A.Kli­šo­nis: esa­me ma­lo­nus iš­skir­ti­nu­mas

Si­ma Ka­za­rian
2024-07-05
Plun­gės li­go­ni­nė­je no­ri dirb­ti dau­giau spe­cia­lis­tų, nei ji pa­jė­gi įdar­bin­ti, tei­gia Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Plun­gę va­di­nan­tis ma­lo­niu iš­skir­ti­nu­mu Lie­tu­vos kon­teks­te.
A.Kli­šo­nis: esa­me ma­lo­nus iš­skir­ti­nu­mas

- Di­džiau­sia ak­tu­a­li­ja šiuo me­tu – nuo lie­pos star­ta­vęs pa­vė­žė­ji­mas. Sa­vi­val­dy­bėms pa­vy­ko iš­si­de­rė­ti, kad lie­ka vež­ti tik pa­cien­tus he­mo­dia­li­zei. Su­si­tvar­ky­si­te?
 
- Ka­dan­gi šią pa­slau­gą Plun­gė­je tei­kia­me jau dau­giau nei de­šimt me­tų, bent jau mums tai pro­ble­mų ne­su­da­rys. Tu­ri­me pui­kius kon­tak­tus su he­mo­dia­li­zes at­lie­kan­čia įstai­ga, aiš­kūs pa­slau­gos ga­vė­jai, su­dė­lio­ti gra­fi­kai... Pa­slau­gą ko­or­di­nuo­ja So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras, tu­ri nuo­sa­vą trans­por­tą, ku­riuo ve­ža pa­cien­tus, už­si­mez­gęs gra­žus, žmo­giš­kas san­ty­kis tarp vai­ruo­to­jo ir pa­cien­tų.
 
- Kiek kai­nuo­ja me­tams ši pa­slau­ga sa­vi­val­dy­bei?
 
- Me­tams ši pa­slau­ga mums kai­nuo­ja nuo pen­kias­de­šimt iki sep­ty­nias­de­šimt tūks­tan­čių eu­rų.
 
- Spren­di­mas ati­duo­ti pa­vė­žė­ji­mą į GMP ran­kas tur­būt ne­ke­lia abe­jo­nių?
 
- Tai, kad vis­ką or­ga­ni­zuos GMP tar­ny­ba ir dis­pe­če­ris pri­ims spren­di­mus dėl pa­vė­žė­ji­mo, yra pa­to­gus spren­di­mas, ku­ris leis pa­slau­gą su­teik­ti ope­ra­ty­viai. Ne­rei­kės skam­bin­ti dviem nu­me­riais, esant rei­ka­lui, bus ga­li­ma pa­si­telk­ti kai­my­ni­nės sa­vi­val­dy­bės eki­pa­žus, iš­si­spren­dė klau­si­mas ir dėl žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių...

 
- Plun­gė – iš­skir­ti­nė sa­vi­val­dy­bė, nes vi­sa pir­mi­nė gran­dis čia yra pri­va­ti. Kaip at­ro­do jū­sų svei­ka­tos pa­slau­gų že­mė­la­pis po re­for­mos?
 
- Esa­me vie­nin­te­liai to­kie Lie­tu­vo­je, kur nė­ra sa­vi­val­dy­bės pirmi­nės prie­žiū­ros cen­tro – pa­slau­gas tei­kia trys pri­va­tūs. Bet kon­ku­ren­ci­ja yra kon­ku­ren­ci­ja – pa­cien­tas iš jos lai­mi. Svei­ka­tos cen­tras pas mus su­da­ry­tas funk­ci­niu pa­grin­du, vis­kas vyks­ta sklan­džiai. Ma­to­me, kad per­tvar­kant svei­ka­tos sis­te­mą mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je, plun­giš­kiai pa­slau­gų tu­rės tru­pu­tė­lį dau­giau nei prieš re­for­mą, tai­gi esa­me ma­lo­nus iš­skir­ti­nu­mas Lie­tu­vos mas­tu. Ki­tur, ma­to­me, pa­slau­gos šiek tiek tols­ta.
 
- Ko­kių pa­slau­gų at­si­ras?
 
- Iki šiol ne­tu­rė­jo­me Psi­chi­kos die­nos sta­cio­na­ro, o da­bar nu­ma­to­ma jį su­kur­ti, taip pat at­si­ras pa­lia­ty­vio­ji prie­žiū­ra, ku­rios taip pat anks­čiau ne­tu­rė­jo­me. Ke­le­rius me­tus vei­kia Skaus­mo kli­ni­ka, ku­ri pa­slau­gas tei­kia ir Rie­ta­vui, Tel­šiams, da­liai Skuo­do, Ma­žei­kiams, Kre­tin­gos ra­jo­nui.

Esa­me vie­nin­te­liai to­kie Lie­tu­vo­je, kur nė­ra sa­vi­val­dy­bės pirmi­nės prie­žiū­ros cen­tro – pa­slau­gas tei­kia trys pri­va­tūs. Bet kon­ku­ren­ci­ja yra kon­ku­ren­ci­ja – pa­cien­tas iš jos lai­mi.
 
- Vi­sais klau­si­mais pa­vy­ko su­si­tar­ti su mi­nis­te­ri­ja?
 
- Ne vi­sais klau­si­mais nuo­mo­nės su­ta­po. Kai ku­riais at­ve­jais po­zi­ci­jos iš­si­sky­rė. Mes ne­pri­ta­rė­me siū­ly­mui Plun­gės li­go­ni­nė­je tris­de­šimt pro­cen­tų ma­žin­ti chi­rur­gi­nes pa­slau­gas. Pra­dė­jo­me nau­jo Pri­ėmi­mo sky­riaus sta­ty­bas. Sa­vi­val­dy­bei tai kai­nuo­ja, nes ne­ga­vo­me da­lies nu­ma­ty­tų lė­šų iš mi­nis­te­ri­jos pa­gal svei­ka­tos cen­trų kū­ri­mo pro­gra­mą ir da­ro­me tai sa­va­ran­kiš­kai sa­vo lė­šo­mis.
 
- Ap­si­mo­ka?
 
- Ma­to­me, kad pa­cien­tų skai­čius pri­ėmi­me ati­tin­ka sa­vi­val­dy­bės ir li­go­ni­nės lū­kes­čius – per­nai čia ap­si­lan­kė dau­giau kaip vie­nuo­li­ka tūks­tan­čių žmo­nių, o tai vir­ši­ja net C ly­gio rei­ka­la­vi­mus. Iš ra­jo­nų tur­būt esa­me vie­ni stip­riau­sių. Dirb­da­mi ak­ty­viai at­nau­ji­no­me ko­lek­ty­vą, at­švie­ži­no­me Te­ra­pi­jos, Chi­rur­gi­jos, Trau­ma­to­lo­gi­jos, Anes­te­zi­jos-re­a­ni­ma­ci­jos sky­rius.
Šiuo me­tu ko­lek­ty­vo nuo­tai­kos ge­ros, at­ei­nan­tys nau­ji žmo­nės su­tei­kia op­ti­miz­mo, pa­cien­tai – ne tik mū­sų, bet ir ap­lin­ki­nių ra­jo­nų gy­ven­to­jai – no­riai nau­do­ja­si pa­slau­go­mis.
 
- Li­go­ni­nės va­do­vas Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka at­vy­ko ne­pa­lan­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis – po skau­džios me­di­kės sa­vi­žu­dy­bės Šiau­lių li­go­ni­nė­je. Kaip se­kė­si pri­tap­ti nau­ja­jam va­do­vui?
 

- Iš pra­džių Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka bu­vo pri­im­tas va­do­vau­ti lai­ki­nai. Tai pa­da­ry­ta pa­si­ta­rus su ta­ry­bos na­riais, kad vė­liau ne­bū­tų prie­kaiš­tų. O kom­pe­ten­ci­ja šio va­do­vo tik­rai aukš­ta. Po to jis lai­mė­jo nuo­la­ti­nio va­do­vo po­zi­ci­ją ir džiau­gia­mės jo ge­ru, šil­tu kon­tak­tu su ko­lek­ty­vu.

Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka pui­kiai pri­ta­po, tik­rai ko­lek­ty­ve ga­li­ma jaus­ti di­de­lį pa­si­ti­kė­ji­mą, čia daug šyp­se­nų, op­ti­miz­mo.
Kal­bant apie in­fra­struk­tū­rą, at­nau­ji­na­me įran­gą: dau­giau nei prieš me­tus su sa­vi­val­dy­bės pa­gal­ba nu­pirk­tas kom­piu­te­ri­nis to­mog­ra­fas, da­bar mon­tuo­ja­mas ir tuoj pat pra­dės veik­ti ma­mog­ra­fas. Li­go­ni­nės re­zul­ta­tas tiek fi­nan­si­ne, tiek pa­slau­gų ko­ky­bės pras­me ge­ras, tai­gi džiau­giuo­si stip­riu li­go­ni­nės va­do­vu.

Be­je, pui­kus dar­bas su per­so­na­lu da­ro po­vei­kį – no­rin­čių at­ei­ti kai ku­rių spe­cia­ly­bių gy­dy­to­jų skai­čius yra di­des­nis nei po­rei­kis.
 
- Čia jau tik­rai iš­im­tis...
 
- Dir­bant ko­ky­biš­kai su per­so­na­lu, ro­dant, ką tu­rim, pri­trauk­ti žmo­nes leng­viau. Pa­vyz­džiui, pas mus vi­siš­kai at­nau­jin­tas Te­ra­pi­nis sky­rius, tai­gi ne­nuos­ta­bu, kad no­rin­čių dirb­ti ja­me ge­ro­kai dau­giau, nei ga­li­me pa­siū­ly­ti dar­bo vie­tų. Tu­rė­jo­me kon­tak­tą su Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės di­rek­to­riu­mi Aud­riu­mi Ši­mai­čiu, ku­ris Ma­žei­kos pa­pra­šė – duo­ki­te tų žmo­nių kon­tak­tus, ku­rie no­rė­jo pas jus at­ei­ti, mes juos įdar­bin­si­me.
 

- Vis dėl­to Plun­gė nu­to­lęs ra­jo­nas...
 
- Plun­gė yra au­gan­ti sa­vi­val­dy­bė. Me­di­kams ge­rą įspū­dį for­muo­ja tai, kad mū­sų sa­vi­val­dy­bė stip­ri, čia daug ga­my­bos, pra­mo­nės, dau­gė­ja dar­bo vie­tų. Ra­jo­nas tu­ri po­ten­cia­lą, jau aš­tun­ti de­vin­ti me­tai ky­la, o ne lei­džia­si.
Mū­sų įvaiz­dis ge­ras. Me­di­ci­no­je nau­do­ja­mas ter­mi­nas ho­me­os­ta­zė – tai mes taip pat, kiek ga­li­me iš sa­vi­val­dy­bės pu­sės, sten­gia­mės su­da­ry­ti pui­kią ter­pę gy­ven­ti. Na­tū­ra­lu, kad žmo­nės pa­si­ren­ka vie­tas, kur pa­to­gu jų šei­moms, vai­kams...
 
- O kur dar gam­tos ap­sup­tis.
 
- Be abe­jo, be­veik treč­da­lis Plun­gės ra­jo­no pri­klau­so Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­niam par­kui. Tai – eže­ry­nas, sto­vyk­la­vie­tės, dvi­ra­čių ta­kai ap­link Pla­te­lius... Vi­sa tai su­tei­kia ga­li­my­bę ak­ty­viai ju­dė­ti, at­si­pa­lai­duo­ti.
 
- Pa­bai­gai – va­sa­riš­kas klau­si­mas, kaip pats at­si­pa­lai­duo­ja­te po dar­bų? Gir­dė­jau, ruo­šia­tės sma­giai ke­lio­nei – krau­na­tės la­ga­mi­nus į kal­nus!
 
- Prieš sep­ty­ne­tą aš­tuo­ne­tą me­tų at­ra­do­me nau­ją po­mė­gį – va­žiuo­ti į kal­nus ne sli­di­nė­ti, ką da­ro­me jau se­niai, dau­giau nei trys de­šimt­me­čiai, ta­čiau pa­si­vaikš­čio­ti pės­čio­mis. Taip esa­me ap­lan­kę ke­lias ša­lis. Tai ir ap­lin­kos pa­kei­ti­mas, ir fi­zi­nis krū­vis, ir jaus­mas, kai esi aukš­čiau nei Lie­tu­va virš jū­ros ly­gio – du trys ki­lo­met­rai. O kur dar ma­lo­nus nuo­var­gis, emo­ci­ja, ku­rią su­tei­kia gam­ta. Bu­vi­mas su gam­ta to­kiam žmo­gui kaip aš yra di­džiu­lis ma­lo­nu­mas – esu tik­ras gam­tos vai­kas.

Dosjė:

• Aud­rius Kli­šo­nis (g. 1964 m. ge­gu­žės 15d., Ro­kiš­kis), il­ga­me­tis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, nuo 2014 m. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­džio na­rys.
• 1987 m. bai­gė Kau­no me­di­ci­nos ins­ti­tu­to Far­ma­ci­jos fa­kul­te­tą ir įgi­jo pro­vi­zo­riaus spe­cia­ly­bę.
• 1992 m. įstei­gė vie­ną pir­mų­jų pri­va­čių vais­ti­nių Va­ka­rų Lie­tu­vo­je „Ine­sa“, 2003 m. Plun­gė­je to pa­ties pa­va­di­ni­mo šei­mos kli­ni­ką.
• 2000-2004 m. Sei­mo na­rys.
• 2010-2012 m. – svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­va­duo­to­jas.

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

Komentarai

   Gydytojas ir pacientas


   In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

   In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

   „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
   V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

   V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

   Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

   Budinti vaistinė


   Nėra paso – nebus ir vaistų

   Nėra paso – nebus ir vaistų

   Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
   Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

   Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

   Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

   razinka


   Sveika šeima


   Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

   „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

   Sveikatos horoskopas


   Lakpkričio 23-29 d.

   Avi­nas
   Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

   Pakalbėkim apie tai


   Svetur


   Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

   Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

   Redakcijos skiltis


   Komentarai


   Nesisteminis revizionizmas
   Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
   Pseudomokslas apie makalienę
   Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
   Apie ponią Frustraciją Mortenson
   Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

   Naujas numeris