Bu­vęs tau­ti­nin­kų ly­de­ris – li­go­ni­nės di­rek­to­rius

Giedrius Gaidamavičius
2021-04-02
Bu­vęs Tau­ti­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­kas, įvai­rių ak­ci­jų da­ly­vis bei vie­nas kon­tra­ver­siš­kai ver­ti­na­mų Ko­vo 11-osios ei­ty­nių or­ga­ni­za­to­rių Ju­lius Pan­ka tu­ri nau­ją dar­bo­vie­tę – nuo ko­vo pra­džios va­do­vau­ja dau­giau nei pus­an­tro šim­to dar­buo­to­jų tu­rin­čiai Ku­piš­kio li­go­ni­nei. 
Bu­vęs tau­ti­nin­kų ly­de­ris – li­go­ni­nės di­rek­to­rius

Vie­nin­te­lis kon­kur­so da­ly­vis

Bu­vęs tau­ti­nin­kų ly­de­ris į Ku­piš­kio li­go­ni­nės di­rek­to­riaus kė­dę at­si­sė­do po va­sa­rį lai­mė­to kon­kur­so, ku­ria­me bu­vo vie­nin­te­lis da­ly­vis. Pre­ten­den­tams kel­tas rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti bio­me­di­ci­nos ar­ba so­cia­li­nių moks­lų sri­ties aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį ar jam pri­ly­gin­tą iš­si­la­vi­ni­mą. J.Pan­ka yra bai­gęs is­to­ri­jos ba­ka­lau­ro ir ge­ro­vės so­cio­lo­gi­jos ma­gist­ro stu­di­jas.
„Džiau­gia­mės, kad ir vie­nas da­ly­vau­ja, nes tik­rai ne­no­ri­me pa­lik­ti lai­ki­nai pa­rei­gas ei­nan­čio di­rek­to­riaus ar di­rek­to­rės“, – sa­kė Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Jakš­tas. 

J.Pan­ka yra dir­bęs is­to­ri­jos mo­ky­to­ju, pri­va­čios įmo­nės va­dy­bi­nin­ku, taip pat par­da­vė­ju vie­no pre­ky­bos tin­klo par­duo­tu­vė­je. Vė­liau pa­su­kęs į vals­ty­bės tar­ny­bą, įsi­dar­bi­no „Sod­ro­je“ vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu. Pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus J.Pan­ka gy­ve­no Ku­piš­ky­je, kur dir­bo tar­pins­ti­tu­ci­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ko­or­di­na­to­riu­mi ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Čia jis bu­vo at­sa­kin­gas už švie­ti­mo, so­cia­li­nių ir svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų vai­kus au­gi­nan­čioms šei­moms už­tik­ri­ni­mą.

„Pa­ju­tau, kad vis­kas – ši­tas iš­šū­kis yra iš­sem­tas. To­liau yra gal­būt nau­din­ga, pras­min­ga, bet ru­ti­na“, – spren­di­mą siek­ti li­go­ni­nės va­do­vo pos­to L. S. ko­men­ta­vo J.Pan­ka.
Pa­klaus­tas, ar po­sū­kis į me­di­ci­ną nė­ra per­ne­lyg ra­di­ka­lus, nau­ja­sis di­rek­to­rius tvir­ti­no, kad ši sri­tis jam ne­sve­ti­ma nuo ma­žens – mi­rus mo­ti­nai, jis au­go gy­dy­to­ju dir­bu­sio glo­bė­jo šei­mo­je. J.Pan­kos tei­gi­mu, su svei­ka­tos prie­žiū­ra iš da­lies bu­vo su­si­ju­sios ir anks­tes­nės tar­pins­ti­tu­ci­nio ko­or­di­na­to­riaus funk­ci­jos.

J.Pan­ka įsi­ti­ki­nęs, kad li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­rei­gos – va­dy­bi­nis ir ad­mi­nist­ra­ci­nis dar­bas. „Gy­dy­ti žmo­nių tik­rai ne­pra­dė­siu. Tai dau­giau va­dy­bi­nis dar­bas – svei­ka­tos prie­žiū­ros va­dy­ba, me­di­ci­nos va­dy­ba. Tu­riu be­veik vie­nuo­li­ka me­tų prak­ti­nės jo pa­tir­ties, te­ori­nių ži­nių su­tei­kė so­cia­li­nių moks­lų ma­gist­ro iš­si­la­vi­ni­mas“, – sa­ko nau­ja­sis li­go­ni­nės va­do­vas.
To­dėl J.Pan­ka tvir­ti­na bū­si­ąs dau­giau at­sa­kin­gas už gy­dy­mo įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­nius ir va­dy­bi­nius pro­ce­sus, o me­di­ci­ni­nius rei­ka­lus ku­ruos jo pa­va­duo­to­ja Ro­ma Ra­ma­naus­kie­nė.

Po­li­ti­nę veik­lą su­stab­dė

Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus K.Jakš­to tei­gi­mu, nau­ja­jam li­go­ni­nės va­do­vui ke­lia­mi už­da­vi­niai pa­ge­rin­ti gy­dy­mo įstai­gos in­fra­struk­tū­rą, su­tvar­ky­ti jos struk­tū­rą, taip pat iš­gy­ven­ti pan­de­mi­jos lai­ko­tar­pį, kar­tu tei­kiant kuo dau­giau svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų.
J.Pan­ka sa­kė tu­rin­tis daug vi­zi­jų, ta­čiau vis­kas esą pri­klau­so nuo cen­tri­nės val­džios. Jis tei­gė la­biau­siai pa­si­gen­dan­tis vals­ty­bės vi­zi­jos ir aiš­ku­mo dėl ma­žų­jų li­go­ni­nių at­ei­ties. „Net­gi nuo sa­vi­val­dy­bės val­džios ne­daug kas pri­klau­so, nes fi­nan­sa­vi­mas at­ei­na iš li­go­nių ka­sų. Jei­gu no­ri­me, kad iš­lik­tų li­go­ni­nės, fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai tu­ri bū­ti per­žiū­rė­ti“, – ma­no pa­šne­ko­vas.


J.Pan­ka iki šiol la­biau bu­vo ži­no­mas kaip po­li­ti­kos vei­kė­jas bei įvai­rių ak­ci­jų da­ly­vis. Nau­ja­sis Ku­piš­kio li­go­ni­nės va­do­vas ke­le­tą me­tų va­do­va­vo Tau­ti­nin­kų są­jun­gai, kar­tu su par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bei Krikš­čio­nių są­jun­ga ne­sėk­min­gai ban­dė pa­tek­ti į Sei­mą, taip pat or­ga­ni­zuo­ja pa­trio­ti­nė­mis va­di­na­mas Ko­vo 11-osios ei­ty­nes. Pas­ta­ro­sios daž­nai kri­ti­kuo­ja­mos dėl jo­se skam­ban­čių na­cio­na­lis­ti­nių šū­kių. 
Krikš­čio­nių są­jun­gai šiuo me­tu pri­klau­san­tis J.Pan­ka ti­ki­no ak­ty­vią po­li­ti­nę veik­lą su­stab­dęs: „Šiuo me­tu ne­tu­riu tam lai­ko ir ak­ty­vio­je po­li­ti­ko­je, ma­nau ku­rį lai­ką ne­da­ly­vau­ti. Tik­rai yra ką veik­ti nau­jo­se pa­rei­go­se, taip pat dar stu­di­juo­ju tei­sės moks­lus (My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te – red. past.).“

Va­do­vas pa­ti­ki­no – nei dėl sa­vo po­li­ti­nių pa­žiū­rų, nei dėl to, jog yra ne me­di­kas, iš ko­le­gų ar pa­val­di­nių nei­gia­mų ver­ti­ni­mų ne­su­lau­kė.
J.Pan­ka ben­dra­dar­bia­vi­mą su Ku­piš­kio ra­jo­no me­ru – kon­ser­va­to­riu­mi Dai­niu­mi Bar­daus­ku – įver­ti­no po­zi­ty­viai. Bū­tent 2011-ai­siais Tau­ti­nin­kų są­jun­ga bu­vo at­kur­ta jos frak­ci­jai pa­si­trau­kus iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų gre­tų. J. Pan­ka tuo­met ta­po nau­jo po­li­ti­nio da­ri­nio vi­ce­pir­mi­nin­ku.


„Su me­ru mes ben­dra­dar­bia­vo­me, kai dir­bau sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je. Šiuo me­tu ben­dra­dar­bia­vi­mas taip pat vyks­ta. Be jo bū­tų su­dė­tin­ga, ka­dan­gi vie­nin­te­lis li­go­ni­nės stei­gė­jas ir da­li­nin­kas yra sa­vi­val­dy­bė“, – sa­kė J. Pan­ka, kar­tu pa­ti­ki­nęs, jog su­ta­ria tiek su kon­ser­va­to­rių, tiek su ki­tų par­ti­jų na­riais.  

Daž­na va­do­vų kai­ta

Per pas­ta­ruo­sius me­tus Ku­piš­kio li­go­ni­nė ne­kart iš­gy­ve­no va­do­vų kai­tą. Prieš ke­le­tą me­tų lai­mė­jęs kon­kur­są, gy­dy­mo įstai­gos di­rek­to­riu­mi ta­po Ro­kiš­kio ra­jo­no li­go­ni­nės chi­rur­gas A.Za­do­rož­nas. Vis dėl­to va­do­vo pa­rei­go­se jis teiš­bu­vo ma­žiau nei me­tus. Po to Ku­piš­kio li­go­ni­nei lai­ki­nai va­do­va­vo jo­je dir­bę chi­rur­gas V.Tu­be­lis bei R.Ra­ma­naus­kie­nė.

Va­do­vų kai­ta – ne­vie­nin­te­lė iš Ku­piš­kio li­go­ni­nės pas­ta­ruo­ju me­tu nu­ai­dė­ju­si pro­ble­ma. Ru­de­nį gy­dy­mo įstai­go­je dir­ban­tys me­di­kai ži­niask­lai­dai skun­dė­si, jog, ar­tė­jant at­ly­gi­ni­mų die­nai, iš ad­mi­nist­ra­ci­jos su­lau­kė in­for­ma­ci­jos apie vė­luo­sian­čias al­gas. Prie­žas­tys – su­ma­žė­jęs pa­slau­gų kie­kis ir ap­mo­kė­ji­mo už pa­slau­gas iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do pa­kei­ti­mai. Lai­ki­na li­go­ni­nės va­do­vė R. Ra­ma­naus­kie­nė tuo­met por­ta­lui „15min“ ti­ki­no, jog iš­ki­lę ne­sklan­du­mai tė­ra lai­ki­ni.  
Tarp kitko:

J.Pan­ka – ne­vie­nin­te­lis nau­jas va­do­vas Ku­piš­kio gy­dy­mo įstai­go­se. Ko­vo pra­džio­- je, lai­mė­jęs kon­kur­są, Ku­piš­kio pir­mi­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro di­rek­to­riaus pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti pra­ėju­sią ka­den­ci­ją Sei­me dir­bęs Rai­mun­das Mar­ti­nė­lis. Jis, kaip ir J.Pan­ka, bu­vo vie­nin­te­lis kon­kur­so dėl va­do­vo pos­to da­ly­vis. 

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Socialinės iniciatyvos „Skirtingos Spalvos“ renginys apie autizmo spektro sutrikimą

  Socialinės iniciatyvos „Skirtingos Spalvos“ renginys apie autizmo spektro sutrikimą

  Penktadienį, balandžio 16 d. iniciatyva „Skirtingos Spalvos“ kviečia visus dalyvauti
  Atlikta reta operacija sugrąžino pacientą į pilnavertį kokybišką gyvenimą

  Atlikta reta operacija sugrąžino pacientą į pilnavertį kokybišką gyvenimą

  Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytojas gastroenterologas Arūnas Kančauskas 55-erių metų pacientui atliko rektovezikalinės fis...

  Budinti vaistinė


  Ekspertų raginimai vartoti vitaminą D atsispindi ir vaistinėje – įsigyjama dvigubai daugiau

  Ekspertų raginimai vartoti vitaminą D atsispindi ir vaistinėje – įsigyjama dvigubai daugiau

  Šalies gydytojai ekspertai ragina valdžios atstovus atkreipti dėmesį į vitaminą D, kaip Covid-19 infekcijos pasekmes &scaro...
  Vaistininkės rekomendacijos: kaip išsirinkti ir taisyklingai dėvėti respiratorių

  Vaistininkės rekomendacijos: kaip išsirinkti ir taisyklingai dėvėti respiratorių

  Švelnėjant karantino sąlygoms, gyventojai pamažu grįžta į įprastas darbovietes. Siekiant saugiai dirbti – neužsikrėst...

  Sveika šeima


  Grikiai – ne tik veganų mėsa

  Pasirodo, netgi pabodusios grikių kruopos gali būti patiekiamos gardžiai, įdomiai, o savo skoniu netgi priminti mėsą. Projekto „Inovatyvi mityba“ įkūrėjas Paulius Paulauskas teigia, kad ir mitybos pakeitimas gali atnešti visiškai kitokią gyvenimo kokybę.

  Sveikatos horoskopas


  Lapkričio 23 - 29 d.

  Avi­nas
  Pir­ma­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos ir juo­do­sios ar­ba­tos kie­kį, dau­giau ger­ki­te van­dens. Ant­ra­die­nį jau­si­tės žva­lūs ir ku­pi­ni tei­gia­mų emo­ci­jų. Penk­ta­die­nį bus jaut­rūs re­gos or­ga­nai. Savaitgalį stiprinkite imuninę sistemą.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Indija: tikėjimas dievu nugalės viruso baimę

  Dar vasarį indų mokslininkai svarstė, jog sparčiai mažėjantį naujų užsikrėtimų COVID-19 skaičių iš dalies gali lemti ypatingas indų imunitetas infekcinėms ligoms. Tačiau dabar vėl mušami naujus susirgimų rekordai: per kelias savaites COVID-19 atvejų skaičiumi Indija pralenkė ir kurį laiką vienu didžiausių pandemijos žid...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Tik suaugusiems
  Henrikas Vaitiekūnas Tik suaugusiems
  Kokia nauda iš burbulo?
  Henrikas Vaitiekūnas Kokia nauda iš burbulo?

  Naujas numeris

  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica