Pa­to­giau­sia nuo­to­li­nės ste­bė­se­nos sis­te­ma: yra ke­li svar­būs as­pek­tai

Si­ma Ka­za­rian
2024-07-04
Nuo­to­li­nė ste­bė­se­na iš es­mės kei­čia kas­die­nę svei­ka­tos prie­žiū­rą – tai tar­si vir­tu­a­lus asis­ten­tas, ati­džiai se­kan­tis jū­sų pa­cien­tų būk­lę iš­ti­są pa­rą. Ši pa­slau­ga ne tik di­di­na jų pa­si­ten­ki­ni­mą, bet ir tau­po me­di­kų lai­ką. Kvie­čia­me su­si­pa­žin­ti su lie­tu­vių su­kur­ta nuo­to­li­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos plat­for­ma „emet­ry.he­alth“, ku­ri iš­si­ski­ria ga­li­my­be in­teg­ruo­ti duo­me­nis į elek­tro­ni­nio svei­ka­tos įra­šo sis­te­mą.
Pa­to­giau­sia nuo­to­li­nės ste­bė­se­nos sis­te­ma: yra ke­li svar­būs as­pek­tai
Nuo­to­li­nės ste­bė­se­nos sis­te­ma „emet­ry.he­alth“ – nuo­lat ren­ka ir sis­te­mi­na pa­cien­tų svei­ka­tos pa­ra­met­rus be me­di­kų įsi­ki­ši­mo – bū­nant na­muo­se, atos­to­gau­jant. Kiek­vie­nas pa­cien­tas ap­rū­pi­na­mas la­ga­mi­nė­liu su rei­ka­lin­gais ma­ta­vi­mo prie­tai­sais: krau­jo­spūdžio apa­ra­tu, gliu­ko­ma­čiu, pul­sok­si­met­ru, spi­ro­met­ru, svars­tyk­lė­mis, ro­dan­čio­mis ne tik kū­no svo­rį, bet ir kom­po­zi­ci­ją, iš­ma­niuo­ju laik­ro­džiu.

Są­sa­ja su ESĮ

Nuo­to­li­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos tech­no­lo­gi­ja kei­čia tra­di­ci­nę svei­ka­tos prie­žiū­rą – tai tar­si vir­tu­a­lus asis­ten­tas, ati­džiai pri­žiū­rin­tis ir ana­li­zuo­jan­tis jū­sų pa­cien­tų būk­lę vi­są pa­rą. Ši ino­va­ci­ja jau at­ei­na į svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas, to­dėl ren­kan­tis nuo­to­li­nės ste­bė­se­nos sis­te­mą ver­ta pa­gal­vo­ti, kaip sek­sis ją su­sie­ti su vi­sa li­ku­sia gy­dy­mo įstai­gos in­for­ma­ci­ne sis­te­ma.

Kol kas šio­je sri­ty­je pa­žan­giau­sias yra lie­tu­viš­kas nuo­to­li­nės ste­bė­se­nos pro­duk­tas „emet­ry.he­alth“, to­dėl pa­kvie­tė­me jo kū­rė­jus pa­pa­sa­ko­ti apie siū­lo­mus funk­cio­na­lu­mus. Sis­te­mą su­kū­ru­sios ben­dro­vės „Sof­tdent“ di­rek­to­rius Ry­tis Na­gi­ne­vi­čius pa­brė­žia: „emet­ry.he­alth“ iš­ties ta­po pir­mu pa­si­rin­ki­mu gy­dy­mo įstai­goms dėl sklan­džios in­teg­ra­ci­jos su elek­tro­ni­nio svei­ka­tos įra­šo (ESĮ) sis­te­ma per dau­ge­lio nau­do­ja­mą po­sis­te­mę FOXUS.

„Mū­sų nuo­to­li­nė ste­bė­se­na at­si­ra­do pir­mo­ji Lie­tu­vo­je – vei­kia­me nuo 2019 me­tų ir per tą lai­ką su­kau­pė­me net iki 700 klien­tų pa­tir­tį Lie­tu­vo­je, Por­tu­ga­li­jo­je bei Švei­ca­ri­jo­je. Tai lei­do iš­to­bu­lin­ti veiks­min­gas me­to­di­kas, tech­no­lo­gi­jas, ku­rias nuo­lat to­liau vys­to­me“, – pa­sa­ko­jo R.Na­gi­ne­vi­čius.

Siek­da­mi dar grei­tes­nio at­ga­li­nio ry­šio apie pro­duk­tą jie įstei­gė pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gą „Dro­bės kli­ni­ką“, ta­pu­sia sa­vo­tiš­ka ino­va­ci­jų la­bo­ra­to­ri­ja, ku­rio­je te­stuo­ja­mi nau­jau­si IT spren­di­mai, idant klien­tus pa­siek­tų kuo ko­ky­biš­kes­nis re­zul­ta­tas.

Ne­rei­kia net te­le­fo­no


Kaip ži­no­ma, nuo­to­li­nės svei­ka­tos ste­bė­se­nos sis­te­ma nuo­lat ren­ka ir sis­te­mi­na pa­cien­tų svei­ka­tos pa­ra­met­rus be me­di­kų įsi­ki­ši­mo – bū­nant na­muo­se, atos­to­gau­jant.

Kiek­vie­nas pa­cien­tas ap­rū­pi­na­mas la­ga­mi­nė­liu su rei­ka­lin­gais ma­ta­vi­mo prie­tai­sais: krau­jo­spūdžio apa­ra­tu, gliu­ko­ma­čiu, pul­sok­si­met­ru, spi­ro­met­ru, svars­tyk­lė­mis, ro­dan­čio­mis ne tik kū­no svo­rį, bet ir kom­po­zi­ci­ją, iš­ma­niuo­ju laik­ro­džiu.

„Emet­ry.he­alth“ pro­gra­mos va­do­vė Vik­to­ri­ja Tau­rai­tė pa­brė­žia, kad di­de­lis jų siū­lo­mo pro­duk­to pri­va­lu­mas, jog no­rint juo nau­do­tis pa­cien­tui ne­rei­kia tu­rė­ti iš­ma­naus te­le­fo­no, dieg­tis spe­cia­lių pro­gra­mė­lių. „Pa­ste­bė­ję, kad da­liai pa­cien­tų nau­do­tis šio­mis ino­va­ci­jo­mis su­dė­tin­ga, su­kū­rė­me mo­bi­lią sto­te­lę, ku­rią te­rei­kia pri­jung­ti prie elek­tros ir in­ter­ne­to ir ji pa­ti ren­ka duo­me­nis bei siun­čia juos į mū­sų duo­me­nų ba­zę“, – pa­sa­ko­jo V.Tau­rai­tė.

„Vie­nas pa­grin­di­nių mū­sų tiks­lų, kad sis­te­ma bū­tų pa­pras­ta nau­do­tis. Jei pa­cien­tui ten­ka aiš­kin­tis dėl prie­tai­sų vei­ki­mo, duo­me­nų per­da­vi­mo, ne­sklan­du­mų ne­iš­veng­si­me“, – kon­sta­ta­vo pa­šne­ko­vė.

Leng­viau me­di­kams

„Di­džiuo­ja­mės, kad mus ren­ka­si pri­va­čios gy­dy­mo įstai­gos, ku­rios jau įžvel­gė, jog mū­sų pro­duk­tą nau­do­ti ap­si­mo­ka. Ži­no­me, kad klien­tai skai­čiuo­ja kiek­vie­ną iš­leis­tą eu­rą, to­dėl esa­me reik­lūs pa­tys sau ir sten­gia­mės, kad dirb­ti su mu­mis bū­tų nau­din­ga“, – pa­sa­ko­jo V.Tau­rai­tė.

Ji pa­ste­bi, kad nuo­to­li­nio svei­ka­tos mo­ni­to­rin­go po­rei­kis di­de­lis ir au­ga to­liau. Po pan­de­mi­jos at­si­ra­du­sios nuo­to­li­nės kon­sul­ta­ci­jos yra pa­to­gios tiek me­di­kams, tiek pa­cien­tams, o su šia sis­te­ma jos tam­pa dar efek­ty­ves­nės. Nuo­to­li­nė ste­bė­se­na lei­džia su­ma­žin­ti vi­zi­tų pas gy­dy­to­jus skai­čių, val­dy­ti pa­cien­tų srau­tus, op­ti­mi­zuo­ti dar­bą, bet tuo pa­čiu tu­rė­ti ge­res­nius gy­dy­mo re­zul­ta­tus.

Nuo­to­li­nės ste­bė­se­nos sis­te­ma ga­li bū­ti pri­tai­ky­ta prie įvai­rių svei­ka­tos prie­žiū­ros sce­na­ri­jų ir nau­do­ja­ma ne tik pir­mi­nė­je prie­žiū­ro­je, bet ir li­go­ni­nė­se, slau­gos na­muo­se, re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­go­se ir ki­tur, ka­dan­gi gy­vy­bi­nių ro­dik­lių ste­bė­ji­mas svar­bus tiek ser­gant lė­ti­nėmis li­go­mis, tiek sveiks­tant po ope­ra­ci­jų, trau­mų. Te­le­met­ri­ja po­pu­lia­rė­ja ir tarp in­di­vi­du­a­lių as­me­nų, no­rint pre­ven­ciš­kai pa­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka­ta ar ste­bė­ti ar­ti­mų­jų būk­lę.

Šei­mos gy­dy­to­jas: tai pa­to­gi sis­te­ma

Šei­mos gy­dy­to­jas Min­dau­gas Dū­do­nis jau ku­ris lai­kas dir­ba su „emet­ry.he­alth“. Ji pa­si­tei­si­no dėl ke­lių prie­žas­čių. Pir­mo­ji, kad vi­sa in­for­ma­ci­ja tal­pi­na­ma ne tik at­ski­ro­je plat­for­mo­je, bet ir pa­cien­to kor­te­lė­je, kur yra vi­si svar­būs duo­me­nys: la­bo­ra­to­ri­niai ty­ri­mai, vi­zi­tų gy­dy­mo įstai­go­se in­for­ma­ci­ja, li­gų ko­dai, pa­skir­tas gy­dy­mas.

„Pa­to­gu, kad, užuot nar­šius skir­tin­go­se pro­gra­mo­se, ga­li­ma iš­kart ma­ty­ti nuo­to­li­nio ste­bė­ji­mo duo­me­nų są­sa­jas su var­to­ja­mais vais­tais, ty­ri­mais ir ki­ta svei­ka­tos in­for­ma­ci­ja e.svei­ka­to­je. Tai lei­džia grei­čiau ver­tin­ti pa­cien­to būk­lę, pa­vyz­džiui, kaip kin­ta jo cho­les­te­ro­lis, krau­jo spau­di­mas, pra­dė­jus tam tik­rus var­to­ti vais­tus ir pa­na­šiai“, – kal­bė­jo M.Dū­do­nis.


Šei­mos gy­dy­to­jas Min­dau­gas Dū­do­nis:
- Gy­dy­to­jas ga­li pri­im­ti duo­me­ni­mis pa­grįs­tus spren­di­mus ir da­ry­ti įžval­gas, ku­rios ki­taip lik­tų ne­pa­ste­bė­tos, mat ana­lo­giš­kam re­zul­ta­tui pa­siek­ti rei­kė­tų rink­ti ir ana­li­zuo­ti mil­ži­niš­kus duo­me­nų kie­kius. Prak­tiš­kai tai tie­siog ne­įma­no­ma. Šiuo at­ve­ju gau­nu jau su­sis­te­min­tą in­for­ma­ci­ją – ata­skai­tas su gra­fi­kais, krei­vė­mis, nuo­kry­piais nuo nor­mos.


„Gy­dy­to­jas ga­li pri­im­ti duo­me­ni­mis pa­grįs­tus spren­di­mus ir da­ry­ti įžval­gas, ku­rios ki­taip lik­tų ne­pa­ste­bė­tos, mat ana­lo­giš­kam re­zul­ta­tui pa­siek­ti rei­kė­tų rink­ti ir ana­li­zuo­ti mil­ži­niš­kus duo­me­nų kie­kius. Prak­tiš­kai tai tie­siog ne­įma­no­ma. Šiuo at­ve­ju gau­nu jau su­sis­te­min­tą in­for­ma­ci­ją – ata­skai­tas su gra­fi­kais, krei­vė­mis, nuo­kry­piais nuo nor­mos. Te­rei­kia tuo nau­do­tis pa­cien­to la­bui“, – kal­bė­jo M.Dū­do­nis. 

Jis at­krei­pia dė­me­sį, kad nuo­to­li­nis ste­bė­ji­mas pa­de­da iš­veng­ti ir sub­jek­ty­vių ver­ti­ni­mų, nes pa­cien­tai sa­vo būk­lę api­bū­di­na skir­tin­gai, pa­tei­kia ir klai­di­nan­čių duo­me­nų. O kur dar bal­to cha­la­to sin­dro­mas – pro­gra­mos kū­rė­jai jau pa­ste­bė­jo at­ve­jus, kai pa­cien­tų krau­jo­spūdis, tem­pe­ra­tū­ra su­ky­la tik gy­dy­to­jo ka­bi­ne­te, o na­muo­se vi­sa­da ati­tin­ka nor­mą. Skir­ti vais­tus to­kiems pa­cien­tams bū­tų klai­da.

Pro­duk­tą pa­pil­dys nau­jo­vės

R.Na­gi­ne­vi­čius at­krei­pia dė­me­sį, kad „emet­ry.he­alth“ ren­ka­mų svei­ka­tos pa­ra­met­rų są­ra­šas nė­ra baig­ti­nis. „Šiuo me­tu dir­ba­me su Hol­te­rio ty­ri­mu. Ben­dra­dar­biau­da­mi su vie­na ša­lies li­go­ni­ne ru­de­nį te­stuo­si­me apa­ra­tą, ku­ris pa­dės ap­tik­ti prie­šir­džių vir­pė­ji­mą. Grei­tu lai­ku jis bus įdieg­tas ir į vi­są mū­sų siū­lo­mą nuo­to­li­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pa­ke­tą“, – pa­sa­ko­jo R.Na­gi­ne­vi­čius.


„Gy­dy­mo įstai­go­se ne­re­tai nau­do­ja­mi se­nes­nio mo­de­lio prie­tai­sai, bet mes dir­ba­me su pa­čiu nau­jau­siu Hol­te­rio mo­de­liu. Ne­tru­kus pa­si­ro­dy­sian­tis apa­ra­tas yra kli­juo­ja­mas ant krū­ti­nės ir jo ne­rei­kia nu­si­im­ti nei mau­dan­tis, nei mie­gant – kar­diog­ra­mą jis brai­žo sep­ty­nias­de­šimt dvi va­lan­das be per­trau­kos“, – kal­bė­jo ben­dro­vės di­rek­to­rius. 

Be to, tra­di­ciš­kai at­lie­kant ty­ri­mą gy­dy­to­jui rei­kia įver­tin­ti di­de­lį duo­me­nų srau­tą. O šis pro­duk­tas tau­pys me­di­ko dar­bo lai­ką ir pa­teiks sis­te­mi­nius duo­me­nis.

Nors „emet­ry.he­alth“ jau da­bar per po­sis­te­mę FOXUS tu­ri są­ry­šį su elek­tro­ni­nio svei­ka­tos įra­šo sis­te­ma, at­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma ženg­ti dar to­liau. „Jau tu­ri­me min­čių, kaip ga­lė­tu­me duo­me­nis per­kel­ti į ben­drą Lie­tu­vos e.svei­ka­tos sis­te­mą. Tu­ri­me pa­tir­tį ir ga­li­my­bes tai pa­da­ry­ti“, – pa­ti­ki­no R.Na­gi­ne­vi­čius.

Dar vie­na ino­va­ci­ja, su ku­ria šiuo me­tu dir­ba­ma, – dė­žu­tė vais­tams, ku­ri pyp­sės, at­ėjus lai­kui iš­ger­ti me­di­ka­men­tus. Ne­tru­kus te­le­met­ri­jos sis­te­mą pa­pil­dys ir ap­lin­kos pa­ra­met­rus ma­tuo­jan­tys įren­gi­niai.

Ste­bi­mi nuo­to­liu – svei­kes­ni

Šei­mos gy­dy­to­ju dir­ban­tis M.Dū­do­nis tvir­ti­na, kad te­le­met­ri­ja ska­ti­na pa­cien­tus at­sa­kin­giau žiū­rė­ti į svei­ka­tą, tei­gia­mi po­ky­čiai mo­ty­vuo­ja pa­lai­ky­ti svei­kus įpro­čius. „Dėl to leng­viau ir gy­dy­to­jui, nes kon­tro­liuo­jan­tys sa­vo būk­lę žmo­nės re­čiau su­ser­ga ar­ba ser­ga leng­viau“, – pa­ste­bė­jo pa­šne­ko­vas.

V.Tau­rai­tė at­sklei­dė, kad vie­nas pa­grin­di­nių iš­šū­kių pro­duk­to kū­rė­jams bu­vo iš­lai­ky­ti pa­cien­to no­rą rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta: „Tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je ku­rį lai­ką pa­nau­do­ję prie­tai­sus pa­cien­tai il­gai­niui pra­de­da tai da­ry­ti re­čiau, re­zul­ta­tams ge­rė­jant nu­kryps­ta nuo svei­kos gy­ven­se­nos pla­no.“

„Ta­čiau mums pa­vy­ko ras­ti spren­di­mą, kaip su­ak­ty­vin­ti pa­cien­tų su­si­do­mė­ji­mą: pa­ste­bė­jo­me, kad įsi­trau­kus gy­dy­to­jui mo­ty­va­ci­ja di­dė­ja. To­dėl pa­cien­tams siun­čia­me ne tik pri­mi­ni­mų ži­nu­tes, bet ir kas­mė­ne­si­nes ap­žval­gas su gy­dy­to­jo ko­men­ta­rais“, – pa­sa­ko­jo V.Tau­rai­tė.

Tai mak­si­ma­liai au­to­ma­ti­zuo­ta – dirb­ti­nis in­te­lek­tas su­for­muo­ja ata­skai­tas apie pa­sie­ki­mus, pa­ly­gi­na su pra­ėju­siu lai­ko­tar­piu, pa­ro­do ne tik as­me­ni­nį pro­gre­są, bet ir pa­ly­gi­na su po­pu­lia­ci­jos vi­dur­kiu kon­kre­taus am­žiaus ir ly­ties de­mo­gra­finėje gru­pė­je.

„Gy­dy­to­jui pa­kan­ka per­žvelg­ti ir pri­dė­ti trum­pą ko­men­ta­rą: pa­kvies­ti ap­si­lan­ky­ti gy­dy­mo įstai­go­je, pa­siū­ly­ti ko­re­guo­ti gy­dy­mą ar tie­siog pa­si­džiau­gus pa­ska­tin­ti taip pat ju­dė­ti to­liau“, – už­bai­gė V.Tau­rai­tė.  
 
lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveika šeima


  Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

  „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

  Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Nesisteminis revizionizmas
  Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

  Naujas numeris