Š.Nar­bu­tas: „Bū­tų ge­rai, kad is­to­ri­ja baig­tų­si tik nak­ti­mi areš­ti­nė­je“

Evelina Machova
2020-08-13
- Tad kam gi per­bė­gai ke­lią? O kam ne­per­bė­gau, kam bu­vau pa­to­gus? Į klau­si­mą klau­si­mu at­sa­ko Ša­rū­nas Nar­bu­tas, vie­nas gar­siau­siai gir­dė­tų pa­cien­tų gy­nė­jų bal­sų. Bu­vo, kam ne­pa­ti­ko jo kri­ti­ka, ki­ti gal įsi­žei­dė dėl jo vie­šai iš­sa­ko­mų abe­jo­nių, ar tin­ka­mai ski­ria­mos lė­šos. Gal ir ver­slas pa­py­ko, mat per­kant re­a­gen­tus, dėl ko Š.Nar­bu­tui pa­reikš­ti įta­ri­mai pre­ky­ba po­vei­kiu, iš vals­ty­bės ga­lė­jo už­dirb­ti ke­liais mi­li­jo­nais dau­giau. „Pa­ty­riau, kaip pirš­tų sprag­te­lė­ji­mu ga­li­ma su­griau­ti gy­ve­ni­mą. Pa­grin­di­nė pa­mo­ka - ne­di­de­lė­je ša­ly­je,  net ir esant eks­tre­ma­liai si­tu­a­ci­jai, ne­ga­li bū­ti ir vi­suo­me­ni­nin­kas, ir ver­sli­nin­kas“, - sa­ko Š.Nar­bu­tas.
Š.Nar­bu­tas: „Bū­tų ge­rai, kad is­to­ri­ja baig­tų­si tik nak­ti­mi areš­ti­nė­je“

- Ži­nia apie su­lai­ky­mą at­ro­dė, kaip nesu­si­pra­ti­mas.
- Ir aš ne­su­pra­tau, kaip taip ga­li bū­ti, kad ry­te, na­muo­se prie lo­vos, pa­si­ro­do pa­rei­gū­nai ir sa­ko: esa­te su­lai­ko­mas. Gal­vo­ji, la­bą die­ną, aš dar net ne­at­si­bu­dau...

- Nuo su­ėmi­mo die­nos pra­ėjo dau­giau nei trys sa­vai­tės, kaip jau­tie­si?
- At­si­žvel­giant į kar­do­mą­sias prie­mo­nes, esu la­bai pa­vo­jin­gas as­muo. Nors ki­to­je by­lo­je, kur įta­ri­mai pa­reikš­ti svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nist­rei, ji ne­su­lai­ky­ta. Ga­vo teis­mo šau­ki­mą at­vyk­ti į ap­klau­są. Tą pa­tį ga­li­ma bu­vo pa­da­ry­ti ir ma­no at­ve­ju. Tie­sa, tai ir bu­vo pa­da­ry­ta, tik po sa­vai­tės, kai pa­rą pra­lei­dau areš­ti­nė­je. Vi­ce­mi­nist­rės at­ve­ju pa­si­ra­šy­tas pa­si­ža­dė­ji­mas nie­kur ne­iš­vyk­ti. Aš gi, pro­ku­ro­ro tei­gi­mu, tu­riu džiaug­tis, kad pra­šė ne su­ėmi­mo, o tik na­mų areš­to. Tad vis­kas at­ro­do ga­na keis­tai.

- Ne­si­jau­ti, jog gy­ve­ni kaž­ko­kia­me pa­ra­le­li­nia­me pa­sau­ly­je?
- Ab­sur­diš­kai man at­ro­do si­tu­a­ci­ja, įta­ri­mai, jų for­mu­luo­tė. Taip, kaip ma­ne kal­ti­na, net ne­svar­bu, ar bū­tų už­mo­kes­tis ar ne, net jei bū­čiau už tai ga­vęs pa­dė­kos raš­tą, vis tiek bū­tų ga­li­ma teig­ti, jog sie­kiau nau­dos sau ir tai bū­tų ga­li­ma trak­tuo­ti kaip pre­ky­bą po­vei­kiu. Ne­ra­dau nė vie­nos ki­tos ša­lies, kur bū­tų to­kia prak­ti­ka, jog žmo­gui - ne vals­ty­bės tar­nau­to­jui, vei­kian­čiam pa­gal ci­vi­li­nius san­ty­kius, at­lie­kan­čiam tei­sė­tus spren­di­mus - bū­tų tai­ko­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė ir lais­vės at­ėmi­mas iki aš­tuo­ne­rių me­tų. Tas gąs­di­na.

- Kaip su­pran­tu, is­to­ri­ja ga­li tęs­tis ke­le­rius me­tus. Jei po vi­so to pa­aiš­kės, na, kaip ir nie­ko čia ne­tei­sė­to nė­ra, su­kly­dom. Kas tuo­met?
- Bū­tų ga­na įpras­ta si­tu­a­ci­ja. Ga­li kreip­tis ža­los at­ly­gi­ni­mo. Bet kol kas ne­no­riu da­lin­tis sa­vo veiks­mais. Esu to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, kad po kiek­vie­no ko­men­ta­ro vie­šo­jo­je erd­vė­je su­lau­kiu tam tik­rų sank­ci­jų. Man ne­lei­džia­ma su­si­pa­žin­ti su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga, nes tei­gia­ma, jog ją pa­nau­do­siu ko­mu­ni­kuo­da­mas vie­šo­joje erd­vė­je. Nors tai yra vie­nin­te­lis da­ly­kas, ką ga­liu. Vals­ty­bė tu­ri vi­są prie­var­tos me­cha­niz­mą, ku­rį nau­do­ja prieš ma­ne. Są­skai­tų įšal­dy­mas, su­lai­ky­mas, kar­do­mo­sios prie­mo­nės. Ta­čiau aš ne­ga­liu pa­ma­ty­ti kal­ti­ni­mų bei įro­dy­mų. Tu­riu vie­šu­mą, bet ne­ga­liu juo nau­do­tis, nes tai pa­nau­do­ja­ma prieš ma­ne.

- Tau, kaip tei­si­nin­kui, vi­sa si­tu­a­ci­ja ir jos pa­sek­mės at­ro­do lo­giš­kos?
- Vi­sa lai­mė, o gal ir ne­lai­mė ma­no at­ve­ju, kad anks­čiau ne­su­si­dū­riau su bau­džia­muo­ju pro­ce­su. Mo­kai­si uni­ver­si­te­te, skai­tai ko­dek­są, ta­čiau prak­ti­ka ki­to­kia. To­kie su­lai­ky­mai ta­po ma­da. Nors tai - ydin­ga prak­ti­ka. Po su­lai­ky­mo tu­rė­jau aiš­kin­tis ir tarp­tau­ti­nei ben­druo­me­nei. Nie­kas ne­su­pran­ta, kaip re­mian­tis įta­ri­mu, kai dar nė­ra kal­ti­ni­mo, ga­li­ma su­im­ti žmo­gų. Pa­ro­dy­ti jį ne tik vie­ti­nė­je ži­niask­lai­do­je, bet ir tarp­tau­ti­niu ly­giu. Va­ka­rų ša­ly­se tai bū­tų ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­jos pa­žei­di­mas. Bet ne Lie­tu­vo­je. Ki­to­se ša­ly­se pra­si­dė­jus iki­teis­mi­niam ty­ri­mui ofi­cia­liuo­se do­ku­men­tuo­se nu­ro­da­ma tik žmo­gaus var­do ir pa­var­dės pir­mos rai­dės ir tik­rai ne­nu­švie­čia­ma taip ži­niask­lai­do­je. Pas mus pa­ti STT iš­ver­čia pra­ne­ši­mą ir jį iš­pla­ti­na ne tik Lie­tu­vo­je. Jau ki­tą die­ną apie ma­ne pra­ne­ša Len­ki­jos te­le­vi­zi­jos, is­to­ri­ją iš­spaus­di­na­ma ir „Po­li­ti­co“. Toks jaus­mas, kad to­kiais per­tek­li­niais veiks­mais no­ri­ma ma­ne izo­liuo­ti ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je. Tie­sa, STT pra­ne­ši­me bu­vo iš­vers­ta tik pra­di­nė in­for­ma­ci­ja. Por­ta­las „Del­fi“, kaž­ko­kiu bū­du su­ge­bė­jo gau­ti su­da­ry­tas su­tar­tis, ku­rios yra kaip ir iki­teis­mi­nė me­džia­ga. Įdo­mu ir tai, kad pirmi­nė in­for­ma­ci­ja šia­me por­ta­le iš kar­to bu­vo iš­vers­ta į ru­sų ir an­glų kal­bas, ta­čiau nė vie­nas ver­ti­mas ne­pa­si­ro­dė su ma­no ko­men­ta­rais.

- Esi ak­ty­vus ir ma­to­mas Lie­tu­vo­je. O ką vei­ki už­sie­nio ša­ly­se ir kaip ši is­to­ri­ja pa­vei­kė ta­vo veik­lą ten?
- Esu tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ar Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos įvai­rių aukš­to ly­gio ko­mi­te­tų na­rys, taip pat vyk­dau ne­vy­riau­sy­bi­nes veik­las ir įpras­tą ūki­nę veik­lą su part­ne­riais skir­tin­go­se ša­ly­se. Kra­tų me­tu bu­vo pa­im­tas te­le­fo­nas, kom­piu­te­ris ir tik po ke­lių die­nų at­ga­vęs pri­si­jun­gi­mus per­žiū­rė­jau laiš­kus. Su­ėmi­mo me­tu tu­rė­jau daug kon­fe­ren­ci­nių skam­bu­čių, nuo­to­li­nių su­si­ti­ki­mų, į ku­riuos ga­vau pra­ne­ši­mus at­šauk­tas. Ži­nia apie ma­no su­lai­ky­mą grei­tai pa­skli­do. Su­tar­tys, il­ga­lai­kiai pro­jek­tai už­sie­ny­je su di­de­lė­mis tarp­tau­ti­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis nu­trū­ko. Ga­vau laiš­kus, jog stab­do­mas bet koks ben­dra­dar­bia­vi­mas su ma­ni­mi. Be jo­kių pa­aiš­ki­ni­mų.

- Kaip ma­nai, ar pa­si­bai­gus šiam pro­ce­sui lik­si Lie­tu­vo­je?
- Gal tai kiek anks­ty­vas klau­si­mas. Ne­sa­kau, kad tai - ga­lu­ti­nis spren­di­mas, bet da­bar jau­čiuo­si taip, kad vals­ty­bė­je, ku­rią my­lė­jau, no­rė­jau pa­dė­ti esu ne­lau­kia­mas. Ša­lies pre­zi­den­tas in­ter­viu ma­ne va­di­na ma­ro­die­rium. Vi­suo­me­nės nuo­mo­nė, ma­tyt, to­kia pat. Va­di­na­si, ne­ga­liu lik­ti. Na­tū­ra­lu, kad kol vyks pro­ce­sas, iš­vyk­ti ne­ga­liu. Ne­aiš­ku, kiek lai­ko teks taip ky­bo­ti ore. Da­bar esu vi­siš­kai iš­lai­ko­mas žmo­nos ir tai nė­ra leng­va emo­ciš­kai. Gy­ve­ni­me ne­su sko­li­nę­sis pi­ni­gų. O da­bar ne­tu­riu ga­li­my­bės už­si­tik­rin­ti, kaip su­mo­kė­ti mo­kes­čius, nu­omą už bu­tą ar nu­si­pirk­ti mais­to. Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sė sa­ko, jog net te­ro­riz­mo by­lo­se ne­ga­li areš­tuo­ti su­mos, skir­tos tei­si­nei gy­ny­bai, svei­ka­tos prie­žiū­rai, ba­zi­niam pra­gy­ve­ni­mo ly­giui. Bet aš pa­gal tai­ko­mas prie­mo­nes esu blo­ges­nis net už te­ro­ris­tą.

- Ar šiuo me­tu ga­li vyk­dy­ti ko­kią nors veik­lą ir už­si­ti­krin­ti pa­ja­mų šal­ti­nį?
- Ga­liu, bet kad ir ko­kias pa­ja­mas gau­čiau, jos bū­tų areš­tuo­ja­mos. Šiuo me­tu sten­giuo­si il­ga­lai­kių pro­jek­tų part­ne­riams pa­aiš­kin­ti, kas įvy­ko. Ban­dau at­nau­jin­ti ga­min­to­jų, pla­tin­to­jų dau­giau­siai Azi­jos ša­ly­se kontak- tų tin­klą. Švei­ca­ri­jo­je ar Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, jei žmo­gus su­lai­ko­mas, pa­sta­to­mas prieš ka­me­ras, va­di­na­si, tu­ri bū­ti aiš­kūs įro­dy­mai, kad pro­ce­sas yra to­li pa­žen­gęs. Pas mus ga­li­ma ir taip, jog pro­ku­ro­ras sto­vi prieš ka­me­ras ir sa­ko: dar ne­ži­no­me, ko­kia bus by­los su­dė­tis, dar tik pra­džia ir žiū­rė­si­me, kaip vis­kas bus.

- Ar tai bu­vo vien­kar­ti­nis at­ve­jis, kai pa­dė­jai tar­pi­nin­kau­da­mas įsi­gy­ti rei­kia­mas prie­mo­nes?
- Šio­je is­to­ri­jo­je Lie­tu­va nu­si­pir­ko re­gen­tus pi­giau nei ki­tos ša­lys ir net pi­giau nei po to se­kę ki­ti pir­ki­mai. Bet ar tai kam nors svar­bu? Po šio pir­ki­mo ir to­liau tal­ki­nau ieš­kant tie­kė­jų, su­da­rant su­tar­tis, už ku­rias at­si­sa­kiau bet ko­kio at­ly­gio, nors tų su­tar­čių su­ma ge­ro­kai di­des­nė. Bet apie tai nu­ty­li­ma. Da­bar jau­čiuo­si taip, kad ne­tu­riu jo­kio pri­va­taus gy­ve­ni­mo. Vi­si ga­li aiš­kin­ti, kiek ga­liu už­dirb­ti, kiek tu­riu su­mo­kė­ti mo­kes­čių bei ka­da ir ap­skri­tai ką tu­rė­čiau da­ry­ti su už­dirb­tais pi­ni­gais. At­ro­do, kad esu žmo­gus, ku­ris sa­va­ran­kiš­kai ne­ga­li pri­im­ti jo­kio spren­di­mo.

- Dėl on­ko­lo­gi­nės li­gos tu­ri re­gu­lia­riai lan­ky­tis gy­dy­mo įstai­go­je, ku­ri iš da­lies pa­val­di Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, ta­čiau tu ne­ga­li tu­rė­ti jo­kių rei­ka­lų nei su mi­nis­te­ri­ja, nei jai pa­val­džio­mis įstai­go­mis.
- Rug­sė­jo pen­kio­lik­tą nu­ma­ty­tas svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mas. Ta­čiau pa­gal kar­do­mą­sias prie­mo­nes nu­ro­dy­ta, jog ne­ga­liu lan­ky­tis nė vie­no­je uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je. Aki­vaiz­du, kad jas ra­šant apie to­kius mo­men­tus ne­pa­gal­vo­ta. Kas dar įdo­mu, kad bau­džia­ma­ja­me pro­ce­se svei­ka­tos prie­žiū­ra yra už­tik­ri­na­ma. Ta­čiau jei man bū­tų rei­ka­lin­ga bū­ti­no­ji pa­gal­ba ir bū­čiau ve­ža­mas į uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę, prie jos du­rų tu­rė­čiau sa­ky­ti to­liau ne­isiu, nes ga­liu bū­ti su­im­tas, kaip pa­žei­dęs kar­do­mą­ją prie­mo­nę. Taip ir gy­ve­nu. Svei­ka­tos pa­slau­gų gau­ti ne­ga­li, lė­šų ne­tu­ri ir net ne­ži­nai, kas bus.

- Ši is­to­ri­ja lie­čia ne tik ta­ve, bet ir šei­mą, žmo­ną. Kaip jie re­a­guo­ja?
- Ži­no­ma, ar­ti­mie­siems yra sun­ku. Ga­liu pa­ly­gin­ti pa­tir­tį, kai at­si­du­ri kri­ti­nė­je si­tu­a­ci­jo­je ir kai su­ser­gi on­ko­lo­gi­ne li­ga. Kai žmo­gus su­ser­ga, ar­ti­mie­ji ne­ži­no, kaip pa­dė­ti, ar ko klaus­ti, ar guos­ti, o gal tie­siog pa­lik­ti ra­my­bė­je.
Da­bar man pa­de­da ap­lin­ki­nių žmo­nių pa­lai­ky­mas, ži­no­ji­mas, kad ne­su vie­nas. Lan­kau­si pas psi­cho­lo­gą, nes vis­ko, kas vyks­ta, per daug. Su žmo­na vis pa­si­gin­či­ja­me: sa­kau, kad tu­riu nu­ma­ty­ti įvai­rius ga­li­mus si­tu­a­ci­jos sce­na­ri­jus. Ji gi ti­ki­na, kad tu­riu gal­vo­ti tik po­zi­ty­viai - kad vis­kas bus ge­rai. Pla­na­vo­me ir vai­kus, ir būs­to pir­ki­mą, bet da­bar vis­kas ati­dė­ta ne­apib­rėž­tam lai­kui. Ne­no­riu ri­zi­kuo­ti, kol pro­ce­sas ne­si­bai­gė. Bū­tų bai­siau­sias sce­na­ri­jus, kad aš - ka­lė­ji­me, o ma­ma - vie­na su vai­ku. Bu­tas nuo­mo­ja­mas, ga­li bet ka­da pa­sa­ky­ti: iš­si­kraus­ty­ki­te. Kol šil­ta, ga­li gy­ven­ti pa­la­pi­nė­je, bet žie­mą ne­la­bai, ne Af­ri­ka gi. (Šyp­so­si.) Kiek­vie­na­me žings­ny­je da­bar su­si­du­riu su be­ga­le klau­si­mų, bet kar­tu ma­tau, kiek ne­daug te­rei­kia vals­ty­bei, kad su­griau­tų gy­ve­ni­mą. Nors dau­ge­liu at­ve­ju ją kri­ti­kuo­jam, kad trūks­ta kom­pe­ten­ci­jų, bet tik ne šio­je vie­to­je.
Da­bar nė­ra nie­ko tik­ro. Net na­muo­se ne­ga­liu jaus­ti sau­gus. Gal per kra­tas čia pri­dė­ta vi­so­kių da­ly­kų ir ma­nęs klau­so­ma­si. Su­si­ti­kęs su žmo­nė­mis ir­gi ne­si­jau­čiu sau­gus - ma­ža ką, gal klau­so­si. Ra­šau ką nors kom­piu­te­ry­je ir gal­vo­ju, gal ma­ne ste­bi. Grei­tai tur­būt ši­zo­fre­niku pa­si­da­ry­siu... Vis­kas da­bar ma­no gy­ve­ni­me ne­tik­ra, to­dėl ban­dau jį ras­ti. Pir­mas at­si­spy­ri­mas grįž­ti į gy­ve­ni­mą – tei­si­nė ga­li­my­bė už­si­tik­rin­ti gy­ny­bą. Kad ga­lė­čiau su­mo­kė­ti už tei­si­nes pa­slau­gas, ini­ci­ja­vau lė­šų pri­trau­ki­mo kam­pa­ni­ją, nes sa­vo lė­šo­mis ne­ga­liu nau­do­tis. Da­bar tu­riu mąs­ty­ti eta­pais.

- Tą nak­tį areš­ti­nė­je, kas su­ko­si ta­vo gal­vo­je?
- Kai esi areš­ti­nė­je, sun­kiau­sia, kad ne­ži­nai, koks lai­kas. Daik­tų ne­tu­ri, laik­ro­džio ir­gi. Ka­me­ro­je lan­ge­lis yra su gro­to­mis, o už jų ma­ti­nis stik­las, virš jo sto­ge­lis. Ne­ga­li su­pras­ti, die­na ar nak­tis. Vi­si da­ly­kai ka­me­ro­je me­ta­li­niai, pri­tvir­tin­ti. Triukš­mas sklin­da iš ki­tų ka­me­rų. Kaž­kur at­si­da­ro du­rys, kaž­kas ei­na. Ka­me­ros - dvi­vie­tės. Gal­vo­ji, gal čia pas ta­ve ką at­ve­da? Jei įves, ko? Kad pri­kul­tų ar kad iš­trauk­tų in­for­ma­ci­ją, o gal, kad pri­gąs­din­tų. Nie­ko ne­ži­nai. Areš­ti­nė nau­ja, ro­dos, šie­met pa­sta­ty­ta, ne­at­ro­dė la­bai nu­gy­ven­ta. Yra ka­me­ra, tad esi nuo­lat ste­bi­mas. Jo­kio pri­va­tu­mo. Tai­gi tik sė­di ir gal­vo­ji vi­so­kius da­ly­kus. 
Tą pir­mą nak­tį gal­vo­jau, kad is­to­ri­ja nu­skam­bės taip, jog iš­ėjęs iš areš­ti­nės bū­si jau su­val­gy­tas ir su­kram­ty­tas. Ne­la­bai su­pran­ti pa­reikš­tų įta­ri­mų, ne­tu­ri jo­kių do­ku­men­tų - vis­kas at­lik­ta grei­tuo­ju bū­du. Svars­tai, ar ki­tą die­ną bus teis­mas, ar bus su­ėmi­mas, kiek il­gai jis truks. Bū­tų ge­rai, kad ši is­to­ri­ja ir baig­tų­si tik nak­ti­mi areš­ti­nė­je. 


Dosjė:

Iki pareikštų įtarimų Š.Narbūtas aktyviai dalyvavo tiek profesinėje tiek visuomeninėje veikloje,. Dabar savo narystę organizacijose pristabdė.
 
PROFESINĖ PATIRTIS
• „Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos“ prezidentas
• „CML Advocates Network“ valdybos pirmininkas
• „Global Action for Cancer Patients“ valdybos narys
• „Youth Cancer Europe“ valdybos pirmininkas
• „British Medical Journal“ patarėjų tarybos narys
• „European Organisation for Research and Treatment of Cancer“ pacientas-ekspertas klinikinių tyrimų dokumentacijos vertinimui
 
VISUOMENINĖS VEIKLOS PATIRTIS

• Nacionalinio vėžio instituto mokslo tarybos narys
• Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų pacientų tarybos narys
• Sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komiteto narys
• Vilniaus miesto Centro poliklinikos stebėtojų tarybos narys
• Vilniaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narys
• „Investuok Lietuvoje“ valdybos narys
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nacionalinės pažangos programos komisijos narys
• Nacionalinės sveikatos tarybos narys
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos e.sveikatos valdybos narys
• „European Association of Health Lawyers“ tikrasis narys, nacionalinis koordinatorius
• 2013 m. – 2014 m. Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos narys
• 2009 – 2013 m. „Europos onkologinių pacientų koalicijos“ (European Cancer Patient Coalition) valdybos narys

Tarp kitko:

• Praėjusią savaitę sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga atleido teisėsaugos įtarimų greitųjų koronaviruso testų pirkime sulaukusią viceministrę Liną Jaruševičienę iš pareigų.
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) tiria 6 mln. Eur vertės greitųjų koronaviruso testų pirkimą. L.Jaruševičienei pareikšti įtarimai galimu piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimu, kai dėl to valstybė galėjo patirti didelę žalą, jai skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Viceministrė sulaikyta nebuvo.
 
• Birželį galimos korupcijos byloje sulaikytas Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus įtariamas gavęs kyšį iš Lietuvos bankų asociacijos prezidento Manto Zalatoriaus ir kelių tiesimo bendrovių vadovų.
Tuomet buvo tikinama, kad jis už atlygį tikslingai teikė tendencingą neigiamą informaciją, siekdamas sumenkinti tuometinio susisiekimo ministro Roko Masiulio autoritetą.
 
• Prieš dvejus metus buvo sulaikyta ir dvi savaites areštinėje praleido Nacionalinio kraujo centro vadovė Joana Bikulčienė. Ji įtariama piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, prekyba poveikiu ir veikimu bendrininkų grupėje, organizuojant ir padedant stambiu mastu imtis komercinės bei profesinės veiklos, neturint specialios Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos išduotos licencijos tai daryti. Po dviejų metų pradiniai įtarimai išnyko, liko tik piknaudžiacimas tarnyba. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas jau trečius metus be rezultatų.
Šiemet J.Bikulčinės ketina dalyvauti Seimo rinkimuose su partija „Lietuva visų“.
Šių metų balandį buvo sulaikyti ir trys gerai visuomenėje žinomi advokatai, kurie buvo įtariami siekė paveikti tyrimą atliekančių specialiųjų tyrimų tarnybos tyrėją ir direktorių, dėl pradėto ikiteisminio tyrimo bandant užvaldyti ir monopolizuoti kraujo plazmos surinkimą Lietuvoje, kai artimiausiu metu jis turėjo baigtis, o byla perduota teismui.


Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

Komentarai

   Gydytojas ir pacientas


   Drąsa šypsotis – tik po operacijos

   Drąsa šypsotis – tik po operacijos

   Kaunietė Justė dar neseniai dėl netaisyklingo sąkandžio buvo varžoma komplekso. Patikėjimo savimi ir savo šypsena merginai ...
   Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

   Iki uždelstos ligos formos – keli mėnesiai

   Pasaulinę kovos su prostatos vėžiu dieną Nacionalinio vėžio instituto (NVI) sode surengtas jau penktą kartą organizuojamas renginy...

   Budinti vaistinė


   Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

   Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

   Dažnesnis vaistinių durų varstymas – popandeminiame pasaulyje išryškėjusi tendencija, kuomet gyventojai sveika...
   Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

   Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

   Vaistinės sulaukia klientų klausimų, kada galės atsiimti Vilniaus miesto gyventojams skirtas nemokamas kalio jodido tabletes. Gyve...

   Sveika šeima


   Saugo nuo viruso, bet kenkia odai

   Nors kaukės – viena pagrindinių apsaugos priemonių nuo koronaviruso, ilgai dėvimos jos gali paskatinti aknės bei kitų odos problemų atsiradimą. Aktualūs patarimai šia tema – iš medicinos kosmetologės Akvilės Martinkutės lūpų.

   Sveikatos horoskopas


   Rugsėjo 14-20 d.

   Avi­nas
   Pirmadienį padarykite iškrovos dieną. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį saugokitės traumų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, galimas apsinuodijimas.

   Pakalbėkim apie tai


   Svetur


   A.Navalno kova už gyvybę dar nesibaigė

   Charite ligoninės Berlyne atstovai praneša, jog Aleksėjaus Navalno būklė gėrėja, tačiau taip pat yra įsitikinę, jog jo laukia labai ilgas kelias iki, kol visiškai pasveiks.

   Redakcijos skiltis


   Komentarai


   Kaip sustabdyti laiką?
   Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
   Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
   Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
   Arbata. Pirma dalis
   Henrikas Vaitiekūnas Arbata. Pirma dalis

   Naujas numeris


   Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica