Ak­lų­jų re­a­bi­li­ta­ci­ja – tram­pli­nas į sa­va­ran­kiš­kes­nį gy­ve­ni­mą

www.lsveikata.lt
2023-06-16
„Jei ne ak­lų­jų re­a­bi­li­ta­ci­ja, šian­dien ne tik ne­tu­rė­čiau ga­li­my­bės ke­liau­ti po pa­sau­lį, dirb­ti, mo­ky­tis, bet ir te­le­fo­nu ar kom­piu­te­riu ne­si­nau­do­čiau“, – sa­ko 27-erių Do­vy­das Gir­džiū­nas, tvir­ti­nan­tis, kad ak­lie­siems skir­tos kom­plek­si­nės so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos ga­li tap­ti tram­pli­nu į vi­sa­ver­tį so­cia­li­nį gy­ve­ni­mą. Nors ši pa­slau­ga ypač rei­ka­lin­ga ne­re­giams nuo gi­mi­mo ar pra­ra­du­siems re­gė­ji­mą, apie to­kią ga­li­my­bę kol kas ži­no per ma­žai jos nau­dą ga­lin­čių­ įver­tin­ti žmonių su negalia.
Ak­lų­jų re­a­bi­li­ta­ci­ja – tram­pli­nas į sa­va­ran­kiš­kes­nį gy­ve­ni­mą

„Me­di­kai – ar tai šei­mos gy­dy­to­jas, ar of­tal­mo­lo­gas – pir­mie­ji įver­ti­na pa­cien­to re­gą. Pas­ta­rie­ji pa­ma­tę, kad ne­ga­li pa­dė­ti pa­cien­tui ar at­lik­ta ope­ra­ci­ja ne­pa­tei­si­no lū­kes­čių, at­si­du­ria be­jė­giš­ko­je si­tu­a­ci­jo­je – lie­ka tik pe­čiais gūž­čio­ti, ne­tu­ri, ką dau­giau pa­siū­ly­ti, to­dėl ga­lė­tų pa­cien­tams re­ko­men­duo­ti kreip­tis į Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gą ir gau­ti čia so­cia­li­nę pa­gal­bą“, – sa­ko Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos (LASS) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vil­man­tas Bal­či­ko­nis.

Čia ne tik su­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja, ko­mu­ni­kuo­ja­ma su as­me­ni­mis, tu­rin­čiais re­gos su­tri­ki­mus, bet ir tei­kia­mos kom­plek­si­nės so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos ak­lie­siems. „Mak­si­ma­li kom­plek­si­nių so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gų ak­lie­siems tei­ki­mo truk­mė – 30 ka­len­do­ri­nių die­nų. Pa­gal spe­cia­lis­tų ko­man­dos su­da­ry­tą pla­ną as­me­niui su re­gos ne­ga­lia, at­si­žvel­giant į kiek­vie­no as­mens su re­gos ne­ga­lia si­tu­a­ci­ją, ug­do­mi orien­ta­ci­jos erd­vė­je ir sa­va­ran­kiš­ko ju­dė­ji­mo (mo­bi­lu­mo) įgū­džiai, mokoma orien­tuo­tis už­da­ro­se ir at­vi­ro­se vie­to­vė­se, pa­žįs­ta­mo­se ir ne­pa­žįs­ta­mo­se erd­vė­se, kaip vaikš­čio­ti su bal­tą­ja laz­de­le, kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo, ko­mu­ni­ka­ci­nių įgū­džių, kaip nau­do­tis iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu bei ki­to­mis tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nė­mis, su­pa­žin­di­na­ma su gar­si­nių kny­gų ga­li­my­bė­mis. Taip pat mo­ko­ma bui­ti­nių įgū­džių, to­kių kaip pa­si­ga­min­ti mais­tą, ap­si­tar­nau­ti, na­mus su­si­tvar­ky­ti ir vi­sų kas­die­nių da­ly­kų. Šias pa­slau­gas tei­kia spe­cia­lis­tų ko­man­da, ku­rią su­da­ro so­cia­li­nis dar­buo­to­jas, me­di­ci­nos psi­cho­lo­gas, spe­cia­lu­sis pe­da­go­gas (tif­lo­pe­da­go­gas) ir kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo spe­cia­lis­tas“, – var­di­na tei­kia­mas pa­slau­gas V.Bal­či­ko­nis, pri­dur­da­mas, kad pa­slau­gą bū­tų ga­li­ma pri­ly­gin­ti gy­ve­ni­mą kei­čian­čiai so­cia­li­nei pa­gal­bai. Mat pra­ra­dus re­gė­ji­mą žmo­gui net ir pa­si­da­ry­ti ka­vos tam­pa bai­su.

„Me­di­kai pir­mie­ji įver­ti­na pa­cien­to re­gą. Pa­ma­tę, kad ne­ga­li pa­dė­ti pa­cien­tui ar at­lik­ta ope­ra­ci­ja ne­pa­tei­si­no lū­kes­čių, at­si­du­ria be­jė­giš­ko­je si­tu­a­ci­jo­je. O ga­lė­tų pa­cien­tams re­ko­men­duo­ti kreip­tis į Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gą, kur šie gau­tų so­cia­li­nę pa­gal­bą“, – sa­ko Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vil­man­tas Bal­či­ko­nis.

„Žmo­nės net ne­ži­no, kad yra to­kios prie­mo­nės, ku­rios žo­džiu nu­sa­ko karš­to van­dens ly­gį puo­de­ly­je, kad ne­per­pil­tum“, – prak­ti­ne pa­tir­ti­mi da­li­ja­si pa­šne­ko­vas.
So­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­ga nau­din­ga ne tik pra­ra­du­siems re­gė­ji­mą, bet ir dėl am­žiaus su­sil­pnė­jus re­gai. „Vy­res­nio am­žiaus žmo­nės daž­nai už­si­da­ro kam­ba­ry­je su ra­di­ju ar te­le­vi­zo­riu­mi ir taip pra­lei­džia li­ku­sį gy­ve­ni­mą. Bi­jo kur nors iš­ei­ti. Pa­grin­di­niai gy­ve­ni­mo po­rei­kiai gal ir pa­ten­ki­na­mi, bet oru­mo ir gy­ve­ni­mo įvai­ro­vės trūks­ta.“

Be to, kom­plek­si­nės so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ak­lie­siems pa­slau­gos tai ne tik orien­ta­ci­jos erd­vė­je ir sa­va­ran­kiš­ko ju­dė­ji­mo (mo­bi­lu­mo), kas­die­nio gy­ve­ni­mo ir ko­mu­ni­ka­ci­jos įgū­džių, di­di­nan­čių sa­va­ran­kiš­ku­mą, ug­dy­mas, at­kū­ri­mas, bet ir as­mens su­pa­žin­di­ni­mas su ga­li­my­bė­mis da­ly­vau­ti pro­fe­si­nė­je re­a­bi­li­ta­ci­jo­je, pro­fe­si­jo­mis ir ama­tais, tin­ka­mais as­me­nims su re­gos ne­ga­lia.


Su­ži­no­jo iš drau­go ma­mos

Apie tai, kad yra tei­kia­mos spe­cia­li­zuo­tos pa­slau­gos as­me­nims su re­gos ne­ga­lia, ne­re­gys Do­vy­das Gir­džiū­nas sa­ko su­ži­no­jęs iš Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos, o apie kom­plek­si­nes so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas ak­lie­siems – at­si­tik­ti­nai iš kla­sės drau­go ma­mos. Tie­sa, pras­tai orien­tuo­da­ma­sis ap­lin­ko­je jau­nuo­lis gy­ve­no ket­ve­rius me­tus.

Re­gė­ji­mą Do­vy­das, pa­kirs­tas li­gos, pra­ra­do bū­da­mas 21-erių. Kaip pats sa­ko, ta­da jam at­ro­dė, kad pa­sau­lis su­sto­jo. Prieš dve­jus me­tus at­ras­tos kom­plek­si­nės so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos – it lan­gas į vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą.
„Jei ne ak­lų­jų re­a­bi­li­ta­ci­ja, nei mes da­bar te­le­fo­nu kal­bė­tu­me, nei kom­piu­te­riu mo­kė­čiau nau­do­tis, nei su bal­tą­ja laz­de­le sa­va­ran­kiš­kai ga­lė­čiau vaikš­čio­ti“, – įgy­tus įgū­džius var­di­na jau­nuo­lis, šian­dien drą­siai nar­šan­tis po uos­ta­mies­tį.

Sėk­min­gai mo­ko­si ir dir­ba

Tie­sa, tai – ne vie­nin­te­liai lai­mė­ji­mai, ku­riuos jau­nam vy­rui su­tei­kė kom­plek­si­nės so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos ak­lie­siems. Jų pa­gal­ba Do­vy­das iš­mo­ko orien­tuo­tis ap­lin­ko­je taip, kad be var­go įsi­dar­bi­no vie­no­je pa­ka­vi­mo įmo­nė­je.
„Po kom­plek­si­nės so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos dar nu­va­žia­vau į sa­na­to­ri­ją, o po jos, ga­li­ma sa­ky­ti, iš­kart at­si­dū­riau dar­be“, – pa­si­džiau­gė klai­pė­die­tis. Pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi taip su­stip­rė­jo, kad ne­re­gys­tė ne­be­bu­vo pro­ble­ma im­tis ir moks­lų. Do­vy­das šian­dien ban­do įval­dy­ti ma­sa­žuo­to­jo spe­cia­ly­bę ir ti­ki­si ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je dirb­ti šį dar­bą.

„Nuo bir­že­lio mė­ne­sio vi­sa gru­pė jau ei­na­me į prak­ti­ką. Ži­nau, kur ga­li­ma sėk­min­gai įsi­dar­bin­ti as­me­nims su re­gos ne­ga­lia, to­dėl ne­si­jau­di­nu dėl dar­bo per­spek­ty­vų“, – pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ne­sto­ko­ja pa­šne­ko­vas.
„Esu nu­si­tei­kęs en­tu­zias­tin­gai. Tu­riu daug drau­gų. Kiek­vie­ną die­ną tu­riu pas ką nu­va­žiuo­ti, su­si­tik­ti, ap­lan­ky­ti. Su ak­lų­jų są­jun­gos na­riais prieš ke­le­rius me­tus esa­me net į Mal­tą iš­vy­kę, – džiau­gė­si pa­sie­ki­mais Do­vy­das ir ra­gi­no kiek­vie­ną, su­si­dū­ru­sį su re­gos pro­ble­mo­mis, ne­nu­sto­ti gy­ven­ti. – Yra kom­plek­si­nės so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos. Pa­si­nau­do­ki­te jo­mis, o po to pra­si­dės tik­ra­sis gy­ve­ni­mas.“

Sie­kia po­pu­lia­rin­ti pa­slau­gą

Nors pa­slau­ga ne­abe­jo­ti­nai rei­ka­lin­ga ir nau­din­ga, V.Bal­či­ko­nis ap­gai­les­tau­ja, kad vis dar men­kai ži­no­ma.
LASS at­sto­vas sa­ko, jog kol kas kom­plek­si­nės so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas žmo­nės at­ran­da per ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos lai­das. Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos apie šią pa­slau­gą in­for­muo­ja sa­vi­val­dy­bes ir Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bą prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, pra­šo pa­si­da­lin­ti in­for­ma­ci­ja apie pa­slau­gą su re­gos ne­ga­lia tu­rin­čiais as­me­ni­mis, kvies­ti juos pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be gau­ti šią pa­slau­gą. 


Komentaras:
 
Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rė Eg­lė Čap­li­kie­nė:

- Jei norime, kad asmenys su regos negalia sužinotų apie kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas ir jomis pasinaudotų, taip sukurdami sau galimybę gyventi kaip galima kokybiškiau ir oriau, turime suremti pečius ir apie tai kalbėti. Todėl labai kviečiu visus sveikatos spe- cialistus susipažinti su komplek- sinių socialinės reabilitacijos paslaugų turiniu ir apie tai papasakoti ne tik savo kolegoms, bet ir pacientams.
Kai šeimos gydytojų komandoje dirbs atvejo vadybininkas, viliamės, prasiplės šeimos gydytojo kabinete galimybė sužinoti apie komplek- sinės socialinės reabilitacijos paslaugas. Informaciją taip pat galėtų suteikti medikai ir pirminėje medicininėje reabilitacijoje, kai žmogus siunčiamas po traumos ar operacijos. Kviečiame visus medicinos atstovus, susidūrusius su regos negalia turinčiais pacientais, nukreipti juos į VšĮ LASS pietvakarių centrą, kuris šiuo metu teikia kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas.
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai taip pat galėtų skirti tam daugiau dėmesio bei inicijuoti pagalbos tęstinumą.  
 
Komentaras:

Neu­ro­fi­zio­lo­gas, psichologasVU prof. dr. Al­bi­nas Bag­do­nas:


- Esa­me at­li­kę ty­ri­mą, kad re­gos pra­ra­di­mas lai­ko­mas vie­nu di­džiau­sių ir sun­kiau­sių su­tri­ki­mų. Kai ku­rie tai ver­ti­na blo­giau nei psi­chi­kos su­tri­ki­mus.
Esa­me į fa­ta­liz­mą lin­ku­si tau­ta. Eg­zis­tuo­ja nuo­sta­ta, kad jei pra­ra­dai re­gė­ji­mą, pra­ra­dai gy­ve­ni­mą, to­dėl žmo­gui rei­kia pa­ro­dy­ti ge­ruo­sius pa­vyz­džius, kaip ak­lie­ji ga­li pui­kai pri­si­tai­ky­ti – net va­ži­nė­ti po pa­sau­lį.
Jei ana­li­zuo­tu­me žmo­nių, ku­rie re­gė­ji­mą pra­ra­do nuo ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro, gy­ve­ni­mus, ne­ma­žai jų Lie­tu­vo­je bai­gė aukš­tuo­sius moks­lus, ap­si­gy­nė di­ser­ta­ci­jas, dir­bo va­do­vau­ja­mą dar­bą – tai­gi pui­kiai pri­si­tai­kė. Tad, jei as­me­nims su re­gos ne­ga­lia pa­dė­tu­me su­for­muo­ti ele­men­ta­rius įgū­džius, jie ga­lė­tų vi­sa­ver­čiai gy­ven­ti.
Rei­kia plė­to­ti ak­lų­jų kom­plek­si­nės so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas. De­ja, Lie­tu­vo­je apie tai ma­žai šne­ka­ma.
As­me­nims su re­gos ne­ga­lia rei­kia pa­dė­ti iš­mok­ti, kaip ga­li­ma net tu­rint re­gė­ji­mo sun­ku­mų su­si­tvar­ky­ti bui­ty­je. 

Verta žinoti:

Tei­sę į ak­lų­jų kom­plek­si­nės so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas ga­li gau­ti as­me­nys su re­gos ne­ga­lia nuo 16 me­tų, ku­riems Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka nu­sta­ty­tas ne­įga­lu­mo ly­gis, dar­bin­gu­mo ly­gis ir (ar) spe­cia­lių­jų po­raei­kių ly­gis. Pri­ori­te­tas gau­ti kom­plek­si­nes so­cia­li­nes re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­sau­gas tei­kia­mas dar­bin­go am­žiaus as­me­nims su re­gos ne­ga­li.
Šiuo me­tu kom­plek­si­nes so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas as­me­nims su re­gos ne­ga­lia tei­kia VšĮ „LASS piet­va­ka­rių cen­tras“,                                             ad­re­su Sa­va­no­rių pr. 206, Kau­nas.
 
Kom­plek­si­nės so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas su­da­ro:
• orien­ta­ci­jos erd­vė­je ir sa­va­ran­kiš­ko ju­dė­ji­mo (mo­bi­lu­mo) ug­dy­mo pa­slau­gos;
• kas­die­nių įgū­džių ug­dy­mo pa­slau­gos;
• ko­mu­ni­ka­ci­nių įgū­džių ug­dy­mo pa­slau­gos;
• me­di­ci­nos psi­cho­lo­go pa­gal­ba;
• pro­fe­si­nio kon­sul­ta­vi­mo ir orien­ta­vi­mo pa­slau­gos.
Vi­sos kom­plek­si­nės so­cia­li­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos, mai­ti­ni­mas bei ap­gy­ven­di­ni­mas šių pa­slau­gų tei­ki­mo me­tu as­me­niui su re­gos ne­ga­lia ne­kai­nuo­ja. 


   Straips­nis pa­reng­tas ben­dra­dar­biau­jant su Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tu


lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  S.Miežinienė: už gražias akis neapdovanoja

  S.Miežinienė: už gražias akis neapdovanoja

  VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos laikinoji vadovė Santa Miežinienė, šiemet įsisegusi Nusipelniusio Li...
  Garsiajame žurnale „Nature“ – Lietuvos mokslininkių pavardės

  Garsiajame žurnale „Nature“ – Lietuvos mokslininkių pavardės

  Gegužę prestižiniame tarpdisciplininiame mokslo žurnale „Nature“ buvo publikuoti gausaus tarptautinio mokslininkų kole...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveika šeima


  Apie laimingiausią Lietuvos jaunimą kalba pasaulis

  Lietuvos jaunimas – laimingiausias pasaulyje, skelbiama Pasaulio laimės ataskaitoje. „Kaip, kodėl?“ – klausia užsienio žiniasklaida, stebisi ir patys lietuviai. Bene didžiausią indėlį, ieškant Lietuvos jaunimo laimės priežasčių, neseniai įnešė garsusis britų dienraštis „The Guardian&...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Į darbus kibs virtualūs fizioterapeutai

  Pirmoji pasaulyje dirbtinio intelekto (DI) koordinuojama virtuali fizioterapijos klinika startuos šiais metais. Būsimų skaitmeninių fizioterapeutų darbdaviai žada daug. Virtualios fizioterapijos klinikos „Flok Health“ bendraįkūrėjas Finnas Stevensonas tvirtina, kad inovacija ne tik sumažins fizioterapijos pacientų ...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Pats juokingiausias rašinys
  Henrikas Vaitiekūnas Pats juokingiausias rašinys

  Naujas numeris