Liepos 23-29 d.

www.lsveikata.lt
2018-07-23
Avi­nas
Sa­vaitės pradžia - pa­lan­ki pradėti gy­dy­ti nervų sis­te­mos li­gas. Šešta­dienį val­gy­ki­te tik leng­vai virški­na­mą mais­tą. Ne­pa­dau­gin­ki­te stip­rių al­ko­ho­li­nių gėrimų, ypač ant­ro­je sa­vaitės pusėje. Savaitgalį geriau praleiskite gamtoje.
Liepos 23-29 d.

Jau­tis
Sa­vaitės pradžio­je svei­ka­ta ga­li pa­blogėti dėl per­var­gi­mo ir emo­cinės įtam­pos dar­be. Todėl po sun­kios sa­vaitės ra­mus po­il­sis su ar­ti­mai­siais padės at­gau­ti  jėgas.
 
Dvy­niai
Pir­ma­dienį ga­li­te peršal­ti, tuo­met gerklės skaus­mo išveng­ti ne­pa­vyks. Tre­č­ia­dienį ven­ki­te aštraus ir sun­kiai virški­na­mo mais­to. Penk­ta­dienį bus sun­ku su­val­dy­ti emo­ci­jas, nuo­tai­ka kei­sis kas va­lan­dą. Bet savaitgalį jau būsite pilni jėgų ir geros nuotaikos.


Vė­žys
Sa­vaitės pradžio­je ga­li paūmėti lėtinės li­gos, ypač reu­ma­tinės, todėl "ne­plas­no­ki­te" į lau­ką vie­nu švar­ke­liu. Va­sa­ra jau baigėsi. Jei peršali­mo išveng­ti ne­pa­vyks, ne­pa­mirški­te ne tik vaistų, bet ir se­no­lių re­ceptų.
 
Liū­tas
Šią sa­vaitę ga­li sušlu­buo­ti šir­dis. Pa­tar­ti­na veng­ti sun­kių fi­zi­nių krūvių. Val­gy­ki­te ne­riebų, ga­ruo­se vir­tą mais­tą. Valgykite daugiau daržovių. Sa­vait­galį pa­būki­te na­muo­se. Al­ko­ho­lio ne­reikėtų var­to­ti vi­sai.
 
Mer­ge­lė
Pir­ma­dienį kaip ga­li­ma mažiau dirb­ki­te kom­piu­te­riu. Nuo per il­go prie jo sėdėji­mo ga­li įsis­kaudėti gal­va. Tuo­met be vaistų jau ne­beišsi­ver­si­te. Sa­vaitė tin­ka­ma pradėti lai­ky­tis die­tos. Sa­vait­galį links­ma kom­pa­ni­ja pa­kels nuo­tai­ką.

Svars­tyk­lės

Sa­vaitės pradžia - tin­ka­ma pradėti spor­tuo­ti: pradėki­te nuo lengvų fi­zi­nių pra­timų. Pa­simėgau­ki­te pir­ti­mi. Tai padės atgauti jėgas. Ven­ki­te užstalės links­my­bių: rie­bus mais­tas, al­ko­ho­lis ne­bus į svei­ka­tą.
 
Skor­pio­nas
Šią sa­vaitę svar­biau­sia lai­ky­tis die­nos režimo, nes ki­taip vi­sai su­pai­nio­si­te die­ną su nak­ti­mi. Ner­vams nu­ra­min­ti ger­ki­te žole­lių, ypač tiks mėtų, ar­ba­tos. Sa­vait­galį teks pa­sirū­pin­ti šiek tiek pašli­ju­sia vaikų svei­ka­ta.
 
Šau­lys

Šią sa­vaitę pa­tau­so­ki­te stu­bu­rą: ap­si­lan­ky­ki­te pas ma­sažuo­to­ją, nu­ei­ki­te į pirtį. ketvirtadienį galimas apsinuodijimas maistu. Kad sa­vait­galį po­il­sis būtų vi­sa­ver­tis, išvažiuo­ki­te į mišką, pa­si­vaikščio­ki­te, venkite triukšmingų kompanijų.

Ožia­ra­gis
Pirmą savaitės pusę jausitės puikiai. Jei skaudėsgerklę, skaus­mą kiek ap­malšins karštas pie­nas su me­du­mi. Sa­vaitės pa­bai­go­je pa­tau­so­ki­te ke­pe­nis. Sa­vait­galį ne­sun­kus fi­zi­nis dar­bas so­de ar darže pa­kels nuo­tai­ką.
 
Van­de­nis
Pir­ma­dienį reikėtų ne­per­si­val­gy­ti. Ket­vir­ta­dienį ir penk­ta­dienį ven­ki­te peršalimų ir in­fek­cijų, nes šio­mis die­no­mis pra­sidėju­sią li­gą ga­li tek­ti il­gai gy­dy­ti. Šešta­dienį ir sek­ma­dienį bus nau­din­gas ma­sažas.
 
Žu­vys
Pir­ma­dienį ven­ki­te per di­de­lio fi­zi­nio krūvio. Trečiadienis tinkama diena grožio procedūroms. Ket­vir­ta­dienį išaugs traumų ti­ki­mybė, todėl sten­kitės da­ry­ti mažiau stai­gių ju­de­sių. Sa­vaitės pa­bai­go­je ne­val­gy­ki­te per daug cit­ru­si­nių vai­sių, jie ga­li su­kel­ti aler­ginę re­ak­ci­ją.

Komentuoti:

Vardas:
Komentaras:

  Gydytojas ir pacientas


  Socialinėje iniciatyvoje ,,Skirtingos Spalvos‘‘ aktorius Marius Repšys kalbės apie bipolinį sutrikimą

  Socialinėje iniciatyvoje ,,Skirtingos Spalvos‘‘ aktorius Marius Repšys kalbės apie bipolinį sutrikimą

  Energija, laimė, naujų idėjų pliūpsnis po kurio ateina dirglumas, kaltė ir visiška apatija – su tokiomis nuotaikų kai...
  E.Matulytė „Čia ne ta infekcija, kuri surinks daug antivakserių“

  E.Matulytė „Čia ne ta infekcija, kuri surinks daug antivakserių“

  Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytoja infektologė Elžbieta Matulytė (31 m.) su koronavirusu susidūrė ne tik pi...

  Budinti vaistinė


  Nuo COVID-19 pradėti skiepyti šalies vaistininkai

  Nuo COVID-19 pradėti skiepyti šalies vaistininkai

  Pagrindinis šalies vaistinių tinklas „Eurovaistinė“ informuoja, kad įmonės darbuotojai jau pavieniais atvejais ...
  Seimas įteisino didesnes vaistų kompensacijas nepasiturintiems

  Seimas įteisino didesnes vaistų kompensacijas nepasiturintiems

  Nuo kovo 1-osios valstybė kiek daugiau kompensuos už vaistus ir jų priemokas nepasiturintiems, neįgaliesiems ir pensininkams. ...

  Sveika šeima


  Abortas - trumpalaikis palengvėjimas

  Nėštumo nutraukimas – jautri tema. Ir nors abortai mūsų šalyje nėra draudžiami, dalies žmonių akyse prilyginami žmogžudystei. Klinikinės psichologės Mildos Lukašonokienės teigimu, jį turėjusios moterys susiduria ne tik su fizinėmis pasekmėmis, tačiau ir su psichologinėmis.

  Pakalbėkim apie tai


  Svetur


  Izraelio vakcinacija: palestiniečiai „ant ledo“

  Dar praėjusių metų gruodžio 19-ąją per televiziją gyvai transliuota Izraelio ministro pirmininko Benjamin Netanyahu vakcinacija nuo koronaviruso davė startą beveik visuotinam vakcinavimui. Per dvi savaites išganingos vakcinos sulaukė apie 12 proc. Izraelio gyventojų ir šalis pagarsėjo kaip viena greičiausiai vakcinuojan...

  Komentarai


  Ketsuekigata nani gata?
  Henrikas Vaitiekūnas Ketsuekigata nani gata?
  Tema ir būsimos potemės
  Henrikas Vaitiekūnas Tema ir būsimos potemės
  Pulti ant kelių? Taip!
  Henrikas Vaitiekūnas Pulti ant kelių? Taip!

  Naujas numeris

  Alergijos tyrimai ir konsultacijos - Allergomedica