Di­plo­mus ga­vę re­zi­den­tai: dar­bus jau tu­ri­me

Miglė Petkutė
2024-07-05
Vil­niaus uni­ver­si­te­tas (VU) iš­ly­dė­jo dar vie­ną me­di­ci­nos re­zi­den­tų lai­dą. Sa­vait­raš­čio kal­bin­ti jau­ni me­di­kai sa­kė jau tu­rin­tys dar­bo vie­tas. Ma­ža to, ti­ki­no, kad dar­bą ras­ti jiems su­dė­tin­ga ne­bu­vo.
Di­plo­mus ga­vę re­zi­den­tai: dar­bus jau tu­ri­me

Di­plo­mų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja pra­si­dė­jo Me­di­ci­nos fa­kul­te­to vė­lia­vos įne­ši­mu Šv. Jo­nų baž­ny­čio­je. Svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­siuo­sius VU rek­to­rius Rim­vy­das Pet­raus­kas pri­mi­nė, kad ab­sol­ven­tai vi­sa­da lau­kia­mi su­grįž­ti į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą – mo­ky­tis, mo­ky­ti ki­tus ar tie­siog pa­si­žiū­rė­ti, kaip pa­si­kei­tė uni­ver­si­te­to ben­druo­me­nė.

L.S. skaičius
194

tiek di­plo­mų (iš jų – 184 me­di­ci­nos re­zi­den­tū­ros ir de­šim­čiai odon­to­lo­gi­jos re­zi­den­tū­ros stu­di­jų pro­gra­mų) VU šie­met įteik­ta re­zi­den­tams.

„Šian­dien pa­žy­mi­me la­bai svar­bius as­me­ni­nius pa­sie­ki­mus ir žings­nį į nau­ją gy­ve­ni­mo eta­pą. Jū­sų kar­tai te­ko ne­ma­žas iš­šū­kis stu­di­juo­ti ir įgy­ti dar­bo pa­tir­ties eks­tre­ma­lio­mis – pan­de­mi­nė­mis – ap­lin­ky­bė­mis. Bet vi­sa­da yra ir ki­ta pu­sė: kri­zės lei­do dar la­biau su­vok­ti stu­di­jų, ži­nių pras­mę, mes vi­si pa­de­monst­ra­vo­me ge­bė­ji­mą pri­si­tai­ky­ti, mo­ky­tis ir dirb­ti. Sma­gu, kad prieš ke­le­rius me­tus pra­dė­tą tra­di­ci­ją tę­sia­me iki šiol. Ti­ki­mės, kad ir bai­gę stu­di­jas lik­si­te mū­sų pla­čios ben­druo­me­nės na­riais ir vis grį­ši­te į sa­vo Al­ma Ma­ter tiek fi­ziš­kai, tiek pri­si­mi­ni­mais. Bū­ki­te am­ži­nais stu­den­tais po­zi­ty­vi­ą­ja pras­me – stu­di­jos nie­ka­da ne­tu­ri bū­ti baig­ti­nis pro­ce­sas, rei­kia tu­rė­ti in­te­re­są mo­ky­tis, to­bu­lė­ti. Tai yra svar­bu, nes šiuo­lai­ki­nė me­di­ci­na nuo­la­tos kin­ta, to­bu­lė­ja, ska­ti­na lo­giš­kai mąs­ty­ti. Tar­da­mi mū­sų uni­ver­si­te­to šū­kį „Iš čia ky­la­ma į žvaigž­des“ ak­cen­tuo­ja­me ne žvaigž­des ar žvaigž­diš­ku­mą, o ga­li­my­bę to­bu­lė­ti“, – ak­cen­ta­vo R.Pet­raus­kas.Iš vi­so šie­met Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­tą bai­gė 806 ab­sol­ven­tai. Juos svei­ki­no džiu­giai nu­si­tei­kę VU rek­to­rius Rim­vy­das Pet­raus­kas (kai­rė­je) ir VU Me­di­ci­nos fa­kul­te­to de­ka­nas Da­lius Ja­tu­žis.

Ab­sol­ven­tus re­zi­den­tū­ros bai­gi­mo pro­ga svei­ki­no ir iš­kil­min­ga­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vę svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Arū­nas Dul­kys bei Vil­niaus mies­to vi­ce­me­rė Si­mo­na Bie­liū­nė. Po­zi­ty­vią nuo­tai­ką pa­lai­kė jau dau­giau nei sep­ty­nias­de­šimt me­tų gy­vuo­jan­tis Vil­niaus uni­ver­si­te­to pu­čia­mų­jų or­kest­ras „Ok­ta­va“, pri­ver­tęs pa­ju­dė­ti net baž­ny­čios ga­le su­sto­ju­sius sve­čius. Karš­tis ne­su­stab­dė ab­sol­ven­tų no­ro pa­si­puoš­ti – mi­nio­se akį trau­kė ryš­kios spal­vos. Vis dėl­to grei­čiau­siai dėl eks­tre­ma­lių oro są­ly­gų ab­sol­ven­tai nu­spren­dė ne­dė­vė­ti man­ti­jų.

„Pa­bai­giau pe­ri­odon­to­lo­gi­jos stu­di­jas. Dar­bą jau tu­riu, tie­są sa­kant, jį tu­rė­jau dar prieš įsto­jant. Jau de­šimt me­tų dir­bu ben­drosios prak­ti­kos gy­dy­to­ja-odon­to­lo­ge. Da­bar jau teik­siu ir pe­ri­odon­to­lo­gi­jos pa­slau­gas. Kol kas pla­nuo­ju lik­ti Lie­tu­vo­je“, – pla­nais da­li­jo­si Mar­ga­ri­ta La­za­ren­ko.

Ce­re­mo­ni­jos me­tu žo­dį ta­rė ir ab­sol­ven­tų at­sto­vai. Vie­nas jų pa­šmaikš­ta­vo: „Pa­ga­liau mū­sų ne­be­va­dins re­zi­den­tais!“ Ir vie­šai pa­si­da­li­jo sma­gia is­to­ri­ja iš dar­bo kas­die­ny­bės, kuo­met į ap­žiū­rų ka­bi­ne­tą už­ėjo duk­re­lę at­ve­du­si ma­ma, ir iš­vy­du­si gy­dy­to­ją, su­šu­ko: „Ačiū Die­vui, ne re­zi­den­tas!“. Ab­sol­ven­tas nu­si­juo­kė, kad ne­ži­no­jo, kaip rei­kė­tų mo­te­rį pa­tai­sy­ti, to­dėl nie­ko ne­sa­kė. O da­bar jis jau ran­ko­se spau­džia gy­dy­to­jo di­plo­mą!

Šven­tės me­tu L.S. kal­bin­ti jau­ni me­di­kai mi­nė­jo, kad tu­ri sta­bi­lias dar­bo po­zi­ci­jas ir pa­lik­ti Lie­tu­vos ar­ti­miau­siu me­tu ne­pla­nuo­ja. „Me­di­ci­nos gy­dy­to­ju įsi­dar­bi­nau jau pir­ma­me kur­se. Dar­bo vie­to­je pla­nuo­ju ir pa­si­lik­ti“, - sa­kė ra­dio­lo­gi­jos re­zi­den­tū­rą pa­bai­gęs Lau­ry­nas Luš­nys. 

„Vil­niaus uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vau gast­ro­en­te­ro­lo­gi­ją. Dar­bą su­si­ras­ti ne­bu­vo su­dė­tin­ga – įsi­dar­bi­nau  maž­daug prieš  du mė­ne­sius ir li­kau San­ta­ros kli­ni­ko­se. Kol kas pla­nų dirb­ti ki­tur ne­tu­riu“, – sa­kė Eg­lė Lu­ko­šiū­tė.
 


lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 
 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

Komentarai

   Gydytojas ir pacientas


   In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

   In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

   „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
   V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

   V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

   Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

   Budinti vaistinė


   Nėra paso – nebus ir vaistų

   Nėra paso – nebus ir vaistų

   Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
   Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

   Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

   Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

   razinka


   Sveika šeima


   Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

   „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

   Sveikatos horoskopas


   Lakpkričio 23-29 d.

   Avi­nas
   Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

   Pakalbėkim apie tai


   Svetur


   Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

   Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

   Redakcijos skiltis


   Komentarai


   Nesisteminis revizionizmas
   Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
   Pseudomokslas apie makalienę
   Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
   Apie ponią Frustraciją Mortenson
   Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

   Naujas numeris