Gar­bę gins teis­me

Greta Vanagienė
2019-10-25
Ne vie­nas me­di­kas ap­šmeiž­tas pa­cien­to sa­vo gar­bę ir oru­mą  gynė teis­me. To­kio žings­nio ne­at­me­na ir prieš ke­lias die­nas ne­va pi­ni­gi­nę kom­pen­sa­ci­ją už ty­lą pa­cien­tei siū­lęs LSMU Kau­no kli­ni­kų Vai­kų li­gų kli­ni­kos va­do­vas pro­fe­so­rius Ri­man­tas Kė­va­las.
Gar­bę gins teis­me
„Esu kaltinamas rimtu kriminaliniu nusikaltimu, kurio nepadariau. Net neparenku žodžių, apie pacientės mamą ir tokį jos elgesį“, - susijaudinimo prof. R.Kėvalas.

Lau­kia at­si­pra­šy­mo

Po Kau­no kli­ni­kų Vai­kų li­gų kli­ni­kos įvy­kių, kai pa­cien­tei per klai­dą  bu­vo su­la­šin­tas dez­in­fek­ci­nis skys­tis, nu­ken­tė­ju­sios ne­pil­na­me­tės mer­gi­nos mo­ti­na pa­sklei­dė in­for­ma­ci­ją, esą jai už ty­lą bu­vo siū­lo­ma kom­pen­sa­ci­ja. Iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­jos ne­pa­bū­go ir kli­ni­kos va­do­vas pro­fe­so­rius Ri­man­tas Kė­va­las. Anot jo, įvy­kio dangs­ty­mas kom­pen­sa­ci­ja už ty­lą me­la­gin­gas šmeiž­tas, to­dėl  jei ne­su­lauks vie­šo ma­mos at­si­pra­šy­mo, sa­vo gar­bę ir oru­mą sieks ap­gin­ti tei­si­niu ke­liu.

„Esu kal­ti­na­mas rim­tu kri­mi­na­li­niu nu­si­kal­ti­mu, ku­rio ne­pa­da­riau. Net ne­pa­ren­ku žo­džių, apie pa­cien­tės ma­mą ir to­kį jos el­ge­sį“, - su­si­jau­di­ni­mo ne­slė­pė pro­fe­so­rius.

Ska­ti­na kom­pen­sa­ci­jas

Svei­ka­tos tei­sės ad­vo­ka­tas Arū­nas Žlio­ba ver­tin­da­mas si­tu­a­ci­ją, svars­tė, nors mi­nė­tos kal­bos apie pro­fe­so­rių ir ne­ati­tin­ka tik­ro­vės, pi­ni­gi­nė kom­pen­sa­ci­ja mai­nais už ty­lą - anoks nu­si­kal­ti­mas. Dar dau­giau, pi­ni­gi­nė kom­pen­sa­ci­ja šiuo at­ve­ju anot spe­cia­lis­to bū­tų svei­kin­ti­nas da­ly­kas. Mat Lie­tu­vo­je jau ta­po ma­da vi­sus san­ty­kius kri­mi­na­li­zuo­ti, o tai kas vyks­ta ap­lin­ko­je įvar­din­ti nu­si­kal­ti­mais.

„Nor­ma­lu, kad gy­dy­to­jas ban­dy­da­mas spręs­ti iš­ki­lu­sią pro­ble­mą su pa­cien­tu ban­do ją spręs­ti siū­ly­da­mas kom­pen­sa­ci­ją, tuo tar­pu iš pa­cien­to mai­nais pra­šy­mas taip pat ati­tin­ka­mo įsi­pa­rei­go­ji­mo. Vi­sais at­ve­jais su­da­rant tai­kos su­tar­tis li­go­ni­nės rei­ka­lau­ja ty­los. Nor­ma­lu iš­spęs­ti gin­čą jo ne­es­ka­luo­jant. Tai ci­vi­li­zuo­tas gin­čo spren­di­mo bū­das, o ne pa­ki­ša, to­dėl bū­tų svei­kin­ti­na, kad taip iš­si­spręs­tų ir dau­giau kon­flik­tų“, – kalba tei­sės ad­vo­ka­tas.

Klai­das vie­ši­na

Tuo tar­pu R. Kė­la­vas sa­vo ne­kal­tu­mą ban­do įro­dy­ti sa­ky­da­mas, kad toks el­ge­sys nė  ne­ati­tin­ka dau­gy­bę me­tų li­go­ni­nė­je die­gia­mos vie­šu­mo po­li­ti­kos. Mat po prieš ke­lis me­tus ki­to­je gy­dy­mo įstai­go­je kū­di­kio mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sios ka­lio in­jek­ci­jos is­to­ri­jos, Kau­no kli­ni­kų Vai­kų li­gų kli­ni­kos ėmė­si rim­tų pre­ven­ci­nių žings­nių, kad pa­na­šių klai­dų jų gy­dy­mo įstai­go­je bū­tų iš­veng­ta.

„Su­kur­ta sis­te­ma, kai tuoj po įvy­kio už­pil­do­ma jo de­kla­ra­ci­ja, kaip ir šiuo kon­kre­čiu at­ve­ju. Tuo tar­pu ko­ky­bės kon­tro­lės tar­ny­bos su­da­ry­ta ko­mi­si­ja at­lie­ka ana­li­zę ir iden­ti­fi­kuo­ja karš­tus įvy­kio taš­kus – klai­dos prie­lai­das, ko­dėl taip nu­ti­ko. Po to, se­ka sis­te­mi­niai pa­kei­ti­mai“, - kaip įpras­tai „api­for­mi­na“ ne­sėk­min­gai su­si­klos­čiu­sį gy­dy­mą aiš­ki­na R.Kė­va­las. Pa­tei­kia ir pa­vyz­dį, po tra­ge­di­jos su ka­liu bu­vo įvyk­dy­ti ke­li sis­te­mi­niai pa­ki­ti­mai: ka­lis bu­vo vi­siš­kai eli­mi­nuo­tas iš vai­kų so­ma­ti­nio sky­riaus, kaip vi­sai ne­rei­ka­lin­gas pre­pa­ra­tas, taip pat kar­di­na­liai pa­keis­tas pa­ties ka­lio mar­ki­ra­vi­mo bū­das rau­do­na eti­ke­te. Tuo tar­pu li­go­ni­nės  vais­ti­nės ėmė ga­min­ti ka­lio tir­pa­lus su elek­tro­li­tų mi­ši­niais, kad slau­gy­to­joms ne­be­rei­kė­tų pa­čioms šių ga­min­ti prie pa­cien­tų lo­vų.

Po­ky­čių bus
„Me­di­ci­na jau anks­čiau tu­rė­jo per­im­ti tei­gia­mus va­ka­rų pa­vyz­džius, ku­rie re­mia­si avia­ci­jos pa­tir­ti­mi. Čia ne­pri­klau­so­mai nuo vals­ty­bės po­li­ti­nės san­tvar­kos kiek­vie­na klai­da yra iš­vie­ši­na­ma ir to­kiu bū­du da­ro­mi sis­te­mi­niai pa­kei­ti­mai. Nors avia­ci­ją šian­dien lai­ko­me vie­ną sau­giau­sių trans­por­to prie­mo­nių, de­ja ir čia iš ke­lių mi­li­jo­nų vyk­do­mų sky­džių vie­nas bai­gia­si blo­gai“, - dės­to Kau­no kli­ni­kų Vai­kų li­gų kli­ni­kų va­do­vas.

 Tarp kitko:

Lie­tu­vos teis­mo duo­me­ni­mis, prak­ti­ka, kai me­di­kai krei­pė­si į teis­mą ap­šmeiž­ti pa­cien­tų nė­ra re­te­ny­bė. Me­di­kų gar­bė ir oru­mas gi­na­mi to­kiu pat prin­ci­pu, kaip ir įpras­tų vie­šai me­la­gin­gai ap­šmeiž­tų pi­lie­čių.

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Ateityje – strategiškai kitoks chirurginis krūties vėžio gydymas

  Ateityje – strategiškai kitoks chirurginis krūties vėžio gydymas

  Kokios apimties chirurginė operacija gydant krūties vėžį būtų optimali? Į šį klausimą bandys atsakyti Europos šalių,...
  Valdas Pečeliūnas: „Pacientams jaučiamės įsiskolinę“

  Valdas Pečeliūnas: „Pacientams jaučiamės įsiskolinę“

  VUL Santaros klinikų gydytojų sąjungos pirmininkas, gydytojas hematologas Valdas Pečeliūnas (45 m.) tikina, nors nėra nei virusolo...

  Budinti vaistinė


  Radviliškyje dirbantys vaistininkai jaučia gyventojų nerimą

  Radviliškyje dirbantys vaistininkai jaučia gyventojų nerimą

  Nuo rugsėjo 21 dienos Radviliškio gyventojai gyvena kitu ritmu. Dėl didelio patvirtintų COVID-19 atvejų skaičiaus at&scaron...
  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Dažnesnis vaistinių durų varstymas – popandeminiame pasaulyje išryškėjusi tendencija, kuomet gyventojai sveika...

  Sveika šeima


  Jei gali vaikščioti – gali ir šokti

  Kas sakė, kad baletas tik jaunoms nendrėms? Choreografė Neringa Kirklienė, vedanti šias šokių pamokas suaugusiems ir senjorams, įsitikinusi – šokti baletą niekada ne per vėlu. Elegancijos ir gracijos mokytis gali bet kokio amžiaus ir bet kokio kūno sudėjimo žmonės.

  Sveikatos horoskopas


  Rugsėjo 14-20 d.

  Avi­nas
  Pirmadienį padarykite iškrovos dieną. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį saugokitės traumų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, galimas apsinuodijimas.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Vakcinų nuo COVID-19 lenktynės. Kas laimi?

  Šaltojo karo metais turėjome ginklavimosi varžybas, o šiemet – kuo tikriausias vakcinų lenktynes. Pagrindiniai žaidėjai tie patys – Jungtinės Amerikos Valstijos ir Rusija. Tik šį kartą tikslas iš pirmo žvilgsnio atrodo kilnus – kuo greičiau sustabdyti koronaviruso plitimą.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip sustabdyti laiką?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
  Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica