Nuo per­de­gi­mo gelbs­ti kū­ry­ba

Greta Vanagienė
2019-12-18
Šven­ti­nis pre­ky­bos cen­trų siau­tu­lys įsu­ka. Me­di­kai sa­ko: ka­lė­di­nių do­va­nų ruo­ši­mas gal­vot­rū­kiu ne­tap­tų, jei do­va­no­tu­me bent da­le­lę nuo sa­vęs. Dar dau­giau – kū­ry­ba ir mie­lų nie­ku­čių ga­my­ba ne tik pra­džiu­gi­na ar­ti­mą, bet ir vei­kia kaip pa­na­cė­ja nuo pro­fe­si­nio per­de­gi­mo. Tam tiks­lui me­di­kai bu­ria­si į me­ni­nę gru­pę.
Nuo per­de­gi­mo gelbs­ti kū­ry­ba
„Šiais metais toks netradicinis senukas po eglute. Tai pats pirmas darbas, kuriam jau maždaug 30 me¬tų“, - dalinasi skulptūros darbais medicinos slaugytoja Laimutė Murauskaitė.

Nu­si­ra­mi­ni­mo bū­das

„Mie­li ko­le­gos! Kaip ži­nia, ge­riau­sia pro­fi­lak­ti­ka nuo pro­fe­si­nio per­de­gi­mo – kū­ry­ba. Ti­kiu, jog jūs pa­žįs­ta­te ne­ma­žai ko­le­gų, už­si­i­man­čių kū­ry­bi­ne veik­la. Siū­lau su­si­bur­ti į kū­ry­bi­nį me­di­kų klu­bą, ku­ris leis­tų ben­drau­ti tar­pu­sa­vy­je pri­so­ti­nus sie­lą džiaugs­mo ir gro­žio. Ben­drom jė­gom, vie­ni ki­tus pa­lai­ky­si­me, pa­si­džiaug­si­me“, - ko­le­gas kvie­čia gru­pės ini­cia­to­rė me­di­ci­nos slau­gy­to­ja Lai­mu­tė Mu­raus­kai­tė.


Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, kad dau­ge­lis me­di­kų tu­ri kū­ry­bi­nę sa­vo pu­sę. Be to, anot jos, ne­ma­ža da­lis me­di­kų yra bai­gę mu­zi­kos mo­kyk­lą: kas gro­ja pia­ni­nu, kas grie­žia smui­ku.

„Ne­bū­čiau kū­ru­si to­kios gru­pės, jei ne­bū­čiau pa­ste­bė­ju­si tarp me­di­kų di­de­lės gau­sos kū­ry­bi­nin­kų. Kar­tą dar­be vy­ko šven­ti­nė mu­gė – nu­ste­bau, kiek daug jų ku­ria rank­dar­bių: siu­va lė­les, ga­mi­na pa­puo­ša­lus, mui­lą, ta­po“, - var­di­na mo­te­ris.
Lai­mu­tė pri­pa­žįs­ta, kad su­kur­ti so­cia­li­nė­je erd­vė­je gru­pę me­di­ci­nos dar­buo­to­jams, kur jie ga­lė­tų pa­si­da­lin­ti kū­ry­bi­niais dar­bais, pa­ska­ti­no su­ju­di­mas dėl dar­be pa­ti­ria­mo mo­bin­go.
„Me­di­kų dar­bas iš­se­ki­na psi­cho­lo­giš­kai, ne re­tas jau­čia­si per­de­gęs. Dėl to kiek­vie­nas sten­gia­si at­ras­ti ho­bį, ku­ris ati­trauk­tų ir at­pa­lai­duo­tų nuo kas­die­nių sun­ku­mų dar­be – li­gų, mir­čių, kan­čios. Vi­są tai vei­kia kiek­vie­ną me­di­ką. Nors už­si­de­da­me kau­kę, esą su­pran­ta­me, jog tai gy­ve­ni­mas ir nuo to nepa­si­slėp­si, vi­du­je dėl kiek­vie­no slau­go­mo ar gy­do­mo pa­cien­to iš­gy­ve­na­me“, - at­vi­rau­ja ji.
Pa­ti Lai­mu­tė sun­kų dar­bą li­go­ni­nė­je at­sve­ria skulp­tū­ra. Mo­te­ris sa­ko mo­lio min­ky­mas jai pa­de­da sun­kiu gy­ve­ni­mo mo­men­tu. „Lip­dy­da­ma per­tei­kiu emo­ci­jas, min­tis, iš­gy­ve­ni­mus. Tar­si skulp­tū­ro­je pa­lik­čiau vi­sas ne­gan­das, o pati iš­si­lais­vin­čiau nuo slo­gių min­čių, sun­ku­mų“, - sa­ko slau­gy­to­ja.
 
Rank­dar­biai – kaip me­di­ta­ci­ja

Šei­mos gy­dy­to­ja Jur­ga Dū­die­nė ieš­ko­da­ma bū­dų, kaip at­gau­ti ra­my­bę po in­ten­sy­vių dar­bų ima­si lė­lių siu­vi­mo, dar­bo su vil­na, pa­puo­ša­lų ga­my­bos. Ka­lė­dų me­tas jai – lai­kas ne tik rank­dar­biais pa­le­pin­ti sie­lą, bet ir mie­lo­mis do­va­nė­lė­mis pra­džiu­gin­ti ar­ti­muo­sius.
„Man to­kie smul­kūs kū­ry­bi­niai dar­bai – nė­ri­mas, vė­li­mas – ge­riau­sia me­di­ta­ci­ja. Kai dar­bą ku­riu kon­kre­čiam žmo­gui, daug apie jį gal­vo­ju, su­de­du daug ge­rų min­čių“, - sa­ko ji. Gy­dy­to­ja džiau­gia­si, kad taip pa­vyks­ta iš­veng­ti spūs­čių pre­ky­bos cen­truo­se, o ar­ti­mie­ji gau­na pra­smin­gas, tik­ras do­va­nas: „Sa­vo­mis ran­ko­mis pa­siū­tos lė­lės daug mie­les­nės. Drau­gų vai­kai jas ga­vę nuo­šir­džiai džiau­gia­si. Na­muo­se puo­se­lė­ja­me na­tū­ra­lu­mą, net ir eg­lu­tę puo­šia­me sa­vo ga­my­bos žais­liu­kais.“


 
Ne ma­žiau iš­ra­din­gais dar­bais so­cia­li­nė­je erd­vė­je da­li­na­si ir ki­ti me­di­kai. Gy­dy­to­ja odon­to­lo­gė Ri­ta Kar­do­nai­tė su­si­rū­pi­no ap­lin­kos de­ko­ra­ci­ja.
„Tuoj pra­dė­si­me karš­čiuo­ti Ka­lė­do­mis. Gal pa­tiks toks pa­si­puo­ši­mas? Me­džia­ga - ne­skal­dy­tos mal­kos, nu­pjau­tas įstri­žai vie­nas ga­las, ant ku­rio mau­na­ma pa­siū­ta ke­pu­rai­tė. Barz­da - bal­ti da­žai, akys - juo­das mar­ke­ris. Ne­ti­kė­tai pa­pras­ta ir la­bai mie­la“, - da­li­na­si Ri­ta.


lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Žmonės po organų transplantacijų pasmerkti mirčiai: gyvybiškai svarbių vaistų priemokos drastiškai išaugo, generikų – nėra

  Žmonės po organų transplantacijų pasmerkti mirčiai: gyvybiškai svarbių vaistų priemokos drastiškai išaugo, generikų – nėra

  Pacientams po organų transplantacijos atstovaujanti Lietuvos asociacija „Gyvastis“ dar nuo šių metų kovo mėnesi...
  Antanas Gvazdaitis: „Baisu sulaukti užleistų pacientų antplūdžio“

  Antanas Gvazdaitis: „Baisu sulaukti užleistų pacientų antplūdžio“

  Klaipėdos universitetinės ligoninės Neurochirurgijos klinikos vadovas, doc. dr. gydytojas neurochirurgas Antanas Gvazdaitis (68 m....

  Budinti vaistinė


  „Eurovaistinės“ specialistai pataria: 5 žingsniai, kaip įveikti peršalimą

  „Eurovaistinės“ specialistai pataria: 5 žingsniai, kaip įveikti peršalimą

  Šaltuoju metu dažniau sergama peršalimo ligomis, pagrindinio šalies vaistinių tinklo „Eurovaistinė&ldqu...
  Vaistinės skambina pavojaus varpais: regionuose trūksta daugiau nei 140-ties kvalifikuotų vaistininkų

  Vaistinės skambina pavojaus varpais: regionuose trūksta daugiau nei 140-ties kvalifikuotų vaistininkų

  Pasaulyje ir Lietuvoje siaučiant COVID-19 pandemijai, į papildomas fronto linijas kartu su medikais stojančių vaistininkų ima krit...

  Sveikatos horoskopas


  Lapkričio 23 - 29 d.

  Avi­nas
  Pir­ma­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos ir juo­do­sios ar­ba­tos kie­kį, dau­giau ger­ki­te van­dens. Ant­ra­die­nį jau­si­tės žva­lūs ir ku­pi­ni tei­gia­mų emo­ci­jų. Penk­ta­die­nį bus jaut­rūs re­gos or­ga­nai. Savaitgalį stiprinkite imuninę sistemą.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Kinija: pandemija plinta per šaldytą produkciją?

  Nuo pandemijos pradžios Kinija kaip įmanydama mėgina eliminuoti koronavirusą iš šalies, tačiau nedidelių židinių vis dar pasitaiko. Pastaruoju metu - dažniausiai įmonėse, kurios importuoja šaldyto maisto produkciją iš užsienio. Kinijos mokslininkai kelia versiją, kad koronavirusas gali plisti per ša...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Ar nauja valdžia ištaisys senas PSDF biudžeto klaidas?
  Agnė Gaižauskienė Ar nauja valdžia ištaisys senas PSDF biudžeto klaidas?
  Kiekvienam teks nuvykti...
  Henrikas Vaitiekūnas Kiekvienam teks nuvykti...
  Leonardas Cohenas ir jausmai
  Palmira Rudalevičienė Leonardas Cohenas ir jausmai

  Naujas numeris

  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica