Ane­mi­ja - nėš­čių­jų per­se­kio­to­ja

Greta Vanagienė
2019-07-02
Spe­cia­lis­tai įspė­ja – nors ma­ža­krau­jys­tė ne­re­tai ly­di be­si­mai­ti­nan­čius ne­vi­sa­ver­čiu mais­tu, ypač ste­bė­ti he­mog­lo­bi­no kie­kį tu­rė­tų mai­ti­nan­čios krū­ti­mi ir be­si­lau­kian­čios ma­mos. „Ri­zi­ka su­sirg­ti ane­mi­ja pa­di­dė­ja mo­te­rims nėš­tu­mo ir žin­dy­mo lai­ko­tar­piu, kai bręs­tan­ti nau­ja gy­vy­bė iš mo­ti­nos pa­rei­ka­lau­ja dau­giau ener­gi­jos ir mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų“, - sa­ko VUL San­ta­ros kli­ni­kų Aku­še­ri­jos sky­riaus gy­dy­to­jas aku­še­ris – gi­ne­ko­lo­gas Min­dau­gas Bal­nys.
Ane­mi­ja - nėš­čių­jų per­se­kio­to­ja
Su­si­dur­ti su ge­le­žies trū­ku­mu ypač ri­zi­kuo­ja be­si­lau­kian­čios mo­te­rys, ku­rių or­ga­niz­mas ge­le­žies pa­rei­ka­lau­ja ge­ro­kai di­des­nio kie­kio nei įpras­tai.

Vi­sų pir­ma – fo­lio rūgš­tis
Anot gy­dy­to­jo, pa­grin­di­nė ma­ža­krau­jys­tės prie­žas­tis – ge­le­žies trū­ku­mas or­ga­niz­me, kai krau­jy­je su­ma­žė­ja de­guo­nį ne­šan­čių erit­ro­ci­tų ir he­mog­lo­bi­no. Su­si­dur­ti su šios me­džia­gos trū­ku­mu ypač ri­zi­kuo­ja be­si­lau­kian­čios mo­te­rys, ku­rių or­ga­niz­mas ge­le­žies pa­rei­ka­lau­ja ge­ro­kai di­des­nio kie­kio nei įpras­tai.

„Taip pat svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į tai, jei bū­si­ma gim­dy­vė iki pa­sto­dama jau sir­go ma­ža­krau­jys­te, nėš­tu­mo me­tu li­ga ga­li dar la­biau pa­gi­lė­ti. Tai­gi dėl ge­le­žies trū­ku­mo ga­li su­pras­tė­ti ne tik ma­mos svei­ka­ta, bet ir nu­ken­tė­ti vai­siaus vys­ty­ma­sis“, - įspė­ja me­di­kas.

Vi­sų pir­ma M.Bal­nys siū­lo at­krei­pti dė­me­sį į ge­le­žies pa­si­sa­vi­ni­mo pro­ce­se kar­tu da­ly­vau­jan­čias mais­to me­džia­gas, ku­rios le­mia sėk­min­gą he­mog­lo­bi­no pa­si­sa­vi­ni­mą - jei or­ga­niz­mui trūks­ta fo­lio rūgš­ties ir vi­ta­mi­no B12, šis men­kiau pa­si­sa­vi­na ir ge­le­žį.Tai­gi kau­pi­nat ge­le­žies at­sar­gas, vi­sų pir­ma de­rė­tų ap­si­rū­pin­ti mi­nė­to­mis me­džia­go­mis.


„Jei bū­si­ma gim­dy­vė iki pa­sto­dama jau sir­go ma­ža­krau­jys­te, nėš­tu­mo me­tu li­ga ga­li dar la­biau pa­gi­lė­ti. Tai­gi dėl ge­le­žies trū­ku­mo ga­li su­pras­tė­ti ne tik ma­mos svei­ka­ta, bet ir nu­ken­tė­ti vai­siaus vys­ty­ma­sis“, - įspė­ja gy­dy­to­jas aku­še­ris-gi­ne­ko­lo­gas Min­dau­gas Bal­nys.

„Pla­nuo­jan­čioms nėš­tu­mą mo­te­rims or­ga­niz­mą rei­kė­tų ap­rū­pin­ti fo­lio rūgš­ti­mi ir dėl svar­biau­sios jo už­duo­ties – fo­lio rūgš­tis at­sa­kin­ga už ner­vi­nio vamz­de­lio de­fek­to pro­fi­lak­ti­ką, tai yra pa­de­da iš­veng­ti sme­ge­nų ir stu­bu­ro for­ma­vi­mo­si ydų. Pa­ste­bė­ta, kad bū­tent fo­lio rūgš­ties trū­ku­mas su­ke­lia šias pro­ble­mas. Tai­gi vi­soms nėš­čio­sioms re­ko­men­duo­ja­ma var­to­ti 400 mik­ro­gra­mų fo­lio rūgš­ties prieš pa­sto­jant ir dvy­li­ka sa­vai­čių pas­to­jus“, - pa­ta­ria M.Bal­nys.

Ge­le­žis svar­bi lak­ta­ci­jai
Gy­dy­to­jas aku­še­ris-gi­ne­ko­lo­gas sa­ko net ir tuo at­ve­ju, jei he­mog­lo­bi­nas vi­są nėš­tu­mą bu­vo nor­ma­lus, gim­dy­mo me­tu mo­te­ris na­tū­ra­liai pra­ran­da krau­jo, to­dėl jo kie­kis ga­li su­ma­žė­ti. Or­ga­niz­mą ge­le­ži­mi po gim­dy­mo bū­ti­na pa­pil­dy­ti ir dėl pie­no lak­ta­ci­jos ga­my­bos, ku­ri šio mik­ro­ele­men­to iš or­ga­niz­mo pa­rei­ka­lau­ja pa­pil­do­mai.

„Mo­te­ris gim­dy­mo me­tu vi­suo­met na­tū­ra­liai pa­krau­juo­ja – pra­ran­da iki pen­kių šim­tų mi­li­lit­rų krau­jo, o at­lie­kant ce­za­rio pjū­vį krau­jo ne­ten­ka­ma iki vie­no lit­ro“, - sa­ko gy­dy­to­jas ir pri­me­na mo­ti­noms nėš­tu­mo me­tu rū­pin­tis vi­sa­ver­te mi­ty­ba, var­to­ti spe­cia­lius mais­to pa­pil­dus, ku­rių su­dė­ty­je ne tik ge­le­žis, bet ir vi­ta­mi­nas B12 bei fo­lio rūgš­tis. Mat or­ga­niz­mas po gim­dy­mo na­tū­ra­liai ne­spė­ja at­kur­ti pra­ras­to kie­kio ge­le­žies, o jei ma­ža­krau­jys­tė var­gi­no dar prieš pa­sto­jant, šios trū­ku­mas bū­na ypač di­de­lis.

Or­ga­niz­mui pri­rei­kia pa­stip­ri­ni­mo
Gy­dy­to­jas M.Bal­nys at­krei­pia dė­me­sį ir į bū­si­mų ma­mų mi­ty­bos įpro­čius, jei mo­te­ris – ne­vi­sa­val­gė, tai yra ve­ge­ta­rė ar ve­ga­nė, ar­ba dėl ki­tų prie­žas­čių ne­val­go kai ku­rių mais­to pro­duk­tų, pla­nuo­da­ma nėš­tu­mą or­ga­niz­mą stip­rin­ti tu­rė­tų var­to­da­ma mais­to pa­pil­dus. Mat dėl įsčio­se bręs­tan­čios gy­vy­bės mo­te­riai rei­kia žy­miai di­des­nio ge­le­žies kie­kio nei įpras­tai.

„Mais­ti­nes me­džia­gas iš ma­mos pir­miau­sia pa­si­sa­vi­na vai­sius, to­dėl bū­ti­na per­žiū­rė­ti su­var­to­ja­mo mais­to ra­cio­ną. Svar­bu ži­no­ti ir tai, kad rei­ka­lin­gų me­džia­gų, gau­na­mų su mais­tu, daž­nai ne­pa­kan­ka. To­dėl var­to­ti ge­le­žies ir ki­tų mik­ro­ele­men­tų ar vi­ta­mi­nų be­si­lau­kian­čiai ma­mai vi­suo­met nau­din­ga. Jei mo­te­riai nu­sta­to­ma ma­ža­krau­jys­tė, įver­ti­nęs fe­ri­ti­no ir he­mog­lo­bi­no kon­cen­tra­ci­ją krau­jy­je, rei­kia­mą ge­le­žies do­zę ski­ria gy­dy­to­jas“, - sa­ko aku­še­ris-gi­ne­ko­lo­gas M.Bal­nys.

 Specialistės komentaras:

Gy­dy­to­ja die­to­lo­gė Dai­va Pi­pi­rai­tė – La­za­re­vi­čie­nė:


- Nėš­tu­mo me­tu mo­te­rys ne­re­tai pa­jun­ta pa­di­dė­ju­sį ape­ti­tą, su­var­to­ja dau­giau ka­lo­ri­jų, ta­čiau rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad su su­var­to­ja­mu mais­tu adek­va­taus ge­le­žies kie­kio ga­li­ma ir ne­gau­ti, nes nėš­čio­ji dau­giau su­var­to­ja ne­ver­tin­go mais­to, ku­ria­me mais­tin­gų me­džia­gų, to­kių kaip ge­le­žis, kal­cis, įvai­rūs vi­ta­mi­nai nė­ra gau­su.

Nėš­či­ą­ją pri­žiū­rin­tis gy­dy­to­jas įver­ti­nęs, koks ge­le­žies kie­kis yra or­ga­niz­me, ir nu­sta­tęs jos trū­ku­mą ga­li skir­ti spe­cia­lų pa­pil­dų.

Rei­kia­mą ge­le­žies kie­kį siū­lo­me gau­ti su gy­vu­li­nės kil­mės mais­tu: rau­do­na mė­sa, sar­di­nė­mis, ėrie­na, an­tie­na, avie­na, kiau­ši­nių try­niais, la­ši­ša, kre­ve­tė­mis. Vis dėl­to šiuo­se pro­duk­tuo­se ran­da­mos ge­le­žies pa­si­sa­vi­ni­mą ga­li slo­pin­ti kar­tu var­to­ja­mos ki­tos su­de­da­mo­sios mais­to me­džia­gos, pa­vyz­džiui, ta­ni­nai, ku­rių ran­da­ma ar­ba­to­je, per­si­mo­nuo­se, gra­na­to­se, taip pat ankš­ti­niuo­se esan­tys bal­ty­mai ar kal­cis esan­tis pie­no pro­duk­tuo­se, ne­ra­fi­nuo­ti grū­dai. To­dėl var­to­jant  mė­są, ku­rio­je gau­su ge­le­žies, reik­tų veng­ti ger­ti pie­ną.

Ge­le­žies pa­si­sa­vi­ni­mą ska­ti­na vi­ta­mi­nas C. Pa­vyz­džiui, jei val­go­ma tam­siai ža­lių la­pi­nių sa­lo­tų, jas rei­kė­tų ap­šlaks­ty­ti cit­ri­nos sul­ti­mis.

 Verta žinoti:

• Nau­ja ge­le­žies for­ma - mik­ro­kap­su­liuo­ta li­po­so­mo­se. Ši for­ma pra­na­šes­nė dėl ge­res­nio or­ga­niz­mo pa­si­sa­vi­ni­mo, taip pat ne­tu­rin­ti ge­le­žies po­sko­nio ir są­vei­kos su mais­tu (ka­va, ar­ba­ta, pie­no pro­duk­tais), ne­dir­gi­na virš­ki­na­mo­jo trak­to.
• Ren­kan­tis mais­to pa­pil­dą sie­kiant pa­kel­ti he­mog­lo­bi­ną, ge­le­žies pa­si­sa­vi­ni­mui svar­bu, kad pa­pil­dų su­dė­ty­je bū­tų ne tik ge­le­žis, bet ir fo­lio rūgš­tis, vi­ta­mi­nas B12.
• Var­to­jant mais­to pa­pil­dus svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad kar­tu gau­tu­mė­te vi­ta­mi­no C bei va­rio.

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai
! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Drąsa šypsotis – tik po operacijos

  Drąsa šypsotis – tik po operacijos

  Kaunietė Justė dar neseniai dėl netaisyklingo sąkandžio buvo varžoma komplekso. Patikėjimo savimi ir savo šypsena merginai ...
  Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

  Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

  Pasaulinę kovos su prostatos vėžiu dieną Nacionalinio vėžio instituto (NVI) sode surengtas jau penktą kartą organizuojamas renginy...

  Budinti vaistinė


  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Dažnesnis vaistinių durų varstymas – popandeminiame pasaulyje išryškėjusi tendencija, kuomet gyventojai sveika...
  Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

  Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

  Vaistinės sulaukia klientų klausimų, kada galės atsiimti Vilniaus miesto gyventojams skirtas nemokamas kalio jodido tabletes. Gyve...

  Sveikatos horoskopas


  Rugsėjo 14-20 d.

  Avi­nas
  Pirmadienį padarykite iškrovos dieną. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį saugokitės traumų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, galimas apsinuodijimas.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  A.Navalno kova už gyvybę dar nesibaigė

  Charite ligoninės Berlyne atstovai praneša, jog Aleksėjaus Navalno būklė gėrėja, tačiau taip pat yra įsitikinę, jog jo laukia labai ilgas kelias iki, kol visiškai pasveiks.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip sustabdyti laiką?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
  Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Arbata. Pirma dalis
  Henrikas Vaitiekūnas Arbata. Pirma dalis

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica