Sa­vi­žu­dy­bių ri­zi­kai ma­žin­ti – „pa­si­kaus­tę“ spe­cia­lis­tai

Aistė Upytė
2018-10-12
Prieš sa­vai­tę spe­cia­lis­tus, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus ir sa­va­no­rius Kau­ne su­bū­ru­si kon­fe­ren­ci­ja-fo­ru­mas „Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos pa­mo­kos Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se“ lei­do pa­si­džiaug­ti ap­čiuo­pia­mais pro­jek­to re­zul­ta­tais. Ren­gi­nio da­ly­viai su­tar­ti­nai pa­brė­žė, jog apie sa­vi­žu­dy­bių pro­ble­mą vi­suo­me­nė­je kal­ba­ma vis gar­siau, o spe­cia­lis­tai sa­vi­val­dy­bė­se pa­gal­bą pa­si­ruo­šę teik­ti daug drą­siau.
Sa­vi­žu­dy­bių ri­zi­kai ma­žin­ti – „pa­si­kaus­tę“ spe­cia­lis­tai
Konferencija-forumas sulaukė dalyvių gausos.

Mo­de­lis pa­si­tei­si­no
Api­ben­drin­da­ma kon­fe­ren­ci­ją LSMU pro­fe­so­rė psi­cho­lo­gė Ni­da Že­mai­tie­nė pa­si­džiau­gė, jog mo­ky­mai pa­si­tei­si­na ir įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tai, sa­va­no­riai, dir­ban­tys die­giant re­a­ga­vi­mo į sa­vi­žu­dy­bių ri­zi­ką al­go­rit­mą, jau ben­drau­ja vie­na kal­ba.
„Vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų – pa­ma­tė­me, kad mo­de­lis vei­kia. Fo­ru­mas aiš­kiai pa­ro­dė, kad dau­ge­lis spe­cia­lis­tų jau tu­ri ži­nių, taip pat – daug mo­ty­va­ci­jos jį įgy­ven­din­ti. La­bai daug da­ly­kų iš­mo­ko­me re­a­ga­vi­mo į sa­vi­žu­dy­bes al­go­rit­mą dieg­da­mi Ku­piš­ky­je. Šian­dien šią pa­tir­tį ga­li­me per­kel­ti į ki­tus ra­jo­nus – ma­to­me nau­jas ini­cia­ty­vas, įsi­jun­gian­čius žmo­nes, siū­lan­čius įvai­rių nau­jų spren­di­mų, – kal­bė­jo LSMU Vi­suo­me­nės svei­ka­tos fa­kul­te­to Svei­ka­tos psi­cho­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dė­ja. – Taip pat pa­si­sė­mė­me pa­tir­ties, kaip rei­kia mo­ky­ti spe­cia­lis­tus, kad mo­ky­mai tu­ri bū­ti pa­rem­ti prak­ti­ne pa­tir­ti­mi, at­ve­jais iš gy­ve­ni­mo, lanks­čiai pri­tai­ky­ti prie spe­cia­lis­tų funk­ci­jų ir vaid­mens sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jo­je.“

 
Už­tik­ri­na pa­gal­bos tęs­ti­nu­mą
Anot pro­fe­so­rės, ne­pai­sant to, kad tiek spe­cia­lis­tai, tiek ki­ti ben­druo­me­nės na­riai no­ri da­ly­vau­ti sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jo­je, pa­da­ry­ti vis­ką, ką ga­li ge­riau­sio, tam daž­nai truk­do nuo­sta­tos, ži­nių sto­ka, ki­ti sis­te­mi­niai veiks­niai. Taip pat – nu­si­vy­li­mai, iki tol ne­sėk­min­gi ban­dy­mai pa­dė­ti.
 

„Mo­ky­mai pa­si­tei­si­na ir įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tai, sa­va­no­riai, dir­ban­tys die­giant re­a­ga­vi­mo  į sa­vi­žu­dy­bių ri­zi­ką al­go­rit­mą, jau ben­drau­ja vie­na kal­ba“, - tei­gia LSMU pro­fe­so­rė psi­cho­lo­gė Ni­da Že­mai­tie­nė.

 
„Nuo 2014 me­tų pra­dė­ta vyk­dy­ti sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ini­cia­ty­va įne­šė di­de­lių po­ky­čių. Šian­dien ne tik au­ga ben­dras ak­ty­vu­mas kal­bant apie šią pro­ble­mą, ly­di ma­žiau stig­mų, bet ir spe­cia­lis­tai yra žy­miai la­biau iš­drą­sė­ję, – sakė Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ini­cia­ty­vos dar­bo gru­pės veik­los ko­or­di­na­to­rė, psi­cho­lo­gė Va­li­ja Šap. – Taip pat pa­ste­bė­jo­me, kad ini­cia­ty­vos sa­vi­val­dy­bė­se daž­nai ky­la ne iš va­do­vų, o pa­čių spe­cia­lis­tų pu­sės. Vie­nur tai yra sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, pa­vyz­džiui, gy­dy­to­jai, ki­tur – švie­ti­mo dar­buo­to­jai, dar ki­tur – su­si­bū­ru­sios en­tu­zias­tų gru­pe­lės. Tai yra tie žmo­nės, ku­rie tu­ri kiek­vie­ną die­ną teik­ti pa­gal­bą ir jau­čia­si be­jė­giai, nes jiems trūks­ta ži­nių, įgū­džių.“
Psi­cho­lo­gė pa­brė­žė, jog ben­dra­dar­biau­jan­čia­me tin­kle at­si­dū­ręs spe­cia­lis­tas tam­pa daug stip­res­nis: „Jis ži­no, kur ga­li žmo­gų nu­kreip­ti, su kuo pa­si­tar­ti. Jis ne­be­si­jau­čia vie­ni­šas ir taip yra už­tik­ri­na­mas pa­gal­bos tęs­ti­nu­mas.“
N.Že­mai­tie­nė kar­tu at­krei­pė dė­me­sį, jog no­rint, kad pro­ce­sas vyk­tų dar sėk­min­giau, ne ma­žiau svar­bu pa­si­rū­pin­ti ir pa­gal­bos tei­kė­jo emo­ci­ne svei­ka­ta, už­tik­rin­ti pro­fe­si­nę prie­žiū­rą. „Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos veik­la yra la­bai su­dė­tin­ga ir iš­sun­kian­ti emo­ciš­kai, to­dėl pa­tys spe­cia­lis­tai ne­re­tai bū­na pa­var­gę, nu­si­vy­lę, per­de­gę. Tai­gi tu­rė­tų bū­ti su­da­ry­tos są­ly­gos jiems gau­ti pa­gal­bą, ap­ta­ri­nė­ti įvy­kius, su­lauk­ti emo­ci­nio pa­lai­ky­mo“, – pa­brė­žė ji.

 
Gims­ta nau­ji pro­jek­tai
LSMU pro­fe­so­rė pa­brė­žė, kad sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ja nė­ra nei at­ski­rai po­li­ti­kų, nei spe­cia­lis­tų, nei ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, bet vi­sos ben­druo­me­nės su­telk­tų pa­stan­gų rei­ka­lau­jan­tis už­da­vi­nys. „Džiu­gu, kad ši ini­cia­ty­va gim­do nau­jus spren­di­mus ir su­tel­kia pa­čius ge­riau­sius žmo­nes. Pa­vyz­džiui, vie­na fo­ru­me da­ly­va­vu­sių­jų, 80 me­tų am­žiaus sa­va­no­rė, ak­ty­viai įsi­trau­kian­ti į pre­ven­ci­jos veik­las Ku­piš­ky­je, tik įro­do, ko­kia pla­ti ben­druo­me­nė įsi­jun­gia į šį pro­jek­tą. Be to, šian­dien tu­ri­me daug nau­jų ini­cia­ty­vų, pa­rem­tų šia idė­ja“, – kal­bė­jo ji.
 
Vie­nas di­džiau­sių pro­jek­tų – nuo rug­sė­jo 1 d. pra­dė­ta vyk­dy­ti Ro­ta­ry glo­ba­lios do­ta­ci­jos il­ga­lai­kė sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos pro­gra­ma „Aukš­čiau­sias tiks­las“, ku­rios dė­ka re­a­ga­vi­mo į sa­vi­žu­dy­bes al­go­rit­mas bus įdieg­tas dar de­vy­nio­se sa­vi­val­dy­bė­se.
„Įver­ti­nę tai, kad Lie­tu­vo­je dėl sa­vi­žu­dy­bių žmo­nių pra­ran­da­ma tris kar­tus dau­giau nei žūs­ta ke­liuo­se, dar prieš ke­lis me­tus nu­spren­dė­me skir­ti tiek sa­vo ži­nias, tiek fi­nan­si­nius re­sur­sus il­ga­lai­kiam šios pro­ble­mos spren­di­mui. Šiuo me­tu re­mia­me at­ski­rus pro­jek­tus, esa­me LSMU part­ne­ris vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do fi­nan­suo­ja­ma­me pro­jek­te“, – sa­kė Lie­tu­vos Ro­ta­ry apy­gar­dos pro­jek­to sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jai įgy­ven­din­ti va­do­vas Vy­gin­tas Gri­nis.

 
Tarp kitko
Kon­fe­ren­ci­ją or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos aka­de­mi­jos Vi­suo­me­nės svei­ka­tos fa­kul­te­to Svei­ka­tos psi­cho­lo­gi­jos ka­ted­ra pa­gal pro­jek­tą „Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ini­cia­ty­vos plėt­ra Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se“, fi­nan­suo­ja­mą iš Vals­ty­bi­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do, ir Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras. 

Projektą finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas  
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  In­sul­tą pa­ty­ru­si Ele­na: ne­ga­li­ma sė­dė­ti ant so­fos ir ieš­ko­ti li­gų

  „Iki in­sul­to ma­no na­muo­se ne­bu­vo nei krau­jo spau­di­mo apa­ra­to, ne...
  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  V.Luk­mi­nie­nė: kal­tas ne­bū­ti­nai mė­nu­lis

  Tris de­šim­tis Res­pub­li­ki­nės Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nės Psi­chiat&s...

  Budinti vaistinė


  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Nėra paso – nebus ir vaistų

  Vaistininkai ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena: pacientai įsigyti receptuose išrašytus vaistus ir kompensuoja...
  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Vaistinėlė vasarai gamtoje: ką žūtbūt privalome turėti kartu su savimi?

  Džiuginanti šiluma ragina atitrūkti nuo miesto šurmulio ir įvairias pramogas bei poilsį perkelti į gamtą. Nors laisv...

  razinka


  Sveika šeima


  Lina No­se­vič: kiek­vie­nas ku­ror­tas yra uni­ka­lus

  „At­ėjus aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui su­si­grą­žin­ti jau­nys­tės jau ne­be­pa­vyks“, – sa­ko Na­cio­na­li­nės sa­na­to­ri­jų ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų aso­cia­...

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Is­pa­ni­jo­je ma­žy­lės kur­tu­mą gy­do ge­nų te­ra­pi­ja

  Ti­ki­ma­si, kad pir­mai­siais gy­ve­ni­mo mė­ne­siais klau­sos ne­te­ku­si pen­kio­li­kos mė­ne­sių Ab­ril jau ne­tru­kus iš­girs tė­vų bal­sus. Is­pa­ni­jo­je pir­mą kar­tą iš­mė­gin­...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Nesisteminis revizionizmas
  Henrikas Vaitiekūnas Nesisteminis revizionizmas
  Pseudomokslas apie makalienę
  Henrikas Vaitiekūnas Pseudomokslas apie makalienę
  Apie ponią Frustraciją Mortenson
  Henrikas Vaitiekūnas Apie ponią Frustraciją Mortenson

  Naujas numeris