Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to stip­ry­bė: šiuo­lai­kiš­ki moks­li­niai ty­ri­mai ir iš­skir­ti­nės stu­di­jos

Evelina Machova
2020-05-15
Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas (KU) – mo­der­ni, į ša­lies ir už­sie­nio uni­ver­si­te­tų tin­klą in­teg­ruo­ta aukš­to­ji mo­kyk­la, ku­rio­je edu­ka­ci­nis pro­ce­sas glau­džiai sie­ja­mas su moks­li­niais ty­ri­mais ir prak­ti­niu dar­bu. Dau­giau nei 20 me­tų skai­čiuo­jan­čia­me ir Vy­dū­no fi­lo­so­fi­ją puo­se­lė­jan­čia­me uni­ver­si­te­to Svei­ka­tos moks­lų fa­kul­te­te vyk­do­ma 18 stu­di­jų pro­gra­mų, dir­ba 133 aukš­čiau­sio ly­gio dės­ty­to­jai, stu­di­juo­ja dau­giau nei 1000 stu­den­tų. Šie­met stu­den­tams siū­lo­mos iš­skir­ti­nės stu­di­jos – ra­dio­lo­gi­ja ir lais­va­lai­kio spor­tas.
Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to stip­ry­bė: šiuo­lai­kiš­ki moks­li­niai ty­ri­mai ir iš­skir­ti­nės stu­di­jos
KU studentai praktiką atlieka sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose dar labiau gilina žinias ir tobulina įgūdžius. Sveikatos fakulteto Slaugos programos ketvirtakursiai slaugytojai atlieka praktiką Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje. „Iškart pasijuto stipri jaunimo pagalba, kuri ypač reikalinga kovojant su koronavirusu. Džiugu, kad studentai jau turi reikalingų žinių ir tik tobulina įgūdžius. Išaugo puiki pamaina”,- sako minėtos ligoninės vyriausioji slaugos administratorė Tatjana Litoš.

Stip­ri moks­li­nė ba­zė

KU Svei­ka­tos moks­lų fa­kul­te­to stu­den­tus ir dės­ty­to­jus sie­ja ben­dra mi­si­ja – reng­ti aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tus. Šiuo me­tu fa­kul­te­te sėk­min­gai veik­lą plė­to­ja 6 ka­ted­ros: Me­di­ci­nos tech­no­lo­gi­jų; Ho­lis­ti­nės me­di­ci­nos ir re­a­bi­li­ta­ci­jos; Slau­gos; So­cia­li­nio dar­bo;  Vi­suo­me­nės svei­ka­tos; Spor­to, rek­re­a­ci­jos ir tu­riz­mo. Taip pat vei­kia Svei­ka­tos ty­ri­mų ir ino­va­ci­jų moks­lo cen­tras. „Tu­ri­me part­ne­rių Han­ze uni­ver­si­te­te (Olan­di­ja), Tam­pe­rės uni­ver­si­te­te (Suo­mi­ja), su ku­riais dirb­da­mi drau­ge rū­pi­na­mės ir puo­se­lė­ji­me ak­ty­vų vi­suo­me­nės se­nė­ji­mą, re­a­bi­li­ta­ci­ją, so­cia­li­nį dar­bą, įtrau­kiant vi­sas so­cia­li­nes gru­pes“, - pa­brė­žia KU rek­to­rius prof. dr. Ar­tū­ras Raz­ba­daus­kas.

Šiuo­lai­ki­niai svei­ka­tos moks­li­niai ty­ri­mai ir jų in­teg­ra­ci­ja į svei­ka­tos prie­žiū­ros bei so­cia­li­nes įstai­gas, ver­slą su­da­ro stu­di­jų pa­grin­dą. Stu­di­jų pro­gra­mos orien­tuo­tos į rin­kos iš­šū­kius ir at­ei­ties per­spek­ty­vas, ak­cen­tuo­jant vi­suo­me­nės svei­ka­tos, re­a­bi­li­ta­ci­jos, slau­gos, rek­re­a­ci­jos ir tu­riz­mo, so­cia­li­nio dar­bo, me­di­ci­nos tech­no­lo­gi­jų plėt­rą ir fi­zi­nio ak­ty­vu­mo ug­dy­mą. Stu­den­tams siū­lo­ma dau­giau nei 50 prak­ti­kos vie­tų. Dės­ty­to­jai-moks­li­nin­kai vyk­do tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus, pri­klau­so tarp­tau­ti­nėms pro­fe­si­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ben­dra­dar­biau­ja su už­sie­nio uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kais vyk­dy­da­mi moks­li­nes veik­las.

Uni­ka­lios ra­dio­lo­gi­jos stu­di­jos


KU Svei­ka­tos moks­lų fa­kul­te­to siū­lo­mos ra­dio­lo­gi­jos stu­di­jos - uni­ka­lios. Tai vie­nin­te­lė to­kia Lie­tu­vo­je uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą su­tei­kian­ti ba­ka­lau­ro stu­di­jų pro­gra­ma. Stu­den­tai, pa­si­rin­kę šias stu­di­jas, ge­bės dirb­ti su nau­jau­sio­mis me­di­ci­nos tech­no­lo­gi­jo­mis: rent­ge­no, kom­piu­te­ri­nio ir mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so, an­giog­ra­fi­jos, spin­du­li­nės te­ra­pi­jos, ul­tra­gar­so įran­ga. Taip pat ga­lės at­lik­ti pla­taus spek­tro diag­nos­ti­nių ty­ri­mų/ra­dio­te­ra­pi­jos pro­ce­dū­ras, teik­ti pa­gal­bą pa­cien­tams, ku­riems rei­ka­lin­gas kli­ni­ki­nis vaiz­di­nis ty­ri­mas bei ra­dio­te­ra­pi­ja. Jie iš­ma­nys ra­dio­lo­gi­nę tech­ni­ką, pir­mo­sios me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos su­tei­ki­mo, me­di­ci­nos eti­kos dis­cip­li­nas.

Įgi­ju­sie­ji ra­dio­lo­gi­jos tech­no­lo­go pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją ga­lės įsi­tvir­tin­ti Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų rin­ko­je. To­kie spe­cia­lis­tai ypač lau­kia­mi svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos vals­ty­bi­nė­se bei pri­va­čio­se įstai­go­se.

Ren­gia ir jū­ros bio­tech­no­lo­gus

KU stu­di­jos orien­tuo­tos ne tik į žmo­gaus, bet ir gam­tos svei­ka­tą. Uni­ver­si­te­to Jū­ros ty­ri­mų ins­ti­tu­tas (JTI) vyk­do iš­skir­ti­nes bio­lo­gi­jos ir jū­rų bio­tech­no­lo­gi­jos stu­di­jas. „Bio­lo­gi­jos ir jū­ros bio­tech­no­lo­gi­jos stu­di­jos di­dži­ą­ja da­li­mi pa­rem­tos vyk­do­mais tarp­tau­ti­niais ir na­cio­na­li­niais moks­lo pro­jek­tais bei ins­ti­tu­to moks­li­nin­kų kom­pe­ten­ci­ja, įtrau­kiant aukš­to ly­gio šios sri­ties eks­per­tus iš Lie­tu­vos bei už­sie­nio. Kiek­vie­nas stu­den­tas su­lau­kia ypa­tin­go dė­me­sio: kar­tu dir­ba­me la­bo­ra­to­ri­jo­se, stu­den­tas vy­res­nių moks­li­nin­kų ver­ti­na­mas kaip ko­le­ga nuo pir­mos stu­di­jų die­nos“, – sa­ko šios stu­di­jų pro­gra­mos va­do­vė dr. Au­re­li­ja Sa­mui­lo­vie­nė.

JTI la­bo­ra­to­ri­jo­se su­mon­tuo­ta mo­der­niau­sia moks­li­nių ty­ri­mų įran­ga nie­kuo ne­nu­si­lei­džia aukš­čiau­sius stan­dar­tus ati­tin­kan­čioms Eu­ro­pos la­bo­ra­to­ri­joms. Jo­se dir­ba tiek Lie­tu­vos, tiek ir už­sie­nio moks­li­nin­kai, ku­rie sa­vo ži­nias per­duo­da stu­den­tams.

Slau­gy­to­jų pa­klau­sa au­ga

Po­pu­lia­riau­sių spe­cia­ly­bių vir­šū­nė­je iš­lie­ka slau­ga. Klai­pė­dos Res­pub­li­ki­nės li­go­ni­nės Die­nos chi­rur­gi­jos cen­tro vyr. slau­gy­to­ja Li­na Ged­ri­mė, KU bai­gu­si slau­gos ba­ka­lau­ro, po to ir ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas, pa­ste­bi šios spe­cia­ly­bės pa­klau­są bei pri­va­lu­mus. „Slau­gos ka­ted­ros ve­dė­ja yra slau­gy­to­ja, slau­gos dok­to­ran­tū­ros stu­di­jas bai­gu­si Suo­mi­jo­je. Dės­ty­to­jų ko­man­do­je yra daug prak­ti­kuo­jan­čių slau­gy­to­jų, me­di­kų, ką ir re­ko­men­duo­ja Eu­ro­pos ša­lių eks­per­tai. Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti il­ga­me­čiu ben­dra­dar­bia­vi­mu su Suo­mi­jos uni­ver­si­te­tais ruo­šiant dės­ty­to­jus - slau­gy­to­jus dok­to­ran­tū­ros stu­di­jo­se. Stu­di­jos re­mia­si ne vien te­ori­ja, bet ir prak­ti­ka. Uni­ver­si­te­te yra įreng­ta pui­ki si­mu­lia­ci­jų kla­sė, kur bū­si­mi slau­gy­to­jai ga­li iš­ban­dy­ti at­lik­ti vi­sas slau­gos pro­ce­dū­ras“, - sa­ko L.Ged­ri­mė ir pri­du­ria, kad uni­ver­si­te­tas - vie­nin­te­lis Va­ka­rų Lie­tu­vo­je su­da­ro ga­li­my­bę šio kraš­to jau­ni­mui ne­iš­vy­kus to­li nuo na­mų stu­di­juo­ti pa­si­rink­tą stu­di­jų pro­gra­mą.


Anot 28 me­tus slau­gy­to­ja dir­ban­čios ir pro­fe­si­nį ke­lią KU pra­dė­ju­sios L.Ged­ri­mės, slau­gos pro­fe­si­ja yra pa­trauk­li ir  rei­ka­lin­ga, nes at­ei­ty­je slau­gy­to­jų po­rei­kis tu­rė­tų tik di­dė­ti.  Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad slau­gos spe­cia­ly­bė Eu­ro­pos ša­ly­se po­pu­lia­ri ir tarp vy­riš­kos ly­ties at­sto­vų.
Slau­gos ba­ka­lau­ro stu­di­jas bai­gę stu­den­tai ga­li įgy­ti vie­ną iš pen­kių spe­cia­li­za­ci­jų: anes­te­zi­ja ir in­ten­sy­vio­ji slau­ga; ben­druo­me­nės slau­ga; ope­ra­ci­nės slau­ga; psi­chi­kos svei­ka­tos slau­ga; sku­bio­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba. Taip pat yra ga­li­my­bė pa­pil­do­mai įgy­ti kos­me­to­lo­gi­jos ar­ba ra­dio­lo­gi­jos stu­di­jų kryp­ties ži­nių.

 Komentaras:

 Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to rek­to­rius  prof. dr. Ar­tū­ras Raz­ba­daus­kas:

- Uni­ver­si­te­te dir­ba aukš­čiau­sio ly­gio moks­li­nin­kai, ku­rie įgy­ven­di­na ben­drus moks­li­nius pro­jek­tus su už­sie­nio uni­ver­si­te­tais. Stu­den­tams siū­lo­me ypa­tin­gą stu­di­jų pro­gra­mą – ra­dio­lo­gi­ją, ku­rios nė­ra ki­tuo­se ša­lies uni­ver­si­te­tuo­se. Taip pat glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja­me su Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­mis. Drau­ge ku­ria­me Svei­ka­tos tau­so­ji­mo ir stip­ri­ni­mo po­li­ti­kos gai­rių mo­de­lio prie­mo­nių pla­ną 2020-2022 me­tams. Džiau­gia­mės, kad KU kar­tu su dar pen­kiais Eu­ro­pos uni­ver­si­te­tais, ku­ria pa­žan­gų ir am­bi­cin­gą al­jan­są „EU-CONEXUS“, ku­ris su­vie­ni­ja še­šių uni­ver­si­te­tų pa­jė­gas ap­jung­da­mas dau­giau kaip 40 tūkst. stu­den­tų, be­veik 5,5 tūkst. pro­fe­so­rių, 33 fa­kul­te­tus, 61 ty­ri­mų ins­ti­tu­tą, be­veik 400 stu­di­jų pro­gra­mų. Stu­den­tai gau­na ga­li­my­bę nau­do­tis vi­sų al­jan­so na­rių iš­tek­liais.

 
Komentaras:
 
Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Svei­ka­tos moks­lų fa­kul­te­to de­ka­nė  prof. dr. Le­ta Dro­man­tie­nė:
 
- Stu­di­jų pro­gra­mos ku­ria­mos at­si­žvel­giant į spe­cia­lis­tų po­rei­kį ša­ly­je. Štai spor­to spe­cia­lis­tų po­rei­kis kas­met au­ga, o fi­zi­nis ak­ty­vu­mas yra svei­kos gy­ven­se­nos kom­po­nen­tas. Tad šie­met nau­jai bus pra­dė­ta vyk­dy­ti ba­ka­lau­ro stu­di­jų pro­gra­ma lais­va­lai­kio spor­tas. Ab­sol­ven­tai ga­lės or­ga­ni­zuo­ti įvai­raus am­žiaus žmo­nėms ne tik įpras­tas lais­va­lai­kio fi­zi­nio ak­ty­vu­mo veik­las,  bet ir to­kias kaip pa­plū­di­mio tin­kli­nis, ban­glen­čių, ir­klen­čių ar jė­gos ait­va­rų spor­tą. Tai vie­nin­te­lė to­kia ba­ka­lau­ro stu­di­jų pro­gra­ma Lie­tu­vo­je! Jūs ga­lė­si­te dirb­ti vai­kų ir su­au­gu­sių­jų as­me­ni­niais tre­ne­riais, kur­ti bei plė­to­ti pri­va­tų vai­kų ir su­au­gu­sių­jų spor­to bei lais­va­lai­kio ver­slą. Yra ga­li­my­bė įgy­ti pe­da­go­go pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją. Ši stu­di­jų pro­gra­ma orien­tuo­ta į pa­sau­ly­je bei Eu­ro­po­je ak­tu­a­lių pro­ble­mų, to­kių kaip ma­žas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, nu­tu­ki­mas, spren­di­mą.
Visą priedą „Alma Mater 2020“ skaitykite čia:


 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Valdas Pečeliūnas: „Pacientams jaučiamės įsiskolinę“

  Valdas Pečeliūnas: „Pacientams jaučiamės įsiskolinę“

  VUL Santaros klinikų gydytojų sąjungos pirmininkas, gydytojas hematologas Valdas Pečeliūnas (45 m.) tikina, nors nėra nei virusolo...
  Drąsa šypsotis – tik po operacijos

  Drąsa šypsotis – tik po operacijos

  Kaunietė Justė dar neseniai dėl netaisyklingo sąkandžio buvo varžoma komplekso. Patikėjimo savimi ir savo šypsena merginai ...

  Budinti vaistinė


  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Dažnesnis vaistinių durų varstymas – popandeminiame pasaulyje išryškėjusi tendencija, kuomet gyventojai sveika...
  Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

  Gyventojams e.recepto kalio jodidui galiojimas jau baigiasi, o vaistinėse jo dar nėra

  Vaistinės sulaukia klientų klausimų, kada galės atsiimti Vilniaus miesto gyventojams skirtas nemokamas kalio jodido tabletes. Gyve...

  Sveika šeima


  Jei gali vaikščioti – gali ir šokti

  Kas sakė, kad baletas tik jaunoms nendrėms? Choreografė Neringa Kirklienė, vedanti šias šokių pamokas suaugusiems ir senjorams, įsitikinusi – šokti baletą niekada ne per vėlu. Elegancijos ir gracijos mokytis gali bet kokio amžiaus ir bet kokio kūno sudėjimo žmonės.

  Sveikatos horoskopas


  Rugsėjo 14-20 d.

  Avi­nas
  Pirmadienį padarykite iškrovos dieną. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį saugokitės traumų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, galimas apsinuodijimas.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  A.Navalno kova už gyvybę dar nesibaigė

  Charite ligoninės Berlyne atstovai praneša, jog Aleksėjaus Navalno būklė gėrėja, tačiau taip pat yra įsitikinę, jog jo laukia labai ilgas kelias iki, kol visiškai pasveiks.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip sustabdyti laiką?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
  Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Arbata. Pirma dalis
  Henrikas Vaitiekūnas Arbata. Pirma dalis

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica