Kau­nas: duo­me­nys iš­ma­nia­ja­me ek­ra­ne

www.lsveikata.lt
2024-07-05
Kau­no kli­ni­kų Kar­dio­lo­gi­jos kli­ni­kos sky­riuo­se įdieg­ta pa­žan­gi nau­jo­vė – pa­cien­tai tu­ri tie­sio­gi­nę pri­ei­gą prie li­gos duo­me­nų iš­ma­niuo­siuo­se ek­ra­nuo­se. Per ke­tu­ris aukš­tus iš­si­dės­čiu­sių kli­ni­kos sky­rių po­il­sio kam­ba­riuo­se įreng­ti skait­me­ni­zuo­ti ek­ra­nai su brūkš­ni­nių ko­dų skai­ty­tu­vais.
Kau­nas: duo­me­nys iš­ma­nia­ja­me ek­ra­ne

„Nuo šiol sta­cio­na­re gy­do­miems pa­cien­tams įduo­da­mos iden­ti­fi­ka­ci­nės apy­ran­kės, ku­rias nu­ske­na­vę jie ga­li su­si­pa­žin­ti su sa­vo me­di­ci­ni­ne in­for­ma­ci­ja, sek­ti gy­dy­mo ei­gą, ste­bė­ti ir la­biau įsi­trauk­ti į vi­są gy­dy­mo pro­ce­są“, – tei­gė prof. dr. Oli­vi­ja Do­bi­lie­nė, Kau­no kli­ni­kų Kar­dio­lo­gi­jos kli­ni­kos Iš­emi­nės šir­dies li­gos sky­riaus va­do­vė.

Skait­me­ni­nia­me ek­ra­ne pa­cien­tai ga­li pa­ma­ty­ti at­lik­tus ty­ri­mus, diag­no­zes, pro­ce­dū­ras, pa­skir­tas die­tas.

„Pa­cien­tas ga­li ma­ty­ti krau­jo, šla­pi­mo, bio­che­mi­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tus, pa­si­žiū­rė­ti gy­vy­bi­nius pa­ra­met­rus, to­kius kaip krau­jo spau­di­mas, šir­dies su­si­trau­ki­mų daž­nis, de­guo­nies įsi­so­ti­ni­mas ar cuk­raus kon­cen­tra­ci­ja krau­jy­je bei jiems pa­skir­tų pro­ce­dū­rų da­tą ir lai­ką“.

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

Komentarai

   Gydytojas ir pacientas


   In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

   In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

   „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
   V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

   V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

   Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

   Budinti vaistinė


   Nėra paso – nebus ir vaistų

   Nėra paso – nebus ir vaistų

   Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
   Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

   Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

   Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

   razinka


   Sveika šeima


   Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

   „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

   Sveikatos horoskopas


   Lakpkričio 23-29 d.

   Avi­nas
   Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

   Pakalbėkim apie tai


   Svetur


   Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

   Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

   Redakcijos skiltis


   Komentarai


   Nesisteminis revizionizmas
   Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
   Pseudomokslas apie makalienę
   Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
   Apie ponią Frustraciją Mortenson
   Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

   Naujas numeris