Kau­no mies­to po­li­kli­ni­ka klau­sia pa­cien­tų: no­ri­te grei­to ar ge­ro gy­dy­mo?

Evelina Machova
2019-05-13
Kau­no mies­to po­li­kli­ni­kos va­do­vas Pau­lius Ki­bi­ša įsi­ti­ki­nęs, jog prieš ke­le­rius me­tus pri­im­tas spren­di­mas su­jung­ti gy­dy­mo įstai­gas pa­si­tei­si­no. Po­ky­čiais džiau­gia­si tiek įstai­gos me­di­kai, tiek ir pa­cien­tai. Iš dau­ge­lio ki­tų gy­dy­mo įstai­gų ši po­li­kli­ni­ka iš­si­ski­ria tuo, kad pro­ble­mas sten­gia­si spręs­ti kū­ry­bin­gai ir ne vi­sa­da įpras­tais bū­dais Štai prieš mė­ne­sį star­ta­vo drą­si kam­pa­ni­ja, ku­rios pa­grin­di­nė ži­nu­tė, kad gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­ja - ne grei­tas mais­tas, to­dėl, jei no­ri ko­ky­bės, vi­zi­tui re­gist­ruo­kis iš anks­to.
Kau­no mies­to po­li­kli­ni­ka klau­sia pa­cien­tų: no­ri­te grei­to ar ge­ro gy­dy­mo?
50 proc. kai kuriuose Kauno miesto poliklinikos padaliniuose, kovo mėne¬sio duomenimis, siekė pacientų vizitai be išankstinės registracijos.

Apie kampaniją
Kau­no mies­to po­li­kli­ni­ka siek­da­ma pa­ge­rin­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą ir ko­ky­bę bei skir­ti pa­kan­ka­mai lai­ko pa­cien­to svei­ka­tos pro­ble­moms spręs­ti, vyk­do in­for­ma­ci­nę-edu­ka­ci­nę pro­gra­mą „No­ri­te grei­to ar ge­ro gy­dy­mo?“.
Ne­ma­ža da­lis pa­cien­tų pas gy­dy­to­jus ei­nan­tys be ei­lės ir iš­anks­ti­nės re­gist­ra­- ci­jos daž­niau­siai tei­gia, kad jie „vos  5 mi­nu­tėms“. Ta­čiau po­li­kli­ni­ko­je, kaip ir vi­sur, ko­ky­biš­kai pa­slau­gai su­teik­ti rei­kia lai­ko. Ki­tu at­ve­ju, kai vis­kas vyks­ta grei­tai, ne­spė­ja­ma įsi­gi­lin­ti į pa­cien­to nu­si­skun­di­mus, jo svei­ka­tos pro­ble­mas, to­kiu bū­du pa­slau­ga su­tei­kia­ma ne­vi­sa­ver­čiai, dėl to diag­no­zė ga­li bū­ti sku­bo­ta – lyg grei­tas mais­tas.
Tad kvie­čia­me bū­ti su­pra­tin­gus ir re­gist­ruo­tis pla­ni­niam vi­zi­tui iš anks­to. Esant ūmiai li­gai ar stai­ga pa­blo­gė­jus svei­ka­tai ir, jei tą die­ną re­gist­ruo­jan­tis vi­zi­tui pas šei­mos gy­dy­to­ją nė­ra lais­vo ta­lo­no, re­gist­ra­to­rė jus ga­li už­re­gist­ruo­ti į Ne­pla­ni­nės pa­gal­bos ka­bi­ne­tą.
Sie­ki­me ben­dro tiks­lo kar­tu! 
Ar re­gist­ruo­ja­si iš anks­to?
Ko­kio gy­dy­mo no­ri­te - grei­to ar ge­ro? To­kį klau­si­mą už­da­vė­me Kau­no mies­to po­li­kli­ni­kos ko­ri­do­riuo­se su­tik­tiems pa­cien­tams. Jau­na ma­ma Jo­lan­ta sa­ko, kad kal­bant apie svei­ka­tą svar­biau­sia ko­ky­bė. Pa­smal­sa­vus, ar vi­zi­tui pas šei­mos gy­dy­to­ją re­gist­ruo­ja­si, ar ban­do lai­mę pra­smuk­ti be ta­lo­nė­lio, jau­na mo­te­ris sa­ko, jog vi­sa­da už­si­ra­šo iš anks­to: „Man taip pa­pras­čiau, leng­viau ga­liu pla­nuo­ti lai­ką.“ Ar ne­er­zi­na už­len­dan­tys tik pen­kioms mi­nu­tėms? „Ne­daž­nai lan­kau­si po­li­kli­ni­ko­je, to­kie kar­tai pa­si­tai­ko re­tai, bet ne­pyks­tu ir už­lei­džiu. Gal žmo­gui iš tik­rų­jų tik trum­pam, gal la­bai sku­bu“, - sa­ko Jo­lan­ta.
 
Il­ga­me­tė po­li­kli­ni­kos pa­cien­tė Bi­ru­ta tei­gia, jog tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis yra pa­ten­kin­ta ir nie­ka­da nė ne­gal­vo­jo po­li­kli­ni­ką pa­keis­ti ki­ta gy­dy­mo įstai­ga. „Gy­dau­si čia vi­są gy­ve­ni­mą. Tik kai tu­rė­jau rim­tų pro­ble­mų su šir­di­mi, gy­džiau­si Kau­no kli­ni­ko­se pas gy­dy­to­ją Za­bie­lą. O vi­zi­tams vi­suo­met re­gist­ruo­juo­si iš anks­to. Taip esu įpra­tu­si. At­ei­ni pa­skir­tu lai­ku, ne­rei­kia nie­ko lauk­ti. Tie­siog pa­to­gu. Ban­dan­čių­jų už­lįs­ti be ta­lo­nė­lio la­bai daug ne­pa­si­tai­ko. Ži­no­ma, jei ma­tau, kad žmo­gus tik­rai blo­gai jau­čia­si ar sku­bus at­ve­jis, už­lei­džiu. Aš - pen­si­nin­kė, lai­ko tu­riu, ga­liu ir luk­te­lė­ti“, - sa­ko pa­cien­tė.
Sa­vo ruož­tu Ar­tū­ras tei­gia no­rin­tis gy­dy­mą gau­ti grei­tai ir ge­rą, kad ne­tek­tų gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­jos lauk­ti ke­lias sa­vai­tes. „Per tiek lai­ko žmo­gus juk ga­li ir nu­mir­ti! O vi­zi­to pas gy­dy­to­ją vi­sa­da ban­dau re­gist­ruo­tis iš anks­to. Bet su­pran­tu ir tuos, ku­rie at­ei­na be ta­lo­nė­lio, nors to pa­sek­mė - mil­ži­niš­kos ei­lės pas spe­cia­lis­tus“, - įsi­ti­ki­nęs Ar­tū­ras.
 
Pa­kal­bi­nus pa­cien­tus su­si­da­ro įspū­dis, jog vi­zi­tams pas gy­dy­to­ją ko­ne vi­si re­gist­ruo­ja­si iš anks­to, be ta­lo­nė­lio pra­smuk­ti ban­do vos vie­nas ki­tas. Vis dėl­to Kau­no mies­to po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Pau­lius Ki­bi­ša ro­do ki­tą sta­tis­ti­ką. Pa­vyz­džiui, kai ku­riuo­se po­li­kli­ni­kos pa­da­li­niuo­se, ko­vo mė­ne­sio duo­me­ni­mis, vi­zi­tai ne­si­re­gist­ra­vus sie­kia 50 proc. Kai kur net dar dau­giau. Daž­niau­siai to­kiu bū­du ban­do­ma pa­tek­ti pas šei­mos gy­dy­to­jus. Re­čiau­siai pra­sprūs­ti be ta­lo­nė­lio ban­do­ma pas gy­dy­to­jus spe­cia­lis­tus. Na, bet tai su­pran­ta­ma, be šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mo ne­la­bai ir pa­tek­si pas spe­cia­lis­tą.
 

„At­ski­rai pro­ble­mos ne­ga­li­me iš­spręs­ti. To­dėl nu­spren­dė­me ben­dro­mis jė­go­mis tiek ad­mi­nist­ra­ci­ja, tiek ir po­li­kli­ni­kos me­di­kai su­reng­ti edu­ka­ci­nę kam­pa­ni­ją, ku­rios pa­grin­di­nė ži­nu­tė – ko­ky­biš­kas pa­slau­gas gau­si­te, jei už­si­re­gist­ruo­si­te vi­zi­tui iš anks­to“, - sa­ko Kau­no mies­to po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Pau­lius Ki­bi­ša.

  
Kau­nie­čių iš­skir­ti­nu­mas
Kau­no mies­to po­li­kli­ni­kos ad­mi­nist­ra­ci­ja, tu­rin­ti tra­di­ci­ją re­gu­lia­riai su­si­tik­ti su vi­sų pa­da­li­nių dar­buo­to­jais bei ne­for­ma­lio­je ap­lin­ko­je ap­tar­ti įvai­riau­sius klau­si­mus ir pa­ieš­ko­ti ge­riau­sių spren­di­mų, nu­spren­dė ben­dro­mis jė­go­mis si­tu­a­ci­ją dėl už­su­kan­čių­jų be ta­lo­nė­lio tik pen­kioms mi­nu­tėms pa­keis­ti.
„Su­si­ti­ki­mų me­tu pa­aiš­kė­jo, jog vie­nas la­biau­siai po­li­kli­ni­kos gy­dy­to­jus trik­dan­čių ir dau­giau­siai nu­si­skun­di­mų su­lau­kian­čių da­ly­kų, kad pa­cien­tai ne­su­pran­ta iš anks­to re­gist­ra­vi­mo­si vi­zi­tui svar­bos. Vie­nam rei­kia tik pa­žy­mė­lės, ki­tam - tik pra­tęs­ti re­cep­tą, tre­čias no­ri pa­klaus­ti dėl ty­ri­mo re­zul­ta­tų. Jei­gu pa­žvelg­tu­me į sta­tis­ti­ką, ei­lės nė­ra di­de­lės. Tel­pa­me į nu­ma­ty­tus rė­mus: per sep­ty­nias die­nas pa­cien­tas tu­ri pa­tek­ti pas šei­mos gy­dy­to­ją, per tris­de­šimt - pas spe­cia­lis­tą. Va­di­na­si, pa­cien­tai, sa­ky­da­mi „di­de­lės ei­lės“, kal­ba apie „gy­vas ei­les“ prie gy­dy­to­jo du­rų. Man, kaip gy­dy­to­jui, la­bai ne­ma­lo­nu, kai už ma­no ka­bi­ne­to du­rų šur­mu­liuo­ja ei­lė, pa­cien­tai tar­pu­sa­vy­je pa­si­pyks­ta, ku­ris eis pir­mas. O tvar­kin­gai, iš anks­to vi­zi­tui už­si­re­gist­ra­vę, pa­cien­tai ne­pa­ten­ka pas gy­dy­to­ją lai­ku. Kai vis kas nors už­len­da, na­tū­ra­lu, jog at­ro­do, kad re­gist­ruo­tis pas gy­dy­to­ją nė­ra pras­mės, nes vis tiek teks lauk­ti ei­lė­je“, - sa­ko P.Ki­bi­ša.
 
Pa­sak po­li­kli­ni­kos ad­mi­nist­ra­ci­jos, to­kia si­tu­a­ci­ja be­ne la­biau­siai er­zi­na dar­bin­go am­žiaus žmo­nes, ku­rie vi­zi­tui pas gy­dy­to­ją at­si­pra­šo iš dar­bo, at­ei­na nu­ma­ty­tu lai­ku, bet už­trun­ka kur kas il­giau. „Tei­ra­vo­mės ko­le­gų iš pri­va­taus sek­to­riaus, ko­kia si­tu­a­ci­ja pas juos, pa­aiš­kė­jo, kad iden­tiš­ka. Tie­sa įdo­mu tai, kad ki­tuo­se di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se to­kia pro­ble­ma kaip vi­zi­tas tik pen­kiom mi­nu­tėm be ta­lo­nė­lio ne­ak­tu­a­li. Ko­le­gos ASPĮ va­do­vai tei­gia, kad vi­si re­gist­ruo­ja­si. Pa­na­šu, jog tai di­džiu­lės kon­ku­ren­ci­jos Kau­ne pa­sek­mė“, - sa­ko P.Ki­bi­ša.
 
Žvel­giant iš šo­no, at­ro­do, kad su pro­ble­ma bū­tų ga­li­ma ga­na pa­pras­tai ko­vo­ti – pa­cien­tų be re­gist­ra­ci­jos gy­dy­to­jai ga­lė­tų tie­siog ne­pri­im­ti. Pa­sak P.Ki­bi­šos, ne vis­kas taip pa­pras­ta: „Šio­je si­tu­a­ci­jo­je gy­dy­to­jas at­si­du­ria tarp kū­jo ir prie­ka­lo. Pa­cien­tas, jei jo ne­pri­ima be re­gist­ra­ci­jos, gra­si­na, jog skų­sis ad­mi­nist­ra­ci­jai, pa­keis gy­dy­to­ją ar net ir gy­dy­mo įstai­gą. Si­tu­a­ci­ja ne­ma­lo­ni, o dau­ge­lis me­di­kų ne­no­ri kon­flik­ti­nių si­tu­a­ci­jų prie ka­bi­ne­to du­rų, to­dėl nu­si­lei­džia.“
O ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­li si­tu­a­ci­ją pa­keis­ti? „Na, ga­li už­draus­ti pri­im­ti tuos, ku­rie ne­si­re­gist­ra­vo. Da­lis gy­dy­to­jų to lai­ky­sis, ki­ti gi vis tiek vengs kon­flik­tų ir pri­ims. Va­di­na­si, at­ski­rai pro­ble­mos ne­ga­li­me iš­spręs­ti. To­dėl nu­spren­dė­me ben­dro­mis jė­go­mis tiek ad­mi­nist­ra­ci­ja, tiek ir po­li­kli­ni­kos me­di­kai su­reng­ti edu­ka­ci­nę kam­pa­ni­ją, ku­rios pa­grin­di­nė ži­nu­tė – ko­ky­biš­kas pa­slau­gas gau­si­te, jei už­si­re­gist­ruo­si­te vi­zi­tui iš anks­to“, - sa­ko P.Ki­bi­ša.
  
Pro­ble­mą spren­džia ben­drai

Kau­no mies­to po­li­kli­ni­kos Dai­na­vos pa­da­li­nio Šei­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus 1-ojo šei­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros po­sky­rio vy­res­nio­ji or­di­na­to­rė Ri­man­tė Pa­kut­kie­nė-Alek­sė sa­ko, jog iš­skir­ti, ko­kio am­žiaus žmo­nės be iš­anks­ti­nės re­gist­ra­ci­jos vars­to šei­mos gy­dy­to­jų du­ris, la­bai sun­ku. „Įsi­ver­žia ir jau­ni, ir sen­jo­rai. Jau­ni­mas taip ban­do tau­py­ti lai­ką dėl ei­lių, sen­jo­rai daž­niau dėl įpro­čio ar tie­siog no­ri pa­si­jaus­ti sau­ges­ni, o kar­tais tie­siog pa­si­kal­bė­ti. Tai, kad už­bėg­si­te dėl pa­žy­mos ar re­cep­to pra­tę­si­mo ne­už­si­re­gist­ra­vę iš anks­to, ža­lin­ga abiem pu­sėms: ir pa­cien­tams, ir gy­dy­to­jams. Per po­rą mi­nu­čių ne­įma­no­ma įver­tin­ti pa­cien­to būk­lės. Ne­svar­bu, kad jums rei­kia tik re­cep­to ar pa­žy­mos.
 
Bet ku­riuo at­ve­ju gy­dy­to­jui svar­bu tu­rė­ti lai­ko kon­sul­ta­ci­jai. Kai sku­bi, ga­li ką nors pra­žiū­rė­ti. O jei po to žmo­gus rim­tai su­sirgs? At­sa­ko­my­bė kris ant gy­dy­to­jo, nors pa­cien­to jis iš­sa­miai ne­ap­žiū­rė­jo, mat šis už­bėg­da­vo tik trum­pam, pa­vyz­džiui, dėl pa­žy­mos. To­kiais at­ve­jais gy­dy­to­jai vi­suo­met per­žiū­ri pa­cien­to kor­te­lę, svars­to, ar ga­lė­jo ką pa­keis­ti. Tai - di­de­lė at­sa­ko­my­bė. To­kie ne­ti­kė­ti už­su­ki­mai be re­gist­ra­ci­jos blaš­ko, var­gi­na, ten­ka sku­bė­ti. Ir ne tik sku­bi skir­da­mas dė­me­sį tam, ku­ris at­ėjo be re­gist­ra­ci­jos - nu­ken­čia ir tas, ku­ris tvar­kin­gai re­gist­ra­vo­si. Taip au­ga ir dar­bo krū­vis gy­dy­to­jui. O juk var­gu ar kas no­ri pa­tek­ti pas per­var­gu­sį, pik­tą gy­dy­to­ją, ku­ris jau net ne­be­ga­li įdė­miai iš­klau­sy­ti pa­cien­to. Tai di­di­na ir klai­dų ti­ki­my­bę“, - sa­ko R.Pa­kut­kie­nė-Alek­sė.
  

„Ne­svar­bu, kad jums rei­kia tik re­cep­to ar pa­žy­mos, gy­dy­to­jui svar­bu tu­rė­ti lai­ko kon­sul­ta­ci­jai. Kai sku­bi, ga­li ką nors pra­žiū­rė­ti. O jei po to žmo­gus rim­tai su­sirgs? At­sa­ko­my­bė kris ant gy­dy­to­jo, nors pa­cien­to jis iš­sa­miai ne­ap­žiū­rė­jo, mat šis už­bėg­da­vo tik trum­pam, pa­vyz­džiui, dėl pa­žy­mos“, - sa­ko Kau­no mies­to po­li­kli­ni­kos Dai­na­vos pa­da­li­nio Šei­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus 1-ojo šei­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros po­sky­rio vy­res­nio­ji or­di­na­to­rė Ri­man­tė Pa­kut­kie­nė-Alek­sė.

 
Ko­ky­bei dvie­jų mi­nu­čių ne­pa­kan­ka
„La­bai džiau­giuo­si to­kia ad­mi­nist­ra­ci­jos ini­cia­ty­va. Ti­kiuo­si, kad kam­pa­ni­ja pa­di­dins vi­suo­me­nės su­vo­ki­mą, jog ge­riau nors kar­tą per me­tus nuo­dug­niai iš­si­tir­ti, nei vars­ty­ti gy­dy­to­jo ka­bi­ne­to du­ris kas po­rą mė­ne­sių. Am­bu­la­to­ri­nė­je gran­dy­je eks­tri­nių ar itin sku­bių li­gos at­ve­jų, kai pa­si­ma­ty­mo su gy­dy­to­ju rei­kia čia ir da­bar, prak­tiš­kai ne­bū­na. Na, gal tik per­ša­li­mo se­zo­nu. Be­je, už­si­re­gist­ra­vęs vi­zi­tui iš anks­to, pa­cien­tas ga­li ap­gal­vo­ti vi­sus klau­si­mus, ku­rie jį ne­ra­mi­na, gal net ir su­si­ra­šy­ti juos. Taip kon­sul­ta­ci­ja bus ke­lis kar­tus efek­ty­ves­nė. Ži­no­ma, da­bar dau­ge­lis nau­do­ja­si in­ter­ne­tu ir daž­nu at­ve­ju gy­dy­to­jo ka­bi­ne­to slenks­tį per­žen­gia jau pa­tys sau diag­no­za­vę li­gą. Ten­ka ne­ma­žai skir­ti lai­ko, kad įti­kin­tum, jog žmo­gus ser­ga vi­sai ne tuo. Vis dėl­to kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ne­ga­la­vi­mus pa­cien­tas su­teiks, tuo tiks­liau ga­lė­si­me įver­tin­ti jo būk­lę. Su­tik­si­te, jog tam dvie­jų mi­nu­čių, per ku­rias dar ir re­cep­to pra­tę­si­mą rei­kia iš­ra­šy­ti, ne­už­teks“, - iš­anks­ti­nių vi­zi­tų pri­va­lu­mus var­di­ja R.Pa­kut­kie­nė-Alek­sė.
Po­li­kli­ni­kos su­reng­ta ak­ci­ja „No­ri­te grei­to ar ge­ro gy­dy­mo?“ trun­ka apie mė­ne­sį. Kal­bin­ti po­li­kli­ni­kos pa­cien­tai į ją re­a­guo­ja tei­gia­mai. Prie ak­ci­jos sklei­di­mo pri­si­de­da ir pa­tys gy­dy­to­jai, ku­rie edu­kuo­ja, jog dau­giau nau­dos žmo­gus gaus, jei vi­sa­da vi­zi­tui re­gist­ruo­sis iš anks­to.
 

Kam­pa­ni­ja vyk­do­ma la­bai pro­fe­sio­na­liai: tą pa­čią die­ną in­for­ma­ci­ja pa­leis­ta pa­si­rink­tais ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­na­lais – pla­ka­tai gy­dy­mo įstai­gos sten­duo­se, vaiz­do kli­pai in­for­ma­ci­niuo­se ek­ra­nuo­se bei Kau­no vie­ša­ja­me trans­por­te, in­ter­ne­te, so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se bei mies­to spau­do­je ir per ra­dio sto­tį, tran­sliuo­jan­čią bū­tent Kau­ne. Akį trau­kia aiš­ki, la­ko­niš­ka, de­ran­ti su po­li­kli­ni­kos fir­mi­niu sti­liu­mi vi­zu­a­li­za­ci­ja. Kaip sa­ko ak­ci­jos ini­cia­to­riai, tiks­las – kad ži­nu­tė pa­siek­tų kiek­vie­ną po­li­kli­ni­kos pa­cien­tą vi­so­se am­žiaus gru­pė­se. „Tai ne­reiš­kia, kad da­bar be ta­lo­nė­lio ban­dan­čiam pas gy­dy­to­ją pa­tek­ti pa­cien­tui bus už­da­ro­mos du­rys. Gy­dy­to­jai spren­džia - ga­li pri­im­ti ar ne. Ta­čiau bet ku­riuo at­ve­ju kiek­vie­nas in­for­muo­ja pa­cien­tą, kad šį kar­tą pri­im­siu, bet ki­tą kar­tą už­si­re­gist­ruok, nes vi­siems dėl to bus ge­riau ir pa­to­giau. Ži­no­ma, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai pri­me­nant, jog vi­zi­tui rei­kia re­gist­ruo­tis iš anks­to, nu­skam­ba ir klau­si­mas: „O kur tai pa­ra­šy­ta?“. Šia kam­pa­ni­ja, pla­ka­tais, ka­ban­čiais po­li­kli­ni­ko­je, pa­lai­ko­me gy­dy­to­jus, kad jie ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, kur tai pa­ra­šy­ta“, - sa­ko P.Ki­bi­ša.
 
Pa­cien­tų in­dė­lis į ei­lių ma­ži­ni­mą
Dau­ge­lis spe­cia­lis­tų tvir­ti­na, jog pa­cien­tai ei­les gy­dy­mo įstai­go­se, jei vi­zi­tui ne­pa­vyks­ta už­si­ra­šy­ti iš kar­to. Ka­dan­gi Kau­no mies­to po­li­kli­ni­ka daž­nai gar­sė­ja ne­stan­dar­ti­niais spren­di­mais, smal­su, gal jiems pa­vy­ko iš­spręs­ti ir ei­lių klau­si­mą?
Pa­sak P.Ki­bi­šos, pir­mi­nė­je svei­ka­tos prie­žiū­ro­je šios pro­ble­mos dar ne­iš­spren­dė nie­kas pa­sau­ly­je. Kau­no mies­to po­li­kli­ni­ka - ne iš­im­tis. Ta­čiau va­do­vas sa­ko, kad, pa­ly­gin­ti su ša­li­mis, ku­rių eko­no­mi­niai re­sur­sai di­des­ni, ga­li­ma teig­ti, jog Lie­tu­vo­je prak­tiš­kai nė­ra ei­lių. Mat sve­tur kon­sul­ta­ci­jos pas spe­cia­lis­tą žmo­nės lau­kia nuo dvie­jų iki aš­tuo­nių mė­ne­sių, o pas mus dau­ge­liu at­ve­ju ji su­tei­kia­ma per tris­de­šimt die­nų.
 
Pa­sak šei­mos gy­dy­to­jos R.Pa­kut­kie­nės-Alek­sės, kar­tais prie ei­lių pri­si­de­da ir pa­tys pa­cien­tai. „Ne­ma­ža da­lis vy­res­nio am­žiaus pa­cien­tų už­si­spi­ria, kad re­cep­to pra­tę­si­mą iš­ra­šy­tu­me tik mė­ne­siui. Ko­dėl? Jie jau­čia­si sau­ges­ni, kai ga­li daž­niau ap­si­lan­ky­ti, pa­kal­bė­ti, gal dar ir ko­kią ka­muo­jan­čią pro­ble­mą ga­li pri­si­min­ti, jei lan­ky­sis daž­niau. Taip dirb­ti­nai su­ku­ria­mos ei­lės. Sten­gia­mės mo­ky­ti pa­cien­tus, kad kur kas nau­din­giau ir jiems pa­tiems bū­tų, jei jie at­ei­tų re­čiau. Gy­dy­to­jams su­ma­žė­tų dar­bo krū­vis, o vie­no vi­zi­to, tar­kim, kas tris mė­ne­sius me­tu ga­lė­tu­me kur kas iš­sa­miau ap­tar­ti žmo­gaus svei­ka­tos pro­ble­mas bei pa­ieš­ko­tu­me ge­riau­sių spren­di­mų. Įti­kin­ti kol kas pa­vyks­ta vie­ne­tus, bet ma­nau, jog tai - lai­ko klau­si­mas“, - įsi­ti­ki­nu­si gy­dy­to­ja.
 
P.Ki­bi­ša pri­pa­žįs­ta, jog yra po­pu­lia­rių gy­dy­to­jų, pas ku­riuos ei­lės il­ges­nės. Vis dėl­to tai - pa­cien­to pa­si­rin­ki­mas, ku­rį ad­mi­nist­ra­ci­ja ger­bia ir džiau­gia­si, kad po­li­kli­ni­ko­je dir­ba pa­klau­sūs gy­dy­to­jai. Ei­lės iš­tįs­ta ir gy­dy­to­jui su­sir­gus ar atos­to­gau­jant, kai pa­cien­tai no­ri bū­tent pas sa­vo, o ne jį pa­va­duo­jan­tį gy­dy­to­ją. Tie­sa, vi­suo­se pen­kiuo­se pa­da­li­niuo­se to­kiems at­ve­jams įsteig­ti ne­pla­ni­nės pa­gal­bos ka­bi­ne­tai. Į juos ga­li­ma kreip­tis ūmiai su­sir­gus, gri­po epi­de­mi­jos me­tu, šei­mos gy­dy­to­jui atos­to­gau­jant ar jam ser­gant.
Su­jun­gus po­li­kli­ni­kas pra­dė­jo veik­ti ben­dra iš­anks­ti­nė pa­cien­tų re­gist­ra­ci­jos sis­te­ma, ku­ria sie­kia­ma pa­skirs­ty­ti pa­cien­tų srau­tą vi­suo­se pa­da­li­niuo­se ir pa­siū­ly­ti pa­cien­tui trum­piau­sią lau­ki­mo ei­lę pas gy­dy­to­ją spe­cia­lis­tą. Taip pat vei­kia ir Skam­bu­čių cen­tras.

 
Pasiekimas
Prieš su­jun­giant pen­kias mies­to po­li­kli­ni­kas į vie­ną ju­ri­di­nį vie­ne­tą vie­nas di­džiau­sių iš­šū­kių bu­vo su­stab­dy­ti pa­cien­tų ma­žė­ji­mą. Kai ku­rio­se įstai­go­se pa­cien­tų srau­tai kas­met ma­žė­da­vo net iki 6 proc.
Prieš me­tus šis ma­žė­ji­mo vi­dur­kis vi­suo­se pa­da­li­niuo­se sie­kė 3,5 proc., o šie­met - 2,5 proc. Ki­tą­met po­li­kli­ni­kos va­do­vas ti­ki­si lū­žio į di­dė­ji­mo pu­sę.
Per pas­ta­ruo­sius po­rą me­tų pa­vy­ko su­stab­dy­ti šei­mos gy­dy­to­jų kai­tą pa­da­li­niuo­se, pri­trauk­ti daug nau­jų spe­cia­lis­tų ir pa­na­šu, kad Kau­no mies­te po­li­kli­ni­kai pa­vy­ko tap­ti itin pa­trauk­liu darb­da­viu.   


lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Ateityje – strategiškai kitoks chirurginis krūties vėžio gydymas

  Ateityje – strategiškai kitoks chirurginis krūties vėžio gydymas

  Kokios apimties chirurginė operacija gydant krūties vėžį būtų optimali? Į šį klausimą bandys atsakyti Europos šalių,...
  Valdas Pečeliūnas: „Pacientams jaučiamės įsiskolinę“

  Valdas Pečeliūnas: „Pacientams jaučiamės įsiskolinę“

  VUL Santaros klinikų gydytojų sąjungos pirmininkas, gydytojas hematologas Valdas Pečeliūnas (45 m.) tikina, nors nėra nei virusolo...

  Budinti vaistinė


  Radviliškyje dirbantys vaistininkai jaučia gyventojų nerimą

  Radviliškyje dirbantys vaistininkai jaučia gyventojų nerimą

  Nuo rugsėjo 21 dienos Radviliškio gyventojai gyvena kitu ritmu. Dėl didelio patvirtintų COVID-19 atvejų skaičiaus at&scaron...
  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Dažnesnis vaistinių durų varstymas – popandeminiame pasaulyje išryškėjusi tendencija, kuomet gyventojai sveika...

  Sveika šeima


  Jei gali vaikščioti – gali ir šokti

  Kas sakė, kad baletas tik jaunoms nendrėms? Choreografė Neringa Kirklienė, vedanti šias šokių pamokas suaugusiems ir senjorams, įsitikinusi – šokti baletą niekada ne per vėlu. Elegancijos ir gracijos mokytis gali bet kokio amžiaus ir bet kokio kūno sudėjimo žmonės.

  Sveikatos horoskopas


  Rugsėjo 14-20 d.

  Avi­nas
  Pirmadienį padarykite iškrovos dieną. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį saugokitės traumų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, galimas apsinuodijimas.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Vakcinų nuo COVID-19 lenktynės. Kas laimi?

  Šaltojo karo metais turėjome ginklavimosi varžybas, o šiemet – kuo tikriausias vakcinų lenktynes. Pagrindiniai žaidėjai tie patys – Jungtinės Amerikos Valstijos ir Rusija. Tik šį kartą tikslas iš pirmo žvilgsnio atrodo kilnus – kuo greičiau sustabdyti koronaviruso plitimą.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip sustabdyti laiką?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
  Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica