Spalio 12 - 18 d.

www.lsveikata.lt
2020-10-09
Avi­nas
Pir­ma­die­nį ri­bo­ki­te ka­vos ir juo­do­sios ar­ba­tos kie­kį, dau­giau ger­ki­te van­dens. Ant­ra­die­nį jau­si­tės žva­lūs ir ku­pi­ni tei­gia­mų emo­ci­jų. Penk­ta­die­nį bus jaut­rūs re­gos or­ga­nai. Savaitgalį stiprinkite imuninę sistemą.
Spalio 12 - 18 d.

Jau­tis
Ant­ra­die­nį bus jaut­ri virš­ki­ni­mo sis­te­ma, rin­ki­tės leng­vai virš­ki­na­mus pa­tie­ka­lus. Mė­są keis­ki­te žu­vi­mi. Penk­ta­die­nį sėk­min­gos kos­me­to­lo­gi­nės pro­ce­dū­ros. Savaitgalį venkite didelių fizinių krūvių.
 
Dvy­niai
Sa­vai­tės pra­džio­je sten­ki­tės ne­per­varg­ti. Ant­ra­die­nį  nevar­to­kite al­ko­ho­li­o. Nuo ket­vir­ta­die­nio tau­so­ki­te jė­gas, ant­raip nu­a­lin­si­te or­ga­niz­mą. Penktadienį tinkama diena pradėti kvėpavimo pratimus. Savaitgalį ne- alinkite akių, daugiau ilsėkitės.

 
Vė­žys
Pir­ma­die­nį ne­pa­tar­ti­na da­ry­ti kvė­pa­vi­mo ta­kų pro­ce­dū­rų. Ket­vir­ta­die­nį vi­sos gy­do­mo­sios pro­ce­dū­ros, skir­tos ko­jų sri­čiai, bus sėk­min­gos. Sa­vait­ga­lį bū­ki­te ati­dūs vai­ruo­da­mi, didesnė traumų tikimybė.
 
Liū­tas
Sa­vai­tės pra­džio­je ven­ki­te stre­si­nių si­tu­a­ci­jų. Tre­čia­die­nį saugo­ki­tės skers­vė­jų. Ket­vir­ta­die­nį ar­ba penk­ta­die­nį pa­si­da­ry­ki­te iš­kro­vos die­ną. Sa­vait­ga­lį pasistenkite at­si­pa­lai­duo­ti po sun­kios dar­bo sa­vai­tės.
 
Mer­ge­lė
Sa­vai­tės pra­džio­je ne­iš­veng­si­te kon­flik­ti­nių si­tu­a­ci­jų, pasistenkite reaguoti ramiai. Sa­vai­tės vi­du­ry­je ga­li kan­kin­ti ne­mi­ga. Ket­vir­ta­die­nį ne­pla­nuo­ki­te svar­bių dar­bų, nes bus sun­ku su­si­kon­cen­truo­ti. Savaitgalį praleiskite ramiai, pamedituokite.

Svars­tyk­lės
Šią sa­vai­tę ga­li pa­blo­gė­ti svei­ka­ta, valgykite daugiau vaisių, medaus. Tre­čia­die­nį at­si­sa­ky­ki­te rie­baus mais­to, rin­ki­tės dar­žo­vių pa­tie­ka­lus. Sa­vait­ga­lį ge­rai iš­si­mie­go­ki­te, pasiruoškite naujai savaitei.

 
Skor­pio­nas

Sa­vai­tės pra­džio­je bus jaut­rus skran­dis. Ket­vir­ta­die­nį ga­li kan­kin­ti gal­vos skaus­mai. Tą die­ną ne­pla­nuo­ki­te svar­bių dar­bų. Penk­ta­die­nį nu­ei­ki­te pas kos­me­to­lo­gą. Savaitgalį pabendraukite su draugais.
 
Šau­lys

Pir­ma­die­nį pa­si­sten­ki­te ne­pa­si­duo­ti blo­goms emo­ci­joms. Ket­vir­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na pra­dė­ti lai­ky­tis die­tos, bet gerkite daug skys­čių. Pen- ktadienį venkite triukšmingų kom- panijų. Savaitgalį jausitės kupini jėgų, pasistenkite nuveikti kuo daugiau darbų.
 
Ožia­ra­gis

Sa­vai­tės pra­džia - ne­tin­ka­mas me­tas ban­dy­ti nau­jas kos­me­ti­nes prie­mo­nes, didelė alergijų tikimybė. Ket­vir­ta­die­nį ga­li at­si­nau­jin­ti vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų li­gos, venkite skersvėjų. Sa­vait­ga­lį skir­ki­te ak­ty­viam po­il­siui.
 
Van­de­nis
Pir­ma­die­nį pa­di­dės trau­mų ti­ki­my­bė. Ant­ra­die­nį ne­tin­ka­mas lai­kas kirp­ti plau­kus, na­gus. Tre­čia­die­nį ga­li kan­kin­ti gal­vos skaus­mai. Penktadienį gerkite daugiau žalios arbatos. Sa­vait­ga­lį dau­giau ju­dė­ki­te, gerai nuteiks fizinis darbas.
 
Žu­vys

Sa­vai­tės pra­džio­je ga­li­mos stre­si­nės si­tu­a­ci­jos. Sten­ki­tės ne­pa­si­duo­ti su­sier­zi­ni­mui, gerkite žolelių arbatų. Tre­čia­die­nį pa­si­da­ry­ki­te iš­kro­vos die­ną.  Ketvir- tadienis tinkama diena apsilankyti pas odontologą. Sa­vait­ga­lį skir­ki­te po­il­siui, venkite didelių susibūrimų.
 
 

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Jurgita Syminienė: būti autoritetu sau po dešimties metų

  Jurgita Syminienė: būti autoritetu sau po dešimties metų

  Respublikinės Klaipėdos ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus vedėja, vidaus ligų gydytoja Jurgita Syminienė (33 m....
  Pogimdyminė depresija – (ne)išpaikintų mamyčių liga

  Pogimdyminė depresija – (ne)išpaikintų mamyčių liga

  „Atrodė iki pilnos laimės gyvenime trūksta tik vaikelio“, - pokalbį pradeda pogimdyminę depresiją išgyvenusi Di...

  Budinti vaistinė


  Vaistininkai ragina SAM greičiau apsispręsti dėl skiepijimo vaistinėse

  Vaistininkai ragina SAM greičiau apsispręsti dėl skiepijimo vaistinėse

  Lietuvoje prasidėjus gripo sezonui į pacientų skiepijimą vis dar negali įsitraukti šalies vaistinės. Lietuvos vaistinių aso...
  „Camelia“ dar labiau sumažino medicininių kaukių kainą

  „Camelia“ dar labiau sumažino medicininių kaukių kainą

  Vienas didžiausių vaistinių tinklų „Camelia“ ketvirtadienį skelbia, kad visą spalį klientams suteiks galimybę apsaugin...

  Sveika šeima


  „Studentų maistas“ – ne vaistas

  Ne veltui džiovintų vaisių ir riešutų mišinys pramintas „studentų maistu“. Mitybos specialistė Vaida Kurpienė sako juose dažnai rasite didelę dozę pridėtinio cukraus (tai, ko reikia kremtant mokslus pernakt). Taigi maišelis riešutų popiet tikrai nėra nekaltas ir sveikuoliškas užkandis, k...

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Nobelio medicinos premija paskirta virusologams H. Alteriui, Ch. Rice'ui ir M. Houghtonui

  Šių metų Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje atiteko amerikiečiams Harvey J. Alteriui (Harviui Dž. Alteriui) ir Charlesui M. Rice'ui (Čarlzui M. Raisui), taip pat britui Michaelui Houghtonui (Maiklui Hotonui).

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kiek vorų jau suvalgėte?
  Henrikas Vaitiekūnas Kiek vorų jau suvalgėte?
  Šiuo metu šeimos gydytojai tapę beteisiais raštininkais
  Viktorija Andrejevaitė Šiuo metu šeimos gydytojai tapę beteisiais raštininkais
  Kas nepažįsta laikrodžių?
  Henrikas Vaitiekūnas Kas nepažįsta laikrodžių?

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica