Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė li­go­ni­nė – į pa­cien­tą orien­tuo­ta as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros or­ga­ni­za­ci­ja

Evelina Machova
2016-07-21
Pa­smal­sa­vus, ko­kie yra Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės (KUL) pri­ori­te­tai, me­di­kai nė ne­dve­jo­da­mi at­sa­ko: į pa­cien­tą orien­tuo­ta svei­ka­tos prie­žiū­ra, nuo­šir­dus ir ma­lo­nus ben­dra­vi­mas su pa­cien­tu, jo tei­sių bei sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mas. Čia me­di­ci­nos per­so­na­lo ir pa­cien­tų san­ty­kiai grin­džia­mi tar­pu­sa­vio ben­dra­dar­bia­vi­mu ir su­pra­ti­mu, gydomojo svei­ka­tos bei in­te­re­sų pri­ori­te­tu, de­ri­nant jį su au­to­no­miš­ku­mo už­tik­ri­ni­mu. Li­go­ni­nė­je su­da­ry­tos jau­kios, ar­ti­mos įpras­ti­nei ap­lin­kai są­ly­gos.
Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė li­go­ni­nė – į pa­cien­tą orien­tuo­ta as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros or­ga­ni­za­ci­ja
Klaipėdos universitetinė ligoninė - viena pirmųjų gydymo įstaigų šalyje, kurios iniciatyva buvo leista lankyti ligonius ir reanimacijoje. Pasak medikų, toks sprendimas vertinamas pacientų, nes jie gali nors ir trumpai, bet pabūti su artimaisiais, kilus klausimams pasikonsultuoti su medikais.

Gy­do­mi tūks­tan­čiai

Į pa­cien­tą orien­tuo­ta svei­ka­tos prie­žiū­ra – tai tin­ka­ma, sa­va­lai­kiš­ka, ge­rais me­di­kų ir pa­cien­tų san­ty­kiais grįs­ta, pri­va­ti ir kon­fi­den­cia­li, ati­tin­kan­ti jų po­rei­kius bei lū­kes­čius, ko­ky­biš­ka svei­ka­tos prie­žiū­ra, ku­ria pa­cien­tai (dau­gu­ma jų) yra pa­ten­kin­ti ir lin­kę ją kar­to­ti.
KUL svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­la – in­ten­sy­vi: ne­to­li 50 tūkst. pa­cien­tų, gy­do­mų sta­cio­na­re, be­veik 300 tūkst. am­bu­la­to­ri­nių ap­si­lan­ky­mų, per 30 tūkst. ope­ra­ci­jų, dau­giau kaip 3 tūkst. gim­dy­mų kas­met. Ne­to­li pu­sės pro­cen­to į li­go­ni­næ pa­ten­ka sku­bos tvar­ka. Nors dau­giau nei pu­sė pa­cien­tų iš Klai­pė­dos re­gio­no, ki­ti – iš įvai­rių Lie­tu­vos vie­to­vių ir už­sie­nio.
Li­go­ni­nė pa­trauk­li pa­cien­tams – kasme­t čia gy­do­mi tūks­tan­čiai pa­cien­tų, už ku­rių svei­ka­tos prie­žiū­rą li­go­nių ka­sos ne­ap­mo­ka. Tai gra­žiai iliust­ruo­ja pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mas. Nors ofi­cia­li ba­lo ver­tė - 1 eu­ras, KUL ba­lo ver­tė 2016 m. – 0,86 eu­ro.
Pa­cien­tams tei­kia­mos aukš­tos ko­ky­bės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos, pa­grįs­tos moks­lu pa­tvir­tin­tais me­to­dais, tai­kant nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas, iš­lai­kant pa­cien­tų žmo­giš­ką­ją pa­gar­bą ir oru­mą, as­mens pri­va­tu­mą. Li­go­ni­nė nuo­lat in­ves­tuo­ja, kad pa­cien­tams bū­tų tei­kia­mos pa­čios ko­ky­biš­kiau­sios pa­slau­gos. Įdieg­tos ir įsi­sa­vin­tos mo­der­nios, nau­jos diag­nos­ti­kos, gy­dy­mo, slau­gos tech­no­lo­gi­jos, op­ti­mi­zuo­ta bran­duo­li­nės me­di­ci­nos cen­tro veik­la. Taip pat nau­jais ty­ri­mais iš­plės­tas kli­ni­ki­nės diag­nos­ti­nės la­bo­ra­to­ri­jos ty­ri­mų spek­tras, mo­der­ni­zuo­ta diag­nos­ti­nė la­bo­ra­to­ri­nė įran­ga, nuo­lat ple­čia­mos me­di­ci­ni­nės in­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mo ga­li­my­bės.
 
Pa­cien­tų at­si­lie­pi­mai

Ko­ky­biš­ką svei­ka­tos prie­žiū­rą at­spin­di pa­cien­tų pa­si­ten­ki­ni­mas, jų at­si­lie­pi­mai, ne­pa­gei­dau­ti­ni įvy­kiai.
KUL su­kau­pu­si uni­ka­lią pa­tir­tį ša­ly­je: dau­giau nei du de­šimt­me­čius čia ti­ria­mas pa­cien­tų pa­si­ten­ki­ni­mas (jie an­ke­tuo­ja­mi) ir re­gist­ruo­ja­mi vi­si ne­pa­gei­dau­ti­ni įvy­kiai. Šie pro­ce­sai bei re­zul­ta­tai do­ku­men­tuo­ja­mi ir įro­do­mi, jų ana­li­zei su­kur­tos kom­piu­te­ri­nės pro­gra­mos. Su­kaup­ta ne­to­li mi­li­jo­no pa­cien­tų at­si­lie­pi­mų, kas­met ap­klau­sia­ma iki 40 tūkst. pa­cien­tų.

- Pas­ta­rai­siais me­tais dau­giau kaip 99 proc. ap­klaus­tų pa­cien­tų bu­vo pa­ten­kin­ti gy­dy­to­jų dar­bu, jau­tė per­so­na­lo pa­gar­bą, jiems su­pran­ta­mai bu­vo pa­teik­ta vi­sa in­for­ma­ci­ja. Ab­so­liu­ti dau­gu­ma pa­cien­tų pa­tvir­ti­no, kad bu­vo už­tik­rin­tas jų pri­va­tu­mas li­go­ni­nė­je. Dau­giau nei 98 proc. pa­cien­tų pa­ten­kin­ti slau­gy­to­jų dar­bu, jų tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja ir pa­slau­go­mis.
- Ab­so­liu­ti dau­gu­ma pa­cien­tų nu­ro­dė, kad rink­tų­si Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę ir to­liau, jei­gu reik­tų gy­dy­tis ir re­ko­men­duo­tų ją ar­ti­mie­siems. To ne­da­ry­tų tik apie pu­sė pro­cen­to res­pon­den­tų.
- Ab­so­liu­čios dau­gu­mos pa­cien­tų gy­dy­mo li­go­ni­nė­je re­zul­ta­tai ge­res­ni ar to­kie, ko­kių ir ti­kė­jo­si pacientai.
- Tik apie pu­sė pro­cen­to pa­cien­tų tei­gė, kad jų lū­kes­čiai dėl svei­ka­tos prie­žiū­ros re­zul­ta­tų li­go­ni­nė­je ne­iš­si­pil­dė (dau­gu­mai dėl sun­kių lė­ti­nių li­gų).
- Pas­ta­rai­siais me­tais KUL be­veik ne­bu­vo pa­si­tvir­ti­nu­sių pa­cien­tų skun­dų.
- Kas­met li­go­ni­nės per­so­na­lui, me­di­kams, va­dy­bi­nin­kams 3-4 tūkst. pa­cien­tų (kas sep­tin­tas gy­dy­tas žmo­gus) raš­tu pa­reiš­kia pa­dė­kas už ge­rą svei­ka­tos prie­žiū­rą. Tos pa­dė­kos kau­pia­mos ir ana­li­zuo­ja­mos.
- Apie 300 pa­cien­tų (apie 1 proc.) pa­tei­kia pa­siū­ly­mus ir pa­sta­bas, kaip ge­rin­ti svei­ka­tos prie­žiū­rą, jų nuo­mo­nė ti­ria­ma ir į ją at­si­žvel­gia­ma.
- Jau tre­čią de­šimt­me­tį li­go­ni­nė­je pra­ne­ša­mi ir ana­li­zuo­ja­mi vi­si ne­pa­gei­dau­ti­ni įvy­kiai. Jų yra nuo ke­lių iki ke­lio­li­kos kar­tų ma­žiau nei pa­na­šio­se li­go­ni­nė­se iš­si­vys­čiu­sio­se ša­ly­se. Nu­ma­to­mos ir įgy­ven­di­na­mos prie­mo­nės, kad jų bū­tų dar ma­žiau.

Pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bė

Li­go­ni­nė­je re­a­li­zuo­ta gy­dy­to­jo pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bė. Ir ne tik guldant į li­go­ni­nę, bet ir Am­bu­la­to­ri­nia­me kon­sul­ta­ci­nia­me sky­riu­je. Vi­si sta­cio­na­re dir­ban­tys gy­dy­to­jai pa­gal pa­tvir­tin­tą gra­fi­ką dar­bo die­no­mis pri­ima pa­cien­tus am­bu­la­to­riš­kai. Taip su­da­ry­ta ga­li­my­bė pa­si­rink­ti gy­dy­to­ją ne tik pra­de­dant pla­ni­nį iš­ty­ri­mą ir gy­dy­mą, bet ir po iš­ra­šy­mo iš sta­cio­na­ro tæs­ti gy­dy­mo pro­ce­so ste­bė­se­ną am­bu­la­to­riš­kai pas tą pa­tį gy­dy­to­ją.
La­bai svar­bus pa­cien­tams as­pek­tas yra in­for­ma­ci­jos apie jų svei­ka­tą kon­fi­den­cia­lu­mas. Li­go­ni­nė vie­na pir­mų­jų Lie­tu­vo­je pra­dė­jo ri­bo­ti ne­bū­ti­nos in­for­ma­ci­jos tei­ki­mą tarp li­go­ni­nės pa­da­li­nių, skam­bi­nan­tiesiems te­le­fo­nu ar pa­ša­li­niams as­me­nims. Pra­dė­ti ko­duo­ti kai ku­rio­mis li­go­mis ser­gan­čių­jų pa­cien­tų ty­ri­mų ėmi­niai ir re­zul­ta­tai. Am­bu­la­to­ri­nia­me kon­sul­ta­ci­nia­me sky­riu­je ant ka­bi­ne­tų du­rų nė­ra in­for­ma­ci­jos apie ja­me dir­ban­čio gy­dy­to­jo spe­cia­ly­bę. Tai li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jai lei­džia ra­cio­na­liau iš­nau­do­ti ka­bi­ne­ti­nius re­sur­sus ir ne­su­da­ro ga­li­my­bės pa­cien­to su­tik­tam pa­žįs­ta­mam su­ži­no­ti, pas ko­kį gy­dy­to­ją spe­cia­lis­tą jis lau­kia. Pa­cien­tai šią or­ga­ni­za­ci­nę prie­mo­nę įver­ti­no tei­gia­mai.
Li­go­ni­nė yra lais­vo lan­ky­mo pa­cien­čių ir jų nau­ja­gi­mių Po­gim­dy­mi­nia­me sky­riu­je pra­di­nin­kė Lie­tu­vo­je. Mo­te­rų ir jų ar­ti­mų­jų pa­dė­kos, tei­gia­mos emo­ci­jos pir­mo­mis die­no­mis po gim­dy­mo – tai ta ži­nia, ku­ri pa­ro­do apie tei­sin­gą pa­si­rin­ki­mą. Taip pat li­go­ni­nė vie­na pir­mų­jų Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­vo pa­cien­tų lan­ky­mą Re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je.
Iš pir­mo žvilgs­nio ne­reikš­min­gi or­ga­ni­za­ci­niai spren­di­mai į pa­cien­tą orien­tuo­ta svei­ka­tos prie­žiū­ra, aki­vaiz­džiai pa­si­tei­si­no. Apie tai kal­ba pa­cien­tų ap­klau­sos duo­me­nys, jų pa­dė­kos.
„Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė li­go­ni­nė - Jū­sų li­go­ni­nė“, skel­bia už­ra­šas prie li­go­ni­nės. Ir tai nė­ra tik žo­džiai. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je pa­cien­tas ma­to­mas, gir­di­mas, ger­bia­mas ir jam sten­gia­ma­si pa­dė­ti kar­tu su juo pa­čiu.

  


PADĖKOS
 
Reiškiu pa­čius šil­čiau­sius ir nuo­šir­džiau­sius pa­dė­kos žo­džius vi­sam me­di­ci­nos per­so­na­lui už pro­fe­sio­na­lu­mą, ope­ra­ty­vu­mą. Pa­cien­tų prie­žiū­rą ver­ti­nu pa­čiu aukš­čiau­siu ba­lu. Ne tik vais­tai pa­de­da pa­cien­tui, gy­do dar ir žmo­giš­ku­mas, jaut­ru­mas, kan­try­bė, rū­pes­tis, dė­me­sin­gu­mas. Ski­riu sa­vo dė­kin­gu­mą, šil­tus žo­džius, pri­pa­ži­ni­mą Lie­tu­vos me­di­ci­nai.
S.T., Mins­kas (Bal­ta­ru­si­ja).

***
Pa­si­ti­kiu Jū­sų li­go­ni­ne ir Jū­sų li­go­ni­nės me­di­kais. Nuo­šir­džiai dė­ko­ju už pro­fe­sio­na­lų gy­dy­mą ir pa­gar­bą pa­cien­tui. At­ei­ty­je gy­dy­siuo­si tik Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je.

E.V., Aly­tus
 
***
La­bai ačiū už pa­ro­dy­tą ši­lu­mą ir dė­me­sį vai­kų li­gos me­tu.
Vi­są li­go­ni­nė­je bu­vu­sį lai­ką jau­tė­me rū­pes­tį, ati­du­mą ir svar­biau­sia – žmo­giš­ką užuo­jau­tą ir ben­dra­vi­mą. Jau­tė­mės, tar­si per­so­na­las rū­pin­tų­si taip, lyg se­niai mus pa­ži­no­tų.
Ačiū gy­dy­to­joms ir vi­soms rū­pes­tin­goms slau­gy­to­joms.
J.ir N.K., Vil­nius
 
 ***
Kaip klai­pė­diš­kis ga­liu di­džiuo­tis, kad mes tu­ri­me Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę, ku­rio­je dir­ba pui­kūs gy­dy­to­jai ir sy­kiu nuo­šir­dūs bei pro­fe­si­jai pa­si­šven­tę spe­cia­lis­tai.
Dė­ko­ju už nuo­šir­dų, są­ži­nin­gą, kruopš­tų dar­bą ir kom­pe­ten­ci­ją bei pro­fe­sio­na­lu­mą.
A.Z., Klai­pė­da
 

 ***
Esu su­ža­vė­ta li­go­ni­nės per­so­na­lu: gy­dy­to­jais, slau­gy­to­jo­mis bei vi­su ap­tar­nau­jan­čiu per­so­na­lu, ku­rie dirb­da­mi ko­man­do­je pa­dė­jo pa­mirš­ti tuo me­tu iš­ki­lu­sius ne­ga­la­vi­mus, įkvė­pė nau­jų jė­gų ko­vo­ti su gy­ve­ni­mo iš­ban­dy­mais.
Ti­kiuo­si, kad ir to­liau, esant rei­ka­lui, ga­lė­siu nau­do­tis Jū­sų li­go­ni­nės pa­slau­go­mis, ku­rios vis ge­rė­ja, ar­tė­ja prie li­go­nio po­rei­kių bei in­te­re­sų.
Nuo­šir­džiai AČIŪ vi­sam Jū­sų ko­lek­ty­vui.
Su pa­gar­ba
N.G., Kau­nas

 
 ***
Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me vi­sam li­go­ni­nės per­so­na­lui už kva­li­fi­kuo­tą gy­dy­mą ir pui­kią prie­žiū­rą.
Ypa­tin­gą pa­dė­ką no­ri­me pa­reikš­ti chi­rur­gų ko­man­dai už be­ga­li­nę at­sa­ko­my­bę pa­si­ren­kant tin­ka­mus pa­cien­to gy­dy­mo ir prie­žiū­ros me­to­dus. Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­joms ir jų pa­dė­jė­joms už pro­fe­sio­na­lų po­žiū­rį į pa­cien­tą, pui­kius ko­lek­ty­vi­nio dar­bo įgū­džius bei šil­tą ir dė­me­sin­gą ben­dra­vi­mą.
Tvir­ty­bės, ne­iš­sen­kan­čios ener­gi­jos ir stip­ry­bės do­va­no­jant pa­cien­tams pa­tį bran­giau­sią tur­tą – svei­ka­tą.
 Pa­gar­biai,
pa­cien­tės S.D. ar­ti­mie­ji, Skuo­das


Ligoninės misija

Li­go­ni­nės mi­si­ja - teik­ti pa­cien­tams moks­lu ir pa­žan­giau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis pa­grįs­tas, sau­gias, ko­ky­biš­kas, ati­tin­kan­čias pa­cien­tų po­rei­kius ir in­te­re­sus, vir­ši­jan­čias jų lū­kes­čius as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, tin­ka­mai nau­do­jan­tis tu­ri­mais iš­tek­liais bei at­si­žvel­giant į da­li­nin­kų ir pa­slau­gų už­sa­ko­vų rei­ka­la­vi­mus; už­tik­rin­ti pa­cien­tų pri­va­tu­mą, žmo­giš­ką­ją pa­gar­bą ir oru­mą; vyk­dy­ti moks­lo ti­ria­mą­jį ir pe­da­go­gi­nį dar­bą; ak­ty­viai da­ly­vau­ti vi­suo­me­nės ir as­mens svei­ka­tos stip­ri­ni­me bei mo­ky­me; pri­si­im­ti vi­są at­sa­ko­my­bę už li­go­ni­nės tei­kia­mas svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas žmo­nėms.

Veiklos pobūdis

• Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė li­go­ni­nė - as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ga, tei­kian­ti pir­mi­nio ly­gio sta­cio­na­ri­nes slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo, ant­ri­nio ir tre­ti­nio ly­gio am­bu­la­to­ri­nes ir sta­cio­na­ri­nes bei sta­cio­na­ri­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gas.
• Tai vie­na di­džiau­sių li­go­ni­nių Lie­tu­vo­je. Jo­je dir­ba per 1600 dar­buo­to­jų, iš jų per 1100 me­di­ci­nos dar­buo­to­jų.
• At­lie­ka­mos neu­ro­chi­rur­gi­nės, krau­ja­gys­lių, en­dok­ri­ni­nės, pil­vo, ke­pe­nų bei krū­ti­nės or­ga­nų ope­ra­ci­jos, ope­ra­ci­jos en­dos­ko­pais ir ar­tros­ko­pais, re­konst­ruk­ci­nės klu­bo, ke­lio, pe­ties są­na­rių, plaš­ta­kos ope­ra­ci­jos su dirb­ti­nių są­na­rių im­plan­ta­ci­ja, dirb­ti­nio akies læ­šiu­ko įso­di­ni­mo ir ki­tos ope­ra­ci­jos. Tei­kia­ma aku­še­ri­nė ir gi­ne­ko­lo­gi­nė, on­ko­lo­gi­nė me­di­ci­nos pa­gal­ba, gy­do­mi pa­cien­tai, ser­gan­tys in­fek­ci­nė­mis, odos ir ve­ne­ri­nė­mis li­go­mis, akių, au­sų, no­sies, ger­klės, ner­vų, kvė­pa­vi­mo, virš­ki­ni­mo or­ga­nų, šir­dies ir krau­ja­gys­lių bei ki­to­mis vi­daus or­ga­nų li­go­mis. Ko­ky­biš­ki diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo pro­ce­sai li­go­ni­nė­je už­tik­ri­na­mi nau­do­jan­tis šiuo­lai­ki­ne me­di­ci­nos įran­ga: mag­ne­ti­niais bran­duo­li­niais re­zo­nan­sais, spi­ra­li­niais dau­giap­jū­viais kom­piu­te­ri­niais to­mog­ra­fais su vir­tu­a­lios en­dos­ko­pi­jos funk­ci­jo­mis, an­giog­ra­fu, li­ni­ji­niais grei­tin­tu­vais, Ga­ma ka­me­ra, li­tot­rip­to­riu­mi, echos­ko­pais (su dop­le­riu), en­dos­ko­pais, ar­tros­ko­pais, mo­der­niau­sia la­ze­ri­ne akių li­gų gy­dy­mo įran­ga, šiuo­lai­ki­ne kli­ni­ki­nės diag­nos­ti­nės la­bo­ra­to­ri­jos įran­ga ir kt. n 

Tarp kitko:

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė li­go­ni­nė – dau­gia­profilinė gy­dy­mo įstai­ga, tei­kian­ti vi­sų ly­gių am­bu­la­to­ri­nes-kon­sul­ta­ci­nes bei sta­cio­na­ri­nes diag­nos­ti­kos, gy­dy­mo, re­a­bi­li­ta­ci­jos, pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos pa­slau­gas.

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Drąsa šypsotis – tik po operacijos

  Drąsa šypsotis – tik po operacijos

  Kaunietė Justė dar neseniai dėl netaisyklingo sąkandžio buvo varžoma komplekso. Patikėjimo savimi ir savo šypsena merginai ...
  Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

  Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

  Pasaulinę kovos su prostatos vėžiu dieną Nacionalinio vėžio instituto (NVI) sode surengtas jau penktą kartą organizuojamas renginy...

  Budinti vaistinė


  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Dažnesnis vaistinių durų varstymas – popandeminiame pasaulyje išryškėjusi tendencija, kuomet gyventojai sveika...
  Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

  Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

  Vaistinės sulaukia klientų klausimų, kada galės atsiimti Vilniaus miesto gyventojams skirtas nemokamas kalio jodido tabletes. Gyve...

  Sveika šeima


  Saugo nuo viruso, bet kenkia odai

  Nors kaukės – viena pagrindinių apsaugos priemonių nuo koronaviruso, ilgai dėvimos jos gali paskatinti aknės bei kitų odos problemų atsiradimą. Aktualūs patarimai šia tema – iš medicinos kosmetologės Akvilės Martinkutės lūpų.

  Sveikatos horoskopas


  Rugsėjo 14-20 d.

  Avi­nas
  Pirmadienį padarykite iškrovos dieną. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį saugokitės traumų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, galimas apsinuodijimas.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  A.Navalno kova už gyvybę dar nesibaigė

  Charite ligoninės Berlyne atstovai praneša, jog Aleksėjaus Navalno būklė gėrėja, tačiau taip pat yra įsitikinę, jog jo laukia labai ilgas kelias iki, kol visiškai pasveiks.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip sustabdyti laiką?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
  Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Arbata. Pirma dalis
  Henrikas Vaitiekūnas Arbata. Pirma dalis

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica