Parlamentarai nori suteikti teisę medikams negydyti jiems grėsmę keliančių pacientų

Jūratė Skėrytė, BNS
2023-05-22
Parlamentarai svarsto suteikti teisę medikams atsisakyti gydyti jiems grėsmę keliančius ar įžeidinėjančius pacientus.
Parlamentarai nori suteikti teisę medikams negydyti jiems grėsmę keliančių pacientų

Parėjusią savaitę po pateikimo pritarta tai numatančioms Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo bei kitų įstatymų pataisoms. Už tai balsavo 53 Seimo nariai, prieš buvo penki, susilaikė 38. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai.
Projekto autorės konservatorės Jurgitos Sejonienės teigimu, medikai atsisakyti suteikti pagalbą galėtų tik tokiu atveju, jei nekiltų grėsmės pa­cien­to gy­vy­bei.
 

Parlamentarės teigimu, ty­ri­mai rodo, kad fi­zi­nį ir psi­cho­lo­gi­nį smur­tą medikai sa­vo dar­bo vie­to­je pa­ti­ria 16 kar­tų daž­niau ne­gu ki­ti vie­šą­sias pa­slau­gas tei­kian­tys dar­buo­to­jai, pa­rei­gū­nai, spe­cia­lis­tai.
„Man at­ro­do, bū­tų la­bai ge­ra edu­kuo­jan­ti prie­mo­nė ir pa­cien­tams ir  bū­tų prie­mo­nė svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tams. De­ja, ne vi­si tu­ri tuos psi­cho­lo­gi­jos pa­grin­dus, ben­dra­vi­mo pa­grin­dus, jų tik­rai la­bai trūks­ta, tai bū­tų prie­mo­nė tie­siog edu­kuo­ti vi­suo­me­nę, kad su vi­sais dar­buo­to­jais rei­kia elg­tis pa­gar­biai“, – sakė J. Sejonienė.
 
Pagal projektą, pacientui, kuris sukelia grėsmę savo, sveikatos priežiūros specialisto, kitų pacientų sveikatai ar gyvybei, nederamu ir nepagarbiu elgesiu žemina medicinos darbuotojo garbę ir orumą, galėtų būti atsisakoma teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas arba jų teikimas galėtų būti nutraukiamas, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.
Dabar gydymas gali būti nutraukiamas tik tuo atveju, jei pacientas grėsmę kelia sau ar kitiems pacientams.
 
Demokratė Laima Nagienė šį projektą vadino antikonstituciniu. Anot jos, kiek­vie­nas tu­ri tei­sę į gy­dy­mą.

„Valstietė“ Asta Kubilienė prašė paaiškinti, kas tokioje situacijoje būtų laikoma garbe ir orumu.
„Ar va­do­vau­da­ma­sis jū­sų pa­siū­ly­mu, pa­vyz­džiui, me­di­kas ga­lės at­si­sa­ky­ti teikti svei­ka­tos pa­slau­gas as­me­niui, ku­ris pa­ra­šė apie jį dis­kre­di­tuo­jan­tį ko­kį nors strai­ps­nį ar­ba, pa­vyz­džiui, feis­bu­ke ką nors ne­tin­ka­mo apie jį pa­ra­šė?“ – teiravosi ji.
 
Demokratas Kęstutis Mažeika svarstė, kad daugiau nepagarbių žodžių už medikus išgirsta nuotolinius skaitiklius įrengti į gyventojus būstus atėję darbuotojai.
„Gal­būt pa­gal­vo­ki­te ir apie šiuos as­me­nis, ar­ba san­tech­ni­kus, ku­rie at­ei­na tvar­ky­ti už­si­kim­šu­sių ka­na­li­za­ci­jos vamz­džių. Bet jūs pa­sa­ky­ki­te tie­siai švie­siai. Kas jums ši­tą pro­jek­tą at­ne­šė ar­ba ko­dėl jūs ban­do­te da­bar spręs­ti si­tu­a­ci­ją, kai įka­li­ni­mo įstai­gų klien­tus at­si­sa­ko gy­dy­ti gy­dy­to­jai?“ – klausė Seimo narys.
Jis įžvelgė, kad šiuo projektu iš tiesų siekiama nevykdyti teismo įpareigojimo užtikrinti medicinos paslaugas įkalinimo įstaigose.
 
Po kelių viešai nuskambėjusių smurto prieš medikus atvejų Seime atsirado iniciatyvų dėl sveikatos priežiūros darbuotojų saugumo užtikrinimo. Gruodį pradėtos svarstyti pataisos, kurios numatytų baudas už viešąsias paslaugas teikiančių asmenų, tarp jų ir medikų, socialinių darbuotojų, garbės ir orumo pažeminimą, įžeidimą.
Administracinių nusižengimų kodeksas dabar numato baudas už politiko, pareigūno, tarnautojo, kario garbės ir orumo pažeminimą, bet medikai ir kiti viešąsias paslaugas teikiantys darbuotojai į šį sąrašą neįtraukti.
Pagal svarstomus projektus, už viešąsias paslaugas teikiančio asmens garbės ir orumo įžeidimą grėstų nuo 50 iki 300 eurų bauda.
BNS
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

Komentarai

   Gydytojas ir pacientas


   R.Šerpytis: kabinete ieškome žudiko

   R.Šerpytis: kabinete ieškome žudiko

   „Daktaro darbas – kaip detektyvo, kuris turi atrasti žudiką”, – įsitikinęs tėvo, garsaus kardiologo Prano ...
   Agnė: niekada nežinai, kada bus TA diena

   Agnė: niekada nežinai, kada bus TA diena

   „Skambutis mane pažadino apie 3 valandą nakties. Pamačius, jog skambina nežinomas numeris, per kūną perėjo šiurpuliuk...

   Budinti vaistinė


   „Eurovaistinėse“ nemokami vaistai nuo COVID-19

   „Eurovaistinėse“ nemokami vaistai nuo COVID-19

   Nuo praėjusios savaitės gyventojai, pajutę COVID-19 simptomus, gali kreiptis į šeimos gydytoją ir gauti nemokamai iš...
   Ir vaistus perkant galima „pasimauti“

   Ir vaistus perkant galima „pasimauti“

   Paskutiniuoju metu ypač gausu nelegaliai sukurtų interneto svetainių, kuriose skelbiama klaidinanti ir tikrovės neatitinkanti info...

   razinka


   Sveika šeima


   Norėjo pasigražinti, pasipuošė randais

   Kūno puošyba auskarais taip išpopuliarėjo, jog tikriausiai vargu ar rastume moteriškos lyties atstovę, kuri nebūtų persivėrusi ausies lezgelio. Specialistai teigia, jog klientų amžius jaunėja, procedūrai ryžtasi ir vis daugiau vyrų, parenkamos netradicinės vietos. Tačiau apie pasekmės sveikatai kalbama per mažai....

   Sveikatos horoskopas


   Lakpkričio 23-29 d.

   Avi­nas
   Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

   Pakalbėkim apie tai


   Svetur


   Humanitarinės katastrofos priešaušris

   Politinis nestabilumas Sudane, kur vyksta ginkluota kova tarp šalies ginkluotojų pajėgų, remiančių valstybės vadovą, ir RSF vadovaujamų generolo Mohamed Hamdan Dagalo baigia peraugti į humanitarinę katastrofą.   

   Redakcijos skiltis


   Komentarai


   Brangesnė už auksą?
   Henrikas Vaitiekūnas Brangesnė už auksą?
   Apie dėmesį, kuris prastesnis net už gaidelio
   Henrikas Vaitiekūnas Apie dėmesį, kuris prastesnis net už gaidelio
   Nematomos grožybės
   Henrikas Vaitiekūnas Nematomos grožybės

   Naujas numeris