai­tę pra­de­da nau­do­ti elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes.

Pra­ėju­sių­jų me­tų ata­skai­to­je „Can­cer Vic­to­ria“ už­fik­sa­vo di­džiau­sią elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių var­to­ji­mo pa­di­dė­ji­mą šio­je am­žiaus gru­pė­je. Ata­skai­to­je taip pat bu­vo nu­sta­ty­ta, kad rū­ky­mo ro­dik­liai tarp 14–17 me­tų pa­aug­lių pa­di­dė­jo pir­mą kar­tą per dau­giau nei du de­šimt­me­čius.

Ko­vos su ne­le­ga­lia pre­ky­ba

„The Gu­ar­dian“ at­krei­pė dė­me­sį, kad ni­ko­ti­nų kon­cen­tra­ci­jos ir par­duo­da­mi kie­kiai bus griež­tai kon­tro­liuo­ja­mi, ci­ga­re­tės bus par­duo­da­mos pa­pras­to­je pa­kuo­tė­je, o sko­nio va­rian­tai bus ap­ri­bo­ti iki ta­ba­ko, men­to­lio ir mė­tos.

Šios nau­jau­sios re­for­mos se­ka po įsta­ty­mų, pri­im­tų ko­vo mė­ne­sį, ku­rie už­drau­dė elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių im­por­tą, ne­bent im­por­tuo­to­jas tu­ri li­cen­ci­ją ir lei­di­mą. Tai bu­vo tik pir­mo­ji vy­riau­sy­bės pla­no da­lis, sa­kė Prof. Bec­ky Fre­e­man, ta­ba­ko kon­tro­lės eks­per­tė iš Sid­nė­jaus uni­ver­si­te­to.
„Mums rei­kia šio maž­me­ni­nės pre­ky­bos drau­di­mo, kad įsta­ty­mai tap­tų veiks­min­gi ir kad bū­tų ga­li­ma juos vyk­dy­ti“, – pa­sa­ko­jo B. Fre­e­man.

Nuo pir­ma­die­nio fe­de­ra­li­nės ins­ti­tu­ci­jos, to­kios kaip Aust­ra­li­jos fe­de­ra­li­nė po­li­ci­ja, Aust­ra­li­jos pa­sie­nio tar­ny­ba (APT) ir Te­ra­peu­ti­nių pre­kių ad­mi­nist­ra­ci­ja (TPA), taip pat vals­ti­jų ir te­ri­to­ri­jų svei­ka­tos ir po­li­ci­jos ins­ti­tu­ci­jos, pri­žiū­rės, kad bū­tų lai­ko­ma­si įves­tų tai­syk­lių. TPA tei­gė, kad nau­jo­sios tai­syk­lės leis leng­viau ko­vo­ti su ne­le­ga­liu elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių tie­ki­mu, nes la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai ne­bus rei­ka­lin­gi no­rint nu­sta­ty­ti, ar jos tu­ri ni­ko­ti­no.

Skir­tas mil­ži­niš­kas fi­nan­sa­vi­mas

Kvin­slan­do vy­riau­sy­bė pra­ėju­siais me­tais pri­ėmė įsta­ty­mus, su­tei­kian­čius svei­ka­tos de­par­ta­men­tui tei­sę vyk­dy­ti tei­sės ak­tų lai­ky­mo­si kon­tro­lę, įskai­tant ver­slų rei­da­vi­mą dėl ne­le­ga­lių ta­ba­ko veik­lų.

Kvin­slan­do svei­ka­tos at­sto­vas tei­gė, kad taip pat pa­di­din­tas fi­nan­sa­vi­mas pir­mo­sios li­ni­jos vyk­dy­mo pa­rei­gū­nams, sie­kiant pa­ge­rin­ti jų ge­bė­ji­mus už­tik­rin­ti elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių ir ta­ba­ko įsta­ty­mų lai­ky­mą­si. Be­veik 29 mi­li­jo­nai do­le­rių bu­vo skir­ti ty­ri­nė­ti ir spręs­ti elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių su­ke­lia­mą ža­lą.

Ga­vus itin ge­rą fi­nan­sa­vi­mą, šie­met pa­vy­ko kon­fis­kuo­ti be­veik tris mi­li­jo­nus elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių.

Žlugs ver­slai

Dau­ge­lis ver­slų, pre­kiau­jan­čių elek­tro­ni­nė­mis ci­ga­re­tė­mis, prie­ši­na­si re­for­moms. Kai ko­vo mė­ne­sį bu­vo už­draus­tas im­por­tas, Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos in­ter­ne­ti­nis elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių par­da­vė­jas pa­ža­dė­jo ig­no­ruo­ti nau­jus Aust­ra­li­jos įsta­ty­mus. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aust­ra­li­jos par­duo­tu­vių aso­cia­ci­ja (APA) pas­ku­ti­nes re­for­mas pa­va­di­no „dis­funk­ci­ne po­li­ti­ka“.

APA tei­gė pa­lai­kan­ti al­ter­na­ty­vią ta­ba­ko po­li­ti­ką, ku­rią ant­ra­die­nį pa­skel­bė Ko­a­li­ci­ja. Tai yra mo­kes­ti­nė ir re­gu­lia­vi­mo sche­ma, pa­na­ši į ta­ba­ko per­tvar­kas, ku­ri leis­tų elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes par­da­vi­nė­ti de­ga­li­nė­se ar par­duo­tu­vė­se. APA ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Theo Fouk­ka­re‘as tei­gė ma­nan­tis, kad nau­ji vy­riau­sy­bės įsta­ty­mai su­kurs „ne­kon­tro­liuo­ja­mą juo­dą­ją rin­ką“.

Sid­nė­jaus CBD ta­ba­ko par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kas, ku­ris sa­vo ta­pa­ty­bės ne­at­sklei­dė, pa­va­di­no įsta­ty­mus „ne­re­a­liais“ ir sa­kė, kad jie su­kurs di­de­lius fi­nan­si­nius iš­šū­kius ta­ba­ko par­duo­tu­vių ver­slams. „Jei ne­par­da­vi­nė­si elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių, ne­tek­si sa­vo ver­slo.“

Ne­pil­na­me­čiams rei­kės gy­dy­to­jo re­cep­to

Pa­gal nau­jus įsta­ty­mus, vyk­dy­mo prie­mo­nės bus nu­kreip­tos į žmo­nes ir ver­slus, par­duo­dan­čius elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes, o ne į var­to­to­jus. O bau­dos yra nu­ma­to­mos griež­tos: as­me­nys, par­duo­dan­tys ne­te­ra­pi­nes elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes, ri­zi­kuo­ja iki sep­ty­ne­rių me­tų ka­lė­ji­mo ir 2,2 mi­li­jo­nų do­le­rių bau­do­mis.

Iki įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes įsi­gi­ję žmo­nės ne­bus bau­džia­mi, jei­gu tu­ri­mas kie­kis ne­vir­šys de­vy­nių vie­ne­tų. Ta­čiau ši leng­va­ta ga­lios tik aš­tuo­nis mė­ne­sius.

Nuo lie­pos pir­mos die­nos, žmo­nėms, no­rin­tiems įsi­gy­ti te­ra­pi­nes elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes, rei­kės pa­si­kal­bė­ti su sa­vo gy­dy­to­ju ir gau­ti re­cep­tą.
Nuo spa­lio pir­mosios re­cep­to ne­be­rei­kės elek­tro­ni­nėms ci­ga­re­tėms su ni­ko­ti­no kon­cen­tra­ci­ja ly­gia ar ma­žes­ne nei 20 mg/ml. Ta­čiau jau­nes­niems nei aš­tuo­nio­li­kos me­tų as­me­nims vis tiek rei­kės re­cep­to, ne­pri­klau­so­mai nuo pre­pa­ra­to kon­cen­tra­ci­jos.

Komentaras:
 
Psi­cho­lo­gas-psi­cho­te­ra­peu­tas prof. Ge­di­mi­nas Na­vai­tis:

- Tur­būt ne­bus žmo­gaus, tvir­ti­nan­čio, kad bet ku­rios ci­ga­re­tės yra vais­tas. To­dėl jas par­da­vi­nė­ti vais­ti­nė­se yra ga­nė­ti­nai prieš­ta­rin­ga. Ga­li­ma pa­žvelg­ti į elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes kaip į ma­žiau ža­lin­gą var­to­ji­mo bū­dą, nes bent jau jos ne­ga­mi­na de­gi­mo pro­duk­tų. Bet tai vis tiek ne­reiš­kia, kad ma­žiau ža­lin­gas pro­duk­tas tu­rė­tų at­si­dur­ti vais­ti­nė­je. Ana­lo­gas bū­tų, jei­gu, įsi­vaiz­duo­ki­te, deg­ti­nę par­da­vi­nė­ja­me Ma­xi­mo­je, o alų –  vais­ti­nė­je. Vi­si įžvelg­tų, kad tai yra la­bai ko­miš­ka si­tu­a­ci­ja. Tu­rė­tu­me at­si­žvelg­ti į tai, kad Aust­ra­li­ja yra la­biau už­da­ras kraš­tas nei Lie­tu­va – jos iš­ori­nes sie­nas ga­li­ma daug la­biau kon­tro­liuo­ti. O Lie­tu­va yra Eu­ro­pos Są­jun­gos da­lis, tad jos sie­nos yra ne­kon­tro­liuo­ja­mos. To­dėl pa­žiū­rė­si­me, kas bus po me­tų, dve­jų ar tre­jų ir ta­da ga­lė­si­me at­sa­ky­ti, ar Aust­ra­li­jos spren­di­mas bu­vo sėk­min­gas, ar nie­ko iš es­mės ne­pa­kei­tė.  

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveika šeima


  Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

  „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Nesisteminis revizionizmas
  Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

  Naujas numeris