Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

Miglė Petkutė
2024-07-05
„At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­ci­jos vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė Li­na No­se­vič. Svei­ka­tin­gu­mą ska­ti­nan­čios idė­jos vis la­biau po­pu­lia­rė­ja, o pro­ce­dū­ros ku­ror­tuo­se ga­li pa­dė­ti įveik­ti per­de­gi­mą, pa­leng­vin­ti skaus­mus bei su­stab­dy­ti se­nė­ji­mo pro­ce­sus.
Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

- Ar lie­tu­viai mo­ka il­sė­tis?
 
- Lie­tu­viai iš­lai­ko tra­di­ci­jas rū­pin­tis sa­vo svei­ka­ta, ypač vy­res­nė kar­ta. Anks­čiau sa­na­to­ri­jo­se su­tik­da­vo­me tik vy­res­nę pub­li­ką, o da­bar ga­li­me ma­ty­ti jau at­vyks­tant kar­to­mis. Lie­tu­viai mo­ka il­sė­tis, tik dar kar­tais ne­su­pran­ta svei­ka­ti­ni­mo reikš­mės. Per karš­čius jie mie­liau no­ri va­žiuo­ti į Grai­ki­ją ir kais­ti 40 laips­nių karš­ty­je, o ne sa­vai­tę ar pen­kias die­nas pra­leis­ti ku­ror­te, ku­ris bū­tų pa­lan­kus pa­gal kli­ma­tą ir pa­dė­tų su­stip­rin­ti imu­ni­te­tą. Vis daž­niau yra pa­ta­ria­ma pro­ce­dū­ro­mis mė­gau­tis kuo anks­čiau ir bent kar­tą per me­tus, mat at­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės ne­be­pa­vyks.
 
- Dėl ko­kios prie­žas­ties svei­ka­ti­ni­mo­si pa­slau­gas ren­ka­si vis dau­giau jau­ni­mo?
 
- Ko­vi­das. Žmo­nės pri­va­lė­jo „pa­bū­ti su sa­vi­mi“, per­dė­lio­jo ver­ty­bes ir su­pra­to, kad grū­din­ti or­ga­niz­mą yra svar­bu, nes jis taip tam­pa at­spa­res­nis. Net­gi dva­si­niu po­žiū­riu yra svar­bu pri­žiū­rė­ti emo­ci­nę ir psi­cho­lo­gi­nę bū­se­ną, ne tik ko­vo­ti su fi­zi­niu nuo­var­giu.

Lie­tu­viai mo­ka il­sė­tis, tik dar kar­tais ne­su­pran­ta svei­ka­ti­ni­mo reikš­mės. Per karš­čius jie mie­liau no­ri va­žiuo­ti į Grai­ki­ją ir kais­ti 40 laips­nių karš­ty­je, o ne sa­vai­tę ar pen­kias die­nas pra­leis­ti ku­ror­te, ku­ris bū­tų pa­lan­kus pa­gal kli­ma­tą ir pa­dė­tų su­stip­rin­ti imu­ni­te­tą.
 
- Ko­kie ku­ror­tų taš­kai yra lan­ko­miau­si, o pro­ce­dū­ros – po­pu­lia­riau­sios?
 
- Tu­ri­me ke­tu­ris taš­kus – Birš­to­ną, Drus­ki­nin­kus, Pa­lan­gą ir Ne­rin­gą. Ta­čiau Ne­rin­ga ne­tu­ri įpras­tų svei­ka­tos cen­trų, ku­riuo­se veik­tų gy­dy­to­jai spe­cia­lis­tai, ji la­biau trau­kia pa­žin­ti­nes ke­lio­nes mėgs­tan­čius tu­ris­tus. Birš­to­nas ir Drus­ki­nin­kai yra žy­mūs mi­ne­ra­li­niais van­de­ni­mis, ku­rie mi­ne­ra­li­za­ci­ja yra vie­ni ge­riau­sių Eu­ro­po­je. Pa­lan­ga tu­ri jū­rą, ten yra kiek ki­toks jū­ri­nis kli­ma­tas ir yra svei­ka­ti­ni­mo­si įstai­gų, ku­rios iš­nau­do­ja šiuos re­sur­sus. Pa­vyz­džiui, sa­na­to­ri­ja „Gra­dia­lis“ tu­ri mi­ne­ra­li­nio van­dens biu­ve­tę, ku­rios van­de­nį nau­do­ja mi­ne­ra­li­nio van­dens pro­ce­dū­roms.
Kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus, Pa­lan­ga tu­ri jū­rą ir pu­šy­nus, ku­rių ap­sup­ty­je yra nuo re­a­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės iki sa­na­to­ri­jų, SPA vieš­bu­čių ir pri­va­taus sek­to­riaus, Birš­to­nas – mi­ne­ra­li­nius van­de­nis, pui­kias sa­na­to­ri­jas, Knei­po so­dą. Drus­ki­nin­kai – pla­čiau­sią in­fra­struk­tū­rą, nuo mies­to gy­dyk­lų iki sli­di­nė­ji­mo are­nos, van­dens par­ko iki kul­tū­ri­nio pa­vel­do.


 
- Tur­būt ir šei­mos su ma­žais vai­kais sa­na­to­ri­jo­je ne­nu­obo­džiaus...
 
- Vie­ni ob­jek­tai siū­lo pro­ce­dū­ras vai­ku­čiams nuo še­še­rių me­tų, ma­sa­žų me­tu pa­lei­džia pa­sa­ką, pro­ce­dū­ros at­lie­ka­mos vie­nam vai­kui ar­ba su vie­nu iš tė­ve­lių. Šios pro­gra­mos ypač po­pu­lia­rios vai­kų atos­to­gų me­tu. Jie čia at­vyks­ta su tė­ve­liais, ku­riems taip pat yra su­da­ro­ma pro­gra­ma. Tė­vai ga­li ei­ti į gru­pi­nes mankš­tas, ma­sa­žus, mi­ne­ra­li­nes vo­nias. Lie­tu­va yra ša­lis, ku­ri vie­na pir­mų­jų, jau dau­giau nei prieš de­šimt me­tų, adap­ta­vo pro­gra­mas vai­kams.
 
- Ko­kie mė­ne­siai yra tu­riz­mo pi­kas?
 
- Ku­ror­tai kuo to­liau, tuo ma­žiau pa­ti­ria se­zo­niš­ku­mą. SPA vieš­bu­čiams ir sa­na­to­ri­joms įtemp­tas se­zo­nas pra­si­de­da nuo lie­pos pra­džios, bet gal dėl to, kad yra su­lau­kia­ma už­sie­nio tu­ris­tų, ypač iš karš­tų­jų ša­lių. Va­sa­rą lie­tu­viai mėgs­ta iš­vyk­ti į už­sie­nį, to­dėl svei­ka­tin­gu­mo cen­trai su­lau­kia su­si­do­mė­ji­mo šal­tai­siais mė­ne­siai, kai žmo­nės grįž­ta į dar­bus. Ka­lė­di­nis lai­ko­tar­pis iki Nau­jų­jų me­tų ir nuo lie­pos iki rug­pjū­čio pa­bai­gos vis­gi iš­lie­ka itin po­pu­lia­rus.

Kiek­vie­nas Lie­tu­vos ku­ror­tas yra uni­ka­lus, Pa­lan­ga tu­ri jū­rą ir pu­šy­nus, ku­rių ap­sup­ty­je yra nuo re­a­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės iki sa­na­to­ri­jų, SPA vieš­bu­čių ir pri­va­taus sek­to­riaus, Birš­to­nas – mi­ne­ra­li­nius van­de­nis, pui­kias sa­na­to­ri­jas, Knei­po so­dą. Drus­ki­nin­kai – pla­čiau­sią in­fra­struk­tū­rą, nuo mies­to gy­dyk­lų iki sli­di­nė­ji­mo are­nos, van­dens par­ko iki kul­tū­ri­nio pa­vel­do.


 
- Kuo ski­ria­si at­pa­lai­duo­ja­mo­sios pro­ce­dū­ros ir gy­do­mo­sios?
 
- Pir­miau­sia reik­tų nu­spręs­ti, ko­kiu tiks­lu at­vyks­ta klien­tas. Jei­gu jis no­ri tu­rė­ti spe­cia­lis­to pa­reng­tą pro­gra­mą, ta­da jo po­il­sis pra­si­de­da nuo gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­jos. Šis iš­ana­li­zuo­ja, ko rei­kia klien­tui, ar jis tu­ri nu­si­skun­di­mų, ko­kie yra lū­kes­čiai. Ta­čiau klien­tas ir pats ga­li su­dė­lio­ti sa­vo no­rus, pa­si­rink­ti at­si­pa­lai­da­vi­mo pro­gra­mą – tai jau bū­tų tik at­pa­lai­duo­jan­čios pro­ce­dū­ros.
 

- Ar vis dar yra po­pu­lia­ru do­va­no­ti bi­lie­tus į svei­ka­ti­ni­mo­si cen­trus ar­ti­mie­siems?
 
- Po­pu­lia­ru. Daž­nai at­vyks­ta tė­vai su vai­kais, vai­kai tė­vams do­va­no­ja ke­lia­la­pį, tė­vai vai­kams do­va­no­ja re­čiau, nes jie pa­tys ga­li įsi­gy­ti no­ri­mas pro­ce­dū­ras. Vy­rai žmo­noms daž­niau­siai do­va­no­ja pa­si­le­pi­ni­mo pro­ce­dū­ras, ke­lia­la­pius į re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­trus pas ma­sa­žuo­to­jus ar ki­ne­zi­te­ra­peu­tus.
 
- Ka­dan­gi dir­ba­te šio­je sfe­ro­je, tur­būt esa­te ap­ke­lia­vu­si di­džiu­mą cen­trų Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je...
 
- Ga­liu pa­gir­ti mū­sų ku­ror­tus, nes jie yra uni­ka­lūs ne tik in­fra­struk­tū­ra, bet ir itin mo­der­nia įran­ga bei ap­tar­na­vi­mo kul­tū­ra. Iš­si­ski­ria če­kai, ku­rie tu­ri uni­ka­lią alaus vo­nių te­ra­pi­ją. Slo­vė­nai tu­ri ži­no­mą mi­ne­ra­li­nį van­de­nį „Ro­gaš­ka“, kiek­vie­nas at­vy­kęs į ku­ror­tą gau­na sa­vo puo­de­lį bei re­cep­tą, ku­ris pa­aiš­ki­na, kiek ko­kio van­dens rei­kia ger­ti. Kon­ku­ren­tais iš­lie­ka len­kai, taip pat slo­vė­nai, nes jie yra ša­lia Ita­li­jos sie­nos ir eu­ro­pie­tiš­kas svei­ka­ti­ni­ma­sis ten yra po­pu­lia­rus.
 
- Sa­ko­ma, kad bat­siu­vys be ba­tų: o jūs pa­ti daž­nai at­ran­da­te lai­ko pa­si­nau­do­ti pro­ce­dū­ro­mis?
 
- Vai­kai nuo ma­žens va­žiuo­da­vo į sa­na­to­ri­jas, o da­bar kiek­vie­nos vai­kų ru­dens atos­to­gos yra pra­lei­džia­mos ku­ria­me nors ku­ror­te. Lie­tu­vo­je vi­sa­da il­si­mės tris ke­tu­rias die­nas, o už­sie­ny­je ren­ka­mės Len­ki­ją, nes len­kai tu­ri pla­tų pro­ce­dū­rų pa­si­rin­ki­mą, Če­ki­ja siū­lo ge­rą kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kį. Lie­tu­viams yra siū­lo­mi Ita­li­jos, Švei­ca­ri­jos ku­ror­tai, ta­čiau jie yra bran­gūs.
 
- Šian­dien daž­nas skun­džia­si per­de­gi­mu – kaip su tuo ko­vo­ti?
 
- Pir­miau­sia žmo­gus tu­ri tu­rė­ti mėgs­ta­mą už­si­ė­mi­mą, svei­kai mai­tin­tis ir spor­tuo­ti. Jei­gu jį ka­muo­ja skaus­mai, reik­tų ke­lis kar­tus per mė­ne­sį pa­si­mė­gau­ti ma­sa­žu. Nu­ė­jus į pro­ce­dū­rą vie­ną kar­tą pro­ble­mos ne­iš­nyks.

lsveikata.lt „Facebook“. Būkime draugai! 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

  Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Nesisteminis revizionizmas
  Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

  Naujas numeris