An­ti­mik­ro­bi­nio at­spa­ru­mo kon­fe­ren­ci­jai – PSO dė­me­sys

Rūta Kerulytė
2019-11-25
„An­ti­mik­ro­bi­nis at­spa­ru­mas – vie­nas di­džiau­sių iš­šū­kių mo­der­niai me­di­ci­nai“, – ne­abe­jo­ja Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (PSO) at­sto­vė Ka­rin Wa­ef­ler. Šiai pro­ble­mai skir­to­je Hi­gie­nos ins­ti­tu­to ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) kon­fe­ren­ci­jo­je ap­tar­tos veik­los gai­rės ir ap­do­va­no­tos ge­riau­sios gy­dy­mo įstai­gos.
An­ti­mik­ro­bi­nio at­spa­ru­mo kon­fe­ren­ci­jai – PSO dė­me­sys
„Šauniai pasidarbavote. Akivaizdu, kad ir valstybei, ir sveikatos specialistams šis iššūkis išties rūpi. Žinoma, yra ką nuveikti. Pavyzdžiui, didinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, tačiau esu tikra, viskas bus įgyvendinta“, - neabejoja Pasaulio sveikatos organizacijos atstovė Karin Waefler (dešinėje). Nuotr. su PSO biuro Lietuvoje vadove Ingrida Zurlyte.

PSO įver­ti­ni­mas

Su­pra­ti­mui apie an­ti­bio­ti­kus di­din­ti Hi­gie­nos ins­ti­tu­tas tra­di­ciš­kai or­ga­ni­zuo­ja na­cio­na­li­nę kon­fe­ren­ci­ją, ku­rios mi­si­ja – at­kreip­ti dė­me­sį į an­ti­mik­ro­bi­nio at­spa­ru­mo (AMR) grės­mes, su­pa­žin­din­ti vi­suo­me­nę su an­ti­bio­ti­kų var­to­ji­mu me­di­ci­nos ir ve­te­ri­na­ri­jos sek­to­riuo­se. PSO re­mia Pa­sau­lios su­pra­ti­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mo ini­cia­ty­vas. Šie­met Lie­tu­vo­je šiai pro­gai vy­ko na­cio­na­li­nė kon­fe­ren­ci­ja ir trys re­gio­ni­nės kon­fe­ren­ci­jos (Ma­ri­jam­po­lė­je, Tel­šiuo­se ir Šiau­liuo­se).

Na­cio­na­li­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je įžval­go­mis da­li­no­si Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, gy­dy­mo įstai­gų va­do­vai, ve­te­ri­na­ri­jos sek­to­riaus dar­buo­to­jai.

Kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­ši­mą pri­sta­čiu­si PSO Eu­ro­pos re­gio­no at­sto­vė at­sto­vė K.Wa­ef­ler gy­ve­na įtemp­tu gra­fi­ku. Apie an­ti­mik­ro­bi­nį at­spa­ru­mą spe­cia­lis­tė kal­ba Eu­ro­po­je ir už jos ri­bų. K.Wa­ef­ler ne­šykš­tė­jo pa­gy­ri­mų Lie­tu­vai. 

Pa­šne­ko­vė įsi­ti­ki­nu­si, kad Lie­tu­vos in­dė­lis į ko­vą su AMR – žen­klus. „Šau­niai pa­si­dar­ba­vo­te. Aki­vaiz­du, kad ir vals­ty­bei, ir svei­ka­tos spe­cia­lis­tams šis iš­šū­kis iš­ties rū­pi. Ži­no­ma, yra ką nu­veik­ti. Pa­vyz­džiui, di­din­ti tar­pins­ti­tu­ci­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą, ta­čiau esu tik­ra, vis­kas bus įgy­ven­din­ta“, - ne­abe­jo­jo K.Wa­ef­ler.

Dė­me­sys švie­ti­mui
SAM Vi­suo­me­nės svei­ka­tos de­par­ta­men­to Svei­ka­tos stip­ri­ni­mo sky­riaus ve­dė­ja Lo­re­ta Ašok­lie­nė ak­cen­ta­vo svei­ka­tos spe­cia­lis­tų švie­ti­mą ir ins­ti­tu­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mą. Ji pa­brė­žė, kad ko­vos su AMR kon­teks­te dar vie­na opi pro­ble­ma – pa­sie­nio re­gio­nuo­se ne­le­ga­liai įsi­gy­ja­mi an­ti­bio­ti­kai.

L.S. skaičius
49
- tiek proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ne­ži­no, kad an­ti­bio­ti­kai ne­vei­kia gri­po ir per­ša­li­mo li­gų.

Pa­sak SAM kanc­le­rės Ode­tos Vit­kū­nie­nės, ko­va su mik­ro­bų at­spa­ru­mu yra vie­nas mi­nis­te­ri­jos pri­ori­te­tų. Mi­si­ja ar­ti­miau­siam lai­ko­tar­piui – di­din­ti me­di­kų ir gy­ven­to­jų svei­ka­tos raš­tin­gu­mą. „AMR – pa­sau­li­nio ly­gio bė­da. Sten­gia­mės pri­si­dė­ti prie jos spren­di­mo, ko­or­di­nuo­ja­me ben­drus veiks­mus tarp ins­ti­tu­ci­jų. Ži­nu­tę skleis­ti rei­kia dar ak­ty­viau. Štai ap­klau­sos ro­do, kad net 49 pro­cen­tai ša­lies gy­ven­to­jų vis dar klai­din­gai ma­no, kad an­ti­bio­ti­kai gy­do gri­po ir per­ša­li­mo li­gas, - tei­gė kanc­le­rė ir pri­dū­rė, kad pa­cien­tus apie an­ti­bio­ti­kus ir AMR pir­miau­sia edu­kuo­ja šei­mos gy­dy­to­jai. - Mi­nis­te­ri­ja sie­kia šei­mos gy­dy­to­jus su­teik­ti rei­kia­mų ži­nių, pa­dė­ti tin­ka­mai in­for­muo­ti pa­cien­tus.“

Yra kuo džiaug­tis
Jau tre­čius me­tus iš ei­lės Hi­gie­nos ins­ti­tu­tas kar­tu su SAM vyk­do ini­cia­ty­vą – ap­do­va­no­ja­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos už ak­ty­vią veik­lą ir pa­sie­ki­mus spren­džiant AMR pro­ble­mą. Šiais me­tais įver­ti­ni­mus ga­vo ke­tu­rios li­go­ni­nės ir de­šimt pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trų.

Kal­bin­ti ap­do­va­no­tų gy­dy­mo įstai­gų at­sto­vai ti­ki­no, kad sėk­mės pa­slap­tis – ben­dros ko­lek­ty­vo pa­stan­gos ir sun­kus dar­bas. Kau­no Ka­zio Gri­niaus slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo li­go­ni­nės pa­va­duo­to­ja me­di­ci­nai Au­re­li­ja Či­ni­kie­nė ma­no, kad dis­ku­si­jos AMR te­ma itin rei­ka­lin­gos: „Kon­fe­ren­ci­jo­je ky­la daug dis­ku­si­jų tarp spe­cia­lis­tų. To­kie pa­si­kal­bė­ji­mai šiek tiek at­spin­di vi­suo­me­nės nuo­tai­kas. An­ti­mik­ro­bi­nio at­spa­ru­mo te­ma ak­tu­a­li mums vi­siems. Ma­to­me, kad jų ski­ria­ma per daug: tru­pu­tį kas ir ieš­ko­ma an­ti­bio­ti­kų. Kas­dien ste­bi­me pa­cien­tus ir ne­sku­ba­me skir­ti an­ti­bio­ti­kų, jei nė­ra rei­ka­lo. At­lie­ka­me rei­ka­lin­gus ty­ri­mus, dir­ba­me at­sa­kin­gai. Štai jums ir sėk­mės pa­slap­tis.“

Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Ie­va Ki­sie­lie­nė įsi­ti­ki­nu­si: to­kios kon­fe­ren­ci­jos su­ku­ria erd­vę da­lin­tis ge­ro­sio­mis pa­tir­ti­mis ir spręs­ti pro­ble­mas. „Tai vie­na iš ne­dau­ge­lio plat­for­mų, ku­ri lei­džia su­si­tik­ti spe­cia­lis­tams ir gar­siai pra­bil­ti šia te­ma. Ma­nau, in­for­ma­ci­jos apie mik­ro­bų at­spa­ru­mą, in­fek­ci­jų kon­tro­lę ir val­dy­mą vi­suo­me­nei trūks­ta. Tu­ri­me rū­pin­tis žmo­nių in­for­ma­vi­mu. Dir­ba­me su pa­cien­tų ir vi­suo­me­nės įtrau­ki­mu“, - tei­gė ve­dė­ja. 

I.Ki­sie­lie­nės tei­gi­mu, Vil­niaus li­go­ni­nė įver­ti­ni­mą ga­vo už ben­dras me­di­kų pa­stan­gas. „Vie­nas lau­ke – ne ka­rys. In­fek­ci­jų kon­tro­lės sky­rius pri­si­dė­jo prie sėk­mės, ta­čiau tai – vi­sų li­go­ni­nės dar­buo­to­jų pa­stan­gų re­zul­ta­tas. Dir­ba pro­fe­sio­na­lai, mo­kan­tys už­sie­nio kal­bas, val­dan­tys in­for­ma­ci­nes tech­no­lo­gi­jas. Jau­čia­me ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­lai­ky­mą, mū­sų ini­cia­ty­voms už­deg­ta ža­lia švie­sa“, - sa­kė pa­šne­ko­vė.

 Apdovanotieji:

• Šiais me­tais ap­do­va­no­tos ge­riau­sios gy­dy­mo įstai­gos. Pa­dė­kų su­lau­kė Ra­sei­nių ra­jo­no li­go­ni­nė, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė, Res­pub­li­ki­nė Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nė li­go­ni­nė, Ka­zio Gri­niaus slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo li­go­ni­nė.

• Pui­kiai pa­si­ro­dė ir pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trai: Bal­sių šei­mos me­di­ci­nos cen­tras Vil­niu­je, „Vei­ve­rie­čių svei­ka­ta“ Kau­ne, Kun­cų am­bu­la­to­ri­nė kli­ni­ka Klai­pė­do­je, MediCa kli­ni­ka Pa­ne­vė­žy­je, Til­žės g. ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tas Šiau­liuo­se, V.R. Pet­ki­nie­nės in­di­vi­du­a­li įmo­nė „Phi­le­ma“ Tau­ra­gė­je, Var­nių pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras Tel­šiuo­se, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras, Vil­ka­- viš­kio šei­mos me­di­ci­nos cen­tras Ma­ri­jam­po­lė­je, šei­mos kli­ni­ka „Hi­pe­ri­ka“ Ute­no­je.
 

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 
 
 
 
 
 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Naujovė Lietuvoje – natūralus osteoartrito gydymas

  Naujovė Lietuvoje – natūralus osteoartrito gydymas

  Pirmą kartą Lietuvoje atlikta unikali ortobiologinė operacija. Jos metu paciento sveikos kelio sąnario kremzlės ląstelės buvo pana...
  V.Grakauskienė: skubiosios medicinos gydytojai – viena varomųjų jėgų

  V.Grakauskienė: skubiosios medicinos gydytojai – viena varomųjų jėgų

  Vilma Grakauskienė – viena pirmųjų Lietuvos skubiosios medicinos rezidentų, tam tikra prasme mūsų skubiosios medicinos pioni...

  Budinti vaistinė


  Ar žinote, kaip rūšiuoti vaistus ir maisto papildus?

  Ar žinote, kaip rūšiuoti vaistus ir maisto papildus?

  Rūšiuoti buitines atliekas daugumai jau įprasta, tačiau vis dar ne kiekvienas žino, jog lygiai taip pat galima rūšiu...
  Asociacija sumokėjo baudą, vaistinės pateikė bankų garantijas

  Asociacija sumokėjo baudą, vaistinės pateikė bankų garantijas

  Vienintelė Lietuvos vaistinių asociacija (LVA) laiku – iki pirmadienio – sumokėjo Konkurencijos tarybos praėjusį gruod...

  razinka


  Sveika šeima


  „Tavo tėvas tikras bambeklis“

  Vaikų turintys tėvai tokius ir panašius pasisakymus naudoja dažnai net nesusimąstydami, ką juos girdėdami išgyvena vaikai. Jei vaikai panašius komentarus girdi dažnai ir dar iš abiejų tėvų, tai gali stipriai paveikti jų emocinę savijautą ir psichologinį funkcionavimą ilgalaikėje perspektyvoje, nes tai yra ...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Sukūrė vaikus iš dviejų... tėčių

  Kovo 6-8 dienomis Londone, Franciso Cricko institute vykusioje III tarptautinėje konferencijoje žmogaus genomo redagavimo klausimais buvo paskelbta, kad ateityje vyrų poros galimai galės susilaukti vaikų.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kas žandus laužo?
  Henrikas Vaitiekūnas Kas žandus laužo?
  Avys ir avigalviai
  Henrikas Vaitiekūnas Avys ir avigalviai
  Varvanti nosis ir kiti pavasario šaukliai
  Henrikas Vaitiekūnas Varvanti nosis ir kiti pavasario šaukliai

  Naujas numeris