Kau­no kli­ni­ko­se du­ris at­ve­ria mo­der­nus Am­bu­la­to­ri­nis diag­nos­ti­kos cen­tras

Deimantė Gruodė
2020-10-15
Kau­no kli­ni­kų mies­te­ly­je iš­ki­lo nau­jas pa­sta­tas – mo­der­nus, aukš­čiau­sius stan­dar­tus ati­tin­kan­tis Am­bu­la­to­ri­nės diag­nos­ti­kos cen­tras. Pa­to­gūs lo­gis­ti­kos spren­di­mai, di­de­lės lau­ki­mo ir po­il­sio erd­vės, pa­cien­tų in­for­ma­ci­nė sis­te­ma bei ta­me pa­čia­me pa­sta­te vyk­do­ma in­stru­men­ti­nė ir la­bo­ra­to­ri­nė diag­nos­ti­ka leis už­tik­rin­ti dar ko­ky­biš­kes­nį pa­cien­tų iš­ty­ri­mą, grei­čiau su­da­ry­ti gy­dy­mo pla­ną. Pla­nuo­ja­ma, kad nau­ja­sis pa­sta­tas pa­cien­tams du­ris at­vers dar šių me­tų ga­le.
Kau­no kli­ni­ko­se du­ris at­ve­ria mo­der­nus Am­bu­la­to­ri­nis diag­nos­ti­kos cen­tras
„Senosios patalpos, kuriose buvo įsikūrusi Konsultacinė poliklinika, pradėjo veikti dar 1940-aisiais ir, išgyvenusios ne vieną rekonstrukciją, šiandien nebeatitinka šiuolaikinių ambulatorinių padalinių reika-lavimų“, - sako Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius (dešinėje), paklaustas, kodėl buvo nuspręsta statyti naują pastatą ambulatoriniams pacientams aptarnauti.

Pa­vy­ko pa­sta­ty­ti per me­tus
Kau­no kli­ni­kų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius prof. ha­bil. dr. Re­nal­das Jur­ke­vi­čius džiau­gė­si, kad vos per me­tus pa­vy­ko pa­sta­ty­ti pa­cien­tams rei­ka­lin­gą pa­sta­tą, ku­ria­me jau grei­tai am­bu­la­to­ri­nės ir diag­nos­ti­kos pa­slau­gos bus tei­kia­mos 40 proc. vi­sų Kau­no kli­ni­kų am­bu­la­to­ri­jos pa­cien­tų. 
„Pro­jek­to rei­ka­lin­gu­mą įro­di­nė­jo­me dar 2015-2016 me­tais tuo­me­tei svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rei Ri­man­tei Ša­la­še­vi­čiū­tei ir mi­nist­rui pir­mi­nin­kui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui sa­ky­da­mi, jog Kau­no kli­ni­kos kaip mo­der­ni gy­dy­mo įstai­ga jau se­niai per­au­go am­bu­la­to­ri­ją it iš­aug­tus rū­bus, ku­rie ne tik ne­ati­tin­ka ma­dos, bet yra ge­ro­kai pa­di­lę, su­ply­šę, tai­gi, ne­ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nių am­bu­la­to­ri­nių pa­da­li­nių rei­ka­la­vi­mų“, - ren­gi­nio die­ną kal­bė­jo Kau­no kli­ni­kų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius prof. ha­bil. dr. Re­nal­das Jur­ke­vi­čius.
 
Se­no­sios pa­tal­pos, ku­rio­se bu­vo įsi­kū­ru­si Kon­sul­ta­ci­nė po­li­kli­ni­ka, pra­dė­jo veik­ti dar 1940-ai­siais. Pa­sak Kau­no kli­ni­kų ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus, da­bar se­na­ja­me pa­sta­te per me­tus su­lau­kia­ma pu­sės mi­li­jo­no vi­zi­tų, tad kal­bė­ti apie pa­to­gias są­ly­gas pa­cien­tams ar me­di­kams bei pa­žan­gių tech­no­lo­gi­jų nau­do­ji­mą – su­dė­tin­ga.
Ka­dan­gi is­to­ri­nis se­no­sios Kon­sul­ta­ci­nės po­li­kli­ni­kos pa­sta­tas įtrauk­tas į ar­chi­tek­tū­ri­nio pa­vel­do są­ra­šą, jo­kie pa­kei­ti­mai ja­me ne­ga­li­mi. Net­gi lif­tą ja­me įreng­ti bu­vo su­dė­tin­ga, to­dėl nu­spręs­ta sta­ty­ti nau­ją pa­sta­tą Kau­no kli­ni­kų mies­te­ly­je.
Kaip ren­gi­nio die­ną kal­bė­jo prie šio pro­jek­to dir­bę as­me­nys, bu­vo sten­gia­ma­si su­kur­ti to­kį pa­sta­tą, į ku­rį at­vy­ku­siam pa­cien­tui kuo pa­to­giau ir grei­čiau per vie­ną die­ną bū­tų su­teik­tos vi­sos rei­kia­mos pa­slau­gos, idant jam ne­rei­kė­tų klai­džio­ti po dau­gy­bę Kau­no kli­ni­kų kor­pu­sų ar po ke­lis kar­tus at­va­žiuo­ti ty­ri­mų.

 
„Pro­jek­tuo­da­mi ar per­tvar­ky­da­mi Kau­no kli­ni­kų pa­sta­tus esa­me sau už­si­brė­žę tiks­lą – kad bet ko­kia nau­ja sta­ty­ba, re­konst­ruk­ci­ja, pri­tai­kant pro­ce­sų ana­li­zę ir pa­nau­do­jant nau­jau­sias me­di­ci­ni­nes tech­no­lo­gi­jas bei va­dy­bos prin­ci­pus, pa­vyz­džiui, kaip efek­ty­viai val­dy­ti pa­cien­tų srau­tus, tu­ri su­kur­ti nau­ją ver­tę pa­cien­tui ir me­di­kams“, - pri­dū­rė R.Jur­ke­vi­čius, ne­abe­jo­da­mas, jog nau­jo­jo cen­tro įkū­ri­mas ne tik di­dins kon­sul­ta­ci­jų efek­ty­vu­mą, bet ir ma­žins am­bu­la­to­ri­nių pa­cien­tų ei­les.
Nau­ja­ja­me cen­tre bus įdieg­ta ir mo­der­ni me­di­ci­ni­nė įran­ga – šiuo me­tu yra at­lie­ka­mi vie­šie­ji pir­ki­mai.
„Pa­grin­di­nė nau­jo­ji įran­ga – kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas, mag­ne­ti­nis re­zo­nan­sas - yra per­ka­mi, taip pat ir bal­dai bei ki­ta įran­ga. Me­di­ci­ni­niai apa­ra­tai, ku­rie dar pa­kan­ka­mai ge­ri, bus nau­do­ja­mi ir to­liau“, - sa­kė Kau­no kli­ni­kų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, džiaug­da­ma­sis, kad nau­ja­ja­me pa­sta­te pa­vy­ko už­tik­rin­ti vi­sas są­ly­gas, lei­džian­čias įgy­ven­din­ti mo­der­nius svei­ka­tos va­dy­bos ir gy­dy­to­jų dar­bo prin­ci­pus.
 
Nau­jo­jo cen­tro pri­va­lu­mus įver­ti­no ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga, su­tik­da­mas, jog se­na­sis pa­sta­tas jau ne­be­ati­ti­ko šiuo­lai­ki­nių rei­ka­la­vi­mų, o pa­slau­gų po­rei­kis Kau­no kli­ni­ko­se nuo­lat plečia­si. Pa­sak jo, per­kėlus am­bu­la­to­ri­nių pa­slau­gų tei­ki­mą į nau­jąjį kor­pu­są, ge­rės ne tik pa­cien­tams tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bė, pri­ei­na­mu­mas, bet ir dar­bo sąly­gos svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tams.
 

„Sma­gu, kai at­si­ran­da to­kios erd­vės, ku­rios bus itin pa­to­gios ir pa­žan­gios ne tik pa­cien­tams. Me­di­kai ne ma­žiau nu­si­pel­nę dirb­ti ge­ro­se, pa­to­gio­se, mo­der­nio­se dar­bo vie­to­se, tu­rė­ti iš­ties ge­ras dar­bo są­ly­gas. Kai esi gra­žio­je erd­vė­je, kur šil­ta, jau­ku, švie­su, vi­sai ki­tos nuo­tai­kos pri­ei­ni prie pa­cien­to ir su juo ben­drau­ji.  Nuo­šir­džiai vi­są ben­druo­me­nę no­riu pa­svei­kin­ti su itin gra­žiu aš­tuo­nias­de­šim­ties me­tų ju­bi­lie­ju­mi ir su tuo, kad ši uni­ver­si­te­to gy­dy­mo ins­ti­tu­ci­ja au­ga, gra­žė­ja, ple­čia­si. Ne­abe­jo­ju, kad ir at­ei­nan­tys ke­le­ri me­tai Kau­no kli­ni­ko­se bus pa­žen­klin­ti tech­no­lo­gi­jų ir moks­lo pro­ver­žiu“, - ren­gi­nio die­ną žo­dį ta­rė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga.


Mo­der­ni ven­ti­lia­vi­mo sis­te­ma, lau­ki­mo zo­nos
„2016 me­tais bu­vo pri­im­tas spren­di­mas sta­ty­ti nau­ją pa­sta­tą ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­si­ra­šė su­tar­tį su Kau­no kli­ni­ko­mis dėl sta­ty­bų in­ves­ti­ci­nio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo. Tais pa­čiais me­tais įvyk­dė­me kon­kur­są dėl pro­jek­ta­vi­mo dar­bų. Su ger­bia­mu ar­chi­tek­tu Vir­gi­ni­ju­mi Juo­zai­čiu dir­bau be­veik me­tus. Per tą lai­ką bu­vo iš­mąs­ty­ta, iš­dis­ku­tuo­ta nau­jo­jo pa­sta­to kon­cep­ci­ja. Ma­nau, ir ar­chi­tek­tas pyk­da­vo, kuo­met at­neš­da­vo idė­ją, o jam sa­ky­da­vo: blo­gai, rei­kia per­mąs­ty­ti iš nau­jo“, - pa­sa­ko­jo Kau­no kli­ni­kų Am­bu­la­to­ri­nių pa­slau­gų ko­or­di­na­vi­mo tar­ny­bos va­do­vas Ša­rū­nas Ma­čins­kas, pa­brėž­da­mas, jog kiek­vie­na de­ta­lė bu­vo ap­gal­vo­ja­ma itin kruopš­čiai.


 
Pa­sak jo, nau­jas cen­tras ati­tin­ka aukš­čiau­sius svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų stan­dar­tus: pa­to­gūs lo­gis­ti­kos spren­di­mai, di­de­lės lau­ki­mo ir po­il­sio erd­vės, pa­cien­tų in­for­ma­ci­nė sis­te­ma ir ta­me pa­čia­me pa­sta­te veik­sian­ti in­stru­men­ti­nė bei la­bo­ra­to­ri­nė diag­nos­ti­ka leis už­tik­rin­ti dar ko­ky­biš­kes­nį pa­cien­tų iš­ty­ri­mą, grei­čiau su­da­ry­ti gy­dy­mo pla­ną.
Nau­ja­me pa­sta­te bus stip­riai pa­ge­rin­tos ir dar­bo są­ly­gos me­di­kams. Pla­taus pro­fi­lio spe­cia­lis­tams šiuo­lai­kiš­kas dar­bo są­ly­gas už­tik­rins mo­der­nios šil­dy­mo ir vė­di­ni­mo sis­te­mos, pa­to­gios dar­bo, po­il­sio ir per­si­ren­gi­mo zo­nos. Di­džio­ji da­lis Am­bu­la­to­ri­nia­me diag­nos­ti­kos cen­tre įreng­tų ka­bi­ne­tų – dau­gia­funk­ci­niai ir bus nau­do­ja­mi pa­gal dau­gu­mos pa­cien­tų po­rei­kius. Tai leis ope­ra­ty­viau pla­nuo­ti li­go­ni­nės dar­bą ir pa­gal ga­li­my­bes di­din­ti rei­kia­mų svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų skai­čių. 

 
Am­bu­la­to­ri­nia­me diag­nos­ti­kos cen­tre bus tei­kia­mos die­nos sta­cio­na­ro te­ra­pi­nio pro­fi­lio pa­slau­gos. Nu­ma­ty­ta, kad pa­cien­tai po in­ter­ven­ci­nių pro­ce­dū­rų, ku­rių me­tu tai­ky­ta anes­te­zi­ja, bus ste­bi­mi ir tik ta­da iš­lei­džia­mi iš li­go­ni­nės.
„Se­no­sio­se pa­tal­po­se to­kių ga­li­my­bių ne­bu­vo, to­dėl pa­cien­tai po šių pro­ce­dū­rų bū­da­vo sta­cio­na­ri­zuo­ja­mi. Tai yra ne­pa­to­gu, ka­dan­gi mai­šo­mi sta­cio­na­ri­nių ir am­bu­la­to­ri­nių pa­cien­tų srau­tai, kas ypač ak­tu­a­lu pan­de­mi­jos me­tu“, - pa­brė­žia Š.Ma­čins­kas.
Ar­ti­miau­siu me­tu į cen­trą pir­mie­ji įsi­kels gy­dy­to­jai or­to­pe­dai trau­ma­to­lo­gai. Iki me­tų ga­lo pla­nuo­ja­ma per­kel­ti ir vi­są me­di­ci­ni­nę įran­gą, idant cen­tras pra­dė­tų veik­ti vi­su pa­jė­gu­mu.

„Svars­tė­me, kaip pa­da­ry­ti, kad pa­cien­tams bū­tų pa­to­gu ir jie gau­tų aiš­kią in­for­ma­ci­ją, kur tiks­liai rei­kia kreip­tis, kad vi­si me­di­ci­ni­nės tech­ni­kos apa­ra­tai bū­tų nau­do­ja­mi efek­ty­viai – jie tu­ri veik­ti kiek ga­li­ma dau­giau. Ir dar, kad pa­cien­tas na­mo ga­lė­tų ke­liau­ti ga­vęs vi­sus at­sa­ky­mus, su­si­ju­sius su jo diag­no­ze bei gy­dy­mu, ir jam rei­kė­tų kiek ga­li­ma re­čiau su­grįž­ti į kli­ni­kas“, - sa­ko Kau­no kli­ni­kų Am­bu­la­to­ri­nių pa­slau­gų ko­or­di­na­vi­mo tar­ny­bos va­do­vas Ša­rū­nas Ma­čins­kas.


Skai­čiuo­ja­ma, kad per die­ną šia­me cen­tre, kur veiks ke­tu­rio­li­ka pen­kio­li­ka pro­fi­li­nių kli­ni­kų, ap­si­lan­kys nuo dvie­jų iki dvie­jų su pu­se tūks­tan­čio pa­cien­tų.

Pro­jek­to ren­gė­jai pa­sa­ko­jo, jog se­no­sio­se pa­tal­po­se, ypač or­to­pe­di­niams trau­ma­to­lo­gi­niams pa­cien­tams, tek­da­vo su ra­men­tais už­lip­ti į tre­čia­me aukš­te įsi­kū­ru­sią re­gist­ra­tū­rą, tuo­met to­kio­mis pat eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis nu­si­leis­ti pas gy­dy­to­jus or­to­pe­dus, ku­rie įsi­kū­rę pir­ma­ja­me aukš­te.
„Pir­miau­sia bu­vo nu­tar­ta, kad įstai­gos re­gist­ra­tū­ra tu­ri bū­ti pir­ma­ja­me aukš­te. Vi­sos tar­ny­bos, ku­rios yra rei­ka­lin­gos di­džia­jai dau­gu­mai pa­cien­tų, ypač sun­kiau ju­dan­tiems, ir­gi tu­rė­tų bū­ti čia lo­ka­li­zuo­tos. Kai­rė­je pa­tal­pų pu­sė­je oran­ži­ne spal­va pa­žy­mė­ta diag­nos­ti­ka – tai yra rent­ge­nas, kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas, mag­ne­ti­nis re­zo­nan­sas, la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų pa­ė­mi­mas. De­ši­nė­je pu­sė­je gel­to­na spal­va pa­žy­mė­ti gy­dy­to­jų or­to­pe­dų trau­ma­to­lo­gų ir ki­tų spe­cia­lis­tų ka­bi­ne­tai. Kiek­vie­na­me aukš­te pa­cien­tams nu­ma­ty­tos lau­ki­mo zo­nos.
Tiks­las – kad pa­cien­tas kiek ga­li­ma dau­giau ty­ri­mų ir kon­sul­ta­ci­jų su­lauk­tų tą pa­čią die­ną. Ži­no­ma, kom­for­tiš­kos są­ly­gos su­da­ry­tos ir per­so­na­lui. Kiek­vie­nais me­tais, at­ėjus karš­čiams, pa­si­pi­la skun­dai dėl kon­di­cio­nie­rių įren­gi­mo, žie­mą pa­si­pi­la skun­dai dėl to, kaip yra šal­ta ir ne­įma­no­ma dirb­ti ka­bi­ne­tuo­se, tad bu­vo pa­si­rū­pin­ta nau­jo­mis kon­di­cio­na­vi­mo-vė­di­ni­mo sis­te­mo­mis“, - pri­va­lu­mus var­di­jo Š.Ma­čins­kas.

L.S. skaičius
2000-2500
– nu­ma­no­ma, kad tiek pa­cien­tų kiek­vie­ną die­ną ap­si­lan­kys nau­ja­ja­me Kauno klinikų Am­bu­la­to­ri­nės diag­nos­ti­kos cen­tre. 

 
Patyrusi komanda
Nau­ja­me Am­bu­la­to­ri­nės diag­nos­ti­kos cen­tre pa­cien­tams svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas teiks ke­tu­rio­li­ka įvai­rių spe­cia­ly­bių gy­dy­to­jų.
„Šia­me cen­tre dirbs slau­gy­to­jai, pa­gal­bi­niai dar­buo­to­jai, bus su­da­ry­tos są­ly­gos at­ei­ti kon­sul­tuo­ti gy­dy­to­jams. Gy­dy­to­jai dir­ba pro­fi­li­nė­se kli­ni­ko­se ir, esant rei­ka­lui, už­re­gist­ra­vus pa­cien­tą, jie at­ei­na čia ir kon­sul­tuo­ja. Tad nuo­la­ti­niai dar­buo­to­jai ir yra slau­gy­to­jos, ku­rios bus šei­mi­nin­kės, ku­rios pri­žiū­rės, pa­ruoš dar­bo vie­tą, kad at­ėjęs gy­dy­to­jas tu­rė­tų rei­kia­mas prie­mo­nes ir są­ly­gas pa­kon­sul­tuo­ti pa­cien­tą, at­lik­ti pro­ce­dū­rą ir vėl grįž­ti į kli­ni­ką, kur pri­žiū­ri sta­cio­na­re esan­čius bei kon­sul­tuo­ja ki­tuo­se sky­riuo­se gu­lin­čius pa­cien­tus“, - pa­sa­ko­jo Š.Ma­čins­kas.
Į nau­ją Am­bu­la­to­ri­nės diag­nos­ti­kos cen­trą ke­lia­si pa­ty­ru­si ko­man­da, prie jos jun­gia­si dar ke­le­tas nau­jų dar­buo­to­jų.
Per­so­na­las tu­rės kom­for­tiš­kes­nes, kon­di­cio­nuo­ja­mas pa­tal­pas dar­bui. Per­so­na­lo kam­ba­rys – di­de­lis: erd­vi po­il­siui skir­ta zo­na dar­buo­to­jams ir­gi svar­bi.
 
Minėto centro vyr. slaugytoja - slau­gos administratorė Li­na Laurs pasakoja, jog po nau­jo­jo pastato sto­gu pa­cien­tų pa­to­gu­mui bus iš­plės­ta diag­nos­ti­ka: „Prie­šin­gai nei anks­čiau, da­bar po vie­nu sto­gu bus kom­piu­te­ri­nio ir mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fai, ma­mog­ra­fi­ja bei ki­ta me­di­ci­ni­nė įran­ga, kas iš­ple­čia diag­nos­ti­kos ga­li­my­bes. Dar vie­na nau­jie­na – at­si­ran­da in­ter­ven­ci­nė echos­ko­pi­ja. Be to, ša­lia yra Sku­bios pa­gal­bos sky­rius, jei­gu pa­cien­tui to pri­reik­tų, ga­li­me į pa­gal­bą kvies­tis ko­le­gas. Taip pat ša­lia yra la­bo­ra­to­ri­jos kor­pu­sas ir Ra­dio­lo­gi­nės diag­nos­ti­kos cen­tras.“ 


lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Virusas pasiglemžė ir gyvenimo džiaugsmą

  Virusas pasiglemžė ir gyvenimo džiaugsmą

  Šakių rajono gyventoja Rita (69 m.) tris mėnesius ligoninėje kovojo su COVID-19 infekcija. Grįžusi namo moteris suprato, ka...
  Hipotonikai vasaros nelaukia

  Hipotonikai vasaros nelaukia

  „Ne juokai yra visą gyvenimą pragyventi su žemu spaudimu. Kai pakyla virš šimto, jaučiuosi keistai“, &nd...

  Budinti vaistinė


  Šiltos dienos kai kam gali būti ne į naudą: vaistininkė pataria atkreipti dėmesį į organizmo siunčiamus signalus

  Šiltos dienos kai kam gali būti ne į naudą: vaistininkė pataria atkreipti dėmesį į organizmo siunčiamus signalus

  Natūralu, kad vasarą, daugiau laiko leisdami gryname ore ir aktyviau judėdami, imame prakaituoti gausiau nei įprastai. Tačiau svar...
  Trijose vaistinėse Vilniuje pradedama skiepyti nuo COVID-19

  Trijose vaistinėse Vilniuje pradedama skiepyti nuo COVID-19

  Trijose vaistinėse Vilniuje pradedama skiepyti nuo COVID-19, pirmadienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė.

  razinka


  Sveika šeima


  Opinis kolitas: ar ligai turi įtakos mityba ir stresas?

  Opinis kolitas – autoimuninė liga, sukelianti lėtinį storosios žarnos uždegimą. Dabartinė medicina su opiniu kolitu padeda gyventi visavertį gyvenimą, o kiek svarbus paciento indėlis? Neretai šia liga sergantieji domisi, kiek jų savijautai ar ligos eigai įtakos turi mityba.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  „Lauktuvės“ iš Nepalo

  Kol Jungtinėje Karalystėje toliau plinta Delta vadinama koronaviruso atmaina, o šalies Vyriausybė rengiasi švelninti karantino ribojimus, Vakarų Europos žiniasklaida praneša apie naują COVID-19 mutaciją iš Nepalo. Mokslininkai sako, kad ją sunkiau veikia vakcinos. 

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Šešios dienos poliklinikose
  Henrikas Vaitiekūnas Šešios dienos poliklinikose
  Kuo vyrai nuo moterų skiriasi (2)
  Henrikas Vaitiekūnas Kuo vyrai nuo moterų skiriasi (2)
  Kuo vyrai nuo moterų skiriasi (1)
  Henrikas Vaitiekūnas Kuo vyrai nuo moterų skiriasi (1)

  Naujas numeris
  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica