Bė­dos pri­da­ro ir ne­di­de­lė žaiz­da

Aigustė Tavoraitė
2018-06-25
Va­sa­rą ak­ty­viai po­il­siau­jant, ke­liau­jant daž­nai ne­iš­ven­gia­ma ne tik trau­mų, bet ir įvai­riau­sių pa­vir­ši­nių odos su­žei­di­mų. Gy­dy­to­jai įspė­ja – net ir į, at­ro­do, ne­di­de­les žaiz­das ne­va­lia nu­mo­ti ran­ka.
Bė­dos pri­da­ro ir ne­di­de­lė žaiz­da

Anot Kau­no kli­ni­kų Plas­ti­nės ir re­konst­ruk­ci­nės chi­rur­gi­jos sek­to­riaus va­do­vės dr. Lo­re­tos Pi­li­pai­ty­tės, pa­vir­ši­nės žaiz­dos – smul­kūs įpjo­vi­mai, įdrės­ki­mai, įbrė­ži­mai, įplė­ši­mai, nu­broz­di­ni­mai, ir ki­to­kios kil­mės pa­vir­ši­nio odos sluoks­nio vien­ti­su­mo pa­žei­di­mai – ne ma­žiau pa­vo­jin­gos nei rim­tes­ni su­žei­di­mai. „Net ne­di­de­lė odos žaiz­da yra at­vi­ri var­tai in­fek­ci­ją ga­lin­tiems su­kel­ti mik­ro­or­ga­niz­mams pa­tek­ti į žmo­gaus kū­ną“, – aiš­ki­no spe­cia­lis­tė.

Ko­kį tvars­tį rink­tis
Gy­dy­to­ja pa­brė­žė, kad no­rint iš­veng­ti in­fek­ci­jos ir rim­tų kom­pli­ka­ci­jų, bū­ti­na tin­ka­mai gy­dy­ti žaiz­das. „Jei­gu su­ža­lo­ji­mas yra ne­di­de­lis, žaiz­dą rei­kė­tų nu­plau­ti šva­riu van­de­niu, kad bū­tų pa­ša­lin­ti ne­šva­ru­mai nuo žaiz­dos ir ap­lin­ki­nės odos. Jei yra ga­li­my­bės, ga­li­ma iš­plau­ti žaiz­dą ste­ri­liu fi­zio­lo­gi­niu drus­kos tir­pa­lu. Taip pat ją bū­ti­na su­tvars­ty­ti“, – pir­muo­sius žings­nius var­di­jo Plas­ti­nės ir re­konst­ruk­ci­nės chi­rur­gi­jos gy­dy­to­ja.


Jos pa­ste­bė­ji­mu, itin klai­din­ga ma­ny­ti, kad žaiz­da sklan­džiai su­gis ne­tvars­to­ma.
Re­ko­men­duo­ja­ma pa­si­rink­ti to­kį tvars­tį, ku­ris pa­lai­ky­tų op­ti­ma­lią drėg­mę, tem­pe­ra­tū­rą žaiz­do­je, bū­tų pra­lai­dus orui, ta­čiau pa­ti­ki­mai sau­go­tų nuo už­ter­ši­mo iš ap­lin­kos, ne­trau­muo­tų žaiz­dos (ne­pri­lip­tų prie žaiz­dos ir ne­su­kel­tų skaus­mo jį kei­čiant), ne­su­kel­tų aler­gi­jos.

„To­kių tvars­čių pa­vyz­džiu ga­li bū­ti si­li­ko­niai pu­tų tvars­čiai. Jei­gu žaiz­da bu­vo su­terš­ta, pa­vyz­džiui, že­mė­mis, tuo­met rei­kė­tų rink­tis an­ti­mik­ro­bi­nį si­dab­ro tvars­tį ar­ba žaiz­dą su­tvars­ty­ti ste­ri­lios ne­aus­ti­nės me­džia­gos tvars­čiais, su­vil­gy­tais an­ti­sep­ti­niu žaiz­dų tir­pa­lu – pa­vyz­džiui, ok­te­ni­di­no di­hid­roch­lo­ri­do, jo­do po­vi­do­no, po­li­hek­sa­ni­do tir­pa­lais“, – pa­ta­rė L.Pi­li­pai­ty­tė.

Ka­da kreip­tis į gy­dy­to­ją
Ta­čiau pa­šne­ko­vė įspė­jo, kad an­ti­mik­ro­bi­nių tvars­čių ir an­ti­sep­ti­nių tir­pa­lų ne­rei­kė­tų nau­do­ti pro­fi­lak­tiš­kai il­giau nei sa­vai­tę. „Jei­gu žaiz­da ne­gy­ja, pra­dė­jo la­biau skau­dė­ti, pa­ki­to jos au­di­nių spal­va, at­si­ra­do pū­lin­go ap­na­šo, ėmė raus­ti ap­link žaiz­dą esan­ti odą, su­ža­lo­ta vie­ta pa­ti­no, rei­kė­tų ne­del­siant kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją“, – sa­kė spe­cia­lis­tė ir pri­dū­rė, kad įkan­dus gy­vū­nui, jei žaiz­da stip­riai krau­juo­ja, įta­ria­mas gi­les­nių au­di­nių su­ža­lo­ji­mas, žaiz­da la­bai su­terš­ta (pvz., že­mė­mis), rei­kė­tų iš­kart kreip­tis į gy­dy­to­ją.


Dėl di­des­nės in­fek­ci­jos ri­zi­kos ypač ati­dūs tu­rė­tų bū­ti cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tys žmo­nės, tu­rin­tys ga­lū­nių krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mų, dia­li­zuo­ja­mi pa­cien­tai, var­to­jan­tys vais­tus, slo­pi­nan­čius imu­ni­nę sis­te­mą. Šiems žmo­nėms net ir, at­ro­dy­tų, ne­di­de­lė žaiz­da ga­li bū­ti rim­tų kom­pli­ka­ci­jų prie­žas­ti­mi.

Gy­dy­to­ja pri­mi­nė, kad ne­rei­kė­tų žaiz­dų plau­ti spi­ri­ti­niais an­ti­sep­ti­niais tir­pa­lais (skir­tais ope­ra­ci­nio lau­ko pa­ruo­ši­mui ar pa­vir­šių dez­in­fek­ci­jai), bri­lian­ti­ne ža­lu­ma. Taip pat – ne­tvars­ty­ti tau­kais, ko­pūs­tais, deg­ti­ne ir ki­tais mais­to pro­duk­tais, ne­vy­nio­ti po­pie­riu­mi, ne­bars­ty­ti pe­le­nais ir ki­to­mis ne­me­di­ci­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, ne­skir­to­mis efek­ty­viai žaiz­dų prie­žiū­rai. 

Verta žinoti:

• Su­si­žei­dus gam­to­je į žaiz­dą ga­li leng­vai pa­tek­ti stab­li­gės, bo­tu­liz­mo ir ki­tų pa­vo­jin­gų su­kė­lė­jų.
• An­ti­sep­ti­kai pla­čiai nau­do­ja­mi ne tik vie­ti­nei ir plin­tan­čiai žaiz­dos in­fek­ci­jai gy­dy­ti, bet ir jos pa­si­kar­to­ji­mo pro­fi­lak­ti­kai.
• Ne­ga­li­ma žaiz­dų dez­in­fe­kuo­ti įvai­riais an­ti­sep­ti­niais mil­te­liais, ne­nau­do­ti liau­diš­kų „dez­in­fek­ci­jos“ prie­mo­nių – ne­ber­ti į žaiz­dą mil­tų, drus­kos, kt. Ne­pa­ta­ria­ma va­ly­ti žaiz­dų va­ta, nes žaiz­do­je ga­li lik­ti va­tos plau­še­lių ir jį lė­čiau gis.
• Jei nu­broz­di­ni­mas yra sau­sas, nė­ra šla­pia­vi­mo, ge­riau su­žeis­tos vie­tos iš­vis nie­kuo ne­tep­ti. Krau­jui su­kre­šė­jus už­si­de­da ša­šas, ku­ris su­da­ro na­tū­ra­lią ap­sau­gą ir su­da­ro są­ly­gas gi­ji­mui. Tuo­met ge­riau­sia tie­siog už­dė­ti ste­ri­lų tvars­tį, ku­ris ap­sau­go­tų nuo ant­ri­nės in­fek­ci­jos.

 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

Komentarai

   Gydytojas ir pacientas


   Drąsa šypsotis – tik po operacijos

   Drąsa šypsotis – tik po operacijos

   Kaunietė Justė dar neseniai dėl netaisyklingo sąkandžio buvo varžoma komplekso. Patikėjimo savimi ir savo šypsena merginai ...
   Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

   Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

   Pasaulinę kovos su prostatos vėžiu dieną Nacionalinio vėžio instituto (NVI) sode surengtas jau penktą kartą organizuojamas renginy...

   Budinti vaistinė


   Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

   Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

   Dažnesnis vaistinių durų varstymas – popandeminiame pasaulyje išryškėjusi tendencija, kuomet gyventojai sveika...
   Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

   Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

   Vaistinės sulaukia klientų klausimų, kada galės atsiimti Vilniaus miesto gyventojams skirtas nemokamas kalio jodido tabletes. Gyve...

   Sveikatos horoskopas


   Rugsėjo 14-20 d.

   Avi­nas
   Pirmadienį padarykite iškrovos dieną. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį saugokitės traumų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, galimas apsinuodijimas.

   Pakalbėkim apie tai


   Svetur


   A.Navalno kova už gyvybę dar nesibaigė

   Charite ligoninės Berlyne atstovai praneša, jog Aleksėjaus Navalno būklė gėrėja, tačiau taip pat yra įsitikinę, jog jo laukia labai ilgas kelias iki, kol visiškai pasveiks.

   Redakcijos skiltis


   Komentarai


   Kaip sustabdyti laiką?
   Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
   Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
   Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
   Arbata. Pirma dalis
   Henrikas Vaitiekūnas Arbata. Pirma dalis

   Naujas numeris






















   Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica