Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ja: mo­ky­mai su­tei­kia jė­gų pa­dė­ti

Aistė Upytė
2018-09-12
Sie­kiant suma­žin­ti sa­vi­žu­dy­bių ri­zi­ką ir įdieg­ti re­a­ga­vi­mo į jas al­go­rit­mą aš­tuo­nio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se, star­ta­vo 3 mė­ne­sius truk­sian­tys mo­ky­mai ir supervizijos. Pir­mie­ji pa­tir­ties pra­ėju­sią sa­vai­tę sė­mė­si Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nio dar­bo spe­cia­lis­tai. Ant­rie­ji mo­ky­mai pir­ma­die­nį su­reng­ti Ša­kiuo­se.
Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ja: mo­ky­mai su­tei­kia jė­gų pa­dė­ti
Mokymų metu sužinoma, kaip reikia bendrauti su į suicidą linkusiais asmenimis, aptariami veiksmai, kaip kada ir kam perduoti informaciją.

Sto­ko­ja ži­nių
Pa­sak Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nio dar­bo spe­cia­lis­tės Li­nos Pra­ne­vi­čie­nės, to­kie mo­ky­mai – ne­įkai­no­ja­ma pa­tir­tis. Ji įsi­ti­ki­nu­si – įgy­tos ži­nios leis daug drą­siau su­teik­ti pa­gal­bą kri­zi­nė­je si­tu­a­ci­jo­je at­si­dū­ru­siems žmo­nėms.
„Mo­ky­mų me­tu ne tik su­ži­no­jo­me, kaip rei­kia ben­drau­ti su į su­ici­dą lin­ku­siais as­me­ni­mis, kaip vei­kia pats sa­vi­žu­dy­bės me­cha­niz­mas – ko­kie psi­chi­niai pa­žei­di­mai tam pa­ska­ti­na žmo­gų, ap­tar­ti veiks­mai, kaip, ka­da ir kam per­duo­ti in­for­ma­ci­ją. Taip pat bu­vo pa­teik­ta daug prak­ti­nių už­duo­čių. Tad die­na pra­bė­go la­bai grei­tai, ga­vo­me tei­gia­mų emo­ci­jų ir jė­gų dirb­ti“, – pa­sa­ko­jo L.Pra­ne­vi­čie­nė.

 
Anot jos, ži­nių, kaip su­teik­ti pa­gal­bą kri­ti­niu at­ve­ju, la­bai trūks­ta. „Kai jau nu­tin­ka toks įvy­kis, kar­tais ne­ži­nai ir kur nu­kreip­ti žmo­gų, ką pa­sa­ky­ti. Di­džiau­sias mi­nu­sas, kad daž­niau­siai gau­na­me in­for­ma­ci­ją jau po lai­ko, įvy­kus ne­lai­mei. Jei iš grei­to­sios pa­gal­bos ar po­li­ci­jos su­ži­no­tu­me apie šei­mas, kur bū­ta su­ici­di­nio at­ve­jo, nu­va­žiuo­tu­me pa­dė­ti, pa­si­kal­bė­ti, – kal­bė­jo spe­cia­lis­tė. – Daž­niau­siai į sa­vi­žu­dy­bę lin­kę as­me­nys yra iš įvai­rias pri­klau­so­my­bes tu­rin­čių šei­mų, var­gi­na­mi ki­tų psi­cho­lo­gi­nių sun­ku­mų. Jie pa­tys ne­si­krei­pia, o ar­ti­mų­jų daž­nai ša­lia ne­bū­na. Be to, jei anks­čiau ne­ga­lė­jo­me klaus­ti, ar žmo­gus pla­nuo­ja ko­kius nors veiks­mus prieš sa­ve, po mo­ky­mų tą ga­li­me da­ry­ti drą­siai.“
Pa­šne­ko­vė pa­brė­žė, kad to­kie mo­ky­mai itin ak­tu­a­lūs, mat šiais me­tais Jo­niš­kio ra­jo­ne įvy­ko ne­ma­žai su­ici­di­nių at­ve­jų: „Mū­sų ra­jo­no ro­dik­liai, de­ja, pa­kan­ka­mai aukš­ti. Tad re­a­ga­vi­mo į sa­vi­žu­dy­bių ri­zi­ką al­go­rit­mas bū­tų la­bai rei­ka­lin­gas mū­sų ra­jo­ne, pa­dė­tų lai­ku už­kirs­ti ke­lią to­kiems įvy­kiams.“ 

Tarp kitko
Pro­jek­to „Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ini­cia­ty­vos plėt­ra Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se“ tiks­las – įga­lin­ti pro­jek­te da­ly­vau­jan­čias sa­vi­val­dy­bes sa­va­ran­kiš­kai spręs­ti sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos iš­šū­kius ir veiks­min­gai nau­do­ti tu­ri­mus psi­cho­so­cia­li­nės pa­ra­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros iš­tek­lius. Mo­ky­mų ir su­per­vi­zi­jų me­tu sie­kia­ma įdieg­ti re­a­ga­vi­mo į sa­vi­žu­dy­bių ri­zi­ką al­go­rit­mą, kad bū­tų aiš­kus vi­sų ins­ti­tu­ci­jų vaid­me­nų pa­si­skirs­ty­mas, pa­gal­ba bū­tų sis­te­min­ga, o ne epi­zo­di­nė.
 
Vi­si al­go­rit­mo gran­dy­se esan­tys as­me­nys iš­klau­sys mo­ky­mus apie sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ją, ri­zi­ką, pir­mi­nės emo­ci­nės pa­gal­bos tei­ki­mą. Ga­liau­siai bus tei­kia­mos kon­sul­ta­ci­jos-su­per­vi­zi­jos apie sun­kius at­ve­jus, pa­gal­bos ga­li­my­bes, pa­tį al­go­rit­mo vei­ki­mo prin­ci­pą. Pro­jek­to me­tu kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je bus ap­mo­ky­ta nuo 140 iki 212 įvai­rių se­niū­ni­jų spe­cia­lis­tų, ben­druo­me­nės at­sto­vų, se­niū­ni­jų dar­buo­to­jų, sa­vi­val­dy­bių spe­cia­lis­tų ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų.
 
 
Pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas iš Vals­ty­bi­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo fon­do lėšų

 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Elenai susitaikyti su mamos liga buvo sunku

  Elenai susitaikyti su mamos liga buvo sunku

  Asociacijos „Demencija Lietuvoje“ narė Elena Gasiūnienė, globojanti demencija sergančią mamą, stengiasi jai suteikti v...
  Ilona: sūnaus autizmas išmokė lengvai nepasiduoti

  Ilona: sūnaus autizmas išmokė lengvai nepasiduoti

  „Kiekvieną kartą stebiuosi, kaip mano sūnus turėdamas tikslą eina jo link ir nekreipia dėmesio į nieką aplink“, &ndash...

  Budinti vaistinė


  Profsąjunga: farmacijos specialistai yra spaudžiami parduoti kuo daugiau prekių

  Profsąjunga: farmacijos specialistai yra spaudžiami parduoti kuo daugiau prekių

  Farmacijos specialistai yra spaudžiami klientams pasiūlyti kuo daugiau ir konkrečių gamintojų prekių, sako Vaistinių darbuotojų pr...
  Lietuva diskutavo su tarptautine vaistų asociacija

  Lietuva diskutavo su tarptautine vaistų asociacija

  „Medicines for Europe“ generalinio direktoriaus Adriano van den Hoveno teigimu, Lietuvos farmacijos politika dėl gener...

  Sveika šeima


  Ant stalo – užkrėstas laimikis iš miško

  Rudenį prasidėjus medžioklės sezonui žvėriena tampa delikatesu, kuris su pasididžiavimu tiekiamas ne tik ant šeimos, bet ir svečių stalo. Specialistai įspėja, jog vartojant trichinelioze užkrėstą kiaulių, šernų ar bebrų mėsą galima susirgti visam gyvenimui.

  Sveikatos horoskopas


  Lakpkričio 23-29 d.

  Avi­nas
  Šią sa­vai­tę šil­čiau ren­ki­tės ir ven­ki­te skers­vė­jų. Tre­čia­die­nį ga­li­te su­sap­nuo­ti pra­na­šiš­ką sap­ną. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na są­na­rių gy­dy­mui ir spe­cia­liems mankš­tos pra­ti­mams.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Gamtos stichijos tęsiasi. Kenčia Libija

  Libijos gyventojai išgyvena dėl artimųjų netekties ir prarastų namų. Sugriuvus užtvankai, Dernos mieste kilo potvynis, pareikalavęs mažiausiai 11 tūkst. gyvybių. Nemaža dalis nukentėjusiųjų yra sužeisti. Nepaisant sudėtingo politinio krašto konteksto, vyksta gelbėjimo darbai. Prasidėjo streikai. Protestuotojai ragina va...

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kokiu instrumentu groja flatulistas?
  Henrikas Vaitiekūnas Kokiu instrumentu groja flatulistas?
  Parpė, kad net ūsai dulkėjo
  Henrikas Vaitiekūnas Parpė, kad net ūsai dulkėjo
  Apie tetą, kuri nėra dėdės žmona
  Henrikas Vaitiekūnas Apie tetą, kuri nėra dėdės žmona

  Naujas numeris