Ste­ri­li­za­ci­nė - li­go­ni­nės šir­dis

Evelina Machova
2019-02-28
Pro­fe­sio­na­lių me­di­kų ko­man­da, mo­der­nia apa­ra­tū­ra ap­rū­pin­tos ope­ra­ci­nės, ga­li­my­bės at­lik­ti šiuo­lai­kiš­kus diag­nos­ti­kos ty­ri­mus – vi­sa tai itin svar­bu, no­rint teik­ti ko­ky­biš­kas svei­ka­tos pa­slau­gas. Vis dėl­to yra dar vie­nas da­ly­kas, be ku­rio var­gu ar tai bū­tų įma­no­ma – ste­ri­li­za­ci­nė. Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė­je at­nau­ji­nus ste­ri­li­za­ci­nės įran­gą pa­cien­tai ga­li jaus­tis kur kas sau­ges­ni.
Ste­ri­li­za­ci­nė - li­go­ni­nės šir­dis
Pasak sterilizacinės vyriausiosios bendrosios praktikos slaugytojos Irinos Pogorilo, pasibaigus ciklui, kuris trunka 90 minučių, pirmiausia peržvelgiama ciklo ataskaita, kad būtų įsitikinta, jog viskas praėjo sklandžiai. Po to seka kiti patikrinimai, garantuojantys įrankių sterilumą.

Kam li­go­ni­nei ste­ri­li­za­ci­nė
Pa­cien­tų pa­klau­sus, kam li­go­ni­nė­je rei­ka­lin­ga ste­ri­li­za­ci­nė, da­lis tie­siog pa­trūk­čio­jo pe­čiais, ki­ti sa­kė, jog tai vie­ta, kur plau­na­mi ope­ra­ci­nė­se nau­do­ja­mi in­stru­men­tai. Iš da­lies šis at­sa­ky­mas tei­sin­gas, tie­sa, ste­ri­li­za­vi­mo pro­ce­sas - kur kas su­dė­tin­ges­nis. Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės ste­ri­li­za­ci­nės val­dy­to­ja ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­ja Iri­na Po­go­ri­lo sa­ko, kad jos dar­bo vie­ta pa­cien­tams ne­ma­to­ma, ma­tyt, dėl to ir ne­la­bai su­pran­ta­ma.
„Nie­kas nė ne­pa­gal­vo­ja, kad be ste­ri­li­za­ci­nės nė vie­nas ne­gau­tų ko­ky­biš­kos gy­dy­mo pa­slau­gos. Dau­ge­liui at­ro­do, kad gy­dy­to­jų nau­do­ja­mus įran­kius pa­kan­ka tik pra­plau­ti. O iš tik­rų­jų mū­sų dar­bas – su­nai­kin­ti vi­sas bak­te­ri­jas bei jų spo­ras, ku­rios pli­ka aki­mi ne­ma­to­mos, bet pa­vo­jin­gos ir ga­li iš­plis­ti li­go­ni­nė­je“, - sa­ko I.Po­go­ri­lo.
 

Į at­nau­jin­tą ste­ri­li­za­ci­nę in­stru­men­tai, pa­klo­tai, gy­dy­to­jų cha­la­tai, ava­ly­nė pa­ten­ka vie­nu lif­tu, ku­ris va­di­na­mas „ne­šva­riu“, o at­gal į sky­rius sterilizuoti paketai iš­ke­liau­ja ki­tu, spe­cia­liuo­se kon­tei­ne­riuo­se. Dau­ge­lis tur­būt nu­si­ste­bė­tų, o kam gi du lif­tai? Ne­gi ne­tilp­tų į vie­ną? Tilp­tų, bet to­kiu bū­du už­tik­ri­na­ma, jog ne­įvyks kryž­mi­nė tar­ša. Vis­kas tik - dėl pa­cien­to sau­gu­mo.
 

„Li­go­ni­nei ste­ri­li­za­ci­nė rei­ka­lin­ga, kad ne­įvyk­tų hos­pi­ta­li­nės in­fek­ci­jos pro­trū­kiai, kad pa­cien­tai bū­tų ap­sau­go­ti nuo bio­lo­gi­nės tar­šos. Juk kiek­vie­nas mū­sų į gy­dy­mo įstai­gą at­ei­na­me su sa­vo mik­ro­flo­ra, ku­ri ki­tam žmo­gui ga­li tap­ti už­kra­tu, nors jos sa­vi­nin­kui ji nie­kuo ne­ken­kia. Kad šis už­kra­tas ne­plis­tų, kad bū­tų ga­li­ma at­lik­ti aukš­to ly­gio in­ter­ven­ci­nius ty­ri­mus, ope­ra­ci­jas, ir yra rei­ka­lin­ga ste­ri­li­za­ci­nė, kur at­lie­ka­ma in­stru­men­tų, tvar­slia­vų, ap­klo­tų ste­ri­li­za­ci­ja“, – sa­ko Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja Ai­da Sma­gu­rie­nė.

 
Vie­nas svar­biau­sių sky­rių
Klau­siu, ko­kia įran­ga ap­rū­pin­ta ste­ri­li­za­ci­nė? Au­to­kla­vais ar­ba ga­ro ste­ri­li­za­to­riais. Pa­sak I.Po­go­ri­lo, Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė įsi­gi­jo du nau­jus apa­ra­tus. „Tech­no­lo­gi­jos kei­čia­si ir šio­je sri­ty­je. Nes, kaip ir mi­nė­jau, tai - vie­nas svar­biau­sių li­go­ni­nės sky­rių, ki­taip sa­kant, ste­ri­li­za­ci­nė yra li­go­ni­nės šir­dis. Anks­tes­nė mū­sų tu­rė­ta įran­ga bu­vo mo­ra­liš­kai pa­se­nu­si. Ga­na daž­nai tek­da­vo kar­to­ti vi­są ste­ri­li­za­vi­mo pro­ce­są. Tai - pa­pil­do­mi kaš­tai li­go­ni­nei. Da­bar vi­sas pro­ce­sas grei­tes­nis ir kur kas efek­ty­ves­nis“, - pa­sa­ko­ja I.Po­go­ri­lo.
Pa­klaus­ta, ar li­go­ni­nė­je ka­da nors yra ki­lęs hos­pi­ta­li­nių in­fek­ci­jų pro­trū­kis, A.Sma­gu­rie­nė at­sa­ko nei­gia­mai. Ta­čiau pri­pa­žįs­ta, kad pa­vie­nių hos­pi­ta­li­nių in­fek­ci­jų at­ve­jų pa­si­tai­ko.
 
„Ma­ty­da­mi sa­vo klai­das ar sil­pną­sias sri­tis ga­li­me im­tis veiks­mų. O nei­gi­mas, si­tu­a­ci­jos ne­iš­spręs­tų. Kad ga­lė­tu­me įver­tin­ti ri­zi­ką, tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad, tar­ki­me, vie­no­je ar ki­to­je sri­ty­je tu­ri­me pro­ble­mų. Jas iden­ti­fi­kuo­da­mi ga­li­me im­tis pre­ven­ci­nių prie­mo­nių bei efek­ty­vių spren­di­mų“, - sa­ko A.Sma­gu­rie­nė. 
Šiuo me­tu Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė­je vei­kia 3 au­to­kla­vai, ku­rių pa­kan­ka, kad bū­tų pa­ten­kin­tas gy­dy­mo įstai­gos po­rei­kis. Per­nai įstai­gos ste­ri­li­za­ci­nė­je ste­ri­li­zuo­ta 130 tūkst. vie­ne­tų pa­ke­tų.

 


Ke­li pa­tik­ros bar­je­rai
Iš sky­rių in­stru­men­tai su­ren­ka­mi ne re­čiau nei per dvi va­lan­das po pa­nau­do­ji­mo. Kad bū­tų su­ma­žin­ta ga­li­mos tar­šos ti­ki­my­bė, vi­si in­stru­men­tai at­ke­liau­ja san­da­riuo­se kon­tei­ne­riuo­se. Kiek­vie­no sky­riaus in­stru­men­tai prieš ste­ri­li­za­ci­ją pa­kuo­ja­mi at­ski­rai. Be to, kiek­vie­nas in­stru­men­tų rin­ki­nys tu­ri ko­dą. Vie­nas ste­ri­li­za­vi­mo cik­las trun­ka 90 mi­nu­čių. Jam pa­si­bai­gus gau­na­ma de­ta­li cik­lo ata­skai­ta.
 
O iš kur ži­no­te, kad pa­vy­ko su­nai­kin­ti vi­sas bak­te­ri­jas, smal­sau­ja­me I.Po­go­ri­lo? „Čia vei­kia net ke­lių bar­je­rų sis­te­ma. Pir­miau­sia įver­ti­na­me cik­lo ata­skai­tą. Po to, kaip ma­to­te, kiek­vie­nas pa­ke­tas tu­ri už­kli­juo­tą juos­tą. Prieš ste­ri­li­za­ci­ją ji bū­na ža­lia, po jos - pa­juo­duo­ja. Jei spal­va ne­pa­si­kei­čia, pir­mas sig­na­las, kad pro­ce­są teks kar­to­ti. In­stru­men­tai pa­kuo­ja­mi į kre­pi­nį po­pie­rių, ku­ris tu­ri daug po­rų, bet po ste­ri­li­za­ci­jos jos už­si­da­ro - taip gau­na­me ypač sau­gų pa­ke­tą. Be to, kiek­vie­nas pa­ke­tas tu­ri nu­ro­dy­tą ga­lio­ji­mo lai­ką - nuo ke­lių sa­vai­čių iki mė­ne­sio ar me­tų. Už­ly­do­mos pa­ke­to siū­lės taip pat te­stuo­ja­mos pa­gal spe­cia­lią ska­lę ir nu­sta­to­ma jų ko­ky­bė. Kad už­tik­rin­tu­me sau­gu­mą, pa­tik­ra vyks­ta kiek­vie­na­me žings­ny­je. Vis­ dėl­to svar­biau­sias yra vi­di­nis įkro­vos in­di­ka­to­rius. Jei po ste­ri­li­za­ci­jos jis ne­pa­juo­da­vo, vis­ką tu­ri­me iš­pa­kuo­ti ir ste­ri­li­zuo­ti iš nau­jo. Iš­oriš­kai vis­kas at­ro­do, ge­rai, ta­čiau vie­nas svar­biau­sių bar­je­rų li­ko ne­įveik­tas. Nau­do­jant se­nuo­sius apa­ra­tus to­kių per­pa­ka­vi­mų la­bai pa­daž­nė­jo, to­dėl bu­vo nu­spręs­ta in­ves­tuo­ti į nau­jes­nę įran­gą“, - pa­sa­ko­ja I.Po­go­ri­lo.
 
Nuo kiek­vie­no sky­riaus pri­klau­so ir pro­gra­ma, pa­gal ku­rią bus ste­ri­li­zuo­ja­mi įran­kiai. Tar­kim, ope­ra­ci­nės įran­kiai ste­ri­li­zuo­ja­mi su­dė­tin­ges­ne pro­gra­ma. Iš sky­rių vi­si įran­kiai at­ke­liau­ja spe­cia­liuo­se kon­tei­ne­riuo­se, ku­rių vie­nas pri­va­lu­mų - au­to­ma­ti­nis ati­da­ry­mo in­di­ka­to­rius. „Įsi­vaiz­duo­ki­te, ne­ty­čia spus­te­lė­jo­te kon­tei­ne­rio su ste­ri­liais in­stru­men­tais dang­tį ir jis pra­si­vė­rė. Nors tai tik ke­lios se­kun­dės, mik­ro­or­ga­niz­mams to už­tek­tų. Jei kon­tei­ne­ris bu­vo nors ir ne­ty­čia pra­ver­tas, už­si­de­ga rau­do­na li­ni­ja. Toks kon­tei­ne­ris su vi­sais įran­kiais tu­ri bū­ti ste­ri­li­zuo­ja­mas iš nau­jo“, - sa­ko I.Po­go­ri­lo.
 

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Drąsa šypsotis – tik po operacijos

  Drąsa šypsotis – tik po operacijos

  Kaunietė Justė dar neseniai dėl netaisyklingo sąkandžio buvo varžoma komplekso. Patikėjimo savimi ir savo šypsena merginai ...
  Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

  Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

  Pasaulinę kovos su prostatos vėžiu dieną Nacionalinio vėžio instituto (NVI) sode surengtas jau penktą kartą organizuojamas renginy...

  Budinti vaistinė


  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Dažnesnis vaistinių durų varstymas – popandeminiame pasaulyje išryškėjusi tendencija, kuomet gyventojai sveika...
  Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

  Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

  Vaistinės sulaukia klientų klausimų, kada galės atsiimti Vilniaus miesto gyventojams skirtas nemokamas kalio jodido tabletes. Gyve...

  Sveika šeima


  Saugo nuo viruso, bet kenkia odai

  Nors kaukės – viena pagrindinių apsaugos priemonių nuo koronaviruso, ilgai dėvimos jos gali paskatinti aknės bei kitų odos problemų atsiradimą. Aktualūs patarimai šia tema – iš medicinos kosmetologės Akvilės Martinkutės lūpų.

  Sveikatos horoskopas


  Rugsėjo 14-20 d.

  Avi­nas
  Pirmadienį padarykite iškrovos dieną. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį saugokitės traumų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, galimas apsinuodijimas.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  A.Navalno kova už gyvybę dar nesibaigė

  Charite ligoninės Berlyne atstovai praneša, jog Aleksėjaus Navalno būklė gėrėja, tačiau taip pat yra įsitikinę, jog jo laukia labai ilgas kelias iki, kol visiškai pasveiks.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip sustabdyti laiką?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
  Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Arbata. Pirma dalis
  Henrikas Vaitiekūnas Arbata. Pirma dalis

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica