Ant­akal­nio po­li­kli­ni­ka: nau­jas prie­sta­tas – dar dau­giau ga­li­my­bių ir pa­slau­gų pa­cien­tams

2022-02-07
„Pacientai nustebę, kad poliklinika per trumpą laiką įgyvendina didelius pokyčius, kurie pagerina paslaugų kokybę ir prieinamumą“, – sako Antakalnio poliklinikos administracijos darbuotojai. Vienoje didžiausių sostinės poliklinikų atidarytas papildomas korpusas – beveik 2,5 tūkst. kvadratinių metrų priestatas, kuris leido dar labiau plėsti teikiamų paslaugų spektrą. Į komandą priimta daugiau gydytojų specialistų dienos chirurgijos paslaugoms stiprinti ir, žinoma, greičiau bei kokybiškiau aptarnauti pacientus. Be to, pagal naujai prisirašiusių pacientų skaičių ši įstaiga tarp visų Vilniaus viešųjų gydymo įstaigų yra sparčiausiai auganti mieste.
Ant­akal­nio po­li­kli­ni­ka: nau­jas prie­sta­tas – dar dau­giau ga­li­my­bių ir pa­slau­gų pa­cien­tams
Naujai įrengtos operacinės yra aprūpintos modernia įranga (dar laukiama naujo mikroskopo), įrengta šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti ventiliacijos sistema.

Vie­toj vie­nos – ke­tu­rios mo­der­nios ope­ra­ci­nės
Prie­sta­to, ku­ris su­jung­tas su po­li­kli­ni­kos A kor­pu­su, pir­ma­me ir ant­ra­me aukš­tuo­se vei­kia Fi­zi­nės me­di­ci­nos ir re­a­bi­li­ta­ci­jos sky­rius, tre­čia­ja­me įsi­kū­ręs Psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tras bei da­lis Te­ra­pi­jos sky­riaus gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų. Ket­vir­ta­me aukš­te įkur­ti Chi­rur­gi­jos sky­riaus gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų ka­bi­ne­tai bei ke­tu­rios mo­der­nios ope­ra­ci­nės, ap­rū­pin­tos vi­sa rei­kia­ma me­di­ci­ni­ne įran­ga.
 

„Mū­sų po­li­kli­ni­ka pa­si­kei­tė stip­riai. Pa­sta­tė­me dvie­jų aukš­tų priesta­tą, į ku­rį per­kė­lė­me of­tal­mo­lo­gi­nes bei ki­tų gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų pa­slau­gas. Iš­plė­tė­me Psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro, taip pat Fi­zi­nės me­di­ci­nos ir re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­tal­pas, įren­gė­me ke­tu­rias mo­der­nias ope­ra­ci­nes, ku­rio­se ga­li dirb­ti gy­dy­to­jai of­tal­mo­lo­gai, der­ma­to­lo­gai, aku­še­riai gi­ne­ko­lo­gai, ki­ti spe­cia­lis­tai, ga­lin­tys at­lik­ti rei­kia­mas die­nos chi­rur­gi­jos in­ter­ven­ci­jas“, – apie pa­si­kei­ti­mus pa­sa­ko­ja di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas val­dy­mui ir in­fra­struk­tū­rai Vy­tau­tas Ba­ka­sė­nas.

 
Vie­no­je di­džiau­sių sos­ti­nės po­li­kli­ni­kų kas­met at­lie­ka­ma dau­giau nei 5 tūkst. of­tal­mo­lo­gi­nių, or­to­pe­di­nių-trau­ma­to­lo­gi­nių, uro­lo­gi­nių, gi­ne­ko­lo­gi­nių ir chi­rur­gi­nių ope­ra­ci­jų. Už­si­me­na­ma apie pla­nus taip pat pra­dė­ti smul­ki­ą­sias oto­la­rin­go­lo­gi­nes ope­ra­ci­jas.
 

„Ke­tu­rios mo­der­nios, aukš­čiau­sius eu­ro­pi­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čios ope­ra­ci­nės mums lei­džia dar la­biau plės­ti tei­kia­mų pa­slau­gų spek­trą, ka­dan­gi iki šiol tu­rė­jo­me tik vie­ną ope­ra­ci­nę. Mū­sų sky­riu­je tei­kia­mos pla­taus spek­tro of­tal­mo­lo­gi­jos pa­slau­gos. Daž­niau­siai at­lie­ka­mos ka­ta­rak­tos ope­ra­ci­jos, in­tra­vit­re­a­li­nės in­jek­ci­jos į stik­la­kū­nį, smul­kios vo­kų plas­ti­kos ope­ra­ci­jos, ką da­ry­da­vo­me ir anks­čiau, tik ma­žes­niais kie­kiais. Tu­rė­da­mi erd­vias ir mo­der­nias ope­ra­ci­nes ga­li­me pri­im­ti nau­jų spe­cia­lis­tų bei teik­ti die­nos chi­rur­gi­jos ir am­bu­la­to­ri­nės chi­rur­gi­jos pa­slau­gas, la­biau orien­tuo­jan­tis į of­tal­mo­lo­gi­nes ir der­ma­to­lo­gi­nes pro­ce­dū­ras ir ope­ra­ci­jas“, – pa­sa­ko­ja Chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Šums­kie­nė.

 
Sky­riu­je, ku­ria­me dir­ba chi­rur­gai, der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gai, net 13 gy­dy­to­jų of­tal­mo­lo­gų, uro­lo­gai, oto­ri­no­la­rin­go­lo­gai, or­to­pe­dai-trau­ma­to­lo­gai, krau­ja­gys­lių chi­rur­gai, ko­lop­rok­to­lo­gai, en­dos­ko­puo­to­jai, anes­te­ze­o­lo­gai – re­a­ni­ma­to­lo­gai, ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jai, tei­kia­mos gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jos, at­lie­ka­mos die­nos chi­rur­gi­jos pro­ce­dū­ros. Pas­ta­rų­jų dė­ka mi­ni­ma­liai trik­do­mas įpras­ti­nis pa­cien­tų gy­ve­ni­mas – jie tą pa­čią die­ną ga­li grįž­ti į na­mus. Žen­kliai ma­žes­nė ir in­fek­ci­jų ri­zi­ka.
Kaip pa­sa­ko­ja Chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja, nau­jai įreng­tos ope­ra­ci­nės yra ap­rū­pin­tos mo­der­nia įran­ga (dar lau­kia­ma vie­no nau­jo mik­ro­sko­po), įreng­ta šiuo­lai­ki­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­ti ven­ti­lia­ci­jos sis­te­ma.
 
„Ne tik gy­dy­to­jams, bet ir pa­cien­tams daug pa­to­giau, ka­dan­gi vis­kas yra su­telk­ta vie­na­me aukš­te. Anks­čiau gy­dy­to­jas pa­cien­tui nu­ro­dy­da­vo: da­bar leis­ki­tės į tre­čią aukš­tą, ta­da vėl su­grįž­ki­te į šeš­tą. Kar­tais ypač vy­res­nio am­žiaus žmo­gus, iš­ėjęs iš ka­bi­ne­to, pa­si­mes­da­vo ir ne­be­ži­no­da­vo, kur ei­ti. O da­bar vi­sus, su svei­ka­ta su­si­ju­sius rei­ka­lus, jis ga­li su­tvar­ky­ti vie­na­me aukš­te.
Ga­lų ga­le mums, me­di­kams, ope­ra­ci­nės du­rų ne­be­rei­kia ati­da­ri­nė­ti al­kū­nė­mis ar­ba ko­ja – da­bar jos yra val­do­mos ju­de­sio da­vik­liais“, – apie pa­si­kei­ti­mus pa­sa­ko­ja E.Šums­kie­nė. 
La­bo­ra­to­ri­ja dir­ba vi­są pa­rą
Pa­cien­tų pa­to­gu­mui iš de­šim­to­jo po­li­kli­ni­kos aukš­to į pir­mą­jį bu­vo per­kel­ta au­to­ma­ti­zuo­ta la­bo­ra­to­ri­ja, kur at­lie­ka­ma daug ty­ri­mų, tarp jų – ir dėl COVID-19 li­gos. La­bo­ra­to­ri­ja yra vie­na pir­mų­jų įstai­gų Lie­tu­vo­je, ku­rio­je pra­dė­ti at­lik­ti se­ro­lo­gi­niai kie­ky­bi­niai an­ti­kū­nų tes­tai, kas su­tei­kia įstai­gai uni­ka­lią ga­li­my­bę tarp te­stuo­ja­mų­jų ste­bė­ti ser­ga­mu­mo ir per­sir­gi­mų COVID-19 ten­den­ci­jas.
Ko­lek­ty­vą pa­pil­dė ir nau­ja la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­ja Re­na­ta Vo­ve­rie­nė, ku­ri, kaip pa­sa­ko­ja, pri­si­jun­gė pa­čia­me per­si­kraus­ty­mo dar­bų įkarš­ty­je.
 

„Nau­jos pa­tal­pos – švie­sios ir erd­vios, jo­mis la­bai džiau­gia­mės. Kuo la­bo­ra­to­ri­ja yra pa­žan­ges­nė, tuo gau­na­mi ko­ky­biš­kes­ni ty­ri­mų re­zul­ta­tai. At­lie­ka­me la­bai daug bio­che­mi­nių, ben­drak­li­ni­ki­nių, mik­ro­sko­pi­nių ty­ri­mų. Kuo­met per die­ną nu­sta­to­ma tiek daug už­si­krė­ti­mo ko­ro­na­vi­ru­su at­ve­jų, šiuo me­tu di­džiu­lis COVID-19 ty­ri­mo PGR me­to­du bu­mas – jų ga­li­me at­lik­ti apie du tūks­tan­čius per pa­rą. La­bai daug mė­gi­nių mums at­ve­ža­ma iš pa­tik­ros punk­tų“, – pa­sa­ko­ja R.Vo­ve­rie­nė, ak­cen­tuo­da­ma, jog la­bo­ra­to­ri­ja yra au­to­ma­ti­zuo­ta, ir tai žen­kliai su­trum­pi­na lai­ką nuo ta­da, kai bū­na pa­im­tas mė­gi­nys iki ka­da pa­cien­tas iš­girs­ta re­zul­ta­tą.

 
Kad ga­lė­tų iš­tir­ti to­kius mė­gi­nių kie­kius, la­bo­ra­to­ri­jos dar­buo­to­jai dir­ba tri­mis pa­mai­no­mis, dar­bas čia ne­su­sto­ja net­gi nak­ti­mis, kas po­li­kli­ni­ko­se nė­ra daž­na prak­ti­ka.
Dėl COVID-19 ga­li­ma iš­si­tir­ti la­bo­ra­to­ri­jo­je, po­li­kli­ni­kos re­gist­ra­tū­ro­je te­le­fo­nu ar­ba in­ter­ne­tu iš anks­to už­si­re­gist­ra­vus PGR ar­ba grei­ta­jam an­ti­ge­nų, an­ti­kū­nų ty­ri­mui ir at­ėjus pa­skir­tu lai­ku. Toks pa­cien­tas ne­su­si­durs su ki­tais po­li­kli­ni­kos lan­ky­to­jais, ka­dan­gi mė­gi­nių pa­ė­mi­mui yra įreng­tas at­ski­ras ka­bi­ne­tas.
 
„Di­de­lė po­li­kli­ni­ka, daug pa­cien­tų ir mo­der­ni la­bo­ra­to­ri­ja, kur at­lie­ka­me daug įvai­rių ty­ri­mų. Lai­kui bė­gant no­rė­tu­me at­nau­jin­ti ir įran­gą. Mū­sų pri­ori­te­tas yra grei­tas ir ko­ky­biš­kas ty­ri­mų at­li­ki­mas bei pa­ti­ki­mų ty­ri­mų re­zul­ta­tų pa­tei­ki­mas už­sa­ko­vui. Tad rei­kė­tų ana­li­za­to­riaus, ku­ris vie­nu me­tu at­lik­tų tiek bio­che­mi­nius, tiek imu­no­fer­men­ti­nius ty­ri­mus. Mū­sų dar­buo­to­jų sva­jo­nė –  vie­nu mė­gi­nio pa­lei­di­mu at­lik­ti kuo dau­giau ty­ri­mų“, – apie at­ei­ties pla­nus pa­sa­ko­ja la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­ja.
 
Pri­si­jun­gė net pen­kios psi­cho­lo­gės
Di­de­lių po­ky­čių su­lau­kė ir po­li­kli­ni­kos Psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tras, prie ku­rio pri­si­ra­šę dau­giau nei 100 tūkst. gy­ven­to­jų.
 

„Tu­ri­me erd­ves­nes pa­tal­pas, kas yra ge­rai tiek mū­sų spe­cia­lis­tams, tiek pa­cien­tams. Ypač tai tei­gia­mai įta­ko­jo mū­sų die­nos sta­cio­na­ro veik­lą – tu­ri­me tris di­de­les erd­ves, kur vyks­ta už­im­tu­mo, švie­sos te­ra­pi­jos, re­lak­sa­ci­jos, aro­ma­te­ra­pi­jos už­si­ė­mi­mai. Be to, die­nos sta­cio­na­re iš­plė­tė­me psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos ga­li­my­bes: kar­tą per sa­vai­tę ve­da­me di­dži­ą­ją psi­cho­lo­gi­nę gru­pę. Taip pat vie­ną­kart per sa­vai­tę bu­ria­me ke­lias ma­žą­sias psi­cho­lo­gi­nes gru­pes, ku­rių me­tu vyks­ta in­ten­sy­ves­nis psi­cho­te­ra­pi­nis dar­bas su pa­cien­tais“, – pa­si­kei­ti­mus var­di­ja Psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro ve­dė­jas gy­dy­to­jas psi­chiat­ras Sau­lius So­lo­gu­bo­vas, pri­dur­da­mas, kad ma­žo­sio­se gru­pė­se su­si­ren­ka iki 8 pa­cien­tų, o di­džio­sio­se – iki 20.

 
Po­ky­čius są­ly­go­jo tai, kad psi­cho­lo­gi­nių bei psi­cho­te­ra­pi­nių pa­slau­gų po­rei­kis nuo­lat au­ga. Pa­klaus­tas, kaip pan­de­mi­ja pa­vei­kė gy­ven­to­jų psi­chi­nę svei­ka­tą, gy­dy­to­jas psi­chiat­ras pa­ste­bi, kad pa­ašt­rė­jo ne­ri­mo su­tri­ki­mai, dep­re­si­jos po­žy­miai, per­sir­gus COVID-19 li­ga kar­tais iš­ryš­kė­ja ar­ba at­si­nau­ji­na neu­ro­lo­gi­niai ir psi­cho­lo­gi­niai simp­to­mai, jei­gu jie ka­da nors bu­vo anks­čiau.
 
Cen­tre dir­ba su­au­gu­sių­jų, vai­kų ir pa­aug­lių psi­chiat­rai, me­di­ci­nos psi­cho­lo­gai, psi­chi­kos svei­ka­tos slau­gy­to­jai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Pa­cien­tai, ku­rie vi­zi­tui ga­li už­si­ra­šy­ti per at­ski­rą Psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro re­gist­ra­tū­rą, da­bar pas me­di­kus ga­li pa­tek­ti kur kas grei­čiau, ka­dan­gi in­fra­struk­tū­ri­niai po­ky­čiai lei­do pri­trauk­ti ir dau­giau spe­cia­lis­tų.
 
„Prie ko­man­dos pri­si­jun­gė net pen­kios psi­cho­lo­gės, ku­rios tei­kia pa­slau­gas ir kon­sul­ta­ci­jas mū­sų po­li­kli­ni­kos pa­cien­tams“, – pa­pil­nė­ju­siu ko­lek­ty­vu džiau­gia­si S.So­lo­gu­bo­vas.
„Plėt­ros dė­ka mums taip pat pa­vy­ko su­kur­ti ga­nė­ti­nai ge­rai vei­kian­tį me­cha­niz­mą, tai yra di­fe­ren­ci­juo­ti, at­skir­ti sku­bią psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą pa­cien­tams, ku­riuos iš­ti­ko gy­ve­ni­miš­ka kri­zė ar­ba jie gal­vo­ja apie sa­vi­žu­dy­bę. To­kiu at­ve­ju sten­gia­mės kuo grei­čiau su­teik­ti pa­gal­bą, kar­tu ap­mo­ky­da­mi re­gist­ra­tū­ros dar­buo­to­jas, idant to­kie pa­cien­tai bū­tų ge­riau di­fe­ren­ci­juo­ti, jiems su­teik­ta sa­va­lai­kė pa­gal­ba ir gal­būt už­kirs­tas ke­lias skau­diems įvy­kiams“, – sa­ko cen­tro ve­dė­jas, už­si­min­da­mas ir apie at­ei­ties pla­nus: no­ri­ma stip­rin­ti psi­cho­lo­gi­nių pa­slau­gų spek­trą, plės­ti vai­kų psi­chiat­ri­jos pa­slau­gas bei at­ei­ty­je įkur­ti vai­kų die­nos sta­cio­na­rą.


 
Pri­si­ra­šiu­sių­jų skai­čius nuo­lat au­ga
Pa­klaus­tas, kas lė­mė to­kius mil­ži­niš­kus po­ky­čius, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas V.Ba­ka­sė­nas at­sa­ko, jog nuo­lat au­gan­tis prie po­li­kli­ni­kos pri­si­ra­šan­čių gy­ven­to­jų skai­čius. Vien per pra­ėju­sius me­tus prie Ant­akal­nio po­li­kli­ni­kos pri­si­jun­gė dar 3433 vil­nie­čių – tai la­biau­siai tarp vi­sų Vil­niaus vie­šų­jų gy­dy­mo įstai­gų au­gan­ti po­li­kli­ni­ka pa­gal nau­jai pri­si­ra­šiu­sių pa­cien­tų skai­čių. Ne­pai­sant to, jog ap­link įstai­gą dygs­ta pri­va­tūs gy­dy­mo cen­trai. Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas svars­to, kad to­kį pa­cien­tų pa­si­ti­kė­ji­mą įstai­ga už­si­tar­na­vo teik­da­ma ko­ky­biš­kas ir itin pla­taus spek­tro pa­slau­gas – ne tik šei­mos gy­dy­to­jų, bet ir ant­ri­nio ly­gio gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jas, die­nos chi­rur­gi­jos ir die­nos sta­cio­na­ro pa­slau­gas. Įstai­gos ga­li­my­bes dar la­biau iš­plė­tė nau­ja­sis prie­sta­tas, ku­ris kai­na­vo dau­giau nei 4 mln. eu­rų. Pro­jek­tas fi­nan­suo­tas Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės, ku­ri yra įstai­gos stei­gė­ja, ir Ant­akal­nio po­li­kli­ni­kos lė­šo­mis.
 
„At­lik­tus tam tik­rus vi­di­nės in­fra­struk­tū­ros per­tvar­ky­mus pa­ge­rė­jo ir pa­cien­tų srau­tų val­dy­mas“, – sa­ko V.Ba­ka­sė­nas, pri­dur­da­mas, jog įstai­go­je vei­kia vie­na pa­žan­giau­sių ša­ly­je pa­cien­tų srau­tų val­dy­mo sis­te­ma. Kiek­vie­nas at­vy­kęs pa­cien­tas už­si­re­gist­ruo­ja ter­mi­na­le, taip pra­ne­ša gy­dy­to­jui, o, kai šis pa­si­ruo­šęs pa­cien­tą ap­tar­nau­ti, prie ka­bi­ne­to du­rų įreng­tos elek­tro­ni­nės plan­še­tės pa­ro­do, kad ga­lima už­ei­ti į ka­bi­ne­tą. Kaip pa­žy­mi pa­va­duo­to­jas, to­kie ino­va­ty­vūs spren­di­mai ne tik pa­leng­vi­na pa­slau­gų pa­sie­kia­mu­mą, bet kar­tu pa­de­da val­dy­ti ir COVID-19 pan­de­mi­ją, nes žmo­nėms pa­pras­čiau­siai ne­rei­kia lauk­ti ei­lė­se vie­nas ša­lia ki­to. Po­li­kli­ni­ko­je taip pat bu­vo mo­der­ni­zuo­ti rent­ge­no ka­bi­ne­tai, įsi­gy­ti trys nau­ji rent­ge­no apa­ra­tai. Sie­kiant val­dy­ti pa­cien­tų srau­tus, įreng­tas spe­cia­lus rent­ge­no ka­bi­ne­tas karš­čiuo­jan­tiems pa­cien­tams.
 
„Šiais me­tais dar pla­nuo­ja­me at­lik­ti re­mon­to dar­bus ki­tuo­se pa­da­li­niuo­se. Pir­miau­sia Te­ra­pi­jos sky­riu­je, kur at­si­ras dau­giau ka­bi­ne­tų bei pa­ge­rės dar­bo są­ly­gos gy­dy­to­jams kar­dio­lo­gams, neu­ro­lo­gams bei ki­tų spe­cia­ly­bių spe­cia­lis­tams. Taip pat įreng­si­me nau­jas še­šias dar­bo vie­tas odon­to­lo­gi­jos spe­cia­lis­tams aš­tun­ta­me aukš­te ir pa­ge­rin­si­me pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą nau­juo­se ka­bi­ne­tuo­se en­dos­ko­puo­to­jams. Pla­nuo­ja­me įreng­ti nau­jas pa­tal­pas ir ad­mi­nist­ra­ci­jai, ku­ri šiuo me­tu yra iš­si­bars­čiu­si po vi­są po­li­kli­ni­ką, vie­na­me ka­bi­ne­te dir­ba daug spe­cia­lis­tų, nes sie­kiant efek­ty­vin­ti pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą ir re­mon­to dar­bus, sa­vo ka­bi­ne­tus už­lei­do kon­sul­tuo­jan­tiems gy­dy­to­jams“, – sa­ko pa­va­duo­to­jas, pri­dur­da­mas, kad in­fra­struk­tū­ri­nių pla­nų tu­ri ir ki­tiems me­tams.


Komentarai
Direktoriaus pavaduotoja medicinai Raimonda Kungytė:


- Šiuo metu Antakalnio poliklinikoje vykdomas 2 metų trukmės poliligotumo projektas. Pagrindinis jo tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, kurie serga dviem arba daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, tokiomis kaip cukrinis diabetas, arterinė hipertenzija ir širdies ritmo sutrikimai.
 
Pagrindinis projekto uždavinys – pritaikyti inovatyvų ir efektyvų sveikatos paslaugų teikimo modelį, pasitelkiant išmaniuosius medicinos prietaisus ir sveikatos priežiūros specialistų komandą, kuri užtikrintų kokybiškesnę sveikatos priežiūrą pacientams ir palengvintų sveikatos priežiūros specialistų darbą. Išmaniųjų prietaisų pagalba pacientų sveikatos būklę gali stebėti ir vertinti ne vien tik sveikatos priežiūros specialistai, bet ir patys pacientai gali sekti savo sveikatos rodiklius - tokius sveikatos rodiklius kaip arterinį kraujo spaudimą, širdies veiklą, fizinį krūvį, taip pat ir svorio pokyčius. Pacientams paslaugas teikia suformuotos specialistų komandos. Juos konsultuoja bendrosios praktikos slaugytojai, šeimos gydytojai, gydytojai specialistai, tai yra gydytojai kardiologai, endokrinologai, nefrologai, taip pat kineziterapeutai, psichologai, socialiniai darbuotojai. Atsižvelgiant į konkretų pacientą, atliekamas kompleksinis sveikatos ištyrimas ir sudaromas individualus sveikatos priežiūros planas.
 
Pacientui skiriamas ne tik gydymas ir išdalinami prietaisai, bet jis taip pat mokomas sveikos gyvensenos, savipriežiūros, tai yra sekti ir laiku pastebėti sveikatos pakitimus, o reikalui esant – laiku kreiptis į gydytoją.
 
Iš viso šiame projekte dalyvauja tūkstantis du šimtai devyniasdešimt penki pacientai. Didžioji dauguma – tūkstantis du šimtai – yra mūsų poliklinikos pacientai. Visi duomenys, ką žmogus pamatuoja išmaniaisiais prietaisais, automatiškai patalpinami į specialiai šiam projektui sukurtą portalą ir jame gali peržiūrėti duomenis tiek pats pacientas, tiek jį prižiūrintis gydytojas ar slaugytojas.
Atsiradusiomis naujomis galimybėmis ypač džiaugiasi pacientai, o galutiniai duomenys, kiek ir kaip šios projekte panaudotos priemonės pagerino pacientų sveikatą, paaiškės projekto pabaigoje. Tikėtina, kad pacientai, gavę visapusišką priežiūrą ir konsultacijas, išmoks stebėti savo sveikatos būklę, sumažės tiek hospitalizacijos, tiek būsimų vizitų pas gydytojus skaičius.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Edi­ta Ta­mo­šiū­nai­tė:

- Įstai­ga yra spar­čiai au­gan­ti, vis dau­giau pa­cien­tų pri­si­ra­šo prie šios po­li­kli­ni­kos. Šiuo me­tu pri­si­ra­šiu­sių yra dau­giau ne­gu šim­tas ke­tu­ri tūks­tan­čiai pa­cien­tų. Tad, kad pa­slau­gos bū­tų iš­ties ko­ky­biš­kos, o gy­dy­to­jams su­da­ry­tos pa­to­gios dar­bo są­ly­gos, bu­vo nu­spręs­ta at­lik­ti plėt­ros dar­bus ir įgy­ven­din­ti prie­sta­to sta­ty­bos pro­jek­tą, ku­ris iš es­mės kai­na­vo ke­tu­ris mi­li­jo­nus sep­ty­nis šim­tus še­šias­de­šimt ke­tu­ris eu­rus. Pro­jek­tas įgy­ven­din­tas tiek pa­čios po­li­kli­ni­kos lė­šo­mis, tiek pri­si­dė­jo Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Tam pro­jek­tui mes sky­rė­me 2,5 mi­li­jo­no – di­des­nę da­lį lė­šų, taip pat pri­si­dė­jo­me ir kom­pen­sa­vo­me 72 tūks­tan­čius bū­tent įran­gai įsi­gy­ti. Bu­vo įreng­ti pa­pil­- do­mi 57 gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų ka­bi­ne­tai, ke­tu­rios ope­ra­ci­nės, vie­na po­ope­ra­ci­nė pa­la­ta, ki­ne­zi­te­ra­pi­jos sa­lė, įreng­ti po­il­sio kam­ba­riai po­li­kli­ni­kos per­so­na­lui.
 
Šios įstai­gos pa­slau­gų su­tei­ki­mo ko­ky­bę, gy­dy­to­jų ir ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą ver­ti­nu tik­rai ge­rai. Vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja, kad po­li­kli­ni­ko­je yra tam tik­ri ne­su­ta­ri­mai ar kon­flik­ti­niai at­ve­jai. Ta­čiau per­nai me­tų pa­bai­go­je bu­vo iš­tir­tas įstai­gos mik­ro­kli­ma­tas. Ver­ti­nant ty­ri­mo, ku­rį, no­riu pa­brėž­ti, at­li­ko iš­orės kom­pa­ni­ja, re­zul­ta­tus, šie tik­rai yra ge­ri ir ju­da la­bai ge­rų link. O žiū­rint, kad tai yra di­de­lė įstai­ga, ga­li pa­si­tai­ky­ti ir vie­nas ki­tas ne­sklan­du­mas. Bet iš es­mės po­li­kli­ni­ka vei­kia sėk­min­gai, ką ir ma­to­me pa­gal pri­si­ra­šiu­sių­jų pa­cien­tų skai­čių, nes jei­gu po­li­kli­ni­kos dar­bas bū­tų ne­pa­kan­ka­mai efek­ty­vus, gy­ven­to­jai jos tik­riau­siai ne­si­rink­tų. Juo­lab kad to­je gy­ve­na­mo­jo­je te­ri­to­ri­jo­je yra di­de­lis pri­va­čių įstai­gų pa­si­rin­ki­mas.
 
Dar no­riu pa­žy­mė­ti, kad pas­ta­rie­ji me­tai gy­dy­mo įstai­goms at­ne­šė daug iš­šū­kių: vak­ci­na­ci­jos, mig­ran­tų. Bū­tent šiai po­li­kli­ni­kai bu­vo pa­ti­kė­ta su­da­ry­ti mo­bi­li­ą­sias ko­man­das ir vyk­dy­ti mig­ran­tų svei­ka­tos prie­žiū­rą – jų ko­man­dos va­žia­vo į Šal­či­nin­kų ir Va­rė­nos ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bes, kur bu­vo lai­ki­nai glo­bo­ja­mi mig­ran­tai, o šiuo me­tu pa­slau­gas tei­kia Nau­ji­nin­kų ra­jo­ne pa­bė­gė­lių ap­gy­ven­di­ni­mo vie­to­se. Tai­gi, po­li­kli­ni­ka sėk­min­gai pri­ėmė ir šį iš­šū­kį bei tik­rai ge­rai at­li­ko jai pa­ti­kė­tas pa­pil­do­mas funk­ci­jas.

 
Darbuotojų įsitraukimo tyrimas
Per­nai ru­de­nį Ant­akal­nio po­li­kli­ni­ko­je vy­ko dar­buo­to­jų įsi­trau­ki­mo ty­ri­mas, ku­rio me­tu siek­ta iš­si­aiš­kin­ti dar­buo­to­jų pa­si­ten­ki­ni­mą dar­bu įstai­go­je. Klau­si­my­nas su­si­dė­jo iš 5 pa­grin­di­nių sri­čių: pa­si­ti­kė­ji­mas or­ga­ni­za­ci­ja, su­tel­kian­ti ly­de­rys­tė, pra­smin­gas dar­bas, įga­li­nan­ti dar­bo ap­lin­ka, pri­pa­ži­ni­mas ir au­gi­mas. Ty­ri­mas at­lik­tas kar­tu su iš­ori­ne per­so­na­lo val­dy­mo agen­tū­ra. Įsi­trau­ki­mo ty­ri­mo klau­si­my­ną už­pil­dė 74 proc. dar­buo­to­jų. Dar­buo­to­jų pa­si­ten­ki­ni­mo dar­bu ro­dik­lis sie­kė net 81 proc. Ant­akal­nio po­li­kli­ni­kos ži­nio­mis, ši įstai­ga yra pir­mo­ji gy­dy­mo įstai­ga Lie­tu­vo­je at­li­ku­si to­kio po­bū­džio ty­ri­mą, to­dėl pa­ly­gin­ti re­zul­ta­tus su ki­to­mis svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­mis yra su­dė­tin­ga. Šis ty­ri­mas pa­dė­jo leng­viau iš­gry­nin­ti stip­ri­ą­sias įstai­gos pu­ses, taip pat nu­sta­ty­ti to­bu­lin­ti­nas sri­tis. Ant­akal­nio po­li­kli­ni­kos ad­mi­nist­ra­ci­ja re­ko­men­duo­ja to­kį ty­ri­mą at­lik­ti kiek­vie­nai ša­lies gy­dy­mo įstai­gai, nes tai pui­kus įran­kis pri­ori­te­ti­nėms sri­tims nu­sta­ty­ti. 

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

  Gydytojas ir pacientas


  L.Matuzonis: didžiausi iššūkiai – komplikuoti sąnarių lūžiai

  L.Matuzonis: didžiausi iššūkiai – komplikuoti sąnarių lūžiai

  „Jei jus pradėjo varginti sąnarių skausmai, siūlyčiau patiems ilgai nesigydyti, o kreiptis į specialistus. Skausmą sukelianč...
  Širdies nepakankamumą Rimvydui sukėlė gripas

  Širdies nepakankamumą Rimvydui sukėlė gripas

  „Turėjau aiškų tikslą – pamatyti savo vaiką ir jį užauginti. Gal todėl ir noras išgyventi, ir jėgos buvo...

  Budinti vaistinė


  Vaistinių tinklas „Camelia“ neužleidžia lyderio pozicijų

  Vaistinių tinklas „Camelia“ neužleidžia lyderio pozicijų

  Jau 30 metų gyvuojantis lietuviško kapitalo vaistinių tinklas „Camelia“ lyderio pozicijų rinkoje neužleidžia ne...
  „Eurovaistinė“ pristato sveikas kainas: ką sausį galite įsigyti pigiau?

  „Eurovaistinė“ pristato sveikas kainas: ką sausį galite įsigyti pigiau?

  „Eurovaistinė“ kiekvieną mėnesį pristato naujas „sveikas kainas“ – bent 10 aktualiausių mėnesio prek...

  razinka


  Sveika šeima


  Smurtas prieš moteris su intelekto negalia – juoda zona

  Sudėtinga smurto prieš intelekto ar psichosocialinę negalią turinčias moteris problema socialinės gerovės specialistus verčia jaustis bejėgiais. Dėl savo būklės moterys tampa priklausomos nuo smurtautojų, o žalojančios ir nesaugios aplinkos – neatpažįsta. Maža to, vyrauja nuomonė esą smurtą jos dažnai išprovokuoja...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Melanomą gydys sergančiojo ląstelėmis

  Melanoma sergantiems pacientams sužibo nauja viltis. JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA – angl.) patvirtino naują agresyviausios odos vėžio formos gydymo metodą. Mokslininkų teigimu, šis FDA sprendimas atneš naudos ir gydant kitas vėžines ligas.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip striksi dominatriksė?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip striksi dominatriksė?
  Žieminiai obuoliai ir pavytusios bulvės
  Henrikas Vaitiekūnas Žieminiai obuoliai ir pavytusios bulvės

  Naujas numeris