Bakteriofagai - prieš superbakterijas

Rasa Kasperavičiūtė - Martusevičienė
2024-01-26
An­ti­bio­ti­kams at­spa­rios su­per­bak­te­ri­jos iki 2050-ųjų kė­si­na­si kas­met nu­si­neš­ti 10 mi­li­jo­nų gy­vy­bių. Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų moks­li­nin­kų tei­gi­mu, spren­di­mas – jau be­veik pa­sie­kia­mas ran­ka. La­bo­ra­to­ri­jo­se ku­ria­mos vi­ru­sų-ko­vo­to­jų bib­lio­te­kos.
Bakteriofagai - prieš superbakterijas
Apskaičiuota, kad iki 2050 m. nuo superbakterinės infekcijos per metus mirs 10 milijonų žmonių – tai vienas žmogus kas tris sekundes

Glo­ba­li pro­ble­ma

Dėl pa­ti­ria­mų au­sies skaus­mų ame­ri­kie­tės Cynt­hia Hor­ton gy­ve­ni­mas vir­to pra­ga­ru. „Pa­bun­du iš mie­go nuo bai­saus skaus­mo, tar­si gy­dy­tų dan­tų ka­na­lą be anes­te­zi­jos, – sa­ko ji. – Au­sis šla­piuo­ja nuo in­fek­ci­jos, kar­tais pa­si­ro­do krau­jo.“

Vil­kli­gės nu­a­lin­tą C.Hor­ton imu­ni­nę sis­te­mą dar la­biau pa­vei­kė spin­du­liuo­tė ir che­mo­te­ra­pi­ja dėl vė­ži­nio na­vi­ko au­sy­je. Au­sų už­de­gi­mas ta­po kas­die­ny­be. Pa­pras­tai jį pa­leng­vin­da­vo an­ti­bio­ti­kų cik­las, ta­čiau, me­tams bė­gant, mo­ters au­sy­je esan­čios bak­te­ri­jos ta­po at­spa­rios šiems vais­tams, tad jie ne­be­vei­kia.

„Šios dau­ge­liui vais­tų at­spa­rios su­per­bak­te­ri­jos as­me­nims ga­li su­kel­ti lė­ti­nes in­fek­ci­jas, trun­kan­čias me­tus, kar­tais net de­šimt­me­čius. Ne­juo­kin­ga, ko­kios vi­ru­len­tiš­kos tam­pa kai ku­rios bak­te­ri­jos“, – sa­ko San Die­go vals­ti­jos uni­ver­si­te­to bak­te­rio­fa­gų, in­fek­ci­nių li­gų ir imu­no­lo­gi­jos do­cen­tas Dwa­y­ne’as Ro­a­chas.

Vien JAV kas­met nu­sta­to­ma dau­giau nei 2,8 mln. an­ti­mik­ro­bi­nėms me­džia­goms at­spa­rių in­fek­ci­jų.
„Ap­skai­čiuo­ta, kad iki 2050 m. nuo su­per­bak­te­ri­nės in­fek­ci­jos per me­tus mirs 10 mi­li­jo­nų žmo­nių – tai vie­nas žmo­gus kas tris se­kun­des“, – tei­gia in­fek­ci­nių li­gų epi­de­mio­lo­gė Stef­fa­nie Strat­hdee, pir­mo­jo spe­cia­lio­jo fa­gų te­ra­pi­jos cen­tro IPATH Šiau­rės Ame­ri­ko­je va­do­vė.

Mik­ro­sko­pi­nis ka­ras

Evo­liu­ci­jos dė­ka ga­zi­li­jo­nai bak­te­ri­jų šian­die­nia­me pa­sau­ly­je tu­ri na­tū­ra­lų prie­šą: ma­žy­čius vi­ru­sus, va­di­na­mus bak­te­rio­fa­gais, ge­ne­tiš­kai už­prog­ra­muo­tus pa­ieš­kos ir nai­ki­ni­mo mi­si­joms. Šia­me mik­ro­sko­pi­nia­me žai­di­me kiek­vie­nas fa­gų rin­ki­nys yra uni­ka­liai su­kur­tas su­ras­ti, už­pul­ti ir pra­ry­ti tam tik­ro ti­po pa­to­ge­ną.

Ne­se­niai IPATH moks­li­nin­kai, iš­ty­rę pa­cien­tės C.Hor­ton bak­te­ri­jas, nu­sta­tė dau­giau nei tu­zi­ną fa­gų, ku­rie sėk­min­gai už­puo­lė mir­ti­ną pa­to­ge­ną ir jį su­nai­ki­no.

„Kiek­vie­na bak­te­ri­jų rū­šis ga­li tu­rė­ti vi­są re­per­tu­a­rą fa­gų, ku­rie ją puo­la, pa­ten­ka į bak­te­ri­jos ląs­te­lę ir ją nu­a­li­na, – sa­ko eko­lo­gi­jos ir evo­liu­ci­nės bio­lo­gi­jos pro­fe­so­rius Pau­las Tur­ne­ris. – Siek­da­mos at­rem­ti ata­ką, bak­te­ri­jos tai­ko įvai­rią tak­ti­ką, pa­vyz­džiui, nu­plė­šia sa­vo iš­ori­nę žie­ve­lę, kad pa­ša­lin­tų taš­kus, prie ku­rių tvir­ti­na­si fa­gai, siek­da­mi pa­tek­ti į bak­te­ri­ją ir su­nai­kin­ti pa­to­ge­ną.“
Tai – pui­ki ži­nia, nes ap­si­nuo­gi­nu­sios bak­te­ri­jos ga­li pra­ras­ti at­spa­ru­mą an­ti­bio­ti­kams ir vėl tap­ti pa­žei­džia­mos. Ta­čiau fa­gas ne­be­vei­kia ir ne­be­ga­li ko­vo­ti. To­dėl moks­li­nin­kai ku­ria ata­ką tę­sian­tį mik­ro­sko­pi­nių „ka­rių“ kok­tei­lį.


Daug at­ra­di­mų, daug klau­si­mų

Šiuo me­tu JAV la­bo­ra­to­ri­jų moks­li­nin­kai aiš­ki­na­si, ku­rie fa­gai ir an­ti­bio­ti­kai yra la­biau­siai su­de­ri­na­mi, ko­vo­jant su pa­to­ge­nu. San Die­go vals­ti­jo­se esan­ti do­cen­to Dwa­y­ne’o Ro­ach la­bo­ra­to­ri­ja ti­ria or­ga­niz­mo imu­ni­nį at­sa­ką į fa­gus ir ku­ria nau­jas šių or­ga­niz­mų va­ly­mo tech­ni­kas – sie­kia­ma pa­ruoš­ti mė­gi­nius, skir­tus pa­cien­tams leis­ti į ve­ną.

La­bo­ra­to­ri­jo­se ku­ria­mos fa­gų bib­lio­te­kos, ku­rio­se sau­go­mi veiks­min­gai su tam tik­ro­mis in­fek­ci­jo­mis ko­vo­jan­tys fa­gai. Tek­sa­se nau­jo įren­gi­nio dė­ka fa­gai ku­ria­mi la­bo­ra­to­ri­jo­je. „Užuot ieš­ko­ję fa­gų ap­lin­ko­je, jau tu­ri­me bio­re­ak­to­rių, ku­ris jų su­ku­ria mi­li­jar­dais“, – sa­ko Hius­to­no Ba­y­lo­ro me­di­ci­nos ko­le­džo do­cen­tas Ant­ho­ny Ma­res­so.

Šie­met Ma­res­so la­bo­ra­to­ri­ja pa­skel­bė ty­ri­mą apie 12 pa­cien­tų gy­dy­mą fa­gais, ku­rie bu­vo pri­tai­ky­ti pa­gal kiek­vie­no pa­cien­to bak­te­ri­jų pro­fi­lį. Re­zul­ta­tai ma­lo­niai nu­ste­bi­no: pen­kiems pa­cien­tams su­per­bak­te­ri­jos bu­vo vi­siš­kai iš­nai­kin­tos, dar ke­liems pa­cien­tams svei­ka­ta pa­ge­rė­jo.
„Šiuo me­tu vyks­ta daug dis­ku­si­jų, – sa­ko D.Ro­ach. – Ar kur­si­me fa­gus? Ar ga­min­si­me fa­gų kok­tei­lį ir koks bus jo dy­dis? Ar fa­gai tu­rė­tų bū­ti įkve­pia­mi, var­to­ja­mi vie­tiš­kai ar lei­džia­mi į ve­ną? Vyks­ta daug svar­bių dar­bų, sie­kiant iš­si­aiš­kin­ti, kaip ge­riau­siai vi­sa tai pri­tai­ky­ti.“
Li­gų kon­tro­lės ir pre­ven­ci­jos cen­trų at­sto­vės M.Wal­ters tei­gi­mu, fa­gai taip pat ga­li pa­dė­ti ko­vo­ti su pla­tes­ne pro­ble­ma – pa­kar­to­ti­nio už­si­krė­ti­mo su­per­bak­te­ri­ja.

„Pro­ble­ma ta, kad kai pa­cien­tai už­si­kre­čia vais­tams at­spa­rio­mis bak­te­ri­jo­mis, jie ne­šio­ja­si tą or­ga­niz­mą net ir po gy­dy­mo, – sa­ko M.Wal­ters. – Nors li­gos simp­to­mų nė­ra, jie ga­li vėl už­si­krės­ti in­fek­ci­ja ar­ba per­duo­ti bak­te­ri­jas ki­tiems žmo­nėms.“
Moks­li­nin­kės tei­gi­mu, jei fa­gai ga­lė­tų „de­ko­lo­ni­zuo­ti“ bak­te­ri­jų po­pu­lia­ci­ją di­de­lės ri­zi­kos as­me­nims, su­ma­žė­tų ti­ki­my­bė už­si­krės­ti ir pa­cien­tams, ir ap­lin­ki­niams.

„Sie­kia­me su­kur­ti veik­lią fa­gų ko­lek­ci­ją, – pri­du­ria moks­li­nin­kė. – Pseu­do­mo­nas yra ge­ra pra­džia, ta­čiau grės­mę ke­lia ir daug ki­tų or­ga­niz­mų. Tu­ri­me ras­ti bū­dų juos įveik­ti.“

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 
 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  L.Matuzonis: didžiausi iššūkiai – komplikuoti sąnarių lūžiai

  L.Matuzonis: didžiausi iššūkiai – komplikuoti sąnarių lūžiai

  „Jei jus pradėjo varginti sąnarių skausmai, siūlyčiau patiems ilgai nesigydyti, o kreiptis į specialistus. Skausmą sukelianč...
  Širdies nepakankamumą Rimvydui sukėlė gripas

  Širdies nepakankamumą Rimvydui sukėlė gripas

  „Turėjau aiškų tikslą – pamatyti savo vaiką ir jį užauginti. Gal todėl ir noras išgyventi, ir jėgos buvo...

  Budinti vaistinė


  Vaistinių tinklas „Camelia“ neužleidžia lyderio pozicijų

  Vaistinių tinklas „Camelia“ neužleidžia lyderio pozicijų

  Jau 30 metų gyvuojantis lietuviško kapitalo vaistinių tinklas „Camelia“ lyderio pozicijų rinkoje neužleidžia ne...
  „Eurovaistinė“ pristato sveikas kainas: ką sausį galite įsigyti pigiau?

  „Eurovaistinė“ pristato sveikas kainas: ką sausį galite įsigyti pigiau?

  „Eurovaistinė“ kiekvieną mėnesį pristato naujas „sveikas kainas“ – bent 10 aktualiausių mėnesio prek...

  razinka


  Sveika šeima


  Smurtas prieš moteris su intelekto negalia – juoda zona

  Sudėtinga smurto prieš intelekto ar psichosocialinę negalią turinčias moteris problema socialinės gerovės specialistus verčia jaustis bejėgiais. Dėl savo būklės moterys tampa priklausomos nuo smurtautojų, o žalojančios ir nesaugios aplinkos – neatpažįsta. Maža to, vyrauja nuomonė esą smurtą jos dažnai išprovokuoja...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip striksi dominatriksė?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip striksi dominatriksė?
  Žieminiai obuoliai ir pavytusios bulvės
  Henrikas Vaitiekūnas Žieminiai obuoliai ir pavytusios bulvės

  Naujas numeris