Rugsėjo 14-20 d.

www.lsveikata.lt
2020-09-14
Avi­nas
Pirmadienį padarykite iškrovos dieną. Tre­čia­die­nis - pa­lan­ki die­na pra­dė­ti gy­dy­ti ner­vų sis­te­mos li­gas. Penktadienį saugokitės traumų. Šeš­ta­die­nį val­gy­ki­te tik leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, galimas apsinuodijimas.
Rugsėjo 14-20 d.

Jau­tis
Sa­vai­tės pra­džio­je ga­li­te ap­si­nuo­dy­ti mais­tu. Sa­vai­tės vi­du­ry­je sau­go­ki­tės skers­vė­jų. Šeš­ta­die­nis - tin­ka­ma die­na ap­si­lan­ky­ti pas kos­me­to­lo­gą. Sekmadienį praleiskite ramiai.
 
Dvy­niai
Sa­vai­tė pa­lan­ki pra­dė­ti lai­ky­tis die­tos. Bent kar­tą per sa­vai­tę nu­ei­ki­te į ba­sei­ną ar pa­si­kai­tin­ki­te pir­ty­je. Jei "su­strei­kuos" virš­ki­ni­mas, ger­ki­te ra­mu­nė­lių nuo­vi­ro, nesigriebkite iškart vaistų. Savaitgalį gerai pailsėkite, kad pasikrautumėt energijos kitos savaitės darbams.

 
Vė­žys
Sa­vai­tės pra­džio­je sau­go­ki­te akis. Trečia­die­nis - pa­lan­ki die­na or­ga­niz­mo va­ly­mui ir odos li­gų gy­dy­mui. Penktadienį nevartokite alkoholio, galite apsinuodyti. Sa­vait­ga­lį bū­si­te ypač jaut­rūs, pa­si­sten­ki­te ne­si­jau­din­ti. Nesivelkite į kivirčus.
 
Liū­tas
Pir­ma­die­nį ne­var­gin­ki­te ko­jų. Ant­ra­die­nį ir tre­čia­die­nį tau­so­ki­te akis, kuo ma­žiau žiū­rė­ki­te te­le­vi­zo­rių, sėdėkite prie kompiuterio. Penk­ta­die­nį rin­ki­tės švie­žią, kuo ma­žiau kon­ser­van­tų tu­rin­tį mais­tą.
 
Mer­ge­lė
Sa­vai­tės pra­džio­je ga­li­te leng­vai su­ne­ga­luo­ti. Pra­dė­ki­te var­to­ti vi­ta­mi­nų, ger­ki­te na­tū­ra­lių vai­sių ir dar­žo­vių sul­čių. Jei tik įma­no­ma, ven­ki­te stre­si­nių si­tu­a­ci­jų. Savaitgalį susitikite su draugais, pabendraukite su jums maloniais žmonėmis.
 
Svars­tyk­lės
Tre­čia­die­nį ne­per­si­val­gy­ki­te, ven­ki­te ašt­raus ir sun­kiai virš­ki­na­mo mais­to. Penk­ta­die­nį bus sun­ku su­val­dy­ti emo­ci­jas. Savaitgalį pasimėgaukite pirtimi. Pagerės ne tik nuotaika, bet ir sveikata.

 
Skor­pio­nas
Sa­vai­tės pra­džio­je ge­rai ap­svars­ty­ki­te sa­vo ga­li­my­bes prieš im­da­mie­si jums siū­lo­mo nau­jo dar­bo. Ga­li bū­ti, kad jis bus jums per sun­kus. Ketvirta­die­nį fi­zi­nis dar­bas ne­bus į nau­dą. Savaitgalį skirkite šeimai, pasigaminkite skanius pietus. 
 
Šau­lys

Sa­vai­tės pra­džia ne­leng­va. Nuo­var­gis ne­pa­leis nė mi­nu­tė­lei. Ko­vo­ti su juo pa­dės žo­le­lių vo­nia, ge­ra kny­ga ar fil­mas. Pa­spor­tuo­ki­te, tai tu­rė­tų pa­kel­ti nuo­tai­ką ir pagerinti savijautą. Savaitgalį jėgos grįš ir jausitės puikiai.
 
Ožia­ra­gis
Tre­čia­die­nį rin­ki­tės leng­vai virš­ki­na­mą mais­tą. Ket­vir­ta­die­nį bus pa­žei­džia­mos ke­pe­nys, to­dėl al­ko­ho­lio šią die­ną ge­riau ne­var­to­ti. Penktadienį užplūs energija, pasistenkite nuveikti kuo daugiau darbų. Sa­vait­ga­lį ven­ki­te triukš­min­gų drau­gi­jų.
 
Van­de­nis
Ant­ra­die­nį ne­var­to­ki­te al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų. Sa­vai­tės vi­du­ry­je ga­li­te per­varg­ti ir jaus­tis dir­glūs. Sa­vait­ga­lį skir­ki­te po­il­siui: pa­si­mė­gau­ki­te van­dens pro­ce­dū­ro­mis, pa­mie­go­ki­te pie­tų mie­go, pa­si­vaikš­čio­ki­te gam­to­je.
 
Žu­vys
Šią sa­vai­tę svei­ka­tai dė­me­sio skir­ki­te dau­giau. Imu­ni­te­tui stip­rin­ti var­to­ki­te ne tik vi­ta­mi­nų: ger­ki­te na­tū­ra­lių cit­ri­nų, apel­si­nų sul­čių, ven­ki­te rie­baus mais­to. Ketvirtadienis tinkama diena grožio procedūroms. Savaitgalį būsite energingi, pasinaudokite tuo.

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Ateityje – strategiškai kitoks chirurginis krūties vėžio gydymas

  Ateityje – strategiškai kitoks chirurginis krūties vėžio gydymas

  Kokios apimties chirurginė operacija gydant krūties vėžį būtų optimali? Į šį klausimą bandys atsakyti Europos šalių,...
  Valdas Pečeliūnas: „Pacientams jaučiamės įsiskolinę“

  Valdas Pečeliūnas: „Pacientams jaučiamės įsiskolinę“

  VUL Santaros klinikų gydytojų sąjungos pirmininkas, gydytojas hematologas Valdas Pečeliūnas (45 m.) tikina, nors nėra nei virusolo...

  Budinti vaistinė


  Radviliškyje dirbantys vaistininkai jaučia gyventojų nerimą

  Radviliškyje dirbantys vaistininkai jaučia gyventojų nerimą

  Nuo rugsėjo 21 dienos Radviliškio gyventojai gyvena kitu ritmu. Dėl didelio patvirtintų COVID-19 atvejų skaičiaus at&scaron...
  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Farmacijos ateitis Lietuvoje: specialistai – be darbo vietų, o gyventojai – be vaistinių?

  Dažnesnis vaistinių durų varstymas – popandeminiame pasaulyje išryškėjusi tendencija, kuomet gyventojai sveika...

  Sveika šeima


  Jei gali vaikščioti – gali ir šokti

  Kas sakė, kad baletas tik jaunoms nendrėms? Choreografė Neringa Kirklienė, vedanti šias šokių pamokas suaugusiems ir senjorams, įsitikinusi – šokti baletą niekada ne per vėlu. Elegancijos ir gracijos mokytis gali bet kokio amžiaus ir bet kokio kūno sudėjimo žmonės.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Vakcinų nuo COVID-19 lenktynės. Kas laimi?

  Šaltojo karo metais turėjome ginklavimosi varžybas, o šiemet – kuo tikriausias vakcinų lenktynes. Pagrindiniai žaidėjai tie patys – Jungtinės Amerikos Valstijos ir Rusija. Tik šį kartą tikslas iš pirmo žvilgsnio atrodo kilnus – kuo greičiau sustabdyti koronaviruso plitimą.

  Redakcijos skiltis


  Komentarai


  Kaip sustabdyti laiką?
  Henrikas Vaitiekūnas Kaip sustabdyti laiką?
  Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi
  Agnė Bilotaitė Auksiniai Vyriausybės testai: valstybės išgrobstymas tęsiasi

  Naujas numeris


  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica