Šiaurietiškasis ėjimas stiprina ne tik kūną, bet ir dvasią

Lukas Paškevičius
2021-04-15
Dėl pan­de­mi­jos už­si­da­rius spor­to klu­bams iš­au­go šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo en­tu­zias­tų skai­čius. Spor­to tre­ne­ris ir klu­bo ,,Start wal­king“ ko­man­dos na­rys Ra­po­las Žei­mys pa­sa­ko­ja, kad toks pa­si­vaikš­čio­ji­mas pa­de­da ne tik fi­zi­nei, bet ir psi­cho­lo­gi­nei svei­ka­tai.
Šiaurietiškasis ėjimas stiprina ne tik kūną, bet ir dvasią

- Tie­sa, kad šiau­rie­tiš­ka­sis ėji­mas veiks­min­ges­nis už pa­pras­tus pa­si­vaikš­čio­ji­mus?
- Vaikš­čio­ji­mas šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo laz­do­mis įdar­bi­na pe­čių ir ran­kų rau­me­nis, pail­gi­na žings­nį, dėl to ga­li­ma ei­ti grei­čiau. To­kia vi­so kū­no tre­ni­ruo­tė su­de­gi­na nuo 20 iki 46 pro­cen­tų dau­giau ka­lo­ri­jų nei įpras­tas ėji­mas. Stan­for­do ir Flo­ri­dos uni­ver­si­te­tų moks­li­nin­kų at­lik­tas ty­ri­mas pa­ro­dė, kad vaikš­čio­jant su šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo laz­do­mis ke­lio są­na­rio ap­kro­vos su­ma­žė­ja be­veik treč­da­liu pa­ly­gin­ti su vaikš­čio­ji­mu be jų. Kai ku­rie ty­ri­mai taip pat pa­ro­dė, kad šiau­rie­tiš­ka­sis ėji­mas pa­di­di­no šir­dies rit­mą ir de­guo­nies su­var­to­ji­mo ly­gį tiek pat, kiek bė­gi­mas ris­te­le. Taip pat toks pa­si­vaikš­čio­ji­mas pa­de­da ko­re­guo­ti lai­ky­se­ną, o tai la­bai ak­tu­a­lu da­bar, kai vis dau­giau lai­ko pra­lei­džia­me prie kom­piu­te­rio.

Ne pa­slap­tis, kad šiau­rie­tiš­ka­sis ėji­mas ge­ri­na šir­dies krau­ja­gys­lių dar­bą. Lai­kui bė­gant, kū­nas pri­si­tai­ko prie nau­jo fi­zi­nio krū­vio ly­gio, tad žmo­gus ga­li žy­giuo­ti il­giau ir grei­čiau ne­jaus­da­mas nuo­var­gio ar du­su­lio. Ty­ri­mai pa­ro­dė, kad re­gu­lia­rus vaikš­čio­ji­mas laz­do­mis ga­li žy­miai su­ma­žin­ti hi­per­ten­zi­ją, pa­ge­rin­ti gliu­ko­zės to­le­ran­ci­ją ir il­gai­niui su­ma­žin­ti „blo­go­jo“ cho­les­te­ro­lio kie­kį. Be­je, šiuo me­tu stip­ri imu­ni­nė sis­te­ma yra svar­bes­nė nei bet ka­da, o šiau­rie­tiš­kas ėji­mas stip­ri­na na­tū­ra­lų or­ga­niz­mo ge­bė­ji­mą ko­vo­ti su vi­ru­sais.
 
- Įma­no­ma prak­ti­kuo­jant šiau­rie­tiš­ką­jį ėji­mą nu­mes­ti svo­rio?
- Jei žmo­gus no­ri nu­mes­ti svo­rio, vaikš­čio­ji­mas su šiau­rie­tiš­ko­jo ėji­mo laz­do­mis, yra pui­kus bū­das to pa­siek­ti. Su­de­gin­tų ka­lo­ri­jų skai­čius ėji­mo me­tu pri­klau­so nuo dau­ge­lio veiks­nių: vaikš­čio­to­jo pra­di­nis svo­ris, ly­tis ir ae­ro­bi­nis in­ten­sy­vu­mas. Jei žmo­gus tik pra­de­da, net ir leng­vas pa­si­vaikš­čio­ji­mas ga­li po tru­pu­tį ma­žin­ti svo­rį. Su­au­gu­sių­jų fi­zi­nio ak­ty­vu­mo re­ko­men­da­ci­ja yra bent dvi su pu­se va­lan­dos per sa­vai­tę. Jei žmo­gaus tiks­las – svo­rio me­ti­mas, pra­dė­ti bū­tų ga­li­ma tri­mis pen­kias­de­šim­ties mi­nu­čių iš­ėji­mais per sa­vai­tę.
 
- Spe­cia­lis­tai įvar­di­ja to­kio vaikš­čio­ji­mo tei­gia­mą po­vei­kį ir psi­chi­nei svei­ka­tai...

- Yra dau­gy­bė ty­ri­mų, pa­tvir­ti­nan­čių, kad ry­šys su gam­ta ge­ri­na psi­cho­lo­gi­nę svei­ka­tą ir ben­drą kū­no ge­ro­vę. Ne­svar­bu, ar žmo­gus pa­ly­di įspū­din­gą sau­lė­ly­dį, ar žvel­gia į lau­ki­nių gė­lių lau­ką, šie gam­tos po­jū­čiai pa­de­da tap­ti lai­min­giems ir ma­ži­na stre­są. Iš­skir­čiau ja­po­nų prak­ti­ką, ku­ri ap­ima pa­si­vaikš­čio­ji­mą ar žy­gį miš­ke, kaip bū­dą at­kur­ti ry­šį su gam­ta ir at­si­jung­ti nuo skait­me­ni­nio pa­sau­lio. Be vi­sų šių nau­dų rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad šiau­rie­tiš­ka­sis ėji­mas pa­de­da kur­ti ben­druo­me­nę. Gru­pi­nė veik­la tei­kia so­cia­li­nę pa­ra­mą ir pa­de­da iš­sklai­dy­ti su­si­kau­pu­sį ne­ri­mą ar bai­mes.
 
- Gal­būt kam nors toks vaikš­čio­ji­mas nė­ra re­ko­men­duo­ja­mas?
- Aki­vaiz­du, kad vaikš­čio­ji­mas lau­ke su laz­do­mis gry­na­me ore ga­li bū­ti nau­din­gas kiek­vie­nam. Tie­sa, pa­tar­ti­na šir­dies ir krau­jo apy­ta­kos su­tri­ki­mų tu­rin­tiems žmo­nėms prieš pra­de­dant vaikš­čio­ti su laz­do­mis pa­si­tar­ti su me­di­kais. Ta­čiau, tai ne­reiš­kia, kad jiems to­kia veik­la nė­ra re­ko­men­duo­ja­ma, daž­niau­siai su spe­cia­lis­tais yra pa­si­ta­ria­ma, kaip pa­si­rink­ti tin­ka­mą krū­vį, ap­lin­ką, įver­ti­na­mos įvai­rios ri­zi­kos.
 
- Eg­zis­tuo­ja šiau­rie­tiš­ko ėji­mo tech­ni­ka, per kiek lai­ko pra­de­dan­tie­ji jos iš­moks­ta?
Jei vaikš­to­te su in­struk­to­riu­mi ar tre­ne­riu, iš­mok­si­te per vie­ną ar du už­si­ė­mi­mus, o au­to­ma­tiz­mo bū­du yra pri­pran­ta­ma per ke­lis mė­ne­sius tai da­rant re­gu­lia­riai. Vis­gi svar­biau­sia ne­pa­mirš­ti ma­lo­nu­mo, ku­rį su­tei­kia vaikš­čio­ji­mas, lais­vės ir leng­vu­mo po­jū­čio, sie­los ir kū­no dar­nos pa­ju­ti­mo.

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  NVI atlikta pirmoji minimaliai invazinė stemplės vėžio operacija

  NVI atlikta pirmoji minimaliai invazinė stemplės vėžio operacija

  Nacionaliniame vėžio institute (NVI) atlikta pirmoji, o Lietuvoje viena iš pirmųjų minimaliai invazinė stemplės vėžio opera...
  Lukas Pavlavičius: „Noriu pažinti ne tik ligas, bet ir žmogų“

  Lukas Pavlavičius: „Noriu pažinti ne tik ligas, bet ir žmogų“

  Kauno poliklinikos šeimos gydytojas Lukas Pavlavičius teigia, kad jo specialybės atstovai dažnai nuvertinami, esą gali i&sc...

  Budinti vaistinė


  Vaistininko patarimai, kaip įveikti 5 dažnas pavasario problemas

  Vaistininko patarimai, kaip įveikti 5 dažnas pavasario problemas

  Šylant orams tikimės sulaukti ir geresnės savijautos, tačiau neįdėjus pastangų, deja, bet tik susiduriame su naujais sveika...
  Paslauga vaistinėse paskatino gyventojus pirmą kartą pasiskiepyti nuo erkinio encefalito

  Paslauga vaistinėse paskatino gyventojus pirmą kartą pasiskiepyti nuo erkinio encefalito

  Jau kuris laikas specialius kursus baigę išplėstinės praktikos vaistininkai gali skiepyti šalies gyventojus nuo erki...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Kolumbijos tremtinių tikrovė: dešimtmečiai be namų

  Per maždaug penkerius metus Kolumbijos pabėgėlių, prašančių prieglobsčio Ispanijoje, skaičius išaugo beveik 40 kartų. 2016 metais jų buvo užfiksuota mažiau nei 700, o pernai skaičius išaugo iki 28 tūkstančio. Ana (38 m.) ir jos šeima – vieni iš daugelio Kolumbijos gyventojų, kurių gyvenimus sugriovė pilietinis karas.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Patarimai, grįžtantiems iš Palangos
  Henrikas Vaitiekūnas Patarimai, grįžtantiems iš Palangos
  Survivalistai
  Henrikas Vaitiekūnas Survivalistai
  Keletas taisyklių pavasariui
  Henrikas Vaitiekūnas Keletas taisyklių pavasariui

  Naujas numeris
  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica