Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė – ko­man­da, tu­rin­ti aiš­kų tiks­lą

Evelina Machova
2019-04-19
„Net ir mo­der­niau­sias lai­vas su di­džiau­sio­mis bu­rė­mis be įkvė­pi­mo ir ge­ros ko­man­dos ne­plauks. Sto­vės sek­lu­mo­je, ne­tu­rė­da­mas aiš­kaus tiks­lo, bus blaš­ko­mas vė­jų. Šian­dien bal­ta žuv­ė­dra pa­si­puo­šęs svei­ka­tos flag­ma­nas - Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė - nuo pir­mo­jo iš­plau­ki­mo į gi­liuo­sius van­de­nis su­bū­rė tin­ka­mą ko­man­dą, tu­rin­čią aiš­kų tiks­lą. Dė­ko­ju jai už mei­lę pro­fe­si­jai, be­ga­li­nį at­si­da­vi­mą pa­cien­tui ir už iš­ti­ki­my­bę li­go­ni­nei“, - mi­nint Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės 25-ąjį gim­ta­die­nį sa­kė il­ga­me­tis jos va­do­vas ir įkū­rė­jas prof. dr. Jo­nas Są­ly­ga.
Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė – ko­man­da, tu­rin­ti aiš­kų tiks­lą
Nusipelniusio gydytojos vardas suteiktas Onkohematologijos skyriaus vedėjai Ligitai Malciūtei (viduryje). Nuotr. - Klaipėdos jūrininkų ligoninės vadovas dr. Jonas Sąlyga ir Sveikatos apsaugos ministerijos kanclerė Odeta Vitkūnienė.

Pa­cien­tai ži­no ir pa­si­ti­ki
Kam Klai­pė­dai prieš 25 me­tus pri­rei­kė nau­jos li­go­ni­nės? Kas tuo­met pa­ska­ti­no da­bar­ti­nį jos va­do­vą J.Są­ly­gą min­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos slenks­tį įti­ki­nė­jant to­kio žings­nio rei­ka­lin­gu­mu? Į šiuos klau­si­mus Jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės va­do­vas at­sa­ko: „At­kak­lu­mas, nors kai kas tuo me­tu su­kio­jo pirš­tą ties smil­ki­niu... Sa­kė, kad esa­me avan­tiū­ris­tai. Bet no­rė­jo­si, kad Va­ka­rų Lie­tu­vos gy­ven­to­jai tu­rė­tų ga­li­my­bes gau­ti šiuo­lai­kiš­ką pa­gal­bą lai­ku.“
Ku­riant nau­ją ir šiuo­lai­ki­nę li­go­ni­nę te­ko su­si­dur­ti su be­ga­le įvai­riau­sių iš­šū­kių, ta­čiau, kaip tvir­ti­na J.Są­ly­ga, dau­ge­lis tuo­met pa­da­ry­tų ri­zi­kin­gų žings­nių pa­si­tei­si­no. „Va­ka­rų Lie­tu­vo­je pa­cien­tai tu­ri li­go­ni­nę, ku­rio­je tie­kia­mos aukš­čiau­sio ly­gio pa­slau­gos, daž­nu at­ve­ju - net ir vie­nin­te­lės šia­me re­gio­ne. Šian­dien skai­čiuo­ja­me dvi­de­šimt pen­ke­rius veik­los me­tus, esa­me pri­pa­žin­ti pa­cien­tų.
 
Įstai­go­je įkur­ti ir vei­kia trys cen­trai: ūmi­nio in­sul­to, mio­kar­do in­fark­to be ST pa­ki­li­mo ir su ST pa­ki­li­mu. Tuo ypač džiau­giuo­si: da­bar pa­cien­tai ži­no, kur Va­ka­rų Lie­tu­vo­je at­vyk­ti iš­ti­kus in­sul­tui ar in­fark­tui ir gau­ti kva­li­fi­kuo­tą, aukš­čiau­sio ly­gio pa­gal­bą“, – džiau­gia­si li­go­ni­nės va­do­vas.
Vis dėl­to, ne­pai­sant vi­sų pa­sie­ki­mų, anot J.Są­ly­gos, bran­giau­sias tur­tas - li­go­ni­nės dar­buo­to­jai.
„Pra­ėjo dvi­de­šimt pen­ke­ri li­go­ni­nės pa­va­sa­riai, pa­žen­klin­ti ne tik skai­čiais, bet ir bran­da, pa­ži­ni­mu, pro­fe­si­nė­mis per­ga­lė­mis. Ga­li­me pa­si­gir­ti ir di­džiuo­tis nu­veik­tais dar­bais. Vi­so to ne­bū­tų be dar­nios ko­man­dos. Ji yra pa­grin­di­nis li­go­ni­nės kles­tė­ji­mo dė­muo“, – įsi­ti­ki­nęs va­do­vas.
 
Trys ly­de­rių žen­kle­liai

Prieš pen­ke­rius me­tus, mi­nint li­go­ni­nės dvi­de­šimt­me­tį, pra­dė­ta tra­di­ci­ja – pa­gerb­ti pro­fe­si­jos ly­de­rius, pri­pa­žin­tus ne tik va­do­vų bei pa­cien­tų, bet ir ko­le­gų. Tuo­met įteik­ti pir­mie­ji Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės Pro­fe­si­jos ly­de­rio žen­klai. Ši tra­di­ci­ja, mi­nint li­go­ni­nės gim­ta­die­nį, tę­sia­ma kas­met. Šie­met jais įver­tin­ti trys dar­buo­to­jai.


„Tai pats ge­riau­sias ap­do­va­no­ji­mas!“ – džiau­gia­si šiais me­tais Pro­fe­si­jos ly­de­rio žen­klu įver­tin­ta Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės I-ojo kar­dio­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja, bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­rė Da­lia Ja­ra­šū­nie­nė.


Gy­dy­to­ja sa­ko, jog me­di­ci­no­je vie­nas nie­ko ne­pa­siek­si, nes čia svar­biau­sia – ko­man­di­nis dar­bas.
„Prieš dvy­li­ka me­tų jau­čiau­si pa­ky­lė­ta ga­vu­si Me­tų kar­dio­lo­gės var­dą, ta­čiau bū­ti pri­pa­žin­tai ko­le­gų li­go­ni­nė­je – ne­ap­sa­ko­mas jaus­mas. Man tai - kaip ko­pi­mas į Olim­pą, į ku­rį ei­na kiek­vie­nas gy­dy­to­jas. Dė­kin­ga sa­vo mo­ky­to­jams, pra­de­dant Al­ma Ma­ter dėstytojais, bai­giant dr. Ro­mu­al­du Jur­gu­čiu, ku­rio pa­mo­kos ku­riant Te­ra­pi­jos sky­rių bu­vo ypač ver­tin­gos, o svar­biau­sia – pui­kiai iš­mok­tos. Nuo­šir­dus ačiū ir ma­no sky­riaus ko­man­dai – gy­dy­to­jams, slau­gy­to­joms. Tik dirb­da­mas ko­man­do­je ga­li to­bu­lė­ti“, – sa­ko gy­dy­to­ja D.Ja­ra­šiū­nie­nė.
 
D.Ja­ra­šiū­nie­nė – kar­dio­lo­gė, jos vy­ras – an­gio­chi­rur­gas, abu sū­nūs taip pat pa­si­rin­ko gy­dy­to­jo pro­fe­si­ją. Vie­nas pa­su­ko ma­mos pė­do­mis ir ta­po kar­dio­lo­gu, ki­tas – ra­dio­lo­gu. „Ir sū­nų žmo­nos gy­dy­to­jos. Tie­sa, vai­kų tik­rai nei ra­gi­nom, nei spau­dėm į me­di­ci­ną suk­ti. Juo­kau­ja­me, – ma­tyt, pri­trū­ko fan­ta­zi­jos pa­si­rink­ti ki­tą spe­cia­ly­bę“, – šyp­so­si D.Ja­ra­šū­nie­nė.

Ly­de­rio žen­kle­lis įteik­tas ir Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės Ope­ra­ci­nių po­sky­rio vy­res­nia­jai slau­gy­to­jai As­tai Ma­ka­rie­nei, ko­le­gų va­di­na­mai nau­jo­vių ir me­di­ci­nos prie­mo­nių eks­per­te. „Bu­vo ne­ti­kė­ta. Ko­dėl? Man at­ro­do, jog dar daug ko ne­pa­da­riau, kad to­kiam ap­do­va­no­ji­mui tu­rė­čiau bū­ti bran­des­nė, kur kas dau­giau nu­veik­ti ar dau­giau pa­dė­ti. Yra ko­le­gų, ver­tes­nių šio ap­do­va­no­ji­mo, o man gal dar kiek per anks­ti...“ – kuklinasi 23 me­tus li­go­ni­nė­je dir­ban­ti ir kas­dien su šyp­se­na į dar­bą sku­ban­ti slau­gy­to­ja.


Pa­klau­sus, ką ji pa­tar­tų jau­niems žmo­nėms, no­rin­tiems ži­no­ti, ar rink­da­mie­si me­di­ci­ną ne­su­kly­do, mo­te­ris sa­ko, jog vis­kas pa­pras­ta: jei ry­te su šyp­se­na ei­na­te į dar­bą, o po jo ne­sku­ba­te na­mo, va­di­na­si, pa­si­rin­ki­mas tin­ka­mas.
„Prieš ke­le­rius me­tus ma­no mo­ky­to­ja taip pat bu­vo pri­pa­žin­ta Pro­fe­si­jos ly­de­re. Ji, ga­li­ma sa­ky­ti, aiš­kiai nu­ro­dė, ko­kiu ke­liu tu­riu ei­ti. Ne­su­ku iš jo ir šian­dien. Pro­fe­si­ja ne­leng­va, bet aš nuo jau­nu­mės no­rė­jau pa­dė­ti. Ma­tyt, tai – pa­šau­ki­mas, to­dėl dar­bo nė už ką ne­keis­čiau į jo­kį ki­tą. La­bai no­rė­čiau, kad dar po dvi­de­šimt pen­ke­rių me­tų li­go­ni­nė ir to­liau iš­lik­tų mo­der­ni, ko­mu­ni­ka­bi­li, kad ne­nu­trūk­tų ben­drys­tės ry­šys, ku­rį šian­dien tu­ri­me. Mū­sų dar­be tai itin svar­bu“, – įsi­ti­ki­nu­si A.Ma­ka­rie­nė.


Gar­bin­go ap­do­va­no­ji­mo su­lau­kė ir Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės ūk­ve­dė Ire­na Zu­bie­nė, ku­ri jau du de­šimt­me­čius puo­se­lė­ja li­go­ni­nės ap­lin­ką. Į klau­si­mą, ar ti­kė­jo­si, Ire­na sa­ko: „Na, kur jau! Gy­dy­to­jų, slau­gy­to­jų dar­bas – auk­so ver­tės. Jie juk gy­vy­bes gel­bė­ja! O aš tu­riu pa­si­rū­pin­ti, kad ap­lin­ka ma­lo­niai nu­teik­tų. Tai ir­gi  pri­si­de­da prie gy­dy­mo,“ – šyp­so­si I.Zu­bie­nė. Pa­sak mo­ters, ly­de­rys­tė svar­bi vi­so­se sri­ty­se, o kai dar­bai įver­ti­na­mi ko­le­gų, - la­bai ma­lo­nu. „Oi, ma­no gal­vo­je knibž­da įvai­riau­sių idė­jų. Tik svar­bu ras­ti ben­dra­min­čių. Kai ma­tai, kad ta­vo siū­ly­mai pa­tin­ka, su­lau­ki kom­pli­men­tų, vi­sa­da ma­lo­nu“, – sa­ko I.Zu­bie­nė.

 
Vie­nas pa­trauk­liau­sių darb­da­vių
Pa­sak J.Są­ly­gos, li­go­ni­nė­je ypač ver­ti­na­mas moks­las. Įstai­go­je šiuo me­tu dir­ba 12 me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­rų, o jau­nie­ji ko­le­gos taip pat ne­at­si­lie­ka ir ren­ka­si dok­to­ran­tū­ros stu­di­jas. Li­go­ni­nė yra su­da­riu­si ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tais, dau­ge­lį me­tų yra gy­dy­to­jų re­zi­den­tų ruo­ši­mo bei prak­ti­kos ba­zė.
„Ga­li­me pa­si­gir­ti la­bai ma­ža dar­buo­to­jų kai­ta, ta­čiau per­so­na­lo at­si­nau­ji­ni­mas vyks­ta. Kas­met įstai­ga su­lau­kia jau­nų gy­dy­to­jų, ku­riems su­da­ro­mos są­ly­gos dirb­ti ir to­bu­lė­ti. Esa­me vie­nas pa­trauk­liau­sių darb­da­vių tarp gy­dy­to­jų re­zi­den­tų. Is­to­riš­kai taip jau su­si­klos­tė, kad li­go­ni­nė sie­ja­ma su jū­ra, tad ne­nuos­ta­bu, kad ir šian­dien mū­sų vi­zi­jo­se ar ale­go­ri­jo­se daž­nai skam­ba jū­ri­niai ter­mi­nai: flag­ma­nas, žuv­ė­dra, lai­vas, uos­tas.
 
Vis dėl­to net ir mo­der­niau­sias lai­vas su di­džiau­sio­mis bu­rė­mis be įkvė­pi­mo ir ge­ros ko­man­dos ne­plauks. Sto­vės sek­lu­mo­je ir ne­tu­rė­da­mas aiš­kaus tiks­lo bus blaš­ko­mas vė­jų. Juk kai ne­tu­ri tiks­lo ir ne­ži­nai, kur plauk­ti, joks vė­jas tau ne­pa­lan­kus. Šian­dien bal­ta žuv­ė­dra pa­si­puo­šęs svei­ka­tos flag­ma­nas - Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė – nuo pir­mo­jo iš­plau­ki­mo į gi­liuo­sius van­de­nis su­bū­rė tin­ka­mą ko­man­dą, tu­rin­čią aiš­kų tiks­lą. Dė­ko­ju jai už mei­lę pro­fe­si­jai, be­ga­li­nį at­si­da­vi­mą pa­cien­tui ir už iš­ti­ki­my­bę li­go­ni­nei. Be­si­tę­sian­čio­je svei­ka­tos ke­lio­nė­je net ne­abe­jo­ja­ma, kad mū­sų lai­vas ži­no sa­vo uos­tą, te­rei­kia pa­lin­kė­ti ge­ro vė­jo. No­rė­čiau, kad li­go­ni­nė kles­tė­tų, kad tai, kas pa­da­ry­ta, bū­tų plė­to­ja­ma to­liau, kad li­go­ni­nė pro­gre­suo­tų, kad me­di­kai bū­tų ger­bia­mi, kad kil­tų jų sa­vi­ver­tė, kad kiek­vie­no pa­cien­to šir­dy­je deg­tų vil­tis, kad jie lai­ku gau­tų pa­gal­bą, o Jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė ir to­liau bū­tų jų svei­ka­tos uos­tas“, – sa­ko J.Są­ly­ga. Ligoninės vyriausiajai slaugytojai Aidai Smagurienei suteiktas nusipelniusios Lietuvos slaugytojos vardas. Nuotr. slaugytoja su Klaipėdos miesto meru Vytautu Grubliausku.
 
Su­tei­kė gar­bin­gus var­dus
Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės ben­druo­me­nę su ju­bi­lie­ju­mi pa­svei­ki­nu­si Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rė Ode­ta Vit­kū­nie­nė me­di­kams per­da­vė mi­nist­ro svei­ki­ni­mus ir gar­bin­gus ap­do­va­no­ji­mus. „Per šiuos dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė ta­po vie­na ly­de­riau­jan­čių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų ša­ly­je, kur me­di­kai su­lau­kia įver­ti­ni­mo ir ša­lies mas­tu.
Tai – pui­kus pa­vyz­dys nuo­lat mo­der­nė­jan­čios ir at­si­nau­ji­nan­čios gy­dy­mo įstai­gos, ku­rio­je me­di­ci­nos dar­buo­to­jams su­ku­ria­mos pa­lan­kios są­ly­gos par­si­rū­pin­ti pa­cien­tų svei­ka­ta bei su­teik­ti aukš­čiau­sios ko­ky­bės pa­slau­gas. Nuo­sta­bu, jog li­go­ni­nės dar­buo­to­jai, kas­die­n be­si­rū­pi­nan­tys pa­cien­tų svei­ka­ta, taip pat vyk­do pre­ven­ci­nę veik­lą ir as­me­ni­niu pa­vyz­džiu ra­gi­na rink­tis svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą“, – sa­kė kanc­le­rė.
Dviem li­go­ni­nės gy­dy­to­joms – On­ko­he­ma­to­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­jai Li­gi­tai Mal­ciū­tei ir Šir­dies arit­mi­jų sky­riaus ve­dė­jai Ro­mai Ka­va­liaus­kie­nei – su­teik­ti nu­si­pel­niu­sių Lie­tu­vos gy­dy­to­jų var­dai bei įteik­ti tai liu­di­jan­tys žen­klai. Li­go­ni­nės vy­riau­sia­jai slau­gy­to­jai Ai­dai Sma­gu­rie­nei su­teik­tas nu­si­pel­niu­sios Lie­tu­vos slau­gy­to­jos var­das. Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė­je iki šiol dir­bo 11 nu­si­pel­niu­sių Lie­tu­vos gy­dy­to­jų, 3 nu­si­pel­nę Lie­tu­vos svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jai ir vie­na nu­si­pel­niu­si Lie­tu­vos slau­gy­to­ja.

 

Truputis istorijos
Li­go­ni­nės is­to­ri­ja pra­si­dė­jo prieš 70 me­tų. Pra­džio­je įkur­ta 50 lo­vų ži­ny­bi­nė Klai­pė­dos pre­ky­bos uos­to li­go­ni­nė. Po de­šimt­me­čio ji su­jung­ta su Žu­vies pra­mo­nės dar­buo­to­jų ir Bal­ti­jos lai­vų sta­tyk­los sta­cio­na­rio­mis įstai­go­mis. Taip at­si­ra­do 150 lo­vų Žve­jų ir jū­ros trans­por­to dar­buo­to­jų li­go­ni­nė. Vė­liau ji per­va­din­ta į Cen­tri­nę Ba­sei­no li­go­ni­nę. Ta­čiau au­gant jū­ri­nin­kų, uos­ti­nin­kų ir pa­cien­tų skai­čiui gy­dy­mo įstai­ga ta­po per ma­ža. Dau­giau nei de­šimt­me­tį tru­ko svars­ty­mai, fi­nan­suo­to­jų pa­ieš­kos. Per tą lai­ką kei­tė­si ir li­go­ni­nės pa­val­du­mas, ir pa­va­di­ni­mai.


 
1988 m. pa­va­sa­rį 5 hek­ta­rų plo­te pra­si­dė­jo sta­ty­bos. Jos už­tru­ko net še­še­rius me­tus. Ma­ža to, rei­kė­jo su­gal­vo­ti ir nau­jos bei šiuo­lai­kiš­kos li­go­ni­nės kon­cep­ci­ją, su nau­jais sky­riais ir pa­slau­go­mis, ku­rios anks­čiau ne­bu­vo tei­kia­mos Klai­pė­do­je. Pir­mo­je, jau ne­pri­klau­so­mo­je Lie­tu­vo­je pa­sta­ty­to­je gy­dy­mo įstai­go­je, pa­si­rink­tos tam laik­me­čiui drą­sios kryp­tys – in­va­zy­vi kar­dio­lo­gi­ja, kar­dio­chi­rur­gi­ja, an­giog­ra­fi­ja, he­ma­to­lo­gi­ja ir nef­ro­lo­gi­ja. Prieš 25 me­tus du­ris at­vė­rė šiuo­lai­kiš­ka gy­dy­mo įstai­ga ir jau tų pa­čių me­tų vė­ly­vą pa­va­sa­rį čia at­lik­ta pir­mo­ji Klai­pė­dos kraš­te šir­dies ope­ra­ci­ja.  ¬
 
Ligoninė šiandien
Kas­met įstai­gos sta­cio­na­re gy­do­ma per 19 tūkst. pa­cien­tų. Am­bu­la­to­riš­kai kon­sul­tuo­ja­ma per 130 tūkst. pa­cien­tų. Per me­tus at­lie­ka­ma dau­giau kaip 5 tūkst. ope­ra­ci­jų, iš ku­rių 500 šir­dies. Ope­ra­ci­nis ak­ty­vu­mas – 90 proc. 2003 m. prie Klai­pė­dos jū­ri­nin­kų li­go­ni­nės pri­jun­gus Pa­lan­gos li­go­ni­nę, svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ap­im­tys dar pa­di­dė­jo. Prieš de­vy­ne­rius me­tus bu­vo pri­jung­ta ir  Švėkš­nos psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nė. Šiuo me­tu Jū­ri­nin­kų li­go­nė­je sta­cio­na­rių lo­vų skai­čius sie­kia – 674. Sta­cio­na­ri­nę ir am­bu­la­to­ri­nę pa­gal­bą kas­dien tei­kia be­veik du šim­tai gy­dy­to­jų ir pu­sė tūks­tan­čio slau­gy­to­jų.
 
Pa­gal tarp­tau­ti­nių jū­ri­nių kon­ven­ci­jų rei­ka­la­vi­mus prieš 18 me­tų įkur­tas Jū­ros me­di­ci­nos cen­tras, kur lai­va­ve­džiams, me­cha­ni­kams, jū­ri­nin­kams tik­ri­na­ma sveik­ta. Taip pat Lie­tu­vos aukš­to­sios jū­rei­vys­tės mo­kyk­los stu­den­tai čia mo­ko­mi teik­ti me­di­ci­nos pa­gal­bą ir slau­gą lai­vuo­se. Me­di­kai ko­vo­je už pa­cien­tų svei­ka­tą li­go­ni­nės ir Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis ap­gin­kluo­ti mo­der­niau­sia įran­ga. Bran­duo­li­nis mag­ne­ti­nis re­zo­nan­sas, kom­piu­te­ri­zuo­tos to­mog­ra­fi­jos, ul­tra­gar­si­nio ty­ri­mo apa­ra­tai, an­giog­ra­fai ta­po jų kas­die­nio dar­bo pa­gal­bi­nin­kai. 


 
Kas bus rytoj?
Li­go­ni­nės sky­riai su­re­mon­tuo­ti, li­ko tik su­tvar­ky­ti ne­di­de­lę da­lį Fi­zi­nės me­di­ci­nos ir re­a­bi­li­ta­ci­jos sky­riaus, ką pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti jau per šiuos me­tus. Tie­sa, sta­tant li­go­ni­nę pla­nuo­ti pa­cien­tų srau­tai ne­bu­vo di­de­li, to­dėl Pri­ėmi­mo sky­rius su­pro­jek­tuo­tas ma­žas. Pa­sak spe­cia­lis­tų, sky­rius ne­be­ati­tin­ka po­rei­kių. To­dėl jau yra nu­ma­ty­ta Li­go­nių pri­ėmi­mo ir sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus prie­sta­to sta­ty­ba. Įstai­gos plo­tas iš­si­plės­tų dar 1000 kv. met­rų. Tai, pa­sak čia dir­ban­čių me­di­kų, – se­na sva­jo­nė, ku­ri, vi­lia­ma­si, ne­tru­kus iš­si­pil­dys. Šiuo me­tu be­veik baig­ti pro­jek­ta­vi­mo dar­bai. Ti­kė­ti­na, jog sta­ty­bos pra­si­dės jau ki­tą­met. 


lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Ateityje – strategiškai kitoks chirurginis krūties vėžio gydymas

  Ateityje – strategiškai kitoks chirurginis krūties vėžio gydymas

  Kokios apimties chirurginė operacija gydant krūties vėžį būtų optimali? Į šį klausimą bandys atsakyti Europos šalių,...
  Valdas Pečeliūnas: „Pacientams jaučiamės įsiskolinę“

  Valdas Pečeliūnas: „Pacientams jaučiamės įsiskolinę“

  VUL Santaros klinikų gydytojų sąjungos pirmininkas, gydytojas hematologas Valdas Pečeliūnas (45 m.) tikina, nors nėra nei virusolo...

  Budinti vaistinė


  Radviliškyje dirbantys vaistininkai jaučia gyventojų nerimą

  Radviliškyje dirbantys vaistininkai jaučia gyventojų nerimą

  Nuo rugsėjo 21 dienos Radviliškio gyventojai gyvena kitu ritmu. Dėl didelio patvirtintų COVID-19 atvejų skaičiaus at&scaron...
  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Dažnesnis vaistinių durų varstymas – popandeminiame pasaulyje išryškėjusi tendencija, kuomet gyventojai sveika...

  Sveika šeima


  Jei gali vaikščioti – gali ir šokti

  Kas sakė, kad baletas tik jaunoms nendrėms? Choreografė Neringa Kirklienė, vedanti šias šokių pamokas suaugusiems ir senjorams, įsitikinusi – šokti baletą niekada ne per vėlu. Elegancijos ir gracijos mokytis gali bet kokio amžiaus ir bet kokio kūno sudėjimo žmonės.

  Sveikatos horoskopas


  Rugsėjo 14-20 d.

  Avi­nas
  Pirmadienį padarykite iškrovos dieną. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį saugokitės traumų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, galimas apsinuodijimas.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Vakcinų nuo COVID-19 lenktynės. Kas laimi?

  Šaltojo karo metais turėjome ginklavimosi varžybas, o šiemet – kuo tikriausias vakcinų lenktynes. Pagrindiniai žaidėjai tie patys – Jungtinės Amerikos Valstijos ir Rusija. Tik šį kartą tikslas iš pirmo žvilgsnio atrodo kilnus – kuo greičiau sustabdyti koronaviruso plitimą.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip sustabdyti laiką?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
  Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica