STT atstovė: sveikatos sektorius nuolat sulaukia mūsų dėmesio

Giedrius Gaidamavičius
2021-04-02
„Pra­ėju­siais me­tais be­veik pu­sė STT at­lik­tų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų bu­vo su­si­ję su svei­ka­tos ap­sau­gos sek­to­riu­mi“, – ko­men­tuo­da­ma ko­rup­ci­jos mas­tą svei­ka­tos prie­žiū­ros sri­ty­je, tvir­ti­no Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Rū­ta Ka­zi­liū­nai­tė.
STT atstovė: sveikatos sektorius nuolat sulaukia mūsų dėmesio

- Ko­dėl pas­ku­ti­niu me­tu gir­di­me tiek in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą ko­rup­ci­ją svei­ka­tos ap­sau­gos sek­to­riu­je?

- In­for­ma­ci­ja apie pas­ku­ti­nius iki­teis­mi­nius ty­ri­mus vie­šą­ją erd­vę pa­sie­kė pa­na­šiu me­tu, ta­čiau jie ne­su­si­ję. Tie­siog, taip su­si­klos­tė ap­lin­ky­bės. Ar kas nors at­si­ti­ko? Sa­ky­čiau, kad at­si­tin­ka nuo­lat. Ko­rup­ci­jos po­žiū­riu, svei­ka­tos ap­sau­gos sri­tis – vie­na ri­zi­kin­giau­sių ir dėl to nuo­lat su­lau­kia dė­me­sio. Per pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus vien STT pra­dė­ti ar­ba at­lie­ka­mi aš­tuo­nias­de­šimt du su svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ti­mi su­si­ję iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Tai tik­rai reikš­min­ga da­lis.

- Ar ko­rup­ci­ja yra sis­te­mi­nė svei­ka­tos ap­sau­gos sek­to­riaus pro­ble­ma?

- Taip. Sek­to­riui bū­din­ga smul­kio­sios ko­rup­ci­jos pro­ble­ma: gau­da­mi svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas gy­ven­to­jai la­biau nei ki­to­se sri­ty­se su­si­du­ria su ky­ši­nin­ka­vi­mu. „Smul­ki­ą­ja“ ji va­di­na­ma san­ty­ki­nai – pa­gal vi­du­ti­nį ša­lies pra­gy­ve­ni­mo ly­gį ten „vaikš­tan­čios“ su­mos ne to­kios ir smul­kios.  

O sis­te­mi­nė ko­rup­ci­ja su­si­ju­si su įta­ko­mis, įsi­gy­jant vais­tus ar ki­tas me­di­ci­nos prie­mo­nes, pri­imant far­ma­ci­jos sek­to­riui reikš­min­gus spren­di­mus. Tuo­met ga­li­ma įtar­ti sis­te­mi­nį po­vei­kį, ir čia jau kal­ba­ma apie mi­li­jo­ni­nes su­mas. Svei­ka­tos sek­to­riui bū­din­gas ko­rup­ci­jos mas­tas – nuo smul­kiau­sio iki stam­biau­sio.
Pra­ėju­siais me­tais ke­tu­rias­de­šimt aš­tuo­ni pro­cen­tai STT at­lik­tų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų bu­vo su­si­ję su svei­ka­tos sek­to­riu­mi. Jam ten­ka reikš­min­ga mū­sų dar­bo da­lis.

- Kal­bant apie pas­ku­ti­nius at­ve­jus, pa­vyz­džiui, ty­ri­mą dėl vie­šų­jų pir­ki­mų – ka­da vi­suo­me­nė ga­li ti­kė­tis ga­lu­ti­nių at­sa­ky­mų?

- Steng­si­mės, kad pro­ce­sai ne­truk­tų dau­gy­bę me­tų. Ta­čiau, kaip ro­do pa­tir­tis ki­to­se sis­te­mi­nės ko­rup­ci­jos by­lo­se, jie ga­li už­truk­ti ir tai pri­klau­so ne tik nuo mū­sų. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas su­da­ro tik da­lį pro­ce­so. Di­des­nę jo da­lį ne­re­tai už­ima teis­mi­nis nag­ri­nė­ji­mas – tuo­met pro­ce­sas jau ne mū­sų ran­ko­se. At­sa­ky­mai ga­li pa­aiš­kė­ti ne taip grei­tai, kaip no­rė­tų­si, bet da­ro­me, ką ga­li­me, kad vis­kas truk­tų kuo grei­čiau.
Ži­no­ma, si­tu­a­ci­ja ne­ly­gi si­tu­a­ci­jai. Rei­kė­tų siek­ti, kad to­kia iki­teis­mi­nio ty­ri­mo truk­mė (ke­le­tas me­tų ir dau­giau – red. past.) ne­bū­tų nor­ma. De­ja, šian­dien tai ga­na įpras­tas, bet ne­svei­kin­ti­nas reiš­ki­nys, kai bau­džia­ma­sis pro­ce­sas su­dė­tin­go­se by­lo­se už­trun­ka tiek lai­ko.

- At­li­ku­si an­ti­ko­rup­ci­nį ver­ti­ni­mą, sau­sį STT kon­sta­ta­vo, kad vak­ci­na­vi­mas nuo COVID-19 yra ne­pa­kan­ka­mai kon­tro­liuo­ja­mas. Ką apie tai ga­li­ma pa­sa­ky­ti šian­dien? 

- An­ti­ko­rup­ci­nį ver­ti­ni­mą dėl skie­pi­ji­mo tvar­kos at­li­ko­me pra­si­dė­jus vak­ci­na­ci­jai ir ki­lus klau­si­mams dėl pro­ce­so skaid­ru­mo. Vė­liau mū­sų ana­li­ti­kai dir­bo su ma­si­niais pa­skie­py­tų as­me­nų duo­me­ni­mis. Taip bu­vo nu­sta­ty­ti ir vie­šo­jo­je erd­vė­je pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis nu­skam­bė­ję at­ve­jai, kuo­met ir vi­suo­me­nei ži­no­mų as­me­nų, me­di­kų gi­mi­nai­čiai bu­vo pa­skie­py­ti ga­li­mai ne­si­lai­kant pri­ori­te­to tvar­kos. Tai nė­ra ma­si­nis reiš­ki­nys, ta­čiau at­ski­ri at­ve­jai lei­do įtar­ti, kad pro­ce­sas vyks­ta ne­pa­kan­ka­mai skaid­riai. Į mū­sų pa­sta­bas šian­dien iš da­lies at­si­žvelg­ta, reg­la­men­ta­vi­mas pa­to­bu­lin­tas.

- Ko­kias di­džiau­sias ko­rup­ci­jai ke­lius at­ve­rian­čias spra­gas ma­to­te svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mo­je? Ko­kių veiks­mų tu­rė­tų im­tis val­džios ins­ti­tu­ci­jos?

- Smul­kio­sios ko­rup­ci­jos klau­si­mas tu­rė­tų lik­ti tarp po­li­ti­nės dar­bo­tvarkės pri­ori­te­tų. Nors ky­šio da­vi­mo ir rei­ka­la­vi­mo ri­zi­ka gy­dy­mo įstai­go­se kas­met ma­žė­ja, pa­dė­tis iš­lie­ka rim­ta. Apie sep­ty­nias­de­šimt pro­cen­tų ky­šių gy­ven­to­jai da­vė bū­tent svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Šio klau­si­mo ne­ga­li­ma pa­lik­ti be dė­me­sio. Jei žmo­gus aiš­kiai su­voks, ko­kios pa­slau­gos jam pri­klau­so, kaip, kur ir ka­da jas ga­li­ma gau­ti, ri­zi­ka, kad as­muo jaus prie­vo­lę pa­pil­do­mai su­si­mo­kė­ti, bus daug ma­žes­nė.  
Vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų tu­rė­tų bū­ti pa­cien­tų švie­ti­mas. Rei­kia pri­min­ti, kad pa­cien­tai vi­są gy­ve­ni­mą mo­ka pri­va­lo­mo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do įmo­kas, iš ku­rių už juos ir su­mo­ka­ma. Jei­gu pa­cien­tas ži­no­tų su­mą, ku­rią gy­dy­mo įstai­ga gau­na už jam su­teik­tas pa­slau­gas, jis ne­be­si­jaus­tų gy­dy­to­jui sko­lin­gas.
Svar­bus ir dar­bas su gy­dy­mo įstai­gų per­so­na­lu, ki­to­kios dar­bo kul­tū­ros for­ma­vi­mas – kad pa­pil­do­mo at­ly­gi­ni­mo iš pa­cien­to pri­ėmi­mas ne­pri­im­ti­nas ne tik bau­džia­mo­sios tei­sės po­žiū­riu, bet ir dėl pro­fe­si­nės eti­kos. Žmo­nės tu­rė­tų bū­ti ug­do­mi ir ska­ti­na­mi ne­to­le­ruo­ti ky­ši­nin­ka­vi­mo bei apie jį pra­neš­ti .
Kal­bant apie sis­te­mi­nę ar­ba stam­bi­ą­ją ko­rup­ci­ją, vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų – vie­šų­jų pir­ki­mų cen­tra­li­za­vi­mas ir pro­fe­sio­na­lu­mo di­di­ni­mas. Daž­nai abe­jo­nių ky­la dar po­rei­kių for­ma­vi­mo me­tu – ar jie nu­ro­do­mi skaid­riai, ar są­ly­gos nė­ra pri­tai­ko­mos vie­nam tie­kė­jui, ar įsi­gi­ji­mai yra bū­ti­ni.
Di­de­lė ri­zi­ka iš­lie­ka, kal­bant apie gy­dy­mo įstai­goms tei­kia­mą pa­ra­mą. Pa­ra­ma ar lab­da­ra svei­ka­tos ap­sau­gai sa­vai­me yra svei­kin­ti­nas da­ly­kas. Ta­čiau kai spren­di­mų pri­ėmė­jai tam­pa re­mia­mi (ne­bū­ti­nai tie­sio­giai) pa­vyz­džiui, far­ma­ci­jos įmo­nių, o kar­tu jie tu­ri pri­im­ti spren­di­mus dėl vie­šų­jų pir­ki­mų, vais­tų kom­pen­sa­vi­mo ar tu­rin­čius ki­to­kią įta­ką pa­ra­mos tei­kė­jo fi­nan­si­niams re­zul­ta­tams, at­si­ran­da in­te­re­sų kon­flik­to re­gi­my­bė. 
Po­li­ti­nė val­džia tu­rė­tų ra­cio­na­liau pri­im­ti ir įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus, ku­rie vi­sų tri­jų lyg­me­nų svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų veik­lo­je įneš­tų dau­giau ko­or­di­na­vi­mo.

- STT su­lai­ko gy­dy­to­jus, val­di­nin­kus, po­li­ti­kus – žmo­nes, vi­suo­me­nė­je tu­rin­čius tam tik­rą so­cia­li­nį sta­tu­są. Kaip aki­sta­to­je su pa­rei­gū­nais el­gia­si su­im­tie­ji?

- As­me­nų el­ge­sys įvai­rus. Da­lis pri­pa­žįs­ta kal­tę ir ben­dra­dar­biau­ja, da­lis kal­tę nei­gia ar at­si­sa­ko ben­dra­dar­biau­ti. Dar ki­ti tai­ko ak­ty­vias gy­ny­bos prie­mo­nes, kar­tais pa­si­telk­da­mi vie­šą­ją erd­vę. Su­lai­ky­mų me­tu as­me­nys re­a­guo­ja įvai­riai. Nie­kam nė­ra leng­va su­lauk­ti to­kios „staig­me­nos“, kaip jo at­žvil­giu re­a­li­zuo­ja­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo. Nu­ma­ty­da­mi, kad pa­si­reikš ag­re­si­ja ar rei­kės jė­gos pa­nau­do­ji­mo, sten­gia­mės pa­si­telk­ti ki­tas tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas, ben­dra­dar­biau­ja­me su po­li­ci­ja. Bet „bal­tų­jų apy­kak­lių“ by­lo­se tai la­biau iš­im­tis nei tai­syk­lė.      

Dosjė:

• 2006–2008 m. AB „VST“ tei­si­nin­kė.
• 2008 m. Vil­niaus uni­ver­si­te­te įgi­jo tei­sės ma­gist­ro laips­nį.
• 2008–2009 m. VšĮ Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros pro­jek­tų va­do­vė.
• 2009–2013 m. dir­bo Pre­zi­den­tū­ros Tei­sės gru­pė­je (pa­ta­rė­jo pa­va­duo­to­ja, pa­ta­rė­ja).
• 2013–2020 m. ėjo įvai­rias pa­rei­gas STT.
• Nuo 2016 m. Eu­ro­pos part­ne­rių prieš ko­rup­ci­ją tin­klo / Eu­ro­pos kon­tak­ti­nio tin­klo prieš ko­rup­ci­ją vi­ce­pre­zi­den­to pa­va­duo­to­ja.
• Nuo 2020 m. STT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja.

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

Komentarai

   Gydytojas ir pacientas


   Socialinės iniciatyvos „Skirtingos Spalvos“ renginys apie autizmo spektro sutrikimą

   Socialinės iniciatyvos „Skirtingos Spalvos“ renginys apie autizmo spektro sutrikimą

   Penktadienį, balandžio 16 d. iniciatyva „Skirtingos Spalvos“ kviečia visus dalyvauti
   Atlikta reta operacija sugrąžino pacientą į pilnavertį kokybišką gyvenimą

   Atlikta reta operacija sugrąžino pacientą į pilnavertį kokybišką gyvenimą

   Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytojas gastroenterologas Arūnas Kančauskas 55-erių metų pacientui atliko rektovezikalinės fis...

   Budinti vaistinė


   Ekspertų raginimai vartoti vitaminą D atsispindi ir vaistinėje – įsigyjama dvigubai daugiau

   Ekspertų raginimai vartoti vitaminą D atsispindi ir vaistinėje – įsigyjama dvigubai daugiau

   Šalies gydytojai ekspertai ragina valdžios atstovus atkreipti dėmesį į vitaminą D, kaip Covid-19 infekcijos pasekmes &scaro...
   Vaistininkės rekomendacijos: kaip išsirinkti ir taisyklingai dėvėti respiratorių

   Vaistininkės rekomendacijos: kaip išsirinkti ir taisyklingai dėvėti respiratorių

   Švelnėjant karantino sąlygoms, gyventojai pamažu grįžta į įprastas darbovietes. Siekiant saugiai dirbti – neužsikrėst...

   Sveika šeima


   Grikiai – ne tik veganų mėsa

   Pasirodo, netgi pabodusios grikių kruopos gali būti patiekiamos gardžiai, įdomiai, o savo skoniu netgi priminti mėsą. Projekto „Inovatyvi mityba“ įkūrėjas Paulius Paulauskas teigia, kad ir mitybos pakeitimas gali atnešti visiškai kitokią gyvenimo kokybę.

   Sveikatos horoskopas


   Lapkričio 23 - 29 d.

   Avi­nas
   Pir­ma­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos ir juo­do­sios ar­ba­tos kie­kį, dau­giau ger­ki­te van­dens. Ant­ra­die­nį jau­si­tės žva­lūs ir ku­pi­ni tei­gia­mų emo­ci­jų. Penk­ta­die­nį bus jaut­rūs re­gos or­ga­nai. Savaitgalį stiprinkite imuninę sistemą.

   Pakalbėkim apie tai


   Svetur


   Indija: tikėjimas dievu nugalės viruso baimę

   Dar vasarį indų mokslininkai svarstė, jog sparčiai mažėjantį naujų užsikrėtimų COVID-19 skaičių iš dalies gali lemti ypatingas indų imunitetas infekcinėms ligoms. Tačiau dabar vėl mušami naujus susirgimų rekordai: per kelias savaites COVID-19 atvejų skaičiumi Indija pralenkė ir kurį laiką vienu didžiausių pandemijos žid...

   Redakcijos skiltis


   Komentarai


   Tik suaugusiems
   Henrikas Vaitiekūnas Tik suaugusiems
   Kokia nauda iš burbulo?
   Henrikas Vaitiekūnas Kokia nauda iš burbulo?

   Naujas numeris

   Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica