Sa­vi­žu­džius iš­gel­bės re­kla­ma prieš al­ko­ho­liz­mą?

Rūta Kerulytė
2020-02-24
„Mi­nist­rai kei­čia­si, o pa­tir­tis svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jo­je ne­la­bai. An­trą kar­tą at­si­sta­ty­di­nau iš dar­bo gru­pės     dėl sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos veiks­mų pla­no su­kū­ri­mo. Da­ly­vau­ti bu­ta­fo­ri­nia­me pro­ce­se ne­ma­tau jo­kios pras­mės“, - Fa­ce­bo­ok pa­sky­ro­je at­vi­ra­vo Vil­niaus uni­ver­si­te­to Su­ici­do­lo­gi­jos ty­ri­mų cen­tro va­do­vas, psi­cho­lo­gas Pau­lius Skrui­bis. Jis dar­bo gru­pę pa­li­ko su trenks­mu. Psi­cho­lo­gui pri­ta­ria ir ki­ti eks­per­tai. Jie sa­ko, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) no­ri ne pa­dė­ti, o po­li­ti­kuo­ti.
Sa­vi­žu­džius iš­gel­bės re­kla­ma prieš al­ko­ho­liz­mą?

„Pa­si­mo­vė“ an­trą kar­tą
Ta pa­ti pa­ne­lė, tik ki­ta suk­ne­lė. Taip ga­li­ma api­bū­din­ti eks­per­tų da­lią SAM la­bi­rin­tuo­se. Jau kar­tą nu­de­gęs psi­cho­lo­gas P.Skrui­bis mi­nis­te­ri­jos vi­zi­ja pa­ti­kė­jo dar sy­kį. Pri­si­jun­gė prie dar­bo gru­pės dėl sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos veiks­mų pla­no su­kū­ri­mo.
„Jau­čiau pa­rei­gą pri­si­dė­ti spren­džiant sa­vi­žu­dy­bių pro­ble­mą. At­ro­dė, dia­lo­gas mez­ga­si, tai tei­kė vil­čių“, - taip spren­di­mą da­ly­vau­ti dar­bo gru­pės veik­lo­je api­bū­di­na P.Skrui­bys. Ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad sa­vo lai­ką SAM ne­mo­ka­mai ski­rian­tys psi­cho­lo­gai at­si­mu­ša į sie­ną.
 
„Iš­gir­do­me, kad tuo pat me­tu ku­ria­mas šių me­tų veiks­mų pla­nas, ku­ris su gru­pės na­riais ne­de­ri­na­mas. Jį ku­ria ne­ži­nia kas. Ne gru­pės na­riai ir ne SAM Psi­chi­kos svei­ka­tos sky­riaus žmo­nės, pri­ima to­kius jaut­rius spren­di­mus. Keis­ta si­tu­a­ci­ja, tie­sa?“ - re­to­riš­kai klau­sė spe­cia­lis­tas. Jis abe­jo­ja, ar ben­dra­dar­bia­vi­mas su SAM yra pra­smin­gas už­si­ė­mi­mas.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rui pa­tvir­ti­nus ano­ni­mi­nių jė­gų ruoš­tą pla­ną „Su­kur­ti anks­ty­vo­jo sa­vi­žu­dy­bių at­pa­ži­ni­mo ir kom­plek­si­nės pa­gal­bos sa­vi­žu­dy­bių grės­mę pa­ti­rian­tiems as­me­nims sis­te­mą“, P.Skrui­bys at­si­sta­ty­di­no. Re­ak­ci­jos dėl pa­si­trau­ki­mo jis ne­su­lau­kė: dar­bo gru­pės by­ra, o kler­kams vie­no­dai. Pa­kal­bin­ti, SAM at­sto­vai var­to­si iš pa­dė­ties ir ti­ki­na, kad pats P.Skrui­bis jam su­teik­tais šan­sais ne­pa­si­nau­do­jo.

Kal­ti­na vel­nio la­šus
Ir moks­lei­vis, ir sen­jo­ras pa­sa­ky­tų, kad iš vi­so da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos SAM dar­bo la­biau­siai įsi­mi­nė ko­va su al­ko­ho­liu. A.Ve­ry­ga taip už­si­mo­jo, kad stip­rie­ji gė­ri­mai ta­po vi­sų ne­lai­mių prie­žas­ti­mi ir kal­ti­nin­ku. Ano­ni­mai vi­sų ga­lų meist­rai pa­si­ta­rė, o mi­nist­ras nu­spren­dė: šių­me­tį sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos pla­ną ka­rū­nuos net 100 tūkst. eu­rų. Juos skirs an­ti­al­ko­ho­li­nei so­cia­li­nei re­kla­mai.
„Re­kla­ma su sa­vi­žu­dy­bės pre­ven­ci­ja su­si­ju­si tiek pat kiek šim­tai ki­tų da­ly­kų. Pla­ne ga­li­me nu­ma­ty­ti fi­nan­sų spor­to aikš­te­lėms, nes tu­ri­nin­gas lais­va­lai­kis juk ir­gi ati­to­li­na sa­vi­žu­dy­bę“, - pa­šai­piai re­kla­mi­nius už­mo­jus ver­ti­no P.Skrui­bis.
 
Mi­nis­te­ri­ja žars­to pi­ni­gus ir glos­to pa­ti sa­ve. O svei­ka­tos spe­cia­lis­tai įžvelgia vie­ši­ni­mą­si ken­čian­čių są­skai­ta. „Ma­tant, kad di­džiau­sia su­ma pla­ne nu­ma­ty­ta „So­cia­li­nės re­kla­mos, skir­tos al­ko­ho­lio var­to­ji­mo pre­ven­ci­jai, tu­ri­nio kū­ri­mui ir vie­ši­ni­mui“, ky­la klau­si­mas, ar tai yra ak­tu­a­liau­sia sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos veik­la? Ar tai tu­ri dau­giau ben­dro su rin­ki­mų me­tais pa­di­dė­jan­čiu no­ru leis­ti pi­ni­gus vie­ši­ni­mui?“ - re­to­riš­kai klau­sė iš dar­bo gru­pės su trenks­mu pa­si­trau­kęs P.Skrui­bis. Jam pri­ta­ria ko­le­gos.
 

Pa­klau­sus, kaip ver­ti­na spren­di­mą ap­va­lią su­mą skir­ti dar vie­nai an­ti­al­ko­ho­li­nei kam­pa­ni­jai, Dep­re­si­jos gy­dy­mo cen­tro va­do­vė, psi­cho­lo­gė Auš­ra Moc­ku­vie­nė ka­te­go­riš­ka. „Jo­kių ki­tų in­ter­pre­ta­ci­jų be po­li­ti­nių ne­ma­ty­ti. Pa­sa­ky­ti, kad an­ti­al­ko­ho­li­nė kam­pa­ni­ja šiuo at­ve­ju - efek­ty­viau­sia prie­mo­nė, vi­siš­ka ne­tie­sa. Ne­ati­tin­ka jo­kių mū­sų pa­ta­ri­mų ir re­ko­men­da­ci­jų. Už­tat eks­per­tas iš­nau­do­ja­mas. Ma­ni­pu­liuo­jant pri­ra­šo­ma jo pa­var­dė, net jei į tik­ruo­sius siū­ly­mus neat­si­žvelg­ta. Re­a­lių po­ky­čių to­kios idė­jos ne­duos“, - pa­brė­žė A.Moc­ku­vie­nė.


No­rė­jo pa­si­nau­do­ti
Psi­cho­lo­gė ir­gi tu­ri ne­sal­džių pa­tir­čių su SAM. „Mi­nis­te­ri­ja ruo­šė in­ter­ne­to sve­tai­nę apie psi­chi­kos li­gas. Tu­rė­jau pri­si­dė­ti prie da­lies apie dep­re­si­ją. Rei­ka­la­vi­mas skam­bė­jo taip: pa­tik­rin­ti tu­ri­nį ir pa­teik­ti eks­per­ti­nes įžval­gas“, - sa­ko A.Moc­ku­vie­nė. De­ja, grei­tai ki­lo sun­ku­mų. „Su­si­ti­ki­mų da­tas ir lai­ką nu­sta­ty­da­vo sa­vai­tę prieš. Tai ne­tin­ka spe­cia­lis­tams, ku­rių gra­fi­kai įtemp­ti. Sa­vai­tę prieš lai­ką su­de­rin­ti ne­re­a­lu, - sa­ko psi­cho­lo­gė ir pri­du­ria, kad vis­kas api­pin­ta pa­slap­ties skrais­te. - Ki­tų tos dar­bo gru­pės spe­cia­lis­tų nei ma­čiau, nei bu­vau su­ti­ku­si. Be to, jo­kios in­for­ma­ci­jos, kas vyk­da­vo gru­pės su­si­ti­ki­muo­se, ku­riuo­se ne­ga­lė­jau da­ly­vau­ti, ne­ga­vau.“

Psi­cho­lo­gę ga­liau­siai pa­sie­kė teks­tas, ku­riam tu­rė­jo pa­teik­ti įžval­gas. Ta­čiau ir čia lau­kė staig­me­na:
 
„Me­džia­ga bu­vo ne­ko­ky­biš­ka, ne­iš­baig­ta. Ne­bu­vo ką ko­men­tuo­ti, rei­kė­jo per­ra­šy­ti. Teks­tą ruo­šė ne svei­ka­tos spe­cia­lis­tai, o SAM at­sto­vai. Į ma­no ko­men­ta­rą re­ak­ci­jos iš mi­nis­te­ri­jos bu­vo ke­lios. At­sto­vė pa­reiš­kė, kad ji šo­ke, nie­kas jai nė­ra taip sa­kęs. An­tra re­ak­ci­ja bu­vo ta, kad vi­si ki­ti at­si­sė­da ir per­ra­šo.“ Aki­vaiz­du: SAM ti­kė­jo­si, kad juo­dą dar­bą at­liks pa­tys eks­per­tai. „Lū­kes­tis bu­vo, kad ne­mo­ka­mai pa­ruo­ši­me ko­ky­biš­ką teks­tą. O juk pir­mi­nis su­si­ta­ri­mas skam­bė­jo ki­taip“, - sa­ko A.Moc­ku­vie­nė. Ji nu­trau­kė da­ly­va­vi­mą šio­je dar­bo gru­pė­je ir at­si­sa­kė, kad ten bū­tų jos pa­var­dė. - „Ši tak­ti­ka pri­me­na ne ben­dra­dar­bia­vi­mą, o iš­nau­do­ji­mą. Kai pa­siū­lė jung­tis prie gru­pės, daug gal­vo­jau, įta­riau, kad pa­bai­ga bus ne­gra­ži. Bū­tent taip ir nu­ti­ko.“
To­kie vi­ra­žai at­ne­šė sa­vo. SAM kra­to­si švie­siau­si pro­tai, o ne­šva­rių žai­di­mų re­zul­ta­tą skau­džiai jaus pa­žei­džia­mos vi­suo­me­nės gru­pės.

 

Komentaras
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­ta­rė­ja Li­na Bu­šins­kai­tė:

- Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras A.Ve­ry­ga ka­den­ci­jos pra­džio­je gerb. P.Skrui­biui siū­lė at­ei­ti į ko­man­dą dirb­ti vi­ce­mi­nist­ru ir re­a­liai pri­si­dė­ti prie po­ky­čių bei juos įgy­ven­din­ti. Gai­la, jis at­si­sa­kė ir pa­si­rin­ko ki­tą ke­lią.
Sei­mas šiuos me­tus pa­skel­bė Vai­kų emo­ci­nės ge­ro­vės me­tais, įver­ti­nęs SAM siū­ly­mus, ku­riems pri­ta­rė ir Mi­nist­rų ka­bi­ne­tas. Sie­kia­ma ne tik at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į vai­kų emo­ci­nės ge­ro­vės svar­bą. No­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį, kad ge­ra vai­ko emo­ci­nė svei­ka­ta pra­si­de­da dar ne­gi­mus. Svar­bu, kad bū­si­mą vai­ke­lį abu tė­vai pra­dė­tų at­si­sa­kę ža­lin­gų įpro­čių. De­ja, yra ne­ma­žai pa­vyz­džių, kai nau­ja­gi­miai gims­ta su vai­siaus al­ko­ho­lio sin­dro­mu, vai­siaus al­ko­ho­li­nio spek­tro su­tri­ki­mais. Pas­ta­rie­ji ga­li pa­si­reikš­ti el­ge­sio, adap­ta­ci­jos, mo­ky­mo­si pro­ble­mo­mis ir di­di­na sa­vi­žu­dy­bės ri­zi­ką. Tai – vie­na pa­grin­di­nių SAM ži­nu­čių bū­si­miems tė­ve­liams, ku­rią sklei­si­me so­cia­li­nės ak­ci­jos me­tu.
Šiam tiks­lui skir­tos prie­mo­nės de­ri­na­mos tar­pins­ti­tu­ci­niu ly­giu. Su Vy­riau­sy­be, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja. Bai­gia­mas reng­ti prie­mo­nių  pla­nas, nu­ma­ty­ti kon­kre­tūs už­da­vi­niai.
Prie­mo­nės vai­kų emo­ci­nei ge­ro­vei stip­rin­ti per­si­den­gia su kai ku­rio­mis Na­cio­na­li­nio sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos veiks­mų pla­no prie­mo­nė­mis. Ne pa­slap­tis, kad pi­ni­gų yra tiek, kiek yra. Bū­ti­nas ra­cio­na­lus pla­na­vi­mas, kad pa­siek­tu­me mak­si­ma­lų re­zul­ta­tą. 
 

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Profesorius R. Kėvalas paneigia mitus apie skiepus ir meningokoką B

  Profesorius R. Kėvalas paneigia mitus apie skiepus ir meningokoką B

  Jeigu vaiko imuninė sveikata bus stipri, jis nesusirgs meningokokine B tipo infekcija. Skiepus per COVID-19 pandemiją galima atidė...
  Ateityje – strategiškai kitoks chirurginis krūties vėžio gydymas

  Ateityje – strategiškai kitoks chirurginis krūties vėžio gydymas

  Kokios apimties chirurginė operacija gydant krūties vėžį būtų optimali? Į šį klausimą bandys atsakyti Europos šalių,...

  Budinti vaistinė


  Šalies vaistininkai mini profesinę šventę

  Šalies vaistininkai mini profesinę šventę

  Rugsėjo 25 d. – tarptautinė vaistininkų diena. Profesinę šventę minintys vaistininkai neslepia, kad šie metai ...
  Farmakotechnikai be darbo – gyventojai be vaistinių

  Farmakotechnikai be darbo – gyventojai be vaistinių

  Nuo kitų metų įsigaliosianti Farmacijos įstatymo nuostata, skelbianti, kad vaistinėje fiziškai turi būti ne mažiau kaip vie...

  Sveika šeima


  Meilė – ne spermatozoido ir kiaušidės susitikimas

  „Tie, kurie galvoja, kad gali gyventi gerai ir vieni, nemoka mylėti – jie nepažįsta nei meilės rizikos, nei pasitenkinimo ja“, - psychologies.ru interviu sako psichologas, rašytojas, Ž.Lakano mokinys Jacques-Alain Miller.

  Sveikatos horoskopas


  Rugsėjo 14-20 d.

  Avi­nas
  Pirmadienį padarykite iškrovos dieną. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį saugokitės traumų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, galimas apsinuodijimas.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  R.B.Ginsburg: liberalų ikoną sustabdė tik vėžys

  Jungtinių Valstijų Aukščiausiojo Teismo teisėja Ruth Bader Ginsburg (1933-2020) – kovos už demokratiją ir liberalias idėjas simbolis. Ilgus metus ji grūmėsi ir už savo gyvybę. Tačiau galiausiai nusileido per daugiau nei dešimtmetį nepailsusiam varžovui – kasos vėžiui. Jos gyvybė užgeso rugsėjo 18-tą, tačiau ...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip sustabdyti laiką?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
  Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica