Vil­nius: ati­da­ry­tas ben­druo­me­nės šal­dy­tu­vas

www.lsveikata.lt
2024-07-05
Vil­niu­je esan­čia­me Sa­pie­gų rū­mų par­ke ati­da­ry­tas pir­ma­sis Ben­druo­me­nės šal­dy­tu­vas Lie­tu­vo­je – ben­druo­me­nės na­riai ska­ti­na­mi da­ly­tis per­tek­li­niu mais­tu. 
Vil­nius: ati­da­ry­tas ben­druo­me­nės šal­dy­tu­vas

Lie­tu­vo­je iš­švais­to­ma šim­tai tūks­tan­čių to­nų mais­to per me­tus. At­lie­kų ža­la gam­tai di­džiu­lė, tad pas­ta­rai­siais me­tais dau­gė­ja mais­to da­li­ji­mo­si ini­cia­ty­vų, ku­rių me­tu mais­tas iš­sau­go­ja­mas.


Spren­di­mų, kaip iš­sau­go­ti pre­ki­nės iš­vaiz­dos ne­ati­tin­kan­tį, bet vis dar švie­žią der­lių, ga­li ras­ti ir ūki­nin­kai. Per­nai „Mais­to ban­kas“ iš ūki­nin­kų ga­vo tūks­tan­tį to­nų įvai­raus der­liaus.

Lie­tu­vo­je, kaip ir vi­sa­me pa­sau­ly­je, iš­švais­to­mas kas tre­čias pa­ga­min­tas pro­duk­tas, o iš vi­sų iš­me­ta­mų at­lie­kų mais­tas su­da­ro di­džiau­sią da­lį. Eu­ro­pos Są­jun­go­je mais­to at­lie­kų per me­tus su­si­da­ro apie 60 mi­li­jo­nų to­nų, Lie­tu­vo­je – 400 tūks­tan­čių to­nų. Mais­to at­lie­kos pri­si­de­da ir prie kli­ma­to kai­tos.

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 
 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveika šeima


  Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

  „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

  Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Nesisteminis revizionizmas
  Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

  Naujas numeris