Kviečia pasitikrinti dėl žarnyno infekcinių ligų

www.lsveikata.lt
2018-10-22
Lap­kri­čio mė­ne­sį Na­cio­na­li­nė vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­ja (NVSPL) ra­gi­na vi­suo­me­nę pa­si­tik­rin­ti dėl žar­ny­no in­fek­ci­nių li­gų. Kaip sa­ko­ma, bak­te­ri­joms, vi­ru­sams ar pa­ra­zi­tams sie­nos ne­eg­zis­tuo­ja, o už­si­krės­ti ga­li­ma ke­liau­jant ir po Ame­ri­ką, ir po Af­ri­ką.
Pa­sak spe­cia­lis­tų, va­sa­ra Lie­tu­vo­je trun­ka trum­pai, to­dėl nie­ko ne­ste­bi­na, kad ne­ma­ža da­lis ją sten­gia­si pra­tęs­ti ru­de­nį ke­liau­da­mi į šil­tus ir eg­zo­tiš­kus kraš­tus, kuriuose ne tik ki­ta ap­lin­ka, ta­čiau ir ki­to­kios mais­to ruo­ši­mo tra­di­ci­jos, kli­ma­tas, kur vy­rau­ja tam tik­ros li­gos ir jų su­kė­lė­jai. Nuo kai ku­rių už­kre­čia­mų­jų li­gų ke­liau­to­jai ga­li ap­si­sau­go­ti skie­pais, ta­čiau ne nuo vi­sų jų šie su­kur­ti, to­dėl ti­ki­my­bė su­sirg­ti vi­suo­met yra.
Kviečia pasitikrinti dėl žarnyno infekcinių ligų

NVSPL, no­rė­da­ma at­kreip­ti ke­liau­to­jų dė­me­sį į svei­ka­tos pro­ble­mas, siū­lo lap­kri­tį pa­si­tik­rin­ti, ar jų or­ga­niz­me ne­ap­si­gy­ve­no bak­te­ri­nių, pa­ra­zi­ti­nių ir vi­ru­si­nių gast­ro­en­te­ri­tus su­ke­lian­čių in­fek­ci­jų su­kė­lė­jai. Sve­čio­se ša­ly­se, kai or­ga­niz­mas su­si­du­ria su to­kiais pa­to­ge­nais, ku­riems mū­sų imu­ni­nė sis­te­ma nė­ra pa­si­ren­gu­si, žar­ny­no in­fek­ci­jos yra ga­na daž­nos.
Pa­sak spe­cia­lis­tų, daž­niau­sia vi­du­ria­vi­mo prie­žas­tis yra žar­ny­no in­fek­ci­ja, ku­rią su­ke­lia vi­ru­sai, bak­te­ri­jos ar pa­ra­zi­tai. To­kia būk­lė dar va­di­na­ma gast­ro­en­te­ri­tu. In­fek­ci­jo­mis daž­nai už­si­kre­čia­ma kar­tu su mais­tu ar­ba van­de­niu, ku­ris bu­vo už­terš­tas ar­ba tie­sio­giai iš ki­to in­fe­kuo­to­jo as­mens.

 

Komentaras
Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jos Kli­ni­ki­nių ty­ri­mų sky­riaus Mo­le­ku­li­nių bio­lo­gi­nių ty­ri­mų po­sky­rio ve­dė­ja Ana Ste­pon­kie­nė:

- To­kia ak­ci­ja skel­bia­ma pir­mą kar­tą ir ti­kiuo­si, jog ji bus tęs­ti­nė. Žmo­nėms, no­rin­tiems iš­si­tir­ti bus at­lie­ka­mi kom­plek­- si­niai ty­ri­mai. La­bai svar­bu, kad žmo­nės ži­no­tų, jog yra to­kios ga­li­my­bės ir pa­ju­tę, tar­kim, sil­pnu­mą ar už­si­tę­sus vi­du­ria­vi­mui kreip­tų­si ir iš­si­tir­tų. Juk nustačius priežastį gydymas būna greitesnis ir paprastesnis. Iki šiol in­fek­ci­nių žar­ny­no li­gų su­kė­lė­jai bu­vo nu­sta­ti­nė­ja­mi at­lie­kant il­gai trun­kan­čius ty­ri­mus. Vi­ru­si­niai, bak­te­ri­niai bei pa­ra­zi­ti­niai žar­ny­no in­fek­ci­jų su­kė­lė­jai bu­vo nu­sta­to­mi at­ski­rai, pa­vyz­džiui, iš­ma­to­se ieš­ko­mi pa­ra­zi­tai, ta­čiau at­lie­kant to­kį ty­ri­mą ne­bu­vo nu­sta­to­mi nei vi­ru­si­niai, nei bak­te­ri­niai su­kė­lė­jai. Tai­gi da­bar tu­ri­me ga­li­my­bes iš­tir­ti iš­ma­tų ėmi­nį kom­plek­siš­kai, kai vie­na­me mė­gi­ny­je ga­li­me nu­sta­ty­ti tiek bak­te­ri­nius, tiek vi­ru­si­nius ir pa­ra­zi­ti­nius gas­te­ro­en­te­ri­tų su­kė­lė­jus.

 
Svarbu žinoti
Na­cio­na­li­nė­je vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jo­je ga­li­ma at­lik­ti iš­ma­tų ty­ri­mus, ku­rie nu­sta­to di­de­lę da­lį pa­ra­zi­ti­nių, bak­te­ri­nių ir vi­ru­si­nių in­fek­ci­jų su­kė­lė­jų. Diag­nos­ti­ka, pa­grįs­ta įpras­ti­niais me­to­dais, yra pro­ble­ma­tiš­ka dėl ma­žo jaut­ru­mo, spe­ci­fiš­ku­mo, il­go ty­ri­mų at­li­ki­mo.
Šiuo me­tu la­bo­ra­to­ri­jo­je nau­do­ja­mi mo­le­ku­li­niai me­to­dai, lei­džian­tys grei­tai ir efek­ty­viai at­lik­ti di­de­lės da­lies gas­te­ro­en­te­ri­tų su­kė­lė­jų nu­sta­ty­mą. Re­a­laus lai­ko PGR pa­grįs­ta diag­nos­- ti­ka svar­bi dėl dau­ge­lio pri­va­lu­mų, įskai­tant pla­taus skran­džio ir žar­ny­no trak­to in­fek­ci­jos pa­to­ge­nų ap­ti­ki­- mą, trum­pą ty­ri­mų lai­ką ir di­de­lį jaut­ru­mą bei spe­ci­fiš­ku­mą. Šio ty­ri­mo me­tu ga­li bū­ti ap­tin­ka­ma net 25 gas­te­ro­en­te­ri­tus su­ke­lian­tys pa­to­ge­nai, įskai­tant 6 vi­ru­sus, 13 bak­te­ri­jų ir 6 pa­ra­zi­tus. Lapkričio mėnesį tyrimas bus atliekamas už specialią kainą.


 
Kur galima išsitirti
Ak­ci­ja bus vyk­do­ma vi­są lap­kri­čio mė­ne­sį su­tei­kiant gy­ven­to­jams ga­li­my­bę mė­gi­nius ty­ri­mams pri­sta­ty­ti pa­to­giau­sia­me la­bo­ra­to­ri­jos pa­da­li­ny­je: 
Žo­ly­no g. 36, Vil­niu­je, tel.(8 5) 234 0201.
Gė­lių g. 9, Vil­niu­je, tel. (8 5) 212 2718.
Auš­ros g. 44, Kau­ne, tel. (8 37) 331 699.
Bi­jū­nų g. 6, Klai­pė­do­je, tel. (8 46) 383 113.
Du­bi­jos g. 40, Šiau­liuo­se, tel. (8 41) 399 879.
Res­pub­li­kos g. 13, Pa­ne­vė­žy­je, tel. (8 45) 596 362.
 

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Drąsa šypsotis – tik po operacijos

  Drąsa šypsotis – tik po operacijos

  Kaunietė Justė dar neseniai dėl netaisyklingo sąkandžio buvo varžoma komplekso. Patikėjimo savimi ir savo šypsena merginai ...
  Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

  Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

  Pasaulinę kovos su prostatos vėžiu dieną Nacionalinio vėžio instituto (NVI) sode surengtas jau penktą kartą organizuojamas renginy...

  Budinti vaistinė


  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Dažnesnis vaistinių durų varstymas – popandeminiame pasaulyje išryškėjusi tendencija, kuomet gyventojai sveika...
  Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

  Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

  Vaistinės sulaukia klientų klausimų, kada galės atsiimti Vilniaus miesto gyventojams skirtas nemokamas kalio jodido tabletes. Gyve...

  Sveikatos horoskopas


  Rugsėjo 14-20 d.

  Avi­nas
  Pirmadienį padarykite iškrovos dieną. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį saugokitės traumų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, galimas apsinuodijimas.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  A.Navalno kova už gyvybę dar nesibaigė

  Charite ligoninės Berlyne atstovai praneša, jog Aleksėjaus Navalno būklė gėrėja, tačiau taip pat yra įsitikinę, jog jo laukia labai ilgas kelias iki, kol visiškai pasveiks.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip sustabdyti laiką?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
  Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Arbata. Pirma dalis
  Henrikas Vaitiekūnas Arbata. Pirma dalis

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica