O.Vit­kū­nie­nė: 800 tūks­tan­čiai eu­rų al­goms ski­ria­mi jau šie­met

Si­ma Ka­za­rian
2023-05-26
Su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­re Ode­ta Vit­kū­nie­ne kal­ba­mės apie grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) re­for­mos nau­jo­ves, ku­rių pa­grin­di­nė – pa­siek­ti 80 proc. dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kį jau šie­met. Ta­čiau kai ku­rių pa­ge­ri­ni­mų teks pa­lauk­ti.
O.Vit­kū­nie­nė: 800 tūks­tan­čiai eu­rų al­goms ski­ria­mi jau šie­met

- Nuo GMP įsta­ty­mo pri­ėmi­mo Sei­me die­nos pra­ėjo me­tai, ar nu­ma­ty­ti dar­bai vyks­ta pa­gal pla­ną? Ko­kios pa­grin­di­nės nau­jie­nos?

- Įvyk­dy­ti vi­si dar­bai, ku­riuos nu­ma­tė­me veiks­mų pla­ne. Ka­dan­gi nuo sau­sio SAM ta­po at­ski­rų še­šio­li­kos ju­ri­di­nių GMP da­li­nin­kė, per ba­lan­dį įvy­ko ben­dri po­sė­džiai, ku­riuo­se ap­tar­ti re­zul­ta­tai, iš­šū­kiai, pa­si­ren­gi­mas re­for­mai, GMP įstai­gų va­do­vų vaid­muo nau­jo­je tar­ny­bo­je. Kaip ži­nia, jų pa­lai­ky­mas pri­si­de­da prie sėk­min­gos re­or­ga­ni­za­vi­mo tėk­mės, svar­bu, kad per va­do­vus, pro­fe­si­nes są­jun­gas ben­druo­me­nę pa­siek­tų in­for­ma­ci­ja iš pir­mų lū­pų.

Šiuo me­tu Kau­no GMP tar­ny­bo­je, ku­ri po re­or­ga­ni­za­ci­jos va­din­sis Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­ba, vyks­ta in­ten­sy­vūs dar­bai, tik­ri­na­mi re­zer­vai, me­di­ka­men­tai, ko­kios įran­gos rei­kės, kad veik­la sėk­min­gai per­ei­tų iš skir­tin­gų tar­ny­bų ir kul­tū­rų. Ki­tas di­de­lis iš­šū­kis – fi­nan­si­nių srau­tų su­val­dy­mas, dar­bo už­mo­kes­čio har­mo­ni­za­vi­mas, įver­ti­na­mos vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos, ku­rias ad­mi­nist­ruo­ja VLK.

- Dar­buo­to­jams ak­tu­a­liau­sias klau­si­mas dėl at­ly­gi­ni­mų. Ar pa­vyks­ta su­de­rė­ti, kad jie bū­tų pa­kel­ti grei­čiau nei per dve­jus me­tus, per ku­riuos ža­dė­tas su­vie­no­di­ni­mas?


- Esa­me įver­ti­nę ir su­ta­rę, kad šių me­tų ant­ram pus­me­čiui VLK ski­ria 800 tūks­tan­čių eu­rų pa­pil­do­mai vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, kad bū­tų pa­siek­tas 80 pro­cen­tų dar­bo už­mo­kes­čio vi­dur­kis. No­ri­me pa­brėž­ti, kad SAM vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mus, tai pir­mo eta­po ži­nu­tė. Vyks­ta de­ry­bos ir dėl ki­tų me­tų.

- O kiek tiks­liai rei­kės lė­šų, no­rint su­vie­no­din­ti dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mą?

- Tiks­lius skai­čius tu­rė­si­me lie­pos vi­du­ry­je. Šiuo me­tu dar nė­ra in­for­ma­ci­jos apie vi­sų GMP dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį, nes duo­me­nis val­do skir­tin­gos ke­tu­rias­de­šimt aš­tuo­nios įstai­gos. Kai jie per­si­kels į nau­ją tar­ny­bą, ga­lė­si­me at­sa­ky­ti tiks­liai. Pre­li­mi­na­rius skai­čius tu­ri­me, ta­čiau ne­no­rė­čiau jais dis­po­nuo­ti, kad ne­su­klai­din­čiau GMP ben­druo­me­nės.

 

Yra ke­lios prie­mo­nės, nu­kreip­tos į tai, kad ne­rei­ka­lin­gų iš­kvie­ti­mų lik­tų ma­žiau, o tar­ny­ba vyk­dy­tų pa­grin­di­nę mi­si­ją – sau­go­ti ir gel­bė­ti gy­vy­bes. Pir­mo­ji – gy­ven­to­jų raš­tin­gu­mo di­di­ni­mas. Svar­bu in­for­muo­ti, ka­da rei­kia kvies­ti GMP, o ka­da už­ten­ka kon­sul­ta­ci­jos.

- Bu­vo kal­bė­ta apie di­de­lį dar­buo­to­jų nu­by­rė­ji­mą. Kiek jų ne­at­eis į nau­ją sis­te­mą?

- Iš tie­sų su tuo su­si­ju­sios dvi ži­nu­tės. Pir­ma, kad vy­res­nių nei 61 me­tų dar­buo­to­jų tu­ri­me apie 14 pro­cen­tų. Ki­ta, kad pa­gal pa­teik­tus 35 įstai­gų duo­me­nis, tu­ri­me 4 pro­cen­tų dar­buo­to­jų nu­by­rė­ji­mą, ku­rie dėl pen­si­nio am­žiaus, dar­bo są­ly­gų, ki­tos dar­bo­vie­tės pa­si­rin­ki­mo ne­dirbs nau­jo­je tar­ny­bo­je.

Karš­čiau­si taš­kai, kur nu­by­rė­ji­mas di­džiau­sias, yra Pa­sva­lys, šiek tiek ri­zi­kų iš­li­kę Ši­lu­tė­je, Tau­ra­gė­je ir Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne. Su­ta­rė­me su GMP fi­lia­lų va­do­vais ir nau­jos tar­ny­bos ko­man­da, kad bus ski­ria­mas pa­pil­do­mas dė­me­sys kaip šias ri­zi­kas su­val­dy­ti. Tiek Pa­ne­vė­žio, tiek Klai­pė­dos va­do­vai ži­no pro­ble­ma­ti­ką ir pa­ti­ki­no, kad gy­ven­to­jams pa­slau­gų tei­ki­mas nuo lie­pos ne­su­triks.

- GMP ben­druo­me­nei svar­bus klau­si­mas – pen­si­nio am­žiaus anks­ti­ni­mas. Ar dėl to yra ko­kių nors kon­kre­čių pla­nų?

- Tai – kom­plek­si­nis klau­si­mas, su­si­jęs su so­cia­li­nio drau­di­mo po­li­ti­ka, rei­kia įver­tin­ti ir kaip tai keis­tų GMP dar­buo­to­jų prog­no­za­vi­mo, pla­na­vi­mo bei ren­gi­mo po­li­ti­ką. Da­bar vyks­ta dis­ku­si­jos, spren­di­mų nė­ra pri­im­ta. Kiek te­ko jo­se da­ly­vau­ti, tai ko­kių ar­gu­men­tų ra­si­me iš vi­sų pu­sių, kiek vals­ty­bė pa­jėgs įsi­pa­rei­go­ti, to­kie spren­di­mai ir bus pri­im­ti. Ta­čiau be­lau­kiant svar­bu, kad GMP dar­buo­to­jų są­ly­gos ge­rė­tų, kas nu­ma­ty­ta ir LNSS ša­kos su­tar­ty­je.

- Dar­buo­to­jai skun­džia­si, kad jau da­bar stip­riai gen­da GMP au­to­mo­bi­liai, o kol at­eis nau­ji, ga­li truk­ti bent po­rą me­tų. Kaip šis klau­si­mas spren­džia­mas da­bar?

- GMP au­to­par­ką su­da­ro apie 320 au­to­mo­bi­lių, kas­dien gat­ves pa­sie­kia 240. Yra įsi­pa­rei­go­ji­mas įstai­go­se tu­rė­ti re­zer­vi­nius GMP au­to­mo­bi­lius, ku­rie bū­tų pa­nau­do­ja­mi esant ge­di­mams. Šiuo me­tu Kau­no GMP or­ga­ni­zuo­ja vie­šą­jį 60 au­to­mo­bi­lių pir­ki­mą, kad ga­lė­tu­me už­tik­rin­ti tuos po­rei­kius. Tu­ri­me in­for­ma­ci­ją dėl pa­vie­nių at­ve­jų, kai au­to­mo­bi­liai gen­da, vyks­ta ava­ri­jos, ir sken­di­mas bu­vo, bet dras­tiš­kos sis­te­mi­nės pro­ble­mos ne­ma­to­me, ka­dan­gi ly­gia­gre­čiai vyk­do­mi pir­ki­mai par­kui at­nau­jin­ti.

- Di­de­lė naš­ta tar­ny­bai yra be­rei­ka­lin­gi iš­kvie­ti­mai – ar yra ar­ti­miau­sių pla­nų, ku­rie pa­dė­tų juos ma­žin­ti?

- Yra ke­lios prie­mo­nės, nu­kreip­tos į tai, kad ne­rei­ka­lin­gų iš­kvie­ti­mų lik­tų ma­žiau, o tar­ny­ba vyk­dy­tų pa­grin­di­nę mi­si­ją – sau­go­ti ir gel­bė­ti gy­vy­bes. Pir­mo­ji – gy­ven­to­jų raš­tin­gu­mo di­di­ni­mas. Svar­bu in­for­muo­ti, ka­da rei­kia kvies­ti GMP, o ka­da už­ten­ka kon­sul­ta­ci­jos. Jau pa­reng­tas pro­jek­tas dėl kon­sul­ta­vi­mo al­go­rit­mo, ku­rį pla­nuo­ja­me dieg­ti ki­tais me­tais. Jis pa­dės nu­sta­ty­ti, ka­da GMP pa­slau­gos skam­bi­nan­čia­jam ne­rei­kia. Šia­me kon­teks­te svar­bus ir šei­mos gy­dy­to­jų bei slau­gy­to­jų kom­pe­ten­ci­jų stip­ri­ni­mas. Tam tik­rą vaid­me­nį vai­dins ir nau­ja­sis pa­vė­žė­ji­mo mo­de­lis. Šie­met star­tuo­ja pi­lo­ti­nis jo pro­jek­tas, pa­dė­sian­tis at­sa­ky­ti, koks vaid­muo ja­me ten­ka GMP ir ka­da už­te­ka ne­spe­cia­li­zuo­tos pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gos.

- O ar yra (bus) skir­ta pa­pil­do­mų fi­nan­si­nių iš­tek­lių Kau­no GMP, ka­dan­gi dar­bo krū­vis tik­rai iš­au­ga?

- Fi­nan­si­nių pa­pil­do­mų re­sur­sų Kau­no GMP skir­ta ne­bu­vo. Į klau­si­mą, ar bus, ga­li­ma at­sa­ky­ti, kad vi­sa val­dy­se­na cen­tra­li­zuo­ja­ma, tam tik­ros ben­dro­sios funk­ci­jos cen­tra­li­zuo­ja­mos, ta­čiau lie­ka sa­va­ran­kiš­ki fi­lia­lai – Vil­niaus, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių pa­da­li­niai, ku­rių va­dy­bi­niai re­sur­sai pa­dės nau­ja­jai tar­ny­bai. Cen­tra­li­za­vi­mas leis amor­ti­zuo­ti tu­ri­mas lė­šas, pirk­ti di­des­niais kie­kiais ir su­tau­py­ti per vie­šuo­sius pir­ki­mus, o li­ku­sias lė­šas skir­ti ko­ky­bei, dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mui. Tai bus nau­jo­sios tar­ny­bos ad­mi­nist­ra­ci­jos, fi­lia­lų va­do­vų ir vi­du­ri­nės gran­dies va­do­vų ben­dras veik­los re­zul­ta­tas. At­krei­piu dė­me­sį, kad GMP cen­tra­li­za­vi­mui yra nu­ma­ty­tos 50 mi­li­jo­nų eu­rų in­ves­ti­ci­jos ir in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tą rengs nau­jo­ji GMP tar­ny­ba. Esu dė­kin­ga GMP va­do­vams, ben­druo­me­nei už šį sun­kų re­for­mos ke­lią, su­pra­tin­gu­mą ir pa­lai­ky­mą kar­tu žen­giant mo­der­ni­za­vi­mo ke­liu.
 
Dosjė:
 
• Odeta Vitkūnienė (g. 1976-09-26) įgijusi reabilitacijos ir slaugos bakalauro išsilavinimą Kauno medicinos universitete, taip pat baigusi  viešojo administravimo magistrantūros studijas KTU.
• Prieš 17 metų pradėjo dirbti SAM: 2006-2014 m. – vyriausiąja specialiste, 2015-2017 m. – Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja, 2017-2020 m. – SAM kanclerė, 2018 m. iki šiol Asmens sveikatos departamento direktorė. 
• Dalyvavo įvairiose tarptautiniuose bendradarbiavimo platformose, baigė „Kokybės valdysenos“ kursą Karališkajame Edinburgo gydytojų koledže (2021-2022 m.), kuriais siekiama efektyvinti Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos veikimą, kelti už jos valdyseną atsakingų asmenų kompetenciją.
• 2023 m. suteiktas nusipelniusio sveikatos apsaugos darbuotojo vardas ir apdovanojimas. 

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Elenai susitaikyti su mamos liga buvo sunku

  Elenai susitaikyti su mamos liga buvo sunku

  Asociacijos „Demencija Lietuvoje“ narė Elena Gasiūnienė, globojanti demencija sergančią mamą, stengiasi jai suteikti v...
  Ilona: sūnaus autizmas išmokė lengvai nepasiduoti

  Ilona: sūnaus autizmas išmokė lengvai nepasiduoti

  „Kiekvieną kartą stebiuosi, kaip mano sūnus turėdamas tikslą eina jo link ir nekreipia dėmesio į nieką aplink“, &ndash...

  Budinti vaistinė


  Profsąjunga: farmacijos specialistai yra spaudžiami parduoti kuo daugiau prekių

  Profsąjunga: farmacijos specialistai yra spaudžiami parduoti kuo daugiau prekių

  Farmacijos specialistai yra spaudžiami klientams pasiūlyti kuo daugiau ir konkrečių gamintojų prekių, sako Vaistinių darbuotojų pr...
  Lietuva diskutavo su tarptautine vaistų asociacija

  Lietuva diskutavo su tarptautine vaistų asociacija

  „Medicines for Europe“ generalinio direktoriaus Adriano van den Hoveno teigimu, Lietuvos farmacijos politika dėl gener...

  Sveika šeima


  Ant stalo – užkrėstas laimikis iš miško

  Rudenį prasidėjus medžioklės sezonui žvėriena tampa delikatesu, kuris su pasididžiavimu tiekiamas ne tik ant šeimos, bet ir svečių stalo. Specialistai įspėja, jog vartojant trichinelioze užkrėstą kiaulių, šernų ar bebrų mėsą galima susirgti visam gyvenimui.

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Gamtos stichijos tęsiasi. Kenčia Libija

  Libijos gyventojai išgyvena dėl artimųjų netekties ir prarastų namų. Sugriuvus užtvankai, Dernos mieste kilo potvynis, pareikalavęs mažiausiai 11 tūkst. gyvybių. Nemaža dalis nukentėjusiųjų yra sužeisti. Nepaisant sudėtingo politinio krašto konteksto, vyksta gelbėjimo darbai. Prasidėjo streikai. Protestuotojai ragina va...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kokiu instrumentu groja flatulistas?
  Henrikas Vaitiekūnas Kokiu instrumentu groja flatulistas?
  Parpė, kad net ūsai dulkėjo
  Henrikas Vaitiekūnas Parpė, kad net ūsai dulkėjo
  Apie tetą, kuri nėra dėdės žmona
  Henrikas Vaitiekūnas Apie tetą, kuri nėra dėdės žmona

  Naujas numeris