Mi­ty­ba ke­liau­jant au­to­bu­su

Aida Žemaitytė
2018-06-22
Ke­lio­nės au­to­bu­su yra ga­na pa­vo­jin­gos mū­sų skran­džiui ir virš­ki­ni­mo sis­te­mai: stab­te­lė­ji­mų pra­si­mik­lin­ti – ne­daug, ke­lio­nė daž­nai il­ga, ne vi­sa­da įma­no­ma pa­si­rū­pin­ti šil­tu mais­tu ar pa­ke­lės už­ei­go­se nu­si­pirk­ti svei­kų už­kan­džių. Tad gal mi­ty­bos ra­cio­nu ver­tė­tų pa­si­rū­pin­ti iš anks­to? Ko­kių mais­to pro­duk­tų ar pa­tie­ka­lų ap­skri­tai rei­kė­tų veng­ti ruo­šian­tis į il­gą ke­lio­nę au­to­bu­su?
Mi­ty­ba ke­liau­jant au­to­bu­su
Ilga kelionė autobusu sudaro visas sąlygas vidurių užkietėjimui, kurį sukelia nejudrumas, mažas skysčių vartojimas ar valgomi netinkami produktai, pavyzdžiui, bulvių traškučiai, konservuoti produktai, rūkyti, kepti mėsos gaminiai.

Li­lė Luk­mi­nai­tė, svei­kos gy­ven­se­nos kon­sul­tan­tė, sa­ko, kad il­ga ke­lio­nė au­to­bu­su su­da­ro vi­sas są­ly­gas vi­du­rių už­kie­tė­ji­mui, ku­rį su­ke­lia ne­jud­ru­mas, ma­žas skys­čių var­to­ji­mas ar val­go­mi ne­tin­ka­mi pro­duk­tai, pa­vyz­džiui, mil­ti­niai ke­pi­niai, bul­vių traš­ku­čiai, skru­din­tos bul­vy­tės, kon­ser­vuo­ti pro­duk­tai, rū­ky­ti, kep­ti mė­sos ga­mi­niai. „Jei ke­liau­ja­te au­to­bu­su, ne­pri­si­ruoš­ki­te su­muš­ti­nių su švie­sia duo­na, ven­ki­te ban­de­lių, duo­niu­kų, kon­ser­vų, pi­cų, ap­skri­tai – grei­to mais­to, ku­riuo pre­kiau­ja­ma pa­ke­lės ka­vi­nė­se. Trum­pam su­stab­dy­ki­te ir pie­no pro­duk­tų var­to­ji­mą, mat lak­to­zės ne­to­le­ra­vi­mo at­ve­jų pa­si­tai­ko vis daž­niau”, – sa­ko L.Luk­mi­nai­tė.

Ką įsi­dė­ti į ke­lio­nę?
„Vi­sų pir­ma ger­ki­te pa­kan­ka­mai skys­čių, – sa­ko svei­kos gy­ven­se­nos spe­cia­lis­tė. – Ide­a­lu rink­tis van­de­nį su cit­ri­na, dar ge­riau – jį ger­ti šil­tą. Jei tu­ri­te ga­li­my­bę, van­de­nį pa­gar­din­ki­te čia sėk­lo­mis ar li­nų sė­me­ni­mis, – taip ne­pa­ste­bi­mai gau­si­te mais­ti­nių skai­du­lų. Įsi­dė­ki­te ter­mo­są su ar­ba­ta: pan­ko­lių, ra­mu­nė­lių, kmy­nų ar va­le­ri­jo­nų šak­nų, ža­li­ą­ja. Vi­sos jos ge­ri­na virš­ki­ni­mą ir ma­ži­na pil­vo pū­ti­mą, kas ak­tu­a­lu il­gą lai­ką lei­džiant sė­dint.“

L.Luk­mi­nai­tė pa­ste­bi, kad il­go­je ke­lio­nė­je itin svar­bu val­gy­ti gau­siai skai­du­lų tu­rin­tį mais­tą. „Var­to­ki­te kuo dau­giau dar­žo­vių, vai­sių, uo­gų, ga­li­te rink­tis grū­di­nių kul­tū­rų mais­to pro­duk­tus. Be­je, mi­nė­tus pro­duk­tus siū­ly­čiau rink­tis pa­gal se­zo­ną, taip gau­si­te dau­giau vi­ta­mi­nų. Ke­lio­nei pa­si­ruoš­ki­te mor­kų, cu­ki­ni­jų, agur­kų laz­de­lių – jas val­gy­ti la­bai pa­to­gu. Kad bū­tų so­čiau, ga­li­ma iš anks­to pa­si­ga­min­ti ir į ke­lio­ni­nę dė­žu­tę įsi­dė­ti už­te­pė­lę su mėgs­ta­mais pro­duk­tais ir jo­je tie­siog mir­ky­ti įvai­rias dar­žo­ves, duo­niu­kus“, – siū­lo L.Luk­mi­nai­tė.

Anot pa­šne­ko­vės, vai­siai, uo­gos taip pat tin­ka, o svar­biau­sia, jų ne­rei­kia ga­min­ti iš anks­to. Pa­vyz­džiui, obuo­lį pa­ta­ria­ma su­val­gy­ti dėl mais­ti­nių skai­du­lų, ku­rios nau­din­gos žar­ny­nui, taip pat jis pui­kiai vei­kia kaip virš­ki­ni­mo sis­te­mos „šluo­ta“. „Į ke­lio­nę drą­siai įsi­dė­ki­te džio­vin­tų vai­sių, rie­šu­tų, ta­čiau svar­bu jų ne­pa­dau­gin­ti ir, jei pa­si­tai­kys ga­li­my­bė, juos pa­mir­ky­ki­te prieš val­gy­da­mi“, – pa­ta­ria svei­kos gy­ven­se­nos spe­cia­lis­tė ir pri­du­ria, kad jei­gu vis dėl­to ne­įsi­vaiz­duo­ja­te ra­cio­no be su­muš­ti­nio, bent jau rin­ki­tės be­mie­lę, vi­so grū­do duo­ną, o pa­gar­din­ki­te ją avo­ka­du, po­mi­do­rais, agur­kais.


Jei su­tri­ko žar­ny­no veik­la
„Vi­du­rių už­kie­tė­ji­mas – vie­nas daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čių ne­ga­la­vi­mų ke­liau­jant au­to­bu­su. Kaip sau pa­dė­ti, jei jau iš­ti­ko bė­da? Pa­tir­tis ro­do, kad daž­niau­siai kiek­vie­nam žmo­gui įveik­ti vi­du­rių už­kie­tė­ji­mą pa­de­da skir­tin­gi pro­duk­tai ar bū­dai. Pir­miau­sia at­kreip­ki­te dė­me­sį, ar pa­kan­ka­mai ge­ria­te skys­čių. Tu­rė­ki­te min­ty­je, kad vi­ta­mi­nas C lais­vi­na vi­du­rius, tad pir­mo­ji pa­gal­ba ga­li bū­ti van­dens gė­ri­mas su cit­ri­na. Pa­tar­ti­na ger­ti daug ar­ba­tos: kmy­nų, any­žių, ra­mu­nė­lių, pi­pir­mė­čių. Taip pat svar­bu pa­ju­dė­ti. Nau­do­ki­tės pro­ga vos tik au­to­bu­sas su­sto­ja: ei­ki­te pa­si­vaikš­čio­ti, pra­si­ju­din­ti, pa­da­ry­ti pri­tū­pi­mų, pa­si­len­ki­te link pirš­tų ga­liu­kų, su­ka­mai­siais ju­de­siais pa­gal laik­ro­džio ro­dyk­lę pa­ma­sa­žuo­ki­te pil­vo sri­tį“, – sa­ko L.Luk­mi­nai­tė.

Mi­ty­bos spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja val­gy­ti sly­vų, kriau­šių, fi­gų, avi­žų, rie­šu­tų, nes šie pro­duk­tai tu­ri ląs­te­lie­nos, žar­ny­ne virs­tan­čios į že­lė ma­sę, pa­de­dan­čią su­minkš­tin­ti iš­ma­tas. „Be­je, vie­nas bū­dų iš­ju­din­ti virš­ki­ni­mo sis­te­mą – ry­ti­nis ka­vos puo­de­lis, mat ka­vo­je esan­tis ko­fei­nas pa­si­žy­mi vi­du­rius lais­vi­nan­čiu po­vei­kiu. Tie­sa, ne­pik­tnau­džiau­ki­te, nes ko­fei­nas tu­ri ir ki­tą, ma­žiau pa­gei­dau­ja­mą po­vei­kį, ša­li­na skys­čius iš or­ga­niz­mo“, – pa­ste­bi svei­kos gy­ven­se­nos spe­cia­lis­tė.
 
 
 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Virusas pasiglemžė ir gyvenimo džiaugsmą

  Virusas pasiglemžė ir gyvenimo džiaugsmą

  Šakių rajono gyventoja Rita (69 m.) tris mėnesius ligoninėje kovojo su COVID-19 infekcija. Grįžusi namo moteris suprato, ka...
  Hipotonikai vasaros nelaukia

  Hipotonikai vasaros nelaukia

  „Ne juokai yra visą gyvenimą pragyventi su žemu spaudimu. Kai pakyla virš šimto, jaučiuosi keistai“, &nd...

  Budinti vaistinė


  Šiltos dienos kai kam gali būti ne į naudą: vaistininkė pataria atkreipti dėmesį į organizmo siunčiamus signalus

  Šiltos dienos kai kam gali būti ne į naudą: vaistininkė pataria atkreipti dėmesį į organizmo siunčiamus signalus

  Natūralu, kad vasarą, daugiau laiko leisdami gryname ore ir aktyviau judėdami, imame prakaituoti gausiau nei įprastai. Tačiau svar...
  Trijose vaistinėse Vilniuje pradedama skiepyti nuo COVID-19

  Trijose vaistinėse Vilniuje pradedama skiepyti nuo COVID-19

  Trijose vaistinėse Vilniuje pradedama skiepyti nuo COVID-19, pirmadienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė.

  razinka


  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  „Lauktuvės“ iš Nepalo

  Kol Jungtinėje Karalystėje toliau plinta Delta vadinama koronaviruso atmaina, o šalies Vyriausybė rengiasi švelninti karantino ribojimus, Vakarų Europos žiniasklaida praneša apie naują COVID-19 mutaciją iš Nepalo. Mokslininkai sako, kad ją sunkiau veikia vakcinos. 

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Šešios dienos poliklinikose
  Henrikas Vaitiekūnas Šešios dienos poliklinikose
  Kuo vyrai nuo moterų skiriasi (2)
  Henrikas Vaitiekūnas Kuo vyrai nuo moterų skiriasi (2)
  Kuo vyrai nuo moterų skiriasi (1)
  Henrikas Vaitiekūnas Kuo vyrai nuo moterų skiriasi (1)

  Naujas numeris
  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica