O.Vit­kū­nie­nė: 800 tūks­tan­čiai eu­rų al­goms ski­ria­mi jau šie­met

Si­ma Ka­za­rian
2023-05-26
Su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­re Ode­ta Vit­kū­nie­ne kal­ba­mės apie grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) re­for­mos nau­jo­ves, ku­rių pa­grin­di­nė – pa­siek­ti 80 proc. dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kį jau šie­met. Ta­čiau kai ku­rių pa­ge­ri­ni­mų teks pa­lauk­ti.
O.Vit­kū­nie­nė: 800 tūks­tan­čiai eu­rų al­goms ski­ria­mi jau šie­met

- Nuo GMP įsta­ty­mo pri­ėmi­mo Sei­me die­nos pra­ėjo me­tai, ar nu­ma­ty­ti dar­bai vyks­ta pa­gal pla­ną? Ko­kios pa­grin­di­nės nau­jie­nos?

- Įvyk­dy­ti vi­si dar­bai, ku­riuos nu­ma­tė­me veiks­mų pla­ne. Ka­dan­gi nuo sau­sio SAM ta­po at­ski­rų še­šio­li­kos ju­ri­di­nių GMP da­li­nin­kė, per ba­lan­dį įvy­ko ben­dri po­sė­džiai, ku­riuo­se ap­tar­ti re­zul­ta­tai, iš­šū­kiai, pa­si­ren­gi­mas re­for­mai, GMP įstai­gų va­do­vų vaid­muo nau­jo­je tar­ny­bo­je. Kaip ži­nia, jų pa­lai­ky­mas pri­si­de­da prie sėk­min­gos re­or­ga­ni­za­vi­mo tėk­mės, svar­bu, kad per va­do­vus, pro­fe­si­nes są­jun­gas ben­druo­me­nę pa­siek­tų in­for­ma­ci­ja iš pir­mų lū­pų.

Šiuo me­tu Kau­no GMP tar­ny­bo­je, ku­ri po re­or­ga­ni­za­ci­jos va­din­sis Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­ba, vyks­ta in­ten­sy­vūs dar­bai, tik­ri­na­mi re­zer­vai, me­di­ka­men­tai, ko­kios įran­gos rei­kės, kad veik­la sėk­min­gai per­ei­tų iš skir­tin­gų tar­ny­bų ir kul­tū­rų. Ki­tas di­de­lis iš­šū­kis – fi­nan­si­nių srau­tų su­val­dy­mas, dar­bo už­mo­kes­čio har­mo­ni­za­vi­mas, įver­ti­na­mos vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos, ku­rias ad­mi­nist­ruo­ja VLK.

- Dar­buo­to­jams ak­tu­a­liau­sias klau­si­mas dėl at­ly­gi­ni­mų. Ar pa­vyks­ta su­de­rė­ti, kad jie bū­tų pa­kel­ti grei­čiau nei per dve­jus me­tus, per ku­riuos ža­dė­tas su­vie­no­di­ni­mas?


- Esa­me įver­ti­nę ir su­ta­rę, kad šių me­tų ant­ram pus­me­čiui VLK ski­ria 800 tūks­tan­čių eu­rų pa­pil­do­mai vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, kad bū­tų pa­siek­tas 80 pro­cen­tų dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kis. No­ri­me pa­brėž­ti, kad SAM vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mus, tai pir­mo eta­po ži­nu­tė. Vyks­ta de­ry­bos ir dėl ki­tų me­tų.

- O kiek tiks­liai rei­kės lė­šų, no­rint su­vie­no­din­ti dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mą?

- Tiks­lius skai­čius tu­rė­si­me lie­pos vi­du­ry­je. Šiuo me­tu dar nė­ra in­for­ma­ci­jos apie vi­sų GMP dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį, nes duo­me­nis val­do skir­tin­gos ke­tu­rias­de­šimt aš­tuo­nios įstai­gos. Kai jie per­si­kels į nau­ją tar­ny­bą, ga­lė­si­me at­sa­ky­ti tiks­liai. Pre­li­mi­na­rius skai­čius tu­ri­me, ta­čiau ne­no­rė­čiau jais dis­po­nuo­ti, kad ne­su­klai­din­čiau GMP ben­druo­me­nės.

 

Yra ke­lios prie­mo­nės, nu­kreip­tos į tai, kad ne­rei­ka­lin­gų iš­kvie­ti­mų lik­tų ma­žiau, o tar­ny­ba vyk­dy­tų pa­grin­di­nę mi­si­ją – sau­go­ti ir gel­bė­ti gy­vy­bes. Pir­mo­ji – gy­ven­to­jų raš­tin­gu­mo di­di­ni­mas. Svar­bu in­for­muo­ti, ka­da rei­kia kvies­ti GMP, o ka­da už­ten­ka kon­sul­ta­ci­jos.

- Bu­vo kal­bė­ta apie di­de­lį dar­buo­to­jų nu­by­rė­ji­mą. Kiek jų ne­at­eis į nau­ją sis­te­mą?

- Iš tie­sų su tuo su­si­ju­sios dvi ži­nu­tės. Pir­ma, kad vy­res­nių nei 61 me­tų dar­buo­to­jų tu­ri­me apie 14 pro­cen­tų. Ki­ta, kad pa­gal pa­teik­tus 35 įstai­gų duo­me­nis, tu­ri­me 4 pro­cen­tų dar­buo­to­jų nu­by­rė­ji­mą, ku­rie dėl pen­si­nio am­žiaus, dar­bo są­ly­gų, ki­tos dar­bo­vie­tės pa­si­rin­ki­mo ne­dirbs nau­jo­je tar­ny­bo­je.

Karš­čiau­si taš­kai, kur nu­by­rė­ji­mas di­džiau­sias, yra Pa­sva­lys, šiek tiek ri­zi­kų iš­li­kę Ši­lu­tė­je, Tau­ra­gė­je ir Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne. Su­ta­rė­me su GMP fi­lia­lų va­do­vais ir nau­jos tar­ny­bos ko­man­da, kad bus ski­ria­mas pa­pil­do­mas dė­me­sys kaip šias ri­zi­kas su­val­dy­ti. Tiek Pa­ne­vė­žio, tiek Klai­pė­dos va­do­vai ži­no pro­ble­ma­ti­ką ir pa­ti­ki­no, kad gy­ven­to­jams pa­slau­gų tei­ki­mas nuo lie­pos ne­su­triks.

- GMP ben­druo­me­nei svar­bus klau­si­mas – pen­si­nio am­žiaus anks­ti­ni­mas. Ar dėl to yra ko­kių nors kon­kre­čių pla­nų?

- Tai – kom­plek­si­nis klau­si­mas, su­si­jęs su so­cia­li­nio drau­di­mo po­li­ti­ka, rei­kia įver­tin­ti ir kaip tai keis­tų GMP dar­buo­to­jų prog­no­za­vi­mo, pla­na­vi­mo bei ren­gi­mo po­li­ti­ką. Da­bar vyks­ta dis­ku­si­jos, spren­di­mų nė­ra pri­im­ta. Kiek te­ko jo­se da­ly­vau­ti, tai ko­kių ar­gu­men­tų ra­si­me iš vi­sų pu­sių, kiek vals­ty­bė pa­jėgs įsi­pa­rei­go­ti, to­kie spren­di­mai ir bus pri­im­ti. Ta­čiau be­lau­kiant svar­bu, kad GMP dar­buo­to­jų są­ly­gos ge­rė­tų, kas nu­ma­ty­ta ir LNSS ša­kos su­tar­ty­je.

- Dar­buo­to­jai skun­džia­si, kad jau da­bar stip­riai gen­da GMP au­to­mo­bi­liai, o kol at­eis nau­ji, ga­li truk­ti bent po­rą me­tų. Kaip šis klau­si­mas spren­džia­mas da­bar?

- GMP au­to­par­ką su­da­ro apie 320 au­to­mo­bi­lių, kas­dien gat­ves pa­sie­kia 240. Yra įsi­pa­rei­go­ji­mas įstai­go­se tu­rė­ti re­zer­vi­nius GMP au­to­mo­bi­lius, ku­rie bū­tų pa­nau­do­ja­mi esant ge­di­mams. Šiuo me­tu Kau­no GMP or­ga­ni­zuo­ja vie­šą­jį 60 au­to­mo­bi­lių pir­ki­mą, kad ga­lė­tu­me už­tik­rin­ti tuos po­rei­kius. Tu­ri­me in­for­ma­ci­ją dėl pa­vie­nių at­ve­jų, kai au­to­mo­bi­liai gen­da, vyks­ta ava­ri­jos, ir sken­di­mas bu­vo, bet dras­tiš­kos sis­te­mi­nės pro­ble­mos ne­ma­to­me, ka­dan­gi ly­gia­gre­čiai vyk­do­mi pir­ki­mai par­kui at­nau­jin­ti.

- Di­de­lė naš­ta tar­ny­bai yra be­rei­ka­lin­gi iš­kvie­ti­mai – ar yra ar­ti­miau­sių pla­nų, ku­rie pa­dė­tų juos ma­žin­ti?

- Yra ke­lios prie­mo­nės, nu­kreip­tos į tai, kad ne­rei­ka­lin­gų iš­kvie­ti­mų lik­tų ma­žiau, o tar­ny­ba vyk­dy­tų pa­grin­di­nę mi­si­ją – sau­go­ti ir gel­bė­ti gy­vy­bes. Pir­mo­ji – gy­ven­to­jų raš­tin­gu­mo di­di­ni­mas. Svar­bu in­for­muo­ti, ka­da rei­kia kvies­ti GMP, o ka­da už­ten­ka kon­sul­ta­ci­jos. Jau pa­reng­tas pro­jek­tas dėl kon­sul­ta­vi­mo al­go­rit­mo, ku­rį pla­nuo­ja­me dieg­ti ki­tais me­tais. Jis pa­dės nu­sta­ty­ti, ka­da GMP pa­slau­gos skam­bi­nan­čia­jam ne­rei­kia. Šia­me kon­teks­te svar­bus ir šei­mos gy­dy­to­jų bei slau­gy­to­jų kom­pe­ten­ci­jų stip­ri­ni­mas. Tam tik­rą vaid­me­nį vai­dins ir nau­ja­sis pa­vė­žė­ji­mo mo­de­lis. Šie­met star­tuo­ja pi­lo­ti­nis jo pro­jek­tas, pa­dė­sian­tis at­sa­ky­ti, koks vaid­muo ja­me ten­ka GMP ir ka­da už­te­ka ne­spe­cia­li­zuo­tos pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gos.

- O ar yra (bus) skir­ta pa­pil­do­mų fi­nan­si­nių iš­tek­lių Kau­no GMP, ka­dan­gi dar­bo krū­vis tik­rai iš­au­ga?

- Fi­nan­si­nių pa­pil­do­mų re­sur­sų Kau­no GMP skir­ta ne­bu­vo. Į klau­si­mą, ar bus, ga­li­ma at­sa­ky­ti, kad vi­sa val­dy­se­na cen­tra­li­zuo­ja­ma, tam tik­ros ben­dro­sios funk­ci­jos cen­tra­li­zuo­ja­mos, ta­čiau lie­ka sa­va­ran­kiš­ki fi­lia­lai – Vil­niaus, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių pa­da­li­niai, ku­rių va­dy­bi­niai re­sur­sai pa­dės nau­ja­jai tar­ny­bai. Cen­tra­li­za­vi­mas leis amor­ti­zuo­ti tu­ri­mas lė­šas, pirk­ti di­des­niais kie­kiais ir su­tau­py­ti per vie­šuo­sius pir­ki­mus, o li­ku­sias lė­šas skir­ti ko­ky­bei, dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mui. Tai bus nau­jo­sios tar­ny­bos ad­mi­nist­ra­ci­jos, fi­lia­lų va­do­vų ir vi­du­ri­nės gran­dies va­do­vų ben­dras veik­los re­zul­ta­tas. At­krei­piu dė­me­sį, kad GMP cen­tra­li­za­vi­mui yra nu­ma­ty­tos 50 mi­li­jo­nų eu­rų in­ves­ti­ci­jos ir in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tą rengs nau­jo­ji GMP tar­ny­ba. Esu dė­kin­ga GMP va­do­vams, ben­druo­me­nei už šį sun­kų re­for­mos ke­lią, su­pra­tin­gu­mą ir pa­lai­ky­mą kar­tu žen­giant mo­der­ni­za­vi­mo ke­liu.
 
Dosjė:
 
• Odeta Vitkūnienė (g. 1976-09-26) įgijusi reabilitacijos ir slaugos bakalauro išsilavinimą Kauno medicinos universitete, taip pat baigusi  viešojo administravimo magistrantūros studijas KTU.
• Prieš 17 metų pradėjo dirbti SAM: 2006-2014 m. – vyriausiąja specialiste, 2015-2017 m. – Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, 2017-2020 m. – SAM kanclerė, 2018 m. iki šiol Asmens sveikatos departamento direktorė. 
• Dalyvavo įvairiose tarptautiniuose bendradarbiavimo platformose, baigė „Kokybės valdysenos“ kursą Karališkajame Edinburgo gydytojų koledže (2021-2022 m.), kuriais siekiama efektyvinti Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos veikimą, kelti už jos valdyseną atsakingų asmenų kompetenciją.
• 2023 m. suteiktas nusipelniusio sveikatos apsaugos darbuotojo vardas ir apdovanojimas. 

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  S.Miežinienė: už gražias akis neapdovanoja

  S.Miežinienė: už gražias akis neapdovanoja

  VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos laikinoji vadovė Santa Miežinienė, šiemet įsisegusi Nusipelniusio Li...
  Garsiajame žurnale „Nature“ – Lietuvos mokslininkių pavardės

  Garsiajame žurnale „Nature“ – Lietuvos mokslininkių pavardės

  Gegužę prestižiniame tarpdisciplininiame mokslo žurnale „Nature“ buvo publikuoti gausaus tarptautinio mokslininkų kole...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveika šeima


  Apie laimingiausią Lietuvos jaunimą kalba pasaulis

  Lietuvos jaunimas – laimingiausias pasaulyje, skelbiama Pasaulio laimės ataskaitoje. „Kaip, kodėl?“ – klausia užsienio žiniasklaida, stebisi ir patys lietuviai. Bene didžiausią indėlį, ieškant Lietuvos jaunimo laimės priežasčių, neseniai įnešė garsusis britų dienraštis „The Guardian&...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Į darbus kibs virtualūs fizioterapeutai

  Pirmoji pasaulyje dirbtinio intelekto (DI) koordinuojama virtuali fizioterapijos klinika startuos šiais metais. Būsimų skaitmeninių fizioterapeutų darbdaviai žada daug. Virtualios fizioterapijos klinikos „Flok Health“ bendraįkūrėjas Finnas Stevensonas tvirtina, kad inovacija ne tik sumažins fizioterapijos pacientų ...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Pats juokingiausias rašinys
  Henrikas Vaitiekūnas Pats juokingiausias rašinys

  Naujas numeris