Visi skirtingi, tačiau tilps po vienu mokyklos stogu

Jurgita Ramanauskienė
2023-09-01
Bendrojo ugdymo mokyklos išgyvena permainų laikotarpį. Vis daugiau specialiųjų poreikių turinčių vaikų integruojami į mokymosi procesą, o tai skatina labiau susitelkti tiek pedagogus, tiek pagalbos specialistus. Reali patirtis rodo, jog vardan bendro tikslo galima suremti pečius ir nuversti kalnus.
Visi skirtingi, tačiau tilps po vienu mokyklos stogu
Atvirose klasėse kartu su kitais mokiniais ugdysis po du tris didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, taip pat po kelis vidutinius specialius poreikius turinčius vaikus. Bendras šioje klasėje besimokančių mokinių skaičius bus mažesnis negu įprastoje klasėje.

Komentuoja specialistė
Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos direktorė Dalia Lapėnienė:
 
Nuoširdžios intencijos
Atviros mokinių įvairovei klasės mokykloje suteikia daugiau galimybių įvairiems vaikams, jų tėvams, mokytojams. „Manome, kad išplėtoję darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais labiau atliepsime į XXI a. 3-čio dešimtmečio realybę. Kaip teigia švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėjas Ignas Gaižiūnas, turime sudaryti kuo geresnes sąlygas įvairių gebėjimų ir ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukčiai į bendrojo ugdymo mokyklas, suteikti kiekvienam vaikui jo poreikius atitinkantį ugdymą“, – sako Kauno J. ir P. Vileišių mokyklos direktorė Dalia Lapėnienė.

 
Kita vertus, pašnekovė sutinka, jog ateityje laukia dar daug sunkaus darbo – tiek pertvarkant mokymosi procesą, rengiant kvalifikuotus specialistus, tiek keičiant visuomenės nusistatymą. „Žmonės dar išsigandę ir pasimetę, dažniausiai nuogąstauja, jog sutriks didžiosios dalies mokinių darbas pamokose. Tokias nuostatas skatina nepakankamas specialistų, kurie turėtų padėti didelius specialiuosius poreikius turintiems mokiniams, skaičius bei mokytojų kompetencijos gilinimas ir plėtojimas pažinti, ugdyti šiuos ypatingus vaikus“, – pastebi mokyklos vadovė.
 
Adaptuojama aplinka
Mokyklos aplinka turi būti saugi, patogi, šiuolaikiška, funkcionali, greitai pritaikoma skirtingoms veikloms, informatyvi. Kreipiamas dėmesys į kabinetų išdėstymą, tualetų skaičių ir pasiekiamumą, valgyklos, bibliotekos lokaciją, poilsio vietų įrengimą.
 
„Organizuojant ugdymą specialiųjų poreikių turintiems vaikams, papildomai reikia pagalvoti apie saugias erdves ar sensorinį kambarį, kuriame mokiniai gali nusiraminti, pailsėti, atsigauti ir po kurio laiko grįžti į mokymo aplinką“, – teigia pašnekovė. Ji papildo, jog mokykloje reikia turėti mokymosi erdves, atskirtas nuo bendrojo ugdymosi klasių, kuriose galėtų dirbti pagalbos mokiniui specialistai su keliais specialiųjų poreikių mokiniais.
 
Inventoriaus įsigijimas susijęs su papildomomis išlaidomis. „Mokykloje turime turėti tinkamas mokymo priemones ir aprūpinti jomis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. Darbas su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų, autizmo spektro sutrikimų, judesio, intelekto ir kitų sutrikimų, skiriasi, – pasakoja direktorė. – Džiugu, kad Kauno miesto savivaldybės projektas dėl Atvirųjų klasių steigimo pateko į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuojamų projektų sąrašą.“
 
Dar vienas svarbus svertas ugdymo procese – pedagogai. „Pasak ilgamečio pedagogo P.Martinaičio, mokyklos vadovui tenka užduotis suburti mokytojus, kurie būtų dvasiškai turtingos asmenybės, įsišakniję savo kultūroje ir gebėtų užmegzti ryšius su ugdytiniais“, – prisimena D. Lapėnienė. Kalbėdama apie pedagogų pasirengimą, mokyklos direktorė akcentuoja savybes, tokias kaip dalykinės ir socialinės kompetencijos, pozityvios nuostatos, priimant mokinių ugdymosi poreikių įvairovę, gebėjimas dirbti komandoje ir bendradarbiauti. 

 
Tikslas – tobulėti kartu
„Siekiant geresnių ugdymo rezultatų, mokytojui tenka glaudžiai bendrauti su kolegomis, pagalbos mokiniui specialistais, mokiniais bei jų tėvais, taip pat atnaujinti žinias ir ugdyti kompetenciją darbui su įvairių poreikių mokiniais. Prireikus konsultuojamės su kitų institucijų specialistais, pvz., su Pedagogine psichologine tarnyba“, – sako mokyklos vadovė. Pasak D.Lapėnienės, svarbu mokytojams, pagalbos vaikui specialistams kaskart ieškoti tinkamų mokymo būdų, mokymo medžiagos ir turėti motyvacijos bei energijos šiam darbui, nes kiekvienas mokinys, tame tarpe ir specialiųjų poreikių vaikas, yra individualus.
 
„Krūviai yra dideli. Norėdamas tinkamai pasiruošti šiuolaikinį skaitmenizuotą pasaulį atspindinčiai pamokai, mokytojas užtrunka ne vieną valandą. Mišriose klasėse yra ir gabių, motyvuotų, ir specialiųjų poreikių turinčių mokinių, todėl mokymo medžiaga turi būti kruopščiai atrinkta ir parengta“, – pabrėžia direktorė. Pašnekovė akcentuoja, jog mokytojo padėjėjas padeda mokiniui nenuklysti nuo pamokos eigos, girdėti ir suprasti mokytojo užduotis, tačiau, jei padėjėjas neturi pedagoginio išsilavinimo, visas krūvis tenka mokytojui.

 
Švietimo pagalbos specialistų komandą sudaro specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, mokytojo/mokinio padėjėjai. „Siekiant gerinti mokyklos mikroklimatą bei užtikrinti mokinių saugumą ir kartu plėtoti įtraukųjį ugdymą, vykdomos įvairios prevencinės veiklos smurto ir patyčių bei kitomis temomis programos. Atliekami klasių mikroklimato tyrimai, sudaromi priemonių planai mikroklimatui gerinti. Vyksta kassavaitiniai Vaiko gerovės komisijos susirinkimai“, – vardina D. Lapėnienė.
 
Asmeninė patirtis
„Šiais metais pradedančios veikti mokinių įvairovei atviros klasės yra pilotinis projektas, todėl mums, mokytojams ir specialistams, tai yra nauja. Klausėme seminarus, dalyvavome mokymuose, turėjome ilgalaikes konsultacijas su PPT tarnyba, bendradarbiavome su VDU mokslininkais. Pamažu susidėliojo matmenys, kaip mokytojų patirtis, išmintis ir žinios sąveikauja šiame atsakingame asmenybės ugdymo etape. Galvojame, tai padės įgyvendinti šiandienos aktualiją – įtraukiojo ugdymo transformacijas švietime“, – tikisi mokyklos direktorė.
 
Mokykloje kuriamos dvi atvirosios klasės (pirma ir penkta), kuriose turės galimybę mokytis specialius ugdymo poreikius turintys mokiniai. Atviroje klasėje kartu su kitais mokiniais ugdysis po du tris didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, taip pat po kelis vidutinius specialius poreikius turinčius vaikus. Bendras šioje klasėje besimokančių mokinių skaičius bus mažesnis negu įprastoje klasėje, dalį laiko dirbs du mokytojai arba mokytojas ir specialusis pedagogas. Visą laiką dirbs mokytojo padėjėjas, kuris padės šiems ypatingiems vaikams integruotis į bendruomenę.
 
D.Lapėnienė su viltimi žvelgia į ateinančius mokslo metus: „Mes siekiame padaryti viską, ką galime, kad užtikrintume lygias galimybes įvairių poreikių mokiniams tiek socialiniu, tiek švietimo lygiu. Tikiu ir žinau, mokyklos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, techninis personalas dirbs profesionaliai, kūrybingai ir iš širdies.“

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

  Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Nesisteminis revizionizmas
  Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

  Naujas numeris