Kai­my­ni­nių ša­lių me­di­kų ko­vos už bū­vį: nuo de­ry­bų iki ba­do strei­kų

Lia­na Bin­kaus­kie­nė
2017-11-16
Kol Lie­tu­vos me­di­kai bruz­da ir gra­si­na strei­kais, pa­si­dai­ry­ki­me, kaip kai­my­ni­nių vals­ty­bių me­di­kai spren­džia sa­vo pro­ble­mas. Įkve­pian­čių pa­vyz­džių, kaip ko­vo­ti ir ko­dėl ver­ta ko­vo­ti už sa­vo tei­ses ir oru­mą, ap­lin­ki­nė­se ša­ly­se ne­trūks­ta.
Kai­my­ni­nių ša­lių me­di­kų ko­vos už bū­vį: nuo de­ry­bų iki ba­do strei­kų
Len­ki­jos jau­nie­ji me­di­kai pra­dė­jo ba­do strei­ką

Len­ki­jos jau­nie­ji me­di­kai pa­skel­bė ba­do strei­ką

Len­ki­jos jau­nie­ji me­di­kai re­zi­den­tai gra­si­na iš­vyk­ti iš ša­lies, jei ne­bus at­si­žvelg­ta į jų rei­ka­la­vi­mus ir jų mė­ne­si­nė al­ga bus pa­di­din­ta tik ne­žy­miai. Me­di­ci­nos stu­di­jas bai­gę jau­ni gy­dy­to­jai 5-7 me­tus dir­ba re­zi­den­tais už  2700 zlotų (~640 eur) į ran­kas. Už tiek, kiek kai­nuo­ja Var­šu­vos cen­tre 1-2 kam­ba­rių bu­to nu­oma.

Spa­lio 2 die­ną Var­šu­vos vai­kų li­go­ni­nė­je 20 jau­nų­jų me­di­kų pra­dė­jo ba­do strei­ką. Ba­do strei­kas iš­pli­to ir į ki­tus mies­tus – pri­sijun­gė me­di­kai iš Šče­si­no, Les­zno, Lo­džės, Gdans­ko, Kro­ku­vos ir Vroc­la­vo.  Jie pra­ra­do vil­tį, kad Vy­riau­sy­bė su­tiks su jų rei­ka­la­vi­mais di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą ša­lies svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms. Jau­nų­jų gy­dy­to­jų nuo­mo­ne, Len­ki­jos svei­ka­tos prie­žiū­ra yra par­klup­dy­ta ant ke­lių. 

Prieš rin­ki­mus Len­ki­jos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Kon­stan­tas Ra­dzi­wil­las ža­dė­jo di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mai ir di­din­ti me­di­kų at­ly­gi­ni­mus. Jis  tei­gė, jog per dve­jus ar tre­jus me­tus svei­ka­tos ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mas bus pa­di­din­tas nuo 4,5 proc. iki 6 proc.

Len­ki­jos jau­nų­jų me­di­kų rei­ka­la­vi­mai:
• Kad iki 2021 m. fi­nan­sa­vi­mas nuo­lat di­dė­tų ir siek­tų iki 6,8 proc. BVP.

• Su­ma­žin­ti biu­ro­kratiją.
• Pa­di­din­ti me­di­ci­nos dar­buo­to­jų skai­čių.
• Ge­rin­ti dar­bo są­ly­gas.
• Pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus iki 826 eu­rų į ran­kas.
• Su­trum­pin­ti ei­les lau­kian­čių­jų me­di­ci­ni­nių pro­ce­dū­rų.
 
Len­ki­jos svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­ma yra lė­tai ir ne­pa­kan­ka­mai  fi­nan­suo­ja­ma, o me­di­ci­ni­nių pro­ce­dū­rų rei­kia lauk­ti daž­nai net ke­le­tą mė­ne­sių. Pra­ėju­siais me­tais Len­ki­jos vy­riau­sy­bė svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms sky­rė 4,7 proc. ša­lies BVP. Tarp­vy­riau­sy­bi­nės eko­no­mi­nės or­ga­ni­za­ci­jos OECD duo­me­ni­mis, tai šiek tiek dau­giau nei ski­ria Tur­ki­ja (3,4 proc.) ir Lat­vi­ja (3,2 proc.), bet tai yra vie­nos iš ma­žiau­sių  be­si­vys­tan­čių ša­lių iš­lai­dų.

Len­ki­jos vy­riau­sy­bė ve­dė de­ry­bas su gy­dy­to­jais ir pa­tvir­ti­no:
• iki 2025 m. pa­di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą 6 proc. nuo BVP.
• Vy­riau­sy­bė pra­dė­jo de­ry­bas su Uk­rai­na dėl pa­leng­vin­to šios ša­lies gy­dy­to­jų įdar­bi­- ni­mo Len­ki­jo­je (šal­ti­nis „Puls Biz­ne­su“).
 
Lat­vi­jo­je – ne­ter­mi­nuo­tas strei­kas

Lat­vi­jos šei­mos gy­dy­to­jai taip pat ne­ty­li. Lie­pos 3 die­ną pra­dė­jo ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką, ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 600 me­di­kų. Strei­ko ku­ra­to­rius – Lat­vi­jos šei­mos gy­dy­to­jų aso­cia­ci­ja. Pa­sak ži­niask­lai­dos, ly­gia­gre­čiai strei­ka­vo ir vals­ty­bi­nių kli­ni­kų me­di­kai, ku­rie at­si­sa­ko dirb­ti virš­va­lan­džius. Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos šei­mos gy­dy­to­jai iš es­mės dir­ba pa­na­šio­mis są­ly­go­mis, vi­du­ti­nis pro­fe­si­jos at­ly­gi­ni­mas tiek vie­no­je, tiek ki­to­je vals­ty­bė­je sie­kia 900 EUR iki mo­kes­čių, ap­mo­kė­ji­mas už at­lik­tą dar­bą taip pat yra pa­na­šus – ka­pi­ta­ci­ja (ap­mo­ka­ma už kiek­vie­ną pri­si­ra­šiu­sį gy­ven­to­ją). Šiuo me­tu pir­mi­nėms am­bu­la­to­ri­nėms pa­slau­goms kom­pen­suo­ti (šei­mos gy­dy­to­jo pa­slau­goms) yra ski­ria­ma iki 14 proc. vi­so PSDF biu­dže­to.
 
Lat­vi­jos šei­mos gy­dy­to­jų rei­ka­la­vi­mai:
• Pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus slau­gy­to­jams ir jų pa­dė­jė­jams.
• 30 proc. pa­di­din­ti ap­mo­kė­ji­mą už pri­si­ra­šiu­sius gy­ven­to­jus (ka­pi­ta­ci­jos mo­kes­tį), o Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja siū­lo di­din­ti į jį įei­nan­tį at­ly­gi­ni­mą. Ta­čiau į ka­pi­ta­ci­jos su­mą įtrauk­ta ne tik šei­mos gy­dy­to­jo al­ga už gy­dy­mą, bet ir ad­mi­nist­ra­ci­nės iš­lai­dos, nes šei­mos gy­dy­to­jas yra ir prak­ti­kos va­do­vas.
• Ati­dė­ti pri­va­lo­mo e.svei­ka­tos (re­cep­tai, ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mos ir pan.) tai­ky­mo ter­mi­ną ir su­stab­dy­ti pla­nus su­plak­ti ke­le­tą šei­mos gy­dy­to­jų prak­ti­kų į vie­ną sis­te­mą.

• Ben­drų­jų prak­ti­kų su­kū­ri­mas reikš­tų bu­dė­ji­mus va­ka­re bei sa­vait­ga­liais, tad bū­tų pa­keis­tas vi­sas anks­tes­nis šei­mos gy­dy­to­jų dar­bo mo­de­lis.
• Šei­mos gy­dy­to­jai yra pa­si­ren­gę nuo rug­sė­jo  1 die­nos per­ei­ti prie dar­bo elek­tro­ni­nė­je svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mo­je, ta­čiau su są­ly­ga, kad sis­te­ma veiks pa­kan­ka­mai grei­tai, o ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­muo­se ne­bus rei­ka­lau­ja­ma įvar­dy­ti diag­no­zę. Kol kas elek­tro­ni­nė svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­ma vei­kia per lė­tai ir ke­lia me­di­kams daug pro­ble­mų.
Vy­riau­sy­bės veiks­mai:
• Vy­riau­sy­bei ne­pa­vy­ko su­si­tar­ti su me­di­kais dėl ka­pi­ta­ci­jos mo­kes­čio pa­di­di­ni­mo prak­ ti­kų iš­lai­ky­mui. Šis klau­si­mas per­duo­tas svars­ty­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos stra­te­gi­jos ta­ry­bai.
• Ki­tais me­tais Lat­vi­jos li­go­ni­nė­se dir­ban­čių gy­dy­to­jų ir spe­cia­lis­tų at­ly­gi­ni­mai di­dės apy­tik­riai 80 proc. (vi­du­ti­nis mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas augs nuo 859 eu­rų šie­met iki 1547 eu­rų ki­tą­met).
• Li­go­nius pri­žiū­rin­čio ir slau­gan­čio li­go­ni­nių per­so­na­lo, taip pat spe­cia­lis­tų asis­ten­tų vi­du­ti­nis mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mai tu­rė­tų di­dė­ti 73 proc. – nuo 537 iki 929 eu­rų, o li­go­ni­nių pa­gal­bi­nio per­so­na­lo – 55 proc. – nuo 400 iki 621 eu­ro.
• Am­bu­la­to­ri­nio gy­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai augs kuk­liau: gy­dy­to­jų – 31 proc., slau­gių – 26 proc., pa­gal­bi­nio per­so­na­lo – 13 pro­cen­tų.
• Gy­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui at­ei­nan­čių me­tų vals­ty­bės biu­dže­te nu­ma­ty­ta 116,9 mln. eu­rų, o iš vi­so svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mui nu­ma­ty­ta 1,014 mlrd. eu­rų.
• Ša­lys su­si­ta­rė dėl ki­tų šei­mos gy­dy­to­jų ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, įskai­tant pra­šy­mą lai­ki­nai ati­dė­ti me­di­ci­nos pro­ce­dū­rų ta­ri­fų per­žiū­rė­ji­mą.

Latvijos Sveikatos apsaugos ministrė Anda Čakša išdėstė jos vadovaujamos ministerijos pasiūlymą: „vienodas bazinis darbo užmokestis visiems gydytojams, įskaitant šeimos gydytojus, tačiau dėl papildomo apmokėjimo už naktines darbo valandas susidarys skirtumas, su kuriuo šeimos gydytojai dabar nesutinka“.
 
Es­ti­ja iš­si­su­ko nuo strei­ko

Es­ti­jo­je me­di­kai bruz­dė­jo  2012 ir  2016 me­tais.
Šie­met ba­lan­džio 26 d. po pen­kių mė­ne­sių tru­ku­sių de­ry­bų su Es­ti­jos vy­riau­sy­be ir svei­ka­tos ap­sau­gos pa­rei­gū­nais pen­kios Es­ti­jos svei­ka­tos prie­žiū­ros dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pa­si­ra­šė ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį, su­ti­ku­sios su at­ly­gi­ni­mu ir at­si­sa­ky­da­mos il­gų strei­kų.

Pa­gal su­tar­tį nau­ja­jam mi­ni­ma­liam va­lan­di­niam at­ly­giui, ga­lio­jan­čiam at­ga­li­ne da­ta nuo ba­lan­džio 1 d., ski­ria­ma 10,53 eu­rai gy­dy­to­jams, 6,03 eu­rai se­se­lėms ir 3,70 eu­rai slau­gy­to­joms.

Es­ti­jos vy­riau­sy­bė pri­ėmė spren­di­mą, kad pa­pil­do­mai už so­cia­li­nio mo­kes­čio me­di­ci­ni­nio drau­di­mo da­lį su­mo­kė­tą su­mą Svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­te bus mo­ka­mos iš vals­ty­bės biu­dže­to ne­dir­ban­tys pen­si­nin­kai.
 
Ru­mu­ni­ja – prieš mo­kes­čių pla­ną

Maž­daug 7000 Ru­mu­ni­jos vie­šo­jo sek­to­riaus svei­ka­tos prie­žiū­ros dar­buo­to­jų spa­lio 19 die­ną  pro­tes­ta­vo prieš mo­kes­čių pla­ną. Jie rei­ka­la­vo,  kad Vy­riau­sy­bė at­si­sa­ky­tų pla­no di­din­ti so­cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­čius. Pa­gal nau­ją pla­ną šiuo me­tu darb­da­vių mo­ka­mus so­cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­čius at­ei­ty­je tu­rės mo­kė­ti  dar­buo­to­jai.

„Mū­sų at­ly­gi­ni­mas – vie­nas že­miau­sių,“ – sa­kė 51 me­tų slau­gy­to­ja iš Bu­cha­reš­to Do­ri­na Man­tu, ji per mė­ne­sį už­dir­ba 1700 lei (440 USD). „Ko­dėl tu­rė­čiau mo­kė­ti dau­giau mo­kes­čių vals­ty­bei?“

Ki­tais me­tais Ru­mu­ni­jos Vy­riau­sy­bė ke­ti­na di­din­ti at­ly­gi­ni­mus vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jams, to­dėl ke­lia­mi mo­kes­čiai.

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Žmonės po organų transplantacijų pasmerkti mirčiai: gyvybiškai svarbių vaistų priemokos drastiškai išaugo, generikų – nėra

  Žmonės po organų transplantacijų pasmerkti mirčiai: gyvybiškai svarbių vaistų priemokos drastiškai išaugo, generikų – nėra

  Pacientams po organų transplantacijos atstovaujanti Lietuvos asociacija „Gyvastis“ dar nuo šių metų kovo mėnesi...
  Antanas Gvazdaitis: „Baisu sulaukti užleistų pacientų antplūdžio“

  Antanas Gvazdaitis: „Baisu sulaukti užleistų pacientų antplūdžio“

  Klaipėdos universitetinės ligoninės Neurochirurgijos klinikos vadovas, doc. dr. gydytojas neurochirurgas Antanas Gvazdaitis (68 m....

  Budinti vaistinė


  Farmakotechnikai – toliau ant tiksinčios bombos

  Farmakotechnikai – toliau ant tiksinčios bombos

  Klausimas, užteks nuo kitų metų sausio pirmosios vaistinėse nuotolinės vaistininkų priežiūros farmakotechnikams kaip buvo iki &sca...
  „Eurovaistinės“ specialistai pataria: 5 žingsniai, kaip įveikti peršalimą

  „Eurovaistinės“ specialistai pataria: 5 žingsniai, kaip įveikti peršalimą

  Šaltuoju metu dažniau sergama peršalimo ligomis, pagrindinio šalies vaistinių tinklo „Eurovaistinė&ldqu...

  Sveika šeima


  Šiandien tartis dėl gimdymo su gydytoju - nerekomenduojama

  Būsimos gimdyvės neretai iš anksto tariasi su gydytojais akušeriais ginekologais, kad būtent jie priimtų gimdymą. Kokia viso to prasmė? Ar verta? Bijau, kad taip tik medikas bus įpareigojamas „budėti“. Margarita, 32 m. 

  Sveikatos horoskopas


  Lapkričio 23 - 29 d.

  Avi­nas
  Pir­ma­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos ir juo­do­sios ar­ba­tos kie­kį, dau­giau ger­ki­te van­dens. Ant­ra­die­nį jau­si­tės žva­lūs ir ku­pi­ni tei­gia­mų emo­ci­jų. Penk­ta­die­nį bus jaut­rūs re­gos or­ga­nai. Savaitgalį stiprinkite imuninę sistemą.

  Pakalbėkim apie tai  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Ar nauja valdžia ištaisys senas PSDF biudžeto klaidas?
  Agnė Gaižauskienė Ar nauja valdžia ištaisys senas PSDF biudžeto klaidas?
  Kiekvienam teks nuvykti...
  Henrikas Vaitiekūnas Kiekvienam teks nuvykti...
  Leonardas Cohenas ir jausmai
  Palmira Rudalevičienė Leonardas Cohenas ir jausmai

  Naujas numeris

  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica